Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Νομοθεσία για τον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας

Εισαγωγή στις νομικές πράξεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, είναι η εφαρμοστέα νομοθετική πράξη, γνωστή και ως βασική πράξη, η οποία θεσπίζει τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007. Ο νέος κανονισμός προβλέπει μεταβατικές περιόδους για την εφαρμογή ορισμένων νέων διατάξεων, ιδίως στον τομέα του εμπορίου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο IX τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής μπορούν να εφαρμόζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, το 2023 δημοσιεύθηκε μια ακόμη νομοθετική πράξη, η οποία προβλέπει ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τις τροφές για ζώα συντροφιάς που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848: 

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2419, της 18ης Οκτωβρίου 2023, σχετικά με την επισήμανση των βιολογικών τροφών για ζώα συντροφιάς (ΕΕ L, 2023/2419, 27.10.2023).

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η Επιτροπή εκδίδει περαιτέρω λεπτομερείς νομικές πράξεις παράγωγου δικαίου.

Τα είδη νομικών πράξεων παράγωγου δικαίου είναι τα ακόλουθα:

 • κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, γνωστές και ως κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής, οι οποίες είναι πράξεις γενικής εφαρμογής που συμπληρώνουν («κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση») ή τροποποιούν («κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση») ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία (κατά την έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων) της νομοθετικής πράξης·
 • εκτελεστικές πράξεις, γνωστές και ως εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν απαιτούνται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τροποποιούν τη βασική πράξη ενσωματώνονται σταδιακά στο αποκαλούμενο «ενοποιημένο» κείμενο της νομοθετικής πράξης και καθίστανται μέρος αυτής. Επισημαίνεται ότι η ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex.

Ο κατάλογος των πράξεων παράγωγου δικαίου που αφορούν τη βιολογική γεωργία καλύπτει τρεις κύριους τομείς: την παραγωγή και επισήμανση, τους ελέγχους και το εμπόριο.

Παραγωγή και επισήμανση

Οι ακόλουθες πράξεις παράγωγου δικαίου καλύπτουν τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/427, της 13ης Ιανουαρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα (ΕΕ L 87 της 23.3.2020, σ. 1)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του σημείου 1.3 του παραρτήματος II μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 αναφορικά με παρεκκλίσεις από την παραγωγή σπόρων με φύτρο·
 • τροποποίηση του σημείου 1.9.6.2 του παραρτήματος II μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 αναφορικά με τη διατροφή των μελισσών σε περίπτωση κινδύνου επιβίωσης·
 • προσθήκη στο παράρτημα II μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 ενός νέου σημείου 3.1.2.3. σχετικά με την παραγωγή νεαρών ζώων υδατοκαλλιέργειας·
 • τροποποίηση του σημείου 3.1.3.3 με τη διαγραφή του μέγιστου ποσοστού ζωοτροφών φυτικής προέλευσης στην υδατοκαλλιέργεια.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1794, της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος II μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή και μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (ΕΕ L 402 της 1.12.2020, σ. 23)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του σημείου 1.8.5 του παραρτήματος II μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή και βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που καθιστά δυνατή τη χρήση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού υπό μετατροπή και τον καθορισμό όρων για τη χρήση μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού όταν δεν είναι διαθέσιμο βιολογικό υλικό.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/642, της 30ής Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (ΕΕ L 133 της 20.4.2021, σ. 1)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του σημείου 2.1 του παραρτήματος III ώστε να προστεθούν απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την επισήμανση σύνθετων ζωοτροφών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή και σχετικά με την επισήμανση μειγμάτων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών ως φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/716, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και για τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 151 της 3.5.2021, σ. 5)

Κύριο περιεχόμενο:

