Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Země východního evropského sousedství

Obchod EU se zemědělskými produkty se zeměmi východního regionu evropské politiky sousedství.

Obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty se zeměmi východního evropského sousedství

Evropská politika sousedství (EPS) řídí vztahy Unie s jejími 16 nejbližšími východními a jižními sousedy.

Země EPS se dělí na jižní a východní region. Na východ se jedná o Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Rusko se sice na činnostech přeshraniční spolupráce v rámci evropské politiky sousedství podílí, ale není její součástí.

Evropská unie je vůči těmto zemím zpravidla v pozici čistého vývozce (kromě Ukrajiny a Moldavska). Vyváží při tom pestrou škálu produktů (krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, lihoviny, sýry, olejniny, cukr atp.). Do zemí Unie se dovážejí zejména obiloviny, rostlinné oleje (z Ukrajiny a Moldavska), ovoce (z Moldavska, Gruzie a Ázerbájdžánu) a lihoviny (z Arménie).

Dohody se zeměmi východního sousedství

Na země východního evropského sousedství se vztahují buď dohody o přidružení, nebo dohody o partnerství a spolupráci.

Dohody o přidružení

Dohody o přidružení uzavřela EU s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Upravují obchodní vztahy a stanoví rámec, jehož cílem je usnadnit další sbližování a konvergenci těchto zemí s normami EU. V případě Ukrajiny obsahuje dohoda navíc několik právních předpisů z oblasti SZP a SPS.

V současnosti platné dohody o přidružení s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, které obsahují ustanovení o prohloubených a komplexních zónách volného obchodu, byly podepsány 27. června 2014. Všechny tři dohody obsahují vysokou úroveň ochrany zeměpisných označení EU,přičemž jsou v těchto zemích chráněna všechna zeměpisná označení EU.

Dohoda o partnerství a spolupráci

S ArméniÍ a Ázerbájdžánem byly uzavřeny dohody o partnerství a spolupráci. Evropská unie dosud neratifikovala dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou s Běloruskem v roce 1995, a to z důvodu nedostatečného úsilí Běloruska o prosazování demokracie a politických a občanských práv.

Země

Arménie

Dvoustranné vztahy mezi EU a Arménií se řídí dohodou o komplexním a posíleném partnerství (CEPA), která se prozatímně uplatňuje od června 2018. Tato dohoda je nepreferenční (tj. neobsahuje žádné celní koncese). V jejím rámci se však obě strany zavázaly zajistit uznání a ochranu kompletního seznamu zeměpisných označení.

Dohodu CEPA podepsala Evropská unie s Arménií 24. listopadu 2017. Dohoda neobsahuje ustanovení o přístupu na trh. Nicméně uvádí závazek o vzájemné ochraně pro zeměpisná označení a ustanovení o postupném vyřazení názvů „Cognac“ a „Champagne“ ze strany Arménie.

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů do Arménie. Hlavními vyváženými produkty EU jsou krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, cukrovinky a živé rostliny. Z Arménie se dováží hlavně lihoviny (brandy), dále víno, doutníky a cigarety.

Související informace

Dohoda o partnerství a spolupráci

Obchod mezi EU a Arménií

24. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia

Ázerbájdžán

Obchodní vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem jsou založeny na dohodě o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnosti v roce 1999. V roce 2017 bylo zahájeno jednání o nové komplexní dohodě, které je nyní v pokročilé fázi. Tato dohoda bude obsahovat kapitolu o zeměpisných označeních, v níž bude stanoveno jejich vzájemné uznávání a ochrana.

V roce 2017 zahájila EU jednání s Ázerbájdžánem o revidované dohodě o partnerství a spolupráci (stávající dohoda pochází z roku 1999), která nebude zahrnovat otázku přístupu na trh, ale bude obsahovat kapitolu o zeměpisných označeních.

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů do Ázerbájdžánu. Jedná se především o potravinářské přípravky, sýry a lihoviny. Ázerbájdžán dováží do zemí EU téměř výhradně ořechy (více než 90 %).

Související informace

Dohoda o partnerství a spolupráci

Obchod mezi EU a Ázerbájdžánem

24. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan

Bělorusko

Bilaterální obchodní a hospodářské vztahy s touto zemí nejsou upraveny žádnou nedávno přijatou dohodou – vztahuje se na ně i nadále dohoda o obchodu a spolupráci uzavřená mezi Evropským společenstvím a Sovětským svazem v roce 1989 a následně schválená Běloruskem. Kromě toho probíhá dvakrát ročně zasedání koordinační skupiny EU-Bělorusko a obchodní dialog mezi EU a Běloruskem.

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů do Běloruska. Jedná se především o ovoce a zeleninu, živé rostliny a krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Z Běloruska se do Unie dováží hlavně rostlinné oleje, zelenina (houby) a ovoce (bobulové ovoce).

