Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

System doradztwa rolniczego

Cele systemu doradztwa rolniczego

Wszystkie kraje Unii Europejskiej posiadają system doradztwa rolniczego. System ten pomaga rolnikom lepiej zrozumieć i spełniać wymogi zawarte w unijnych przepisach dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Informacje zapewniane w ramach systemu

System doradztwa rolniczego dostarcza informacji na temat:

  • obowiązków na poziomie gospodarstwa wynikających z wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm dotyczących zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska („zasada wzajemnej zgodności”)
  • praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska oraz utrzymania użytków rolnych („zazielenianie”)
  • działań przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich, mających na celu modernizację gospodarstw, budowanie konkurencyjności, integrację sektorową, innowacyjność i orientację na rynek oraz promowanie przedsiębiorczości
  • wymogów dotyczących wydajnego i zrównoważonego korzystania z wód wraz z ochroną wód
  • stosowania środków ochrony roślin
  • integrowanej ochrony roślin.

System doradztwa rolniczego może również dostarczać informacji na temat:

  • promowania przekształcania gospodarstw i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej
  • zarządzania ryzykiem i odpowiednich działań zapobiegawczych na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof oraz chorób zwierząt i roślin
  • minimalnych wymogów dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wykraczających poza obowiązkowe normy oraz minimalnych wymogów dotyczących nawozów i środków ochrony roślin, również w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego
  • informacji dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej oraz ochrony wód.

Kraje UE zapewniają wyraźne rozgraniczenie między doradztwem dla rolników a kontrolą właściwego przydzielania wsparcia dochodu.

WPR na lata 2023–2027

W czerwcu 2021 r., po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Porozumienie to formalnie przyjęto 2 grudnia 2021 r., a WPR na lata 2023–2027 weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

W ramach WPR 2023-2027 systemy warunkowości i zazieleniania odzwierciedlają większe ambicje w zakresie ochrony środowiska i przyczyniają się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to wprowadzenie ekoprogramów, które oferują większe zachęty do stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla klimatu i środowiska.

Więcej informacji

Zintegrowany system zarządzania i kontroli (ZSZiK)

Podstawa prawna

Wdrożenie systemu doradztwa rolniczego regulują:

Aktualności