Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Referencyjne bazy danych produktów ekologicznych

System informatyczny rolnictwa ekologicznego

System informatyczny rolnictwa ekologicznego (OFIS) to centralna baza danych zawierająca informacje na temat:

 • zezwoleń na stosowanie składników
 • organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii
 • jednostek certyfikujących i organów odpowiadających za równoważność.

Kraje UE wprowadzają informacje do bazy na podstawie obowiązujących przepisów w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Baza OFIS umożliwia krajom UE i Komisji Europejskiej wymianę danych dotyczących ekologicznych produktów rolnych oraz zapewnia konsumentom aktualne informacje.

Bazy danych nasion ekologicznych

Wszystkie ekologiczne rośliny i produkty roślinne muszą być produkowane z materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (nasiona, sadzonki, kłącza itp.) zgodnego z normami ekologicznymi.

Każdy kraj UE musi prowadzić krajową bazę danych nasion ekologicznych, aby rolnicy mogli łatwo wyszukać dostawców nasion ekologicznych w swoim kraju. Kraje UE informują o wyznaczonej przez siebie organizacji odpowiedzialnej za aktualizację wykazu nasion produkowanych metodą ekologiczną i ich dostawców. Od 1 stycznia 2022 r. krajowe bazy danych nasion ekologicznych będą musiały obejmować informacje na temat dostępności ekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i materiału w okresie konwersji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2018/848.

Linki do krajowych baz danych nasion ekologicznych w Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii podano na tej stronie w celach informacyjnych.

 • Austria

  Organ odpowiedzialny

  AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH AGES – (austriacka agencja zdrowia i bezpieczeństwa żywności) Institut für Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzdienst und Bienen (instytut nasiennictwa i materiału rozmnożeniowego, służb fitosanitarnych i pszczelarstwa)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Belgia

  Organ odpowiedzialny

  FiBL Europe
  Research Institute for Organic Agriculture in Europe (instytut naukowy rolnictwa ekologicznego w Europie)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Bułgaria

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Agriculture, Food and Forestry (ministerstwo rolnictwa, żywności i leśnictwa)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Chorwacja

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Agriculture (ministerstwo rolnictwa)
  Department for organic and integrated production (departament produkcji ekologicznej i integrowanej)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Cypr

  Organ odpowiedzialny

  Department of Agriculture (departament rolnictwa)
  Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (ministerstwo rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Czechy

  Organ odpowiedzialny

  Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (centralny instytut nadzoru i testów w rolnictwie)
  Division of Seed and Planting Materials (wydział nasion i materiału nasadzeniowego)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Dania

  Organ odpowiedzialny

  SEGES P/S

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Estonia

  Organ odpowiedzialny

  Agricultural Board (rada ds. rolnictwa)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Francja

  Organ odpowiedzialny

  Groupement National interprofessionnel des semences et plants (krajowe stowarzyszenie międzybranżowe w dziedzinie nasion i roślin)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Finlandia

  Organ odpowiedzialny

  Finnish Food Authority (fiński urząd ds. żywności)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Niemcy

  Organ odpowiedzialny

  FiBL Projekte GmbH

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Grecja

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Rural Development and Food (ministerstwo rozwoju obszarów wiejskich i żywności)
  General Directorate of Food Directorate of Quality Systems and Organic Farming (dyrekcja generalna ds. żywności, dyrekcja ds. systemów jakości i rolnictwa ekologicznego)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Węgry

  Organ odpowiedzialny

  National Food Chain Safety Office (krajowe biuro ds. bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Irlandia

  Organ odpowiedzialny

  Soil Association Limited

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Włochy

  Organ odpowiedzialny

  Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (rada naukowo-eksperymentalna ds. rolnictwa)
  Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi (CRA-SCS) (ośrodek doświadczalny i certyfikacyjny ds. nasion)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Łotwa

  Organ odpowiedzialny

  The State Plant Protection Service (państwowa służba ochrony roślin)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Litwa

  Organ odpowiedzialny

  The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania (ministerstwo rolnictwa)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Luksemburg

  Organ odpowiedzialny

  Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) (instytut naukowy rolnictwa ekologicznego)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Malta

  Organ odpowiedzialny

  Plant Protection Directorate within the Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights (dyrekcja ds. ochrony roślin w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Holandia

  Organ odpowiedzialny

  De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Polska

  Organ odpowiedzialny

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Portugalia

  Organ odpowiedzialny

  Direção Geral de Alimentação e Veterinária (dyrekcja generalna ds. żywności i weterynarii)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Rumunia

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Agriculture and Rural Development (ministerstwo rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Słowenia

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Agriculture, Forestry and Food (ministerstwo rolnictwa, leśnictwa i żywności)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Słowacja

  Organ odpowiedzialny

  Ministry of Agriculture and Rural Development (ministerstwo rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Hiszpania

  Organ odpowiedzialny

  Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación (ministerstwo rolnictwa, rybołówstwa i żywności)

  Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (poddyrekcja generalna ds. oznaczeń jakości i rolnictwa ekologicznego)

  Baza danych nasion ekologicznych

 • Szwecja

  Organ odpowiedzialny

  Szwedzka Rada ds. Rolnictwa

  Baza danych nasion ekologicznych