Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Rolnictwo ekologiczne w skrócie

Informacje na temat celów polityki ekologicznej UE, logo produkcji ekologicznej oraz przepisów dotyczących produkcji, dystrybucji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych, a także często zadawane pytania dotyczące sektora ekologicznego.

Cele rolnictwa ekologicznego

W rolnictwie ekologicznym stosuje się metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Oznacza to, że rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja:

 • odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych
 • utrzymaniu różnorodności biologicznej
 • zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej
 • poprawie żyzności gleby
 • utrzymaniu jakości wody.

Ponadto przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego zachęcają do przestrzegania wysokich standardów dobrostanu zwierząt i wymagają od rolników zaspokojenia konkretnych potrzeb behawioralnych zwierząt.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego mają na celu zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych w całej UE. Ma to na celu zaspokojenie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom.

Budowanie zaufania do rolnictwa ekologicznego

Aby rolnicy mogli czerpać korzyści z metod rolnictwa ekologicznego, konsumenci muszą mieć pewność, że rolnicy stosują przepisy dotyczące produkcji ekologicznej. W związku z tym UE utrzymuje rygorystyczny system kontroli i egzekwowania przepisów, aby zagwarantować prawidłowe stosowanie zasad i przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Ponieważ rolnictwo ekologiczne jest częścią większego łańcucha dostaw, który obejmuje sektor przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, one również podlegają kontrolom.

 • Każde państwo członkowskie UE wyznacza „jednostki certyfikujące lub organy kontroli” w celu inspekcji podmiotów w łańcuchu żywności ekologicznej. Producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy produktów ekologicznych muszą zarejestrować się w lokalnej jednostce certyfikującej, zanim będą mogli sprzedawać żywność jako żywność ekologiczną.
 • Po przeprowadzeniu inspekcji i kontroli otrzymają świadectwo potwierdzające, że ich produkty spełniają normy ekologiczne.
 • Wszystkie podmioty kontrolowane są przynajmniej raz w roku, aby mieć pewność, że nadal stosują się do przepisów.
 • Importowana żywność ekologiczna podlega również procedurom kontroli, aby zagwarantować, że została również wyprodukowana i przetransportowana zgodnie z zasadami ekologicznymi.

Logo produkcji ekologicznej zapewnia UE spójną tożsamość wizualną produktów ekologicznych sprzedawanych w Unii. Pomaga to unijnym konsumentom zidentyfikować produkty ekologiczne i ułatwia rolnikom wprowadzanie ich do obrotu we wszystkich krajach UE.

Logo produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie w odniesieniu do produktów, które zostały certyfikowane jako ekologiczne przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że spełniają one surowe warunki dotyczące sposobu produkcji, transportu i przechowywania.

EU organic logo

Rolnictwo ekologiczne po 2022 r.

Rolnictwo ekologiczne jest szybko rozwijającym się sektorem unijnego rolnictwa, co jest bezpośrednim skutkiem większego zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi. W odpowiedzi na wyzwania związane z tym szybkim rozwojem oraz aby zapewnić skuteczne ramy prawne dla przemysłu Unia przyjęła nowe przepisy dotyczące sektora ekologicznego, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Przykłady zmian wprowadzonych na mocy nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, obejmują:

 • wzmocnienie systemu kontroli, co przyczyni się do zwiększenia zaufania konsumentów do unijnego systemu produkcji ekologicznej
 • nowe przepisy dotyczące producentów, które ułatwią drobnym rolnikom przejście na produkcję ekologiczną
 • nowe przepisy dotyczące importowanych produktów ekologicznych w celu zapewnienia, aby wszystkie produkty ekologiczne sprzedawane w UE spełniały te same normy
 • szerszy wachlarz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej są wspierane przez plan działania na rzecz produkcji ekologicznej w UE, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w marcu 2021 r.

Więcej informacji

Przyszłość rolnictwa ekologicznego

Prawodawstwo

UE określa szereg zasad i przepisów regulujących produkcję, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów ekologicznych w UE. Istnieją szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych produktów.

UE prowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w celu poprawy jakości swojego prawodawstwa, a współpraca ta obejmuje również sektor produkcji ekologicznej.

Więcej informacji

Prawodawstwo dotyczące sektora produkcji ekologicznej

Współpraca i doradztwo specjalistyczne

Documents

10 GRUDNIA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

30 LISTOPADA 2023
Organic rules – frequently asked questions

Aktualności