Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

ЕАСТ-ЕИП

Търговията със селскостопански продукти между ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

Търговия със селскостопански хранителни продукти между ЕС и ЕАСТ-ЕИП

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) е междуправителствена организация, в която членуват Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) е международно споразумение, което дава възможност, наред с другото, части от единния пазар на ЕС да обхванат и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

За разлика от други промишлени сектори, търговията със селскостопански продукти между ЕС и държавите от ЕАСТ не е напълно либерализирана. ЕС поддържа тесни връзки със селскостопанските сектори на държавите от ЕАСТ и ЕИП чрез споразумения за търговия със селскостопански продукти. Наскоро беше постигнато по-нататъшно либерализиране на търговията със селскостопански продукти с Норвегия и Исландия чрез двустранни споразумения, които бяха договорени въз основа на член 19 от Споразумението за ЕИП.

В този член се предвижда

договарящите се страни да се ангажират да продължат усилията за постепенна либерализация на търговията със селскостопански продукти. За тази цел преди края на 1993 г. и на всеки две години след това договарящите се страни ще извършват преглед на условията за търговия със селскостопански продукти.

Това равнище на либерализация на търговията със селскостопански хранителни продукти все още не е постигнато с Швейцария, тъй като се очаква разрешаването на някои хоризонтални въпроси.

Като цяло, ЕС е нетен износител на селскостопански хранителни продукти за тези държави. През 2019 г. Швейцария се нарежда на четвърто място сред дестинациите за износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС, а Норвегия заема шесто място (2019 г.).

Държави

Исландия

Исландия е договаряща се страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Споразумението за ЕИП предвижда свободно движение на стоки, с изключение на селскостопански продукти и продукти от риболов.

Между Исландия и ЕС се водят двустранни търговски преговори в областта на селското стопанство въз основа на член 19 от Споразумението за ЕИП. Първото споразумение с Исландия за търговски преференции за селскостопански продукти влезе в сила през 2007 г. Последното споразумение влезе в сила през 2018 г., като то бе договорено в пакет със споразумение за либерализация на търговията с преработени селскостопански продукти и храни, както и за географските означения.

Основните категории селскостопански хранителни продукти, изнасяни от ЕС за Исландия, са макаронени изделия, сладкарски изделия, бисквити, хляб, зеленчуци, шоколад, сладкарски изделия и сладолед.

Основният внос на ЕС от хранително-вкусовата промишленост на Исландия включва негодни за консумация животински продукти, живи животни и сурови кожи, кожи и кожухарски кожи.

Информация по темата

Споразумение

Търговия на ЕС с Исландия

15 ОКТОМВРИ 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(424.51 KB - PDF)
Изтегляне

Норвегия

Споразумението за ЕИП позволява на Норвегия да се възползва от единния пазар на ЕС. Селското стопанство и рибарството обаче са изключени от свободното движение.

Преференциалната търговия със селскостопански продукти между ЕС и Норвегия се урежда от член 19 от Споразумението за ЕИП. Последното споразумение по член 19 влезе в сила на 1 октомври 2018 г.

Основните категории селскостопански хранителни продукти, изнасяни от ЕС за Норвегия, включват пури и цигари; макаронени изделия, сладкарски изделия, бисквити, хляб, вино, вермут, ябълково вино и оцет.

Основният внос на селскостопански хранителни продукти в ЕС от Норвегия включва хранителни продукти, кюспета, сурови кожи, кожи и кожухарски кожи.

Информация по темата

Споразумение

Търговия на ЕС с Норвегия

15 ОКТОМВРИ 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(410.19 KB - PDF)
Изтегляне

Швейцария

Отношенията между ЕС и Швейцария в областта на селското стопанство се уреждат от Споразумението между ЕС и Швейцария от 2002 г. относно търговията със селскостопански продукти. Това споразумение предвижда премахването на митата, както и създаването на безмитни квоти за редица продукти; търговията обаче все още не е напълно либерализирана.

Споразумението съдържа и разпоредби за улесняване на търговията в редица области, като вина и спиртни напитки, географски означения, биологични продукти, плодове и зеленчуци.

Швейцария е един от водещите партньори на ЕС в търговията със селскостопански хранителни продукти. През 2019 г. Швейцария беше на четвърто място сред дестинациите за износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС и на шесто място сред техните вносители в Съюза. 

ЕС е нетен износител за Швейцария. Основните категории продукти, изнасяни от ЕС за Швейцария, са вино, хлебни изделия и зеленчуци.

ЕС внася от Швейцария главно печено кафе, минерални води и шоколад.

Информация по темата

Споразумение

Търговия на ЕС с Швейцария

15 ОКТОМВРИ 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(422.74 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви