Skip to main content
Agriculture and rural development

EFTA-EOG

Handel unijnymi produktami rolnymi z państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

Handel produktami rolno-spożywczymi z państwami EFTA-EOG

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) jest organizacją międzyrządową, do której należą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) jest porozumieniem międzynarodowym, które umożliwia m.in. częściowe rozszerzenie jednolitego rynku Unii na Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

Inaczej niż w przypadku innych sektorów przemysłu handel produktami rolnymi między UE a państwami EFTA nie jest całkowicie zliberalizowany. UE utrzymuje bliskie stosunki z sektorami rolnictwa państw EFTA oraz EOG oparte na porozumieniach w sprawie handlu produktami rolnymi. Ostatnio osiągnięto dalszą liberalizację handlu produktami rolnymi z Norwegią i Islandią dzięki porozumieniom dwustronnym wynegocjowanym na podstawie art. 19 Porozumienia EOG.

Jeśli chodzi o produkty rolne, art. 19 porozumienia stanowi, że

umawiające się strony zobowiązują się kontynuować wysiłki w celu osiągnięcia stopniowej liberalizacji handlu rolnego. W tym celu umawiające się strony przeprowadzą przed końcem 1993 roku, a następnie kolejno co dwa lata, przeglądy warunków handlu produktami rolnymi.

Taki poziom liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi nie został jeszcze osiągnięty w przypadku Szwajcarii, gdyż oczekiwane jest rozwiązanie kwestii horyzontalnych.

Ogólnie mówiąc, UE jest eksporterem netto produktów rolno-spożywczych do tych krajów. W 2019 r. Szwajcaria była czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych, a Norwegia szóstym (2019 r.).

Państwa

Islandia

Islandia jest umawiającą się stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Porozumienie EOG przewiduje swobodny przepływ towarów z wyjątkiem produktów rolnych i produktów rybołówstwa.

Między Islandią a Unią prowadzone są dwustronne negocjacje handlowe w dziedzinie rolnictwa na podstawie art. 19 Porozumienia EOG. Pierwsze porozumienie z Islandią w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi weszło w życie w 2007 r. Najnowsze porozumienie weszło w życie w 2018 r. i zostało wynegocjowane w pakiecie wraz z porozumieniem w sprawie liberalizacji handlu przetworzonymi produktami rolnymi i środkami spożywczymi oraz oznaczeń geograficznych.

Główne kategorie produktów rolno-spożywczych eksportowanych przez Unię do Islandii obejmują: makaron, ciasta, ciastka i chleb, warzywa i czekoladę, wyroby cukiernicze i lody.

Do głównych produktów z sektora rolno-spożywczego importowanych z Islandii do Unii należą niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, żywe zwierzęta oraz surowe skóry, skórki i skóry futerkowe.

Dodatkowe informacje

Umowa

Stosunki handlowe między UE a Islandią

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(424.51 KB - PDF)
Pobierz

Norwegia

Porozumienie EOG umożliwia Norwegii korzystanie z jednolitego rynku UE. Sektory rolnictwa i rybołówstwa są jednak wyłączone ze swobodnego obrotu.

Handel produktami rolnymi na warunkach preferencyjnych między UE a Norwegią podlega art. 19 Porozumienia EOG. Najnowsze porozumienie na mocy art. 19 weszło w życie 1 października 2018 r.

Główne kategorie produktów rolno-spożywczych eksportowanych przez Unię do Norwegii obejmują: cygara i papierosy; makaron, ciasta, ciastka i chleb oraz wino, wermut, cydr i ocet.

Do głównych produktów z sektora rolno-spożywczego importowanych z Norwegii do Unii należą przetwory spożywcze, makuchy oraz surowe skóry, skórki i skóry futerkowe.

Dodatkowe informacje

Umowa

Stosunki handlowe między UE a Norwegią

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(410.19 KB - PDF)
Pobierz

Szwajcaria

Stosunki między UE a Szwajcarią w dziedzinie rolnictwa reguluje umowa z 2002 r. między UE a Szwajcarią dotycząca handlu produktami rolnymi. Umowa ta przewiduje zniesienie taryf celnych, a także wprowadzenie bezcłowych kontyngentów taryfowych na szereg produktów; handel nie jest jednak jeszcze całkowicie zliberalizowany.

Zawiera ona również postanowienia dotyczące ułatwień w handlu w szeregu obszarów, takich jak wina, napoje spirytusowe, oznaczenia geograficzne, produkty ekologiczne, a także owoce i warzywa.

Szwajcaria jest jednym z głównych partnerów handlowych Unii, jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze. W 2019 r. Szwajcaria była czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych i szóstym co do wielkości importerem tych produktów do Unii. 

UE jest eksporterem netto do Szwajcarii. Główne kategorie produktów eksportowanych z UE do Szwajcarii obejmują wino, wyroby piekarnicze i warzywa.

Unia importuje głównie kawę paloną, wody mineralne i czekoladę.

Dodatkowe informacje

Umowa

Stosunki handlowe między UE a Szwajcarią

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(422.74 KB - PDF)
Pobierz