Skip to main content
Agriculture and rural development

Przepisy dotyczące sektora produktów ekologicznych

Wprowadzenie dotyczące aktów prawnych

Od 1 stycznia 2022 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r., zwane również aktem podstawowym, określające przepisy dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. W nowym rozporządzeniu przewidziano okresy przejściowe na wdrożenie niektórych nowych przepisów, w szczególności dotyczących handlu. Więcej informacji o tym, które przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 mogą obowiązywać przez określony czas, można znaleźć w rozdziale IX sekcja 2 rozporządzenia (UE) 2018/848.

To właśnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848 Komisja przyjmuje dalsze szczegółowe akty prawa wtórnego.

Są dwa rodzaje aktów prawa wtórnego:

 • akty delegowane, zwane również rozporządzeniami delegowanymi Komisji, będące aktami ogólnego zastosowania uzupełniającymi („rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające”) lub zmieniającymi („rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające”) niektóre, inne niż istotne (tj. dopełniające), elementy aktu ustawodawczego;
 • akty wykonawcze, zwane również rozporządzeniami wykonawczymi Komisji, stosowane w przypadku, gdy należy wprowadzić jednolite warunki wdrażania.

Akty delegowane zmieniające akt podstawowy są stopniowo włączane do tzw. tekstu skonsolidowanego danego aktu ustawodawczego i stają się jego częścią. Należy zauważyć, że tekst skonsolidowany rozporządzenia (UE) 2018/848 jest dostępny tylko do celów informacyjnych, nie ma żadnej mocy prawnej. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex.

Wykaz aktów prawa wtórnego dotyczących rolnictwa ekologicznego obejmuje przepisy w trzech głównych obszarach: produkcja i znakowanie, kontrole i handel.

Produkcja i znakowanie

Poniższe akty prawa wtórnego dotyczą produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Rozporządzenia delegowane

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Dz.U. L 87 z 23.3.2020)

Główna treść:

 • zmiana części I pkt 1.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do odstępstw dotyczących produkcji skiełkowanych nasion;
 • zmiana części II pkt 1.9.6.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do dokarmiania pszczół w przypadku, gdy ich przetrwanie jest zagrożone;
 • dodanie do części III załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 nowego pkt 3.1.2.3. dotyczącego wychowu osobników młodocianych w akwakulturze;
 • zmiana pkt 3.1.3.3 polegająca na usunięciu informacji o maksymalnej wartości procentowej paszy pochodzenia roślinnego dla zwierząt akwakultury.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (Dz.U. L 402 z 1.12.2020)

Główna treść:

 • zmiana części I pkt 1.8.5 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w okresie konwersji oraz ekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zgodnie z którą dopuszczono stosowanie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w okresie konwersji i ustanowiono warunki stosowania nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, gdy materiał ekologiczny nie jest dostępny.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/642 z dnia 30 października 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych informacji, które należy przedstawić na znakowaniu produktów ekologicznych (Dz.U. L 133 z 20.4.2021)

Główna treść:

 • zmiana pkt 2.1 załącznika III polegająca na dodaniu wymogów dotyczących informacji, które należy podać, na temat znakowania mieszanek paszowych stosowanych w produkcji ekologicznej oraz na temat znakowania mieszanki materiału siewnego roślin pastewnych jako materiału rozmnożeniowego roślin.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom (Dz.U. L 151 z 3.5.2021)

Główna treść:

 • zastąpienie części I pkt 1.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 szczegółowymi zasadami produkcji skiełkowanych nasion i główek cykorii;
 • zmiana części III pkt 3.1.3.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 polegająca na dopuszczeniu stosowania ekologicznego cholesterolu w paszy krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych;
 • zmiana wymogów określonych w pkt 3.1.4.2 dotyczących częstotliwości stosowania środków przeciwko pasożytom w przypadku wszystkich innych gatunków niż łosoś i ustanowienie maksymalnej liczby cykli leczenia dla wszystkich gatunków akwakultury.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/474 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących produkcji i stosowania siewek nieekologicznych, siewek w okresie konwersji i siewek ekologicznych oraz innego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin

Główna treść:

 • zmiana części I pkt 1.8.5 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w okresie konwersji oraz nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin polegająca na ustanowieniu warunków stosowania siewek w okresie konwersji i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin zgodnie z warunkami określonymi w nowym pkt 1.8.6;
 • dodanie pkt 1.8.5.8 dotyczącego zakazu zezwalania na stosowanie siewek nieekologicznych w przypadku siewek gatunków, których cykl uprawy jest krótki;
 • dodanie pkt 1.8.6 zawierającego wymogi dotyczące zezwalania na produkcję materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, jeżeli rośliny mateczne lub, w stosownych przypadkach, inne rośliny przeznaczone do produkcji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i wyprodukowane zgodnie z pkt 1.8.2 nie są dostępne w wystarczającej jakości lub ilości.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Dz.U. L 428 z 18.12.2020)

Główna treść:

 • uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji dotyczących uznawania okoliczności katastroficznych, warunków i rodzajów odstępstw, które mogą być przyznawane podmiotom przez właściwe organy w przypadku katastrof, oraz w zakresie monitorowania takich odstępstw i sprawozdawczości w tym względzie.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków (Dz.U. L 258 z 20.7.2021)

Główna treść:

 • uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2018/848 w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu ekologicznego materiału heterogenicznego, w szczególności w odniesieniu do opisu, tożsamości, jakości sanitarnej, czystości analitycznej i zdolności kiełkowania, pakowania i znakowania, informacji, które mają być przechowywane przez podmioty, utrzymywania i kontroli urzędowych.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1450 z dnia 27 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania nieekologicznej paszy białkowej do produkcji ekologicznych zwierząt gospodarskich w związku z inwazją Rosji na Ukrainę (Dz.U. L 228 z 2.9.2022).

Główna treść:

 • ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. w kilku państwach członkowskich wystąpił poważny tymczasowy wpływ na podaż ekologicznej paszy białkowej, co zagroziło ciągłości produkcji ekologicznej;
 • akt ten umożliwia nielicznym państwom członkowskim, które uznały tę sytuację za katastrofalną okoliczność, oddanie do 5 proc. nieekologicznej paszy białkowej starszym kategoriom świń i drobiu przez okres maksymalnie jednego roku.

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez kraje UE (Dz.U. L 98 z 31.3.2020)

Główna treść:

 • dokumenty, które należy przekazać w przypadku konieczności uznania z mocą wsteczną wcześniejszych okresów na potrzeby konwersji na produkcję ekologiczną;
 • zasady produkcji dotyczące zwierząt gospodarskich i zwierząt akwakultury, żywności i paszy przetworzonej oraz związane z tym przepisy przejściowe;
 • informacje, które kraje UE muszą przekazać, dotyczące dostępności na rynku ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji, zwierząt ekologicznych i ekologicznych młodocianych osobników zwierząt akwakultury.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Dz.U. L 253 z 16.7.2021)

Główna treść:

 • warunki zezwalania na stosowanie substancji i produktów w produkcji ekologicznej;
 • procedura udzielania specjalnych zezwoleń na stosowanie produktów i substancji na niektórych obszarach państw trzecich;
 • przepisy przejściowe dotyczące czyszczenia i dezynfekcji produkcji ekologicznej i nieekologicznych składników pochodzenia rolnego wymienionych w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 889/2008;
 • ustanowienie okresu przejściowego do 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ważności dowodu w postaci dokumentu wydanego zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/121 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1165 zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Dz.U. L 16 z 18.1.2023)

Główna treść:

 • zmiany wykazów produktów i substancji, które mogą być stosowane w produkcji ekologicznej, po przeprowadzeniu przez Grupę Ekspertów ds. Doradztwa Technicznego w zakresie Produkcji Ekologicznej (EGTOP) i Komisję analizy dokumentacji przedłożonej przez państwa członkowskie.

