Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

EU:s östra grannländer

EU:s jordbrukshandel med de östra grannländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

Jordbrukshandeln med EU:s östra grannländer

EU:s grannskapspolitik gäller förbindelserna med sexton av EU:s södra och östra grannländer.

De östra grannländerna är Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Ryssland deltar i visst samarbete inom grannskapspolitiken, men omfattas inte av själva politiken.

EU är i princip nettoexportör till dessa länder (utom Ukraina och Moldavien) och exporterar en rad olika produkter, bl.a. foder till sällskapsdjur, likör, ost, oljeväxtfrön och socker. EU å sin sida importerar främst spannmål, vegetabiliska oljor (Ukraina och Moldavien), frukt (Moldavien, Georgien och Azerbajdzjan) och likör (Armenien).

Avtal med EU:s östra grannländer

Grannländerna i öster omfattas av antingen associeringsavtal eller partnerskaps- och samarbetsavtal.

Associeringsavtal

Georgien, Moldavien och Ukraina omfattas av associeringsavtal, som bland annat gäller handeln. Avtalen ska också underlätta ländernas anpassning till EU:s normer. Det gäller särskilt Ukraina som måste anpassa sin lagstiftning till flera delar av den gemensamma jordbrukspolitiken och reglerna om sanitära och fytosanitära åtgärder.

Associeringsavtalen med djupgående och omfattande frihandelsområden undertecknades den 27 juni 2014 med Georgien, Moldavien och Ukraina och är nu i kraft. Genom avtalen skyddas också EU:s alla geografiska beteckningar i dessa länder.

Partnerskaps- och samarbetsavtal

Armenien och Azerbajdzjan omfattas av partnerskaps- och samarbetsavtal. EU har ännu inte ratificerat 1995 års partnerskaps- och samarbetsavtal med Belarus eftersom landet brister i sitt arbete för demokrati och politiska och medborgerliga rättigheter.

Länder

Armenien

De bilaterala förbindelserna styrs av ett omfattande och fördjupat partnerskapsavtal, som tillämpas provisoriskt sedan juni 2018. Avtalet medger ingen förmånsbehandling (dvs. inga tullmedgivanden), men båda parter erkänner varandras geografiska beteckningar och ser till att de skyddas.

Med Armenien undertecknade EU den 24 november 2017 ett omfattande och fördjupat partnerskapsavtal utan regler om marknadstillträde. Avtalet föreskriver dock ömsesidigt skydd av geografiska beteckningar och Armenien lovar att fasa ut namnen Cognac och Champagne.

EU är nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till Armenien. EU exporterar främst foder till sällskapsdjur, konfekt och levande växter. Importen från Armenien består till över hälften av sprit (brandy), följt av vin, cigarrer och cigaretter.

Läs mer

Partnerskaps- och samarbetsavtal

Handeln mellan EU och Armenien

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia

Azerbajdzjan

Handelsförbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan bygger på ett partnerskaps- och samarbetsavtal som har varit i kraft sedan 1999. Parterna började diskutera ett nytt övergripande avtal 2017 och har kommit långt i förhandlingarna. Avtalet kommer att innehålla ett kapitel om geografiska beteckningar där parterna lovar att erkänna och skydda varandras geografiska beteckningar.

Det reviderade avtalet kommer dock inte att omfatta marknadstillträde.

EU är nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till Azerbajdzjan. EU:s största exportprodukter är livsmedelsberedningar, ost och sprit, medan Azerbajdzjan nästan bara exporterar nötter (mer än 90 % av exporten).

Läs mer

Partnerskaps- och samarbetsavtal

Handeln mellan EU och Azerbajdzjan

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan

Belarus

De bilaterala förbindelserna inom handel och ekonomi omfattas fortfarande av det handels- och samarbetsavtal som EU ingick med dåvarande Sovjetunionen 1989 och som därefter godkänts av Belarus. Det finns också en samordningsgrupp som möts en gång i halvåret och en handelsdialog.

EU är nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till Belarus och exporterar främst frukt och grönsaker, levande växter och foder till sällskapsdjur. Importen från Belarus består främst av vegetabiliska oljor, svamp och bär.

