Skip to main content
Agriculture and rural development

Struktura gospodarstw i ekonomika rolna

Wsparcie dochodów z działalności rolniczej

Dane liczbowe obejmują udział gospodarstw otrzymujących płatności bezpośrednie, średnie wsparcie dochodu w ramach WPR na hektar oraz udział wsparcia bezpośredniego w dochodzie czynników produkcji rolniczej.