Kontrole

Następujące akty prawa wtórnego dotyczą kontroli w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Rozporządzenia delegowane

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/715 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów (Dz.U. L 151 z 3.5.2021)

Główna treść:

 • zmiana art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 w celu ustanowienia wymogów dotyczących geograficznej bliskości członków grupy podmiotów, systemu kontroli wewnętrznych i obowiązków członków grupy, kierownika systemu kontroli wewnętrznych i inspektorów tego systemu;
 • zmiana art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 w celu ustanowienia wykazu sytuacji, które można uznać za niedociągnięcia w systemie kontroli wewnętrznych.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1006 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej (Dz.U. L 222 z 22.6.2021)

Główna treść:

 • zastąpienie załącznika VI do rozporządzenia (UE) 2018/848 wzorem certyfikatu wydawanego podmiotom i grupom podmiotów zgodnie z art. 35.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1691 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję ekologiczną (Dz.U. L 334 z 22.9.2021)

Główna treść:

 • wprowadzenie szczegółowych wymogów w zakresie zachowania dokumentacji przez podmioty i grupy podmiotów stosujących szczegółowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów (Dz.U. L 165 z 11.5.2021)

Główna treść:

 • uzupełnienie aktu podstawowego przepisami dotyczącymi kontroli identyfikowalności i kontroli bilansowania masy podczas kontroli urzędowych podmiotów i grup podmiotów;
 • wymagania dodatkowe dotyczące kontroli urzędowych grup podmiotów.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2304 z dnia 18 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 przepisami dotyczącymi wydawania certyfikatów uzupełniających poświadczających niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów zwierzęcych do celów wywozu (Dz.U. L 461 z 27.12.2021)

Główna treść:

 • uzupełnienie aktu podstawowego przepisami dotyczącymi certyfikatu uzupełniającego poświadczającego niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów zwierzęcych do celów wywozu i wzoru takiego certyfikatu.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/207 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej (Dz.U. L 29 z 1.2.2023)

Główna treść:

 • zmiana załącznika VI do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu na podstawie art. 35 ust. 1

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 62 z 23.2.2021)

Główna treść:

 • ustanowienie etapów procedury stosowane przez podmioty w przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami z powodu obecności niedopuszczonych produktów lub substancji;
 • ustanowienie metodyki urzędowego postępowania wyjaśniającego w przypadku obecności niedopuszczonych produktów lub substancji;
 • ustanowienie szczegółowych warunków umieszczania informacji o produkcjach w okresie konwersji i innych wskazań na etykietach produktów ekologicznych;
 • ustanowienie wymogów dotyczących składu i maksymalnej wielkości grupy podmiotów;
 • ustanowienie wymogów dotyczących dokumentów i zapisów na potrzeby systemu kontroli wewnętrznych oraz zgłoszeń od kierowników systemu kontroli wewnętrznych, ustalenie minimalnego odsetka kontroli i pobierania próbek;
 • ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących krajowego katalogu środków na wypadek stwierdzonej niezgodności oraz alternatywnych wytycznych;
 • ustanowienie obowiązku stosowania przez właściwe organy systemu informatycznego rolnictwa ekologicznego do wymiany informacji z Komisją i innymi krajami UE;
 • ustanowienie okresu przejściowego do 1 stycznia 2025 r. dla grup podmiotów w państwach trzecich w odniesieniu do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi maksymalnej wielkości grupy.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1935 z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/723 w odniesieniu do informacji i danych dotyczących produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych przekazywanych za pomocą wzoru formularza (Dz.U. L 396 z 10.11.2021, s. 17).

Główna treść:

 • ustanowienie stosowania systemu informatycznego rolnictwa ekologicznego do przekazywania informacji i danych na temat produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w ramach sprawozdań rocznych;
 • zapewnienie wzorów danych na temat produkcji ekologicznej w sprawozdaniach rocznych.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. dotyczące dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich (Dz.U. L 430 z 2.12.2021)

Główna treść:

 • szczegółowe przepisy dotyczące wydawania certyfikatów, o których mowa w art. 35, w formie elektronicznej, prowadzenia dokumentacji przez podmioty i grupy podmiotów, deklaracji i wymiany informacji, które należy udostępnić organom kontrolnym lub jednostkom certyfikującym.

Handel

Następujące akty prawa wtórnego dotyczą handlu w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Rozporządzenia delegowane

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1697 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do kryteriów uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli produktów ekologicznych w państwach trzecich oraz kryteriów cofnięcia uznania tych organów i jednostek certyfikujących (Dz.U. L 336 z 23.9.2021)

Główna treść:

 • zmiana art. 46 aktu podstawowego w odniesieniu do kryteriów uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących przeprowadzających kontrole w państwach trzecich, w tym dodatkowych informacji i warunków niezbędnych tym organom i jednostkom do wykonywania ich zadań, zdolności i kompetencji pracowników tych organów i jednostek;
 • dodatkowe kryteria cofnięcia uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, na przykład w przypadku nieprzekazania istotnych informacji do celów nadzoru nad nimi lub niewprowadzenia odpowiednich środków naprawczych.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi i ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te organy kontrolne i jednostki certyfikujące (Dz.U. L 336 z 23.9.2021)

Główna treść:

 • ustanowienie procedur i wymogów do celów uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w państwach trzecich;
 • szczegółowe ustalenia dotyczące dokumentacji technicznej, którą należy przedłożyć Komisji, oraz wniosku o rozszerzenie zakresu uznania;
 • ogólne wymogi dotyczące nadzoru Komisji nad organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi, rocznych sprawozdań, ocen zgodności i audytów na miejscu, kontroli identyfikowalności, wniosków ad hoc Komisji oraz wykazu produktów wysokiego ryzyka;
 • wymogi dotyczące kontroli w odniesieniu do podmiotów i grup podmiotów, kontroli w zakresie certyfikacji, metod i technik kontroli, pobierania próbek i wyboru laboratoriów, udokumentowanych procedur kontroli oraz dokumentacji z kontroli;
 • szczególne wymogi w zakresie kontroli w odniesieniu do akwakultury;
 • weryfikacja przesyłek przeznaczonych do przywozu do Unii, działania prowadzone przez organy kontrolne i jednostki certyfikujące w związku z wymianą informacji, dodatkowe przepisy w przypadku niezgodności;
 • kontrole przeprowadzane w celu uznania z mocą wsteczną wcześniejszych okresów konwersji;
 • zgłaszanie zezwoleń na stosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin;
 • odstępstwa dotyczące użycia nieekologicznych zwierząt i młodocianych osobników zwierząt akwakultury;
 • zgłaszanie zezwoleń na stosowania nieekologicznych składników;
 • uznawanie okoliczności katastroficznych i warunki stosowania odstępstw.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1342 z dnia 27 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa trzecie oraz organy kontrolne i jednostki certyfikujące do celów nadzoru nad ich uznawaniem na mocy art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w przypadku przywożonych produktów ekologicznych, oraz do przepisów dotyczących środków, jakie należy przyjąć w ramach sprawowania tego nadzoru (Dz.U. L 292 z 16.8.2021)

Główna treść:

 • przepisy dotyczące nadzoru nad uznaniem państw trzecich do celów równoważności do 31 grudnia 2026 r., jeśli chodzi o wywóz produktów ekologicznych do UE;
 • przepisy dotyczące nadzoru nad organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi w ramach uznania równoważności do 31 grudnia 2024 r., w tym dotyczące informacji, które należy przekazywać, kontroli na miejscu, powiadomień i działań następczych w przypadku nieprawidłowości;
 • przepisy dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w państwach trzecich.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia (UE) 2017/625 przepisami określającymi, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, i dotyczącymi miejsca kontroli urzędowych takich produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (Dz.U. L 461 z 27.12.2021)

Główna treść:

 • uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków, na jakich niektóre produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji wprowadzane do UE i stwarzające niskie ryzyko lub niestwarzające szczególnego ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub dla środowiska, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej przeprowadzanych w celu weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów organicznych, oraz miejsca, w którym mają być przeprowadzane kontrole urzędowe takich produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w UE;
 • zmiana rozporządzeń delegowanych (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124. Zmiany te sprawią, że rozporządzenia (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 będą miały zastosowanie do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów obecnie objętych ich zakresem, także w przypadku gdy takie towary są produktami ekologicznymi lub produktami w okresie konwersji podlegającymi kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej przeprowadzanym na podstawie art. 45 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/848.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do UE oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz.U. L 461 z 27.12.2021)

Główna treść:

 • uzupełnienie aktu podstawowego o przepisy dotyczące świadectwa kontroli i kontroli urzędowych przeprowadzanych przez kraje UE przed dopuszczeniem do obrotu w UE produktów ekologicznych pochodzących z państw trzecich;
 • przepisy dotyczące informacji, które mają być przekazywane przez właściwy organ, organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą w państwie trzecim na temat przypadków niezgodności przesyłek przeznaczonych do przywozu do UE.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/760 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie (Dz.U. L 139 z 18.5.2022)

Główna treść:

 • w związku z zakłóceniem usług pocztowych w Ukrainie spowodowanym rosyjską inwazją z 24 lutego 2022 r. organy kontrolne i jednostki certyfikujące uznane do celów wywozu produktów ekologicznych z Ukrainy do UE, wydające w Ukrainie świadectwa kontroli w formie papierowej opatrzone odręcznym podpisem mają trudności z zapewnieniem przedstawiania świadectwa kontroli w formie papierowej wraz z produktami ekologicznymi przy wprowadzaniu ich na terytorium UE;
 • w akcie dopuszczono do 30 czerwca 2022 r. wydawanie – oprócz świadectw kontroli w formie papierowej i świadectw kontroli opatrzonych pieczęcią elektroniczną – świadectw kontroli bez stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/2238 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli i wyciągów z nich oraz w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie (Dz.U. L 294 z 15.11.2022)

Główna treść:

 • zmiana art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 w celu przedłużenia stosowania przepisów przejściowych, tak aby wyciąg ze świadectwa kontroli można było również zatwierdzać w formie papierowej po wypełnieniu w systemie TRACES i wydrukowaniu do 30 listopada 2022 r., co umożliwi wszystkim zainteresowanym podmiotom sfinalizowanie rejestracji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej; 
 • ponadto w związku z tym, że nie da się przewidzieć, ile czasu potrwa inwazja Rosji na Ukrainę, do 30 listopada 2022 r. osoba znajdująca się w Ukrainie upoważniona przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, które nie posługują się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, może sporządzać i przedkładać w systemie TRACES świadectwo kontroli w postaci elektronicznej bez stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w rubryce 18.

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848 (Dz.U. L 297 z 20.8.2021)

Należy zauważyć, że akt ten zmieniono wspomnianym powyżej rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/2119.

Główna treść:

 • ustanowienie przepisów dotyczących certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich oraz wykazu uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w państwach trzecich zgodnie z art. 46 aktu podstawowego.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do UE (Dz.U. L 461 z 27.12.2021)

Główna treść:

 • przepisy dotyczące deklaracji i informacji przedkładanych przez importerów, podmiotów odpowiedzialnych za przesyłki, pierwszych odbiorców i odbiorców w odniesieniu do przywozu produktów z państw trzecich w celu wprowadzenia tych produktów do obrotu w UE jako produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji;
 • przepisy dotyczące powiadamiania przez właściwe organy o podejrzewanych lub stwierdzonych przypadkach niezgodności przesyłek.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do UE (Dz.U. L 465 z 29.12.2021)

Główna treść:

 • wykaz państw trzecich uznanych do celów równoważności oraz informacje dotyczące ich uznania, z uwzględnieniem konkretnych kategorii produktu;
 • wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych do celów równoważności oraz informacje dotyczące krajów i kategorii produktów, w odniesieniu do których zostały one uznane.

Ponadto szczegółowe informacje na temat handlu produktami ekologicznymi można znaleźć w konkretnych porozumieniach z Chile, ze Szwajcarią i ze Zjednoczonym Królestwem.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/2240 z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1378, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2119 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307 w odniesieniu do stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do wydawania certyfikatów (Dz.U. L 294 z 15.11.2022)

Główna treść:

 • zmiana niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2119 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1378 w celu wprowadzenia stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do wydawania certyfikatów ekologicznych od 1 lipca 2023 r.;
 • ponadto w części II załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307, w akapicie czwartym uwag dotyczących rubryki 12 oraz w akapicie drugim uwag dotyczących rubryki 13 datę „30 czerwca 2022 r.” zastąpiono datą „30 listopada 2022 r.”, aby dostosować ją do nowych przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2238.