Skip to main content
Agriculture and rural development

Leśnictwo

Informacje na temat znaczenia lasów dla środowiska i obszarów wiejskich UE oraz środków ochrony lasów.

Leśnictwo

Wsparcie UE na rzecz leśnictwa za pośrednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, planu działań dotyczącego gospodarki leśnej oraz innowacji w leśnictwie.

System rolno-leśny

Prace grupy dyskusyjnej UE dotyczące systemów rolno-leśnych oraz kluczowe dokumenty

Lasy wielofunkcyjne

Sprawozdanie z warsztatów na temat nowych łańcuchów wartości związanych z wielofunkcyjnością lasów

Umowy regionalne i międzynarodowe

Organizacje, z którymi UE współpracuje w dziedzinie ogólnych kwestii związanych z gospodarką leśną, umowy międzynarodowe dotyczące ochrony lasów

Fakty i liczby

Statystyki dotyczące lasów, leśnictwa, produktów drzewnych i pozyskiwania drewna