Läs mer

Handeln mellan EU och Belarus

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus

Georgien

De bilaterala förbindelserna mellan EU och Georgien på jordbruksområdet regleras av ett associeringsavtal med ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Avtalet är från 2014 och tillämpas fullt ut sedan den 1 juli 2016. Det innebär ett fullständigt liberaliserat marknadstillträde för EU:s jordbruksprodukter till den georgiska marknaden och för Georgiens export till EU, med undantag för vitlök.

EU är nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till Georgien och exporterar framför allt sprit, socker och livsmedelsberedningar. Importen från Georgien består främst av vin, sprit och hasselnötter.

Enligt avtalet ska parterna erkänna varandras geografiska beteckningar och se till att de skyddas.

Läs mer

Associeringsavtal

Handeln mellan EU och Georgien

25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia

Moldavien

De bilaterala förbindelserna mellan EU och Moldavien regleras av ett associeringsavtal med ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Avtalet är från 2014 och tillämpas fullt ut sedan den 1 juli 2016. Tillträdet till Moldaviens marknad har liberaliserats och vissa tullar ska avvecklas inom övergångsperioderna. Vissa tullkvoter har beviljats för de känsligaste produkterna (fläskkött, fågel, mejeriprodukter, bearbetade köttprodukter, socker och sötningsmedel). EU har också beviljat marknadstillträde för Moldaviens jordbruksexport, med undantag för sex frukter och grönsaker som omfattas av tullkvoter som är undantagna från ingångspriset (både värdetullar och särskilda komponenter): vitlök, tomater, bordsdruvor, äpplen, plommon och druvsaft. Andra frukter och grönsaker som omfattas av systemet med ingångspriser undantas från den värderelaterade komponenten.

Moldavien är nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedel till EU. De viktigaste produkterna är oljeväxtfrön, spannmål och vegetabiliska oljor. EU exporterar framför allt oljeväxtfrön, foder till sällskapsdjur, sprit och fläskkött.

Enligt avtalet ska parterna erkänna varandras geografiska beteckningar och se till att de skyddas.

Läs mer

Associeringsavtal

Handeln mellan EU och Moldavien

25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova

Ukraina

Den bilaterala handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Ukraina regleras av ett associeringsavtal som trädde i kraft den 1 september 2017 (bestämmelserna om politik och samarbete tillämpas provisoriskt sedan november 2014). Avtalet omfattar ett djupgående och omfattande frihandelsområde, den ekonomiska delen av avtalet, som ingicks 2014 och tillämpas fullt ut sedan den 1 juli 2016. Associeringsavtalet med Ukraina går längre än andra klassiska frihandelsavtal och har som mål att både öppna upp marknader och ta itu med konkurrensfrågor. Avtalet beskriver vilka åtgärder som krävs för att Ukraina ska uppfylla EU:s normer och kunna handla på EU:s marknader. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är ett långtgående avtal där Ukraina åtar sig att anpassa sin lagstiftning till EU:s regelverk, bland annat när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskydd.

Ukraina är EU:s fjärde största importkälla för jordbruksbaserade livsmedel och den femtonde största exportmarknaden (2019). EU exporterar främst cigarrer och cigaretter, oljeväxtfrön och foder till sällskapsdjur och importerar framför allt spannmål (främst majs), vegetabiliska oljor och oljeväxtfrön. Ukraina är EU:s största källa till majsimport.

Läs mer

Handeln mellan EU och Ukraina

Associeringsavtal

13 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine

Ryssland

Förbindelserna mellan EU och Ryssland regleras genom ett partnerskaps- och samarbetsavtal från 1994 som trädde i kraft 1997. Förhandlingar om ett nytt avtal inleddes 2009, men har avstannat av politiska skäl.

Den 7 augusti 2014 införde Ryssland ett politiskt importförbud för en rad jordbruksprodukter från EU, som en motåtgärd mot EU:s sanktioner efter annekteringen av Krim. Förbudet gäller fortfarande. Trots detta är Ryssland den sjunde största marknaden för EU:s livsmedelsexport (2019), som främst består av vin, sprit, konfekt och foder till sällskapsdjur. EU:s import från Ryssland består framför allt av oljekakor, oljeväxtfrön och vegetabiliska oljor.

Läs mer

Handeln mellan EU och Ryssland

25 MAJ 2025
Agri-food trade statistical factsheet – Russia