Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Handel produktami ekologicznymi

Import produktów ekologicznych

Aby importowane produkty można było sprzedawać jako produkty ekologiczne, muszą one spełniać równie surowe normy co towary wyprodukowane w Unii Europejskiej. Wszyscy importerzy, którzy chcą sprzedawać swoje produkty jako ekologiczne, muszą przestrzegać określonych procedur zależnych od kraju pochodzenia tych produktów.

W odniesieniu do produktów pochodzących z następujących krajów:

 • Argentyna
 • Australia
 • Kanada
 • Chile
 • Kostaryka
 • Indie
 • Izrael
 • Japonia
 • Tunezja
 • Republika Korei
 • Nowa Zelandia
 • Szwajcaria
 • Stany Zjednoczone Ameryki

UE zawarła umowy w sprawie handlu produktami ekologicznymi z Chile, Szwajcarią i Wielką Brytanią. W umowach tych można znaleźć szczegółowe informacje o tym, kiedy wchodzą one w życie i jakie produkty nimi objęto, oraz o organach kontrolnych i jednostkach certyfikujących.

Za kontrole i certyfikację większości produktów ekologicznych odpowiadają organy krajowe w krajach pochodzenia. Z krajami tymi uzgodniono warunki importu produktów ekologicznych, ponieważ normy i środki kontroli w tych krajach uznano za równoważne normom i środkom w UE. O takich krajach mówi się często „kraje równoważne”.

Co się tyczy importu produktów ekologicznych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, Komisja opublikowała zawiadomienie dla zainteresowanych stron, w którym przedstawiła sytuację prawną, niektóre istotne postanowienia dotyczące wystąpienia zawarte w umowie o wystąpieniu i przepisy mające zastosowanie do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego.

8 GRUDNIA 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

W odniesieniu do produktów pochodzących z innych krajów:

We wszystkich innych krajach za kontrole i certyfikację odpowiadają organy kontrolne lub jednostki certyfikujące. Są to niezależne organy wyznaczone przez Komisję, które mają za zadanie dopilnować, aby producenci ekologiczni w ich obszarze odpowiedzialności przestrzegali norm i środków kontroli równoważnych normom i środkom kontroli w UE.

Jeśli zamierzasz importować z tych krajów produkty i sprzedawać je w UE jako produkty ekologiczne, skontaktuj się z właściwą krajową jednostką certyfikującą.

W przypadku importu produktów z niektórych krajów spoza UE mogą obowiązywać dodatkowe kontrole lub wymogi. 

W wyniku szczegółowej analizy wszystkich powiadomień wprowadzonych do systemu informacji o rolnictwie ekologicznym (OFIS) w okresie jednego roku Komisja Europejska i kraje UE wspólnie postanowiły, że pewne produkty pochodzące z niektórych państw trzecich należy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poddać dodatkowym kontrolom, aby skuteczniej zadbać o uczciwy charakter produkcji ekologicznej. Takie dodatkowe kontrole obejmują pewne zobowiązania, jakie biorą na siebie państwa UE, oraz określone obowiązki jednostek certyfikujących uznanych za równoważne w państwach trzecich pod nadzorem Komisji. Te zobowiązania państw UE w zakresie dodatkowych kontroli urzędowych opisano w dokumencie roboczym Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącym dodatkowych urzędowych kontroli produktów pochodzących z niektórych państw trzecich. Obowiązki w zakresie dodatkowych środków kontroli wymieniono natomiast w piśmie skierowanym do równoważnych jednostek certyfikujących w państwach trzecich pod nadzorem Komisji.

12 STYCZNIA 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12 STYCZNIA 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

W przypadku produktów przywożonych ze Stanów Zjednoczonych obowiązują dodatkowe instrukcje.

14 LUTEGO 2012
Advice on EU-US equivalence

Certyfikacja

Wszystkie produkty ekologiczne importowane do UE muszą posiadać odpowiedni elektroniczny certyfikat kontroli. Do wydawania takich certyfikatów służy zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny (system TRACES).

 • Kraje równoważne: certyfikaty wydawane są przez jednostki certyfikujące wyznaczone przez organy krajowe.
 • Wszystkie inne kraje: certyfikaty wydawane są przez jednostki certyfikujące wyznaczone przez UE.

Jeżeli produkty nie posiadają elektronicznego certyfikatu kontroli, nie można ich wydać z punktu wejścia w UE.

10 GRUDNIA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

Eksport produktów ekologicznych do krajów spoza UE

Eksport produktów ekologicznych z Unii Europejskiej do krajów spoza UE podlega określonym wymogom obowiązującym w kraju docelowym. Szczegółowe informacje o takich wymogach można uzyskać od właściwych organów w danym kraju.

Więcej informacji

Eksport z UE

Informacje dla jednostek certyfikujących w państwach trzecich

Organizacje zajmujące się oceną i kontrolą producentów lub dystrybutorów produktów ekologicznych z krajów spoza UE mogą składać wnioski o uznanie ich przez UE za jednostki certyfikujące. W ten sposób nabywają uprawnienia do wydawania certyfikatów, że produkty przeznaczone na eksport do UE są produkowane w sposób ekologiczny.

Więcej informacji

Rozporządzenie (UE) 2018/848

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306