 • αντικατάσταση του σημείου 1.3 του παραρτήματος II μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου·
 • τροποποίηση του σημείου 3.1.3.4 του παραρτήματος II μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, ώστε να επιτραπεί η χρήση βιολογικής χοληστερόλης στις ζωοτροφές των γαρίδων της οικογένειας penaeid και των ποταμογαρίδων·
 • αντικατάσταση του σημείου 3.1.4.2 προκειμένου να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τη συχνότητα αντιπαρασιτικής αγωγής για όλα τα είδη εκτός του σολομού και για τον καθορισμό μέγιστου αριθμού θεραπειών για όλα τα είδη υδατοκαλλιέργειας.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/474, της 17ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή και τη χρήση μη βιολογικών, υπό μετατροπή και βιολογικών σποροφύτων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του σημείου 1.8.5 του παραρτήματος II μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή και μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού με τον καθορισμό όρων για τα σπορόφυτα υπό μετατροπή και για τη χρήση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο νέο σημείο 1.8.6·
 • προσθήκη του σημείου 1.8.5.8 σχετικά με την απαγόρευση της έγκρισης μη βιολογικών σποροφύτων των ειδών των οποίων ο κύκλος καλλιέργειας είναι σύντομος·
 • προσθήκη του σημείου 1.8.6 όσον αφορά απαιτήσεις για την έγκριση της παραγωγής φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σε περίπτωση που μητρικά φυτά ή, κατά περίπτωση, άλλα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και παράγονται σύμφωνα με το σημείο 1.8.2 δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκή ποσότητα ή ποιότητα.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2146, της 24ης Σεπτεμβρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά έκτακτους κανόνες παραγωγής στον τομέα της βιολογικής παραγωγής (ΕΕ L 428 της 18.12.2020, σ. 5)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά έκτακτους κανόνες παραγωγής για την αναγνώριση καταστροφικών συνθηκών, τις προϋποθέσεις και τα είδη των παρεκκλίσεων, που μπορούν να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων, καθώς και για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189, της 7ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών (ΕΕ L 258 της 20.7.2021, σ. 18)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή και την εμπορία βιολογικού ετερογενούς υλικού, ειδικότερα όσον αφορά την περιγραφή, την ταυτότητα, την υγειονομική ποιότητα, την αναλυτική καθαρότητα και τις απαιτήσεις βλαστικότητας, τη συσκευασία και την επισήμανση, τις πληροφορίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις, τη διατήρηση και τους επίσημους ελέγχους.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1450, της 27ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη βιολογική κτηνοτροφία εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ΕΕ L 228 της 2.9.2022, σ. 8)

Κύριο περιεχόμενο:

 • η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 είχε σοβαρές προσωρινές επιπτώσεις στον εφοδιασμό ορισμένων κρατών μελών με βιολογικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, γεγονός που απείλησε τη συνέχεια της βιολογικής παραγωγής·
 • η πράξη επιτρέπει στα λίγα κράτη μέλη που είχαν αναγνωρίσει ότι πρόκειται για κατάσταση καταστροφικών συνθηκών να διαθέσουν έως και το 5 % των μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στις κατηγορίες χοιροειδών και πουλερικών μεγαλύτερης ηλικίας για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

Εκτελεστικοί κανονισμοί

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/464, της 26ης Μαρτίου 2020, για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική αναγνώριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη (ΕΕ L 98 της 31.3.2020, σ. 2)

Κύριο περιεχόμενο:

 • έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται σε περίπτωση αναδρομικής αναγνώρισης προηγούμενων περιόδων για τη μετατροπή σε βιολογική παραγωγή·
 • κανόνες παραγωγής σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο και τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, τα μεταποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές με σχετικές μεταβατικές διατάξεις·
 • πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά βιολογικού και υπό μετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, ζώων βιολογικής εκτροφής και ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας βιολογικής εκτροφής.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165, της 15ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των καταλόγων τους (ΕΕ L 253 της 16.7.2021, σ. 13)

Κύριο περιεχόμενο:

 • όροι για την έγκριση ουσιών και προϊόντων για χρήση στη βιολογική παραγωγή·
 • διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας για τη χρήση προϊόντων και ουσιών σε ορισμένες περιοχές τρίτων χωρών·
 • μεταβατικά μέτρα για τον καθαρισμό και την απολύμανση της βιολογικής παραγωγής και των μη βιολογικών γεωργικών συστατικών που παρατίθενται στα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008·
 • μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για την εγκυρότητα των αποδεικτικών στοιχείων δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/121, της 17ης Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1165 για την έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των καταλόγων τους (ΕΕ L 16 της 18.1.2023, σ. 24)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποιήσεις των καταλόγων προϊόντων και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή μετά την εξέταση των φακέλων που διαβίβασαν τα κράτη μέλη από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής (EGTOP) και από την Επιτροπή.

Έλεγχοι

Οι ακόλουθες πράξεις παράγωγου δικαίου καλύπτουν τους ελέγχους στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/715, της 20ής Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων (ΕΕ L 151 της 3.5.2021, σ. 1)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 προκειμένου να θεσπιστούν απαιτήσεις όσον αφορά τη γεωγραφική εγγύτητα των μελών ομάδας επιχειρήσεων, το σύστημα εσωτερικών ελέγχων (ΣΕΕ) και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας, του διαχειριστή του ΣΕΕ και των επιθεωρητών του ΣΕΕ·
 • τροποποίηση του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος των καταστάσεων που μπορούν να θεωρηθούν ανεπάρκειες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006, της 12ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (ΕΕ L 222 της 22.6.2021, σ. 3)

Κύριο περιεχόμενο:

 • αντικατάσταση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1691, της 12ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από τις επιχειρήσεις στη βιολογική παραγωγή (ΕΕ L 334 της 22.9.2021, σ. 1)

Κύριο περιεχόμενο:

 • θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/771, της 21ης Ιανουαρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και για τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων (ΕΕ L 165 της 11.5.2021, σ. 25)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση της βασικής πράξης με κανόνες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τους ελέγχους ισοζυγίου μάζας κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν οι επιχειρήσεις και οι ομάδες επιχειρήσεων·
 • πρόσθετες απαιτήσεις για τους επίσημους ελέγχους που διεξάγουν οι ομάδες επιχειρήσεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2304, της 18ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με κανόνες για την έκδοση συμπληρωματικών πιστοποιητικών που πιστοποιούν ότι τα βιολογικά ζωικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής (ΕΕ L 461 της 27.12.2021, σ. 2)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση της βασικής πράξης με διατάξεις και υπόδειγμα συμπληρωματικού πιστοποιητικού κατά το οποίο τα βιολογικά ζωικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/207, της 24ης Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (ΕΕ L 29 της 1.2.2023, σ. 6)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

Εκτελεστικοί κανονισμοί

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων (ΕΕ L 62 της 23.2.2021, σ. 6)

Κύριο περιεχόμενο:

 • καθορισμός των διαδικαστικών σταδίων που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση υπόνοιας μη συμμόρφωσης λόγω της παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών·
 • θέσπιση μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας σε περίπτωση παρουσίας μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών·
 • καθορισμός λεπτομερών όρων για την αναφορά σε υπό μετατροπή και άλλες ενδείξεις στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων·
 • καθορισμός απαιτήσεων όσον αφορά τη σύνθεση και το μέγιστο μέγεθος ομάδας επιχειρήσεων·
 • καθορισμός απαιτήσεων για τα έγγραφα και τα αρχεία για τους σκοπούς του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και για τις κοινοποιήσεις από τους διαχειριστές του συστήματος εσωτερικών ελέγχων, με τον καθορισμό των ελάχιστων ποσοστών ελέγχων και δειγματοληψίας·
 • καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τον εθνικό κατάλογο μέτρων σε περίπτωση διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, καθώς και προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών·
 • καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης, από τις αρμόδιες αρχές, του Συστήματος Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία (OFIS) για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή και άλλες χώρες της ΕΕ·
 • καθορισμός μεταβατικής περιόδου έως την 1η Ιανουαρίου 2025 για τις ομάδες επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη συμμόρφωση με το μέγιστο μέγεθος ομάδας.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1935, της 8ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/723 όσον αφορά τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται μέσω του τυποποιημένου υποδείγματος (ΕΕ L 396 της 10.11.2021, σ. 17)

Κύριο περιεχόμενο:

 • καθορισμός της χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία για την υποβολή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων·
 • παροχή των υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή στις ετήσιες εκθέσεις.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2119, της 1ης Δεκεμβρίου 2021, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με ορισμένα αρχεία ή μητρώα και δηλώσεις που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων και σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378, της 19ης Αυγούστου 2021, όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού για επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών (ΕΕ L 430 της 2.12.2021, σ. 24)

Κύριο περιεχόμενο:

 • λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 35 σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων, τις δηλώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρχών ελέγχου ή των φορέων ελέγχου.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1195, της 20ής Ιουνίου 2023, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις λεπτομέρειες και τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των επίσημων ερευνών που αφορούν περιπτώσεις μόλυνσης από προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή (ΕΕ L 158 της 21.6.2023)

Κύριο περιεχόμενο:

 • υπόδειγμα του OFIS που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την αναφορά των αποτελεσμάτων των επίσημων ερευνών που διεξάγουν σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Εμπόριο