Související informace

Obchod mezi EU a Běloruskem

24. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus

Gruzie

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Gruzií se řídí dohodou o přidružení (obsahující rovněž ustanovení o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu), která byla podepsána 27. června 2014 a vstoupila v platnost 1. července 2016. Tím je pro zemědělsko-potravinářské produkty z EU zajištěn plně liberalizovaný přístup na gruzínský trh a opačně, s výjimkou česneku.

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů do Gruzie. Vyváží především lihoviny, cukr a potravinářské přípravky. Z Gruzie se do EU vyvážejí především lihoviny, lískové oříšky a víno.

V rámci dohody o přidružení se obě strany zavázaly zajistit uznání a ochranu kompletního seznamu zeměpisných označení.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Gruzií

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia

Moldavsko

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Moldavskem se řídí dohodou o přidružení (obsahující rovněž ustanovení o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu), která byla podepsána 27. června 2014 a vstoupila v platnost 1. července 2016. Tím Moldavsko liberalizovalo přístup na svůj trh, přičemž některá cla mají být zrušena během přechodného období. Pro nejcitlivější produkty (vepřové a kuřecí maso, mléčné výrobky, zpracované masné výrobky, cukr a sladidla) byly stanoveny celní kvóty. Evropská unie povolila vstup zemědělských produktů z Moldavska na svůj trh, a to od data vstupu uvedené dohody v platnost, s výjimkou 6 produktů z kategorie ovoce a zelenina, na něž se vztahují celní kvóty vyňaté z režimu vstupní ceny (jak pro zvláštní, tak valorické celní sazby). Jde o tyto produkty: česnek, rajčata, čerstvé stolní hrozny, čerstvá jablka, čerstvé švestky a hroznovou šťávu. Ostatní ovoce a zelenina, jež nepodléhají režimu vstupní ceny, jsou vyňaty z valorické složky.

Moldavsko je čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů do EU, přičemž hlavními kategoriemi vyvážených produktů jsou olejniny, obiloviny a rostlinné oleje. Hlavními produkty dováženými z EU jsou olejniny, krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, lihoviny a vepřové maso.

Na základě dohody o přidružení se obě strany zavázaly ke vzájemnému uznávání a ochraně kompletního seznamu zeměpisných označení, jež jsou na jejich území chráněna.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Moldavskem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova

Ukrajina

Bilaterální obchod se zemědělskými produkty mezi EU a Ukrajinou je upraven dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost 1. září 2017 (její ustanovení o politice a spolupráci jsou prozatímně uplatňována od listopadu 2014). Dohoda o přidružení obsahuje rovněž ustanovení o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, tedy hospodářskou část dohody, která byla podepsána 27. června 2014 a vstoupila v platnost 1. července 2016. Dohoda o přidružení s Ukrajinou není jen klasickou dohodou o volném obchodu, jelikož má za cíl jak otevření trhů, tak řešení otázek konkurenceschopnosti. Uvádí proto kroky, které je zapotřebí ke splnění norem EU a získání přístupu na trh EU. Dohoda o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu Ukrajinu zavazuje, aby harmonizovala své předpisy s příslušným acquis EU ve všech kapitolách, a to včetně zajištění sanitárních a fytosanitárních norem a dobrých podmínek zvířat.

Ukrajina představuje pro EU čtvrtý největší zdroj dovozu zemědělsko-potravinářských produktů a je jejím 15. největším exportním trhem (údaje z roku 2019). Z EU se na Ukrajinu dovážejí především doutníky a cigarety, olejniny a krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Hlavními dováženými skupinami produktů z Ukrajiny do Unie jsou obiloviny (zejména kukuřice), rostlinné oleje a olejniny. Ukrajina je pro EU největším dovozcem kukuřice.

Související informace

Obchod mezi EU a Ukrajinou

Dohoda o přidružení

13. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine

Rusko

Vztahy mezi EU a Ruskem upravuje dohoda o partnerství a spolupráci z roku 1994, která vstoupila v platnost v roce 1997. V roce 2009 byla zahájena jednání o revizi dohody o partnerství a spolupráci (tedy o tzv. „nové dohodě“), nicméně v současné chvíli jsou tato jednání z politických důvodů pozastavena.

Dne 7. srpna 2014 zavedlo Rusko politický zákaz dovozu řady zemědělských produktů z EU. Šlo o reakci na sankce, které EU na zemi uvalila po anexi Krymu. Uvedený zákaz stále platí. I tak je Rusko stále sedmým největším trhem pro vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU (údaj z roku 2019). Vyváží se především víno, lihoviny, cukrovinky a krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Do EU se z Ruska dováží především pokrutiny, olejniny a rostlinné oleje.

Související informace

Obchod mezi EU a Ruskem

25. KVĚTNA 2025
Agri-food trade statistical factsheet – Russia

Akce