Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

EZVO – EHP

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Agropotravinový obchod s krajinami EZVO, ktoré sú členmi EHP

Európske združenie voľného obchodu (EZVO) je medzivládna organizácia, ktorej členmi sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (EHP) je medzinárodná dohoda, ktorou sa okrem iného umožňuje rozšírenie častí jednotného trhu EÚ na Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. 

Na rozdiel od ostatných priemyselných odvetví nie je obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi krajinami EÚ a EZVO úplne liberalizovaný. EÚ udržiava úzke vzťahy s poľnohospodárskymi odvetviami krajín EZVO a EHP prostredníctvom dohôd o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Ďalšia liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami sa nedávno dosiahla s Nórskom a Islandom prostredníctvom dvojstranných dohôd, o ktorých sa rokovalo na základe článku 19 Dohody o EHP.

V oblasti poľnohospodárskych výrobkov sa v článku 19 dohody stanovuje, že

zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať vo svojom úsilí s cieľom dosiahnuť postupnú liberalizáciu obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami. S týmto zámerom zmluvné strany pred koncom roka 1993 uskutočnia preskúmanie a potom následne v dvojročných intervaloch ďalšie preskúmania podmienok obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami.

V prípade Švajčiarska sa táto úroveň liberalizácie agropotravinového obchodu ešte nedosiahla, pretože sa čaká na vyriešenie horizontálnych otázok.

Celkovo je EÚ čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do týchto krajín. V roku 2019 bolo Švajčiarsko štvrtým najväčším cieľovým trhom agropotravinového vývozu EÚ a Nórsko šiestym (2019).

Krajiny

Island

Island je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). V Dohode o EHP sa zabezpečuje voľný pohyb tovaru s výnimkou poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov rybného hospodárstva.

Medzi Islandom a EÚ prebiehajú na základe článku 19 Dohody o EHP dvojstranné obchodné rokovania týkajúce sa poľnohospodárstva. Prvá dohoda s Islandom o obchodných preferenciách pri poľnohospodárskych výrobkoch nadobudla platnosť v roku 2007. Najnovšia dohoda nadobudla platnosť v roku 2018, bola vyrokovaná ako balík s dohodami o liberalizácii obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami a o zemepisných označeniach.

Hlavnými kategóriami výrobkov, ktoré EÚ vyváža na Island, sú cestoviny, sladké pečivo, sušienky a chlieb, zelenina a čokoláda, cukrovinky a zmrzlina.

Z Islandu dováža EÚ v rámci agropotravinárskeho odvetvia najmä nejedlé živočíšne výrobky, živé zvieratá a surové kože, kožky a kožušiny.

Súvisiace informácie

Dohoda

Obchod medzi EÚ a Islandom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland

Nórsko

Na základe Dohody o EHP môže Nórsko využívať výhody jednotného trhu EÚ. Poľnohospodárstvo a rybolov sú však z voľného obehu vyňaté.

Preferenčný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Nórskom sa riadi článkom 19 Dohody o EHP. Najnovšia dohoda uzavretá na základe článku 19 nadobudla platnosť 1. októbra 2018.

Hlavnými kategóriami agropotravinových výrobkov, ktoré EÚ vyváža do Nórska, sú cigary a cigarety, cestoviny, sladké pečivo, sušienky a chlieb, víno, vermút, cider a ocot.

Z Nórska dováža EÚ v rámci agropotravinárskeho odvetvia najmä potravinové prípravky, pokrutiny a surové kože, kožky a kožušiny.

Súvisiace informácie

Dohoda

Obchod medzi EÚ a Nórskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Norway

Švajčiarsko

Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom v oblasti poľnohospodárstva sa riadia Dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z roku 2002. V tejto dohode sa stanovuje zrušenie ciel, ako aj zavedenie bezcolných kvót pre množstvo výrobkov; k úplnej liberalizácii obchodu však ešte nedošlo.

Dohoda obsahuje aj ustanovenia na uľahčenie obchodovania vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti vín a liehovín, zemepisných označení, organicky vyrobených produktov, ovocia a zeleniny.

V oblasti agropotravinových výrobkov patrí Švajčiarsko k hlavným obchodným partnerom EÚ. V roku 2019 bolo Švajčiarsko štvrtým najväčším cieľovým trhom agropotravinového vývozu EÚ a šiestym najväčším dodávateľom agropotravinového dovozu do EÚ. 

EÚ je čistým vývozcom do Švajčiarska. Hlavnými kategóriami výrobkov, ktoré EÚ vyváža do Švajčiarska, sú víno, pekárenské výrobky a zelenina.

EÚ dováža najmä praženú kávu, minerálne vody a čokoládu.

Súvisiace informácie

Dohoda

Obchod medzi EÚ a Švajčiarskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland

Podujatia

Aktuálne informácie