Οι ακόλουθες πράξεις παράγωγου δικαίου καλύπτουν το εμπόριο στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1697, της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τα κριτήρια για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων στα βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, και για την ανάκληση της αναγνώρισής τους (ΕΕ L 336 της 23.9.2021, σ. 3)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποίηση του άρθρου 46 της βασικής πράξης σχετικά με τα κριτήρια για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πληροφοριών και των όρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις δυνατότητες και τις ικανότητες του προσωπικού τους·
 • πρόσθετα κριτήρια σχετικά με την ανάκληση της αναγνώρισης των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου, όπως σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σχετικών πληροφοριών αναφορικά με την εποπτεία τους ή μη λήψης επαρκών διορθωτικών μέτρων.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1698, της 13ης Ιουλίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με διαδικαστικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και σε βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, καθώς και με κανόνες για την εποπτεία τους και τους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι εν λόγω αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου (ΕΕ L 336 της 23.9.2021, σ. 7)

Κύριο περιεχόμενο:

 • καθορισμός διαδικασιών και απαιτήσεων για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου σε τρίτες χώρες·
 • λεπτομέρειες σχετικά με τον τεχνικό φάκελο που πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή και αίτηση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της αναγνώρισης·
 • γενικές απαιτήσεις για την εποπτεία των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου από την Επιτροπή, ετήσιες εκθέσεις, επιτόπιοι έλεγχοι και συστηματικές εξετάσεις, έλεγχοι ιχνηλασιμότητας, ad hoc αιτήματα της Επιτροπής, κατάλογος προϊόντων υψηλού κινδύνου·
 • απαιτήσεις ελέγχου όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων, τους ελέγχους για την πιστοποίηση, τις μεθόδους και τις τεχνικές ελέγχου, τη δειγματοληψία και την επιλογή εργαστηρίων, τις τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και τα αρχεία των ελέγχων·
 • ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·
 • εξακρίβωση των αποστολών που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση, ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνουν οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, πρόσθετοι κανόνες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·
 • έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται και υποβολή εκθέσεων για την αναδρομική αναγνώριση προηγούμενων περιόδων μετατροπής·
 • υποβολή εκθέσεων σχετικά με άδειες για τη χρήση μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·
 • παρεκκλίσεις για τη χρήση ζώων και ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας μη βιολογικής εκτροφής·
 • υποβολή εκθέσεων σχετικά με άδειες για τη χρήση μη βιολογικών συστατικών·
 • αναγνώριση καταστροφικών συνθηκών και προϋποθέσεις των παρεκκλίσεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1342, της 27ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλονται από τρίτες χώρες και από τις αρχές ελέγχου και τους φορείς ελέγχου για τους σκοπούς της εποπτείας της αναγνώρισής τους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, της 28ης Ιουνίου 2007, για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την άσκηση της εν λόγω εποπτείας (ΕΕ L 292 της 16.8.2021, σ. 20)

Κύριο περιεχόμενο:

 • διατάξεις σχετικά με την εποπτεία τρίτων χωρών που υπόκεινται σε αναγνώριση ισοδυναμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εξαγωγή βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ·
 • διατάξεις σχετικά με την εποπτεία των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου στο πλαίσιο της αναγνώρισης ισοδυναμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, της επιτόπιας εξέτασης, των κοινοποιήσεων και της παρακολούθησης περιπτώσεων παρατυπιών·
 • διατάξεις σχετικά με τους κανόνες για την επανεξέταση της αναγνώρισης τρίτων χωρών, αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 με κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα υπό μετατροπή απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων για τα εν λόγω προϊόντα, και για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής (ΕΕ L 461 της 27.12.2021, σ. 5)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους ορισμένα βιολογικά προϊόντα και προϊόντα υπό μετατροπή τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ και ενέχουν χαμηλό κίνδυνο ή δεν ενέχουν συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων ή το περιβάλλον απαλλάσσονται από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και τον τόπο όπου πρέπει να διενεργούνται οι επίσημοι έλεγχοι για τα εν λόγω προϊόντα τα οποία πρόκειται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ·
 • τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124. Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι οι κανονισμοί (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 εφαρμόζονται σε φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που επί του παρόντος εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, μεταξύ άλλων και όταν τα εν λόγω αγαθά είναι βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό ελέγχου (ΕΕ L 461 της 27.12.2021, σ. 13)

Κύριο περιεχόμενο:

 • συμπλήρωση της βασικής πράξης όσον αφορά το πιστοποιητικό ελέγχου και τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από τις χώρες της ΕΕ πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ των βιολογικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες·
 • οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχει η αρμόδια αρχή, η αρχή ελέγχου ή ο φορέας ελέγχου τρίτης χώρας σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης φορτίων που προορίζονται για εισαγωγή στην ΕΕ.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/760, της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδονται στην Ουκρανία (ΕΕ L 139 της 18.5.2022, σ. 13)

Κύριο περιεχόμενο:

 • λόγω της διαταραχής στις ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ουκρανία, η οποία προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου που αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εξαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ και εκδίδουν έντυπο πιστοποιητικό ελέγχου (COI) με ιδιόχειρη υπογραφή στην Ουκρανία δυσκολεύονται να διασφαλίσουν ότι τα έντυπα COI υποβάλλονται μαζί με τα βιολογικά προϊόντα κατά την είσοδό τους στο έδαφος της ΕΕ·
 • η πράξη παρέχει έως τις 30 Ιουνίου 2022, πέραν των έντυπων COI και των COI που εκδίδονται με ηλεκτρονική σφραγίδα, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης COI χωρίς την εφαρμογή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2238, της 22ας Αυγούστου 2022, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τα πιστοποιητικά ελέγχου και τα αποσπάσματά τους και όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδονται στην Ουκρανία (ΕΕ L 294 της 15.11.2022, σ. 3)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποιήσεις του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2306 για την παράταση της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων, ώστε το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου να μπορεί επίσης να θεωρείται σε έντυπη μορφή αφού συμπληρωθεί στο TRACES και να εκτυπωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να δοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εγγραφή για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα· 
 • επιπλέον, επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα ευρισκόμενο στην Ουκρανία εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αρχής ελέγχου ή φορέας ελέγχου που δεν είναι ακόμη εφοδιασμένο/-ος με εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα μπορεί να συντάσσει και να υποβάλλει στο TRACES το πιστοποιητικό ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς να θέτει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα στο πλαίσιο 18 του πιστοποιητικού έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Εκτελεστικοί κανονισμοί

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378, της 19ης Αυγούστου 2021, για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές βιολογικών και υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για την κατάρτιση του καταλόγου των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 (ΕΕ L 297 της 20.8.2021, σ. 24)

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πράξη τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Κύριο περιεχόμενο:

 • καθορισμός των διατάξεων και του υποδείγματος του πιστοποιητικού που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών και του καταλόγου των αναγνωρισμένων αρχών και φορέων ελέγχου σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 της βασικής πράξης.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307, της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και τα υπό μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση (ΕΕ L 461 της 27.12.2021, σ. 30)

Κύριο περιεχόμενο:

 • διατάξεις αναφορικά με τις δηλώσεις και τις γνωστοποιήσεις των εισαγωγέων, των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνες για τα φορτία, των πρώτων παραληπτών και των παραληπτών για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα υπό μετατροπή·
 • διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές εικαζόμενης ή διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης φορτίων.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2325, της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την κατάρτιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, του καταλόγου τρίτων χωρών και του καταλόγου των αρχών και φορέων ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση (ΕΕ L 465 της 29.12.2021, σ. 8)

Κύριο περιεχόμενο:

 • κατάλογοι τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της ισοδυναμίας και πληροφορίες σχετικά με την αναγνώρισή τους, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων·
 • κατάλογοι των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της ισοδυναμίας και πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες αναγνωρίζονται.

Επιπλέον, ανατρέξτε σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων που καλύπτονται από ειδικές συμφωνίες με την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Χιλή.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2240, της 20ής Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2307 όσον αφορά τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας για την έκδοση πιστοποιητικών (ΕΕ L 294 της 15.11.2022, σ. 8)

Κύριο περιεχόμενο:

 • τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378 για τη θέσπιση της χρήσης της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας για την έκδοση πιστοποιητικών βιολογικής παραγωγής από την 1η Ιουλίου 2023 και έπειτα·
 • επιπλέον, στο μέρος II του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2307, στην τέταρτη περίοδο των σημειώσεων όσον αφορά το πλαίσιο 12 και στη δεύτερη περίοδο των σημειώσεων όσον αφορά το πλαίσιο 13, η ημερομηνία «30 Ιουνίου 2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Νοεμβρίου 2022», ώστε να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/2238.

Ειδήσεις