Skip to main content
Agriculture and rural development

Wspólna polityka rolna a zrównoważony rozwój społeczny

Wspólna polityka rolna a zrównoważony rozwój społeczny w UE

Rolnictwo zapewnia utrzymanie rolnikom i ich rodzinom w całej UE, jak również wspiera całe społeczeństwo poprzez usługi podstawowe. W szczególności rolnictwo przyczynia się do rozwoju społecznego przez:

  • zapewnianie ludziom żywności i innych podstawowych materiałów
  • pełnienie roli trzonu gospodarczego społeczności wiejskich.

Wspólna polityka rolna (WPR) zapewnia rolnikom możliwość świadczenia tych usług w perspektywie długoterminowej poprzez dążenie do osiągnięcia zrównoważenia gospodarczego rolnictwa. Środki gospodarcze WPR to również przepisy sprzyjające włączeniu społecznemu, takie jak wsparcie dla małych gospodarstw rolnych i płatności redystrybucyjne.

Działania w zakresie ochrony środowiska w ramach WPR mają również sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi społecznemu. Wspierane są projekty w zakresie gospodarowania i inwestycje korzystne dla środowiska, przez co WPR umożliwia wszystkim rolnikom ochronę zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej dla dobra całego społeczeństwa. Jest to podstawowa usługa, która w przeciwnym wypadku nie byłaby wynagrodzona na wolnym rynku.

Ponadto dzięki różnym strategiom i działaniom ukierunkowanym konkretnie na bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie społeczności wiejskich WPR sprawia, że rolnictwo może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach społecznych.

Produkcja bezpiecznej i zrównoważonej żywności

Bezpieczeństwo żywnościowe jest centralnym elementem UE. Wczesnym celem WPR, jednej z pierwszych i największych polityk UE, było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego po II wojnie światowej.

Strategia „od pola do stołu” odzwierciedla te wczesne cele UE, wyznaczając drogę ku zrównoważonemu systemowi żywnościowemu w UE. System ten zaspokoi potrzeby rosnącej liczby ludności i zapewni produkcję żywności zgodną z wysokimi standardami zdrowotnymi, środowiskowymi i etycznymi.

Aby pomóc rolnictwu w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, WPR dąży do wydajnej produkcji żywności i osiągnięcia maksymalnych korzyści dla rolników, konsumentów i środowiska przez:

  • transformację metod produkcji i systemów zarządzania w celu ograniczenia stosowania pestycydów i nawozów oraz jak najlepszego wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie oraz innowacjach technologicznych i cyfrowych
  • zapewnienie szerokiego wachlarza działań wspierających, które zwiększają dochody gospodarstw rolnych i poprawiają ich konkurencyjność
  • finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych mających informować konsumentów o rolnictwie UE i wytwarzanej przez nie bezpiecznej i zrównoważonej żywności.

Odporne społeczności wiejskie

Rolnictwo jest trzonem społeczności wiejskich w całej UE. Społeczności te stoją w obliczu szeregu wyzwań, takich jak starzenie się społeczeństwa i słabo rozwinięta infrastruktura, a także brak usług i możliwości zatrudnienia.

WPR przyczynia się na różne sposoby do poprawy odporności społeczności wiejskich:

  • polityka rozwoju obszarów wiejskich nakierowana jest na włączenie społeczne, tworzenie i dywersyfikację miejsc pracy oraz rozwój infrastruktury wiejskiej, np. zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych
  • programy rozwoju obszarów wiejskich obejmują również wsparcie w ramach metody LEADER
  • która łączy społeczności wiejskie w przygotowaniu lokalnych strategii rozwoju i zarządzania nimi, co ma im pomóc w sprostaniu wyzwaniom
  • dodatkowe wsparcie dla rolników na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ma pomagać w łagodzeniu negatywnych społeczno-gospodarczych skutków porzucania gruntów rolnych, a specjalne płatności dla młodych rolników zachęcają do wymiany pokoleń i trwałości populacji wiejskiej
  • za pośrednictwem wspólnych ram monitorowania i oceny (CMEF) Komisja gromadzi kompleksowe wskaźniki społeczno-gospodarcze dotyczące obszarów wiejskich, zapewniając oparte na danych rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, takich jak wyludnienie, ubóstwo i bezrobocie.

WPR uznaje i promuje również związki między społecznościami wiejskimi a środowiskiem wiejskim. Środki, które chronią krajobraz, dziką faunę i florę oraz zasoby naturalne, takie jak czyste powietrze i rzeki, to nie tylko korzyści dla rolnictwa i środowiska: przyczyniają się one również do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, a także otwierają możliwości prowadzenia działalności rekreacyjnej i turystyki, również służące wsparciu społeczności wiejskich.

Rola wiedzy i innowacji

Wiedza, badania naukowe i innowacje mogą poprawić żywotność obszarów wiejskich i zapewnić dynamiczną przyszłość społecznościom wiejskim: