Skip to main content
Agriculture and rural development

Az ökológiai ágazatra vonatkozó jogszabályok

A jogi aktusok áttekintése

2022. január 1-je óta a 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletet kell alkalmazni. Ez az alap-jogiaktusnak minősülő jogalkotási aktus megállapítja az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek jelölésére vonatkozó szabályokat, valamint hatályon kívül helyezi és felváltja a 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletet. Az új rendelet átmeneti időszakokat ír elő egyes új rendelkezések végrehajtására, különösen a kereskedelemre vonatkozóan. Lásd az (EU) 2018/848 rendelet IX. fejezetének 2. szakaszát, melyek értelmében a korábbi 834/2007/EK tanácsi rendelet és a 889/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit korlátozott ideig alkalmazni lehet.

A Bizottság az (EU) 2018/848 rendelet alapján fogad el további részletes másodlagos jogi aktusokat.

A másodlagos jogi aktusok típusai a következők:

 • felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, más néven felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek, amelyek a jogalkotási aktus egyes nem alapvető (azaz kiegészítő) elemeit kiegészítő vagy módosító általános hatályú jogi aktusok;
 • végrehajtási jogi aktusok, más néven bizottsági végrehajtási rendeletek, amelyekre akkor van szükség, ha a végrehajtásnak egységes feltételek szerint kell történnie.

Azokat a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek módosítják az alap-jogiaktust, fokozatosan beépítik a jogalkotási aktus úgynevezett „egységes szerkezetbe foglalt” szövegébe, amelynek a részévé válnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az (EU) 2018/848 rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata nem bír joghatással, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai minősülnek hitelesnek.

A biogazdálkodásra vonatkozó másodlagos jogi aktusok jegyzéke három fő területet ölel fel, melyek a következők: termelés és címkézés, ellenőrzés és kereskedelem.

Termelés és jelölés

A következő másodlagos jogi aktusok vonatkoznak az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére.

Felhatalmazáson alapuló rendeletek

(EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelet (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2020.3.23.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.3. pontja módosul a magok csíráztatására vonatkozó eltérések tekintetében;
 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete II. részének 1.9.6.2. pontja módosul a méhek – a méhcsaládok túlélését fenyegető veszélyek esetén történő – etetése tekintetében;
 • az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének III. része kiegészül a víziállat-ivadékok neveléséről szóló új 3.1.2.3. ponttal;
 • a 3.1.3.3. pont módosul az akvakultúrában használt növényi eredetű takarmányok maximális százalékos arányának törlésével.

(EU) 2020/1794 felhatalmazáson alapuló rendelet (2020. szeptember 16.) az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének az átállási és a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok felhasználása tekintetében történő módosításáról (HL L 402., 2020.12.1.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.8.5. pontja módosul az átállási és az ökológiai növényi szaporítóanyagok használata tekintetében: a módosítás lehetővé teszi az átállási növényi szaporítóanyagok használatát, és meghatározza, milyen feltételek esetén megengedett a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használata, ha nem áll rendelkezésre ökológiai szaporítóanyag.

(EU) 2021/642 felhatalmazáson alapuló rendelet (2020. október 30.) az (EU) 2018/848 rendelet III. mellékletének az ökológiai termékek címkéjén feltüntetendő egyes információk tekintetében történő módosításáról (HL L 133., 2021.4.20.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • a III. melléklet 2.1. pontja módosul az ökológiai termelésben felhasznált takarmánykeverékek címkéjén és a növényi szaporítóanyagként felhasznált takarmányvetőmag-keverékek címkéjén feltüntetendő információkra vonatkozó követelményekkel való kiegészítés céljából.

(EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. február 9.) az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének a csíráztatott magokra és a cikóriafejekre, egyes tenyésztett víziállatok takarmányozására és a vízi élősködők elleni kezelésre vonatkozó ökológiai termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 151., 2021.5.3.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. része 1.3. pontjának helyébe részletes szabályok lépnek a csíráztatott magvak és a cikóriafejek előállítására vonatkozóan;
 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete III. részének 3.1.3.4. pontja módosul annak érdekében, hogy lehetővé váljon az ökológiai forrásból származó koleszterin használata az ostoros garnélák és édesvízi garnélarák takarmányában;
 • a 3.1.4.2. pont helyébe más szöveg lép az élősködők ellen – a lazac kivételével az összes faj esetében – alkalmazott kezelések gyakoriságára vonatkozó követelmények módosítása, valamint az összes akvakultúrafaj esetében alkalmazott kezelések maximális számának meghatározása érdekében.

(EU) 2022/474 felhatalmazáson alapuló rendelet (2022. január 17.) az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének a nem ökológiai, az átállási és az ökológiai palánták és más növényi szaporítóanyagok előállítására és használatára vonatkozó egyedi követelmények tekintetében történő módosításáról

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.8.5. pontja módosul az átállási és a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használata tekintetében az átállási palántákra és a növényi szaporítóanyagok használatára vonatkozó feltételeknek az új 1.8.6. pontban meghatározott feltételekkel összhangban történő meghatározása révén;
 • a szöveg kiegészül a nem ökológiai palánták rövid termesztési ciklusú fajok esetében történő engedélyezésének tilalmáról szóló 1.8.5.8. ponttal;
 • a szöveg kiegészül az 1.8.6. ponttal, mely követelményeket határoz meg a növényi szaporítóanyagok előállításának engedélyezésére vonatkozóan abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre kielégítő mennyiségű vagy minőségű anyanövény vagy – adott esetben – más, növényi szaporítóanyagok előállítására szánt és az 1.8.2. pontnak megfelelően előállított növény.

(EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelet (2020. szeptember 24.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ökológiai termelésre vonatkozó kivételes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 428., 2020.12.18.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet kiegészül a kivételes termelési szabályok tekintetében a következők vonatkozásában: a katasztrófahelyzetek elismerése, az illetékes hatóságok által a gazdasági szereplők számára katasztrófaesemények esetén kiadható eltérések típusai és engedélyezése, az eltérésekkel kapcsolatos monitoring és jelentéstétel.

(EU) 2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. május 7.) az (EU) 2018/848 rendeletnek a meghatározott nemzetséghez vagy fajhoz tartozó ökológiai heterogén anyagok növényi szaporítóanyagainak előállítása és forgalmazása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 258., 2021.7.20.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet kiegészül az ökológiai heterogén anyagok előállítására és forgalmazására vonatkozó egyedi követelmények tekintetében, különös tekintettel a következőkre: a leírásra, a fajtaazonosságra, az egészségi állapotra, analitikai tisztaságra és csírázási arányra, a csomagolásra és a jelölésre, a gazdasági szereplők által megőrzendő információkra, a fenntartásra, valamint a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó követelmények.

(EU) 2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelet (2022. június 27.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ukrajnai orosz invázió miatt a nem ökológiai fehérjetakarmány ökológiai állattartásban való felhasználása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 228., 2022.9.2.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az Ukrajna elleni 2022. február 24-i orosz invázió néhány tagállamban átmenetileg súlyos hatást gyakorolt az ökológiaifehérjetakarmány-ellátásra, ami veszélyeztette az ökológiai termelés folytonosságát;
 • a jogi aktus lehetővé teszi annak a néhány tagállamnak a számára, amelyek ezt a helyzetet katasztrófahelyzetnek ismerték el, hogy legfeljebb 5%-ban nem ökológiai fehérjetakarmánnyal etessék a sertésfélék és baromfik idősebb állományait legfeljebb egy évig.

Végrehajtási rendeletek

(EU) 2020/464 végrehajtási rendelet (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 98., 2020.3.31.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • a korábbi időszakok ökológiai termelésre való átállás időszakaként történő visszamenőleges elismeréséhez benyújtandó dokumentumok;
 • a haszonállatokra és a tenyésztett víziállatokra, a feldolgozott élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó termelési szabályok, valamint a kapcsolódó átmeneti rendelkezések;
 • az uniós tagállamok által az ökológiai, illetve az átállási időszakból származó növényi szaporítóanyagok, az ökológiai tartásból származó állatok és az ökológiai akvakultúrából származó ivadékok piaci elérhetőségéről nyújtandó tájékoztatás.

(EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet (2021. július 15.) bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról (HL L 253., 2021.7.16.).

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az anyagok és termékek ökológiai termelésben való használatának engedélyezésére vonatkozó feltételek;
 • a bizonyos termékek és anyagok harmadik országbeli területeken való felhasználásának egyedi engedélyezésére irányuló eljárás;
 • a 889/2008/EK rendelet vonatkozó mellékletében felsorolt, ökológiai termelésben történő tisztításra és fertőtlenítésre használt termékekre és anyagokra és a 889/2008/EK rendelet vonatkozó mellékletében felsorolt nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevőkre vonatkozó átmeneti intézkedések;
 • a 889/2008/EK rendelet 68. cikke szerinti igazoló dokumentumok érvényességére vonatkozó, 2022. december 31-ig tartó átmeneti időszak.

(EU) 2023/121 végrehajtási rendelet (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 16., 2023.1.18.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az ökológiai termelésben felhasználható termékek és anyagok jegyzéke módosul a tagállamok által benyújtott dokumentációknak a biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport (EGTOP) és Bizottság által elvégzett vizsgálatát követően.

Ellenőrzések

A következő másodlagos jogi aktusok vonatkoznak az ökológiai ágazatban végzett ellenőrzésekre.

Felhatalmazáson alapuló rendeletek

(EU) 2021/715 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. január 20.) az (EU) 2018/848 rendeletnek a gazdálkodói csoportokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 151., 2021.5.3.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet 36. cikke módosul a gazdálkodói csoport tagjainak földrajzi közelségére, a belső ellenőrzési rendszerre, valamint a csoport tagjainak, a belső ellenőrzési rendszer irányítójának és a belső ellenőrzési rendszer ellenőreinek felelősségi köreire vonatkozó követelmények megállapítása érdekében;
 • az (EU) 2018/848 rendelet 36. cikke módosul azon helyzetek listájának összeállítása érdekében, amelyek a belső ellenőrzési rendszer hiányosságainak minősülnek.

(EU) 2021/1006 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. április 12.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról (HL L 222., 2021.6.22.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet VI. melléklete helyébe a 35. cikkben meghatározott, a gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok számára kiállítandó tanúsítvány mintája lép.

(EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. július 12.) az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének az ökológiai termelésben részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 334., 2021.9.22.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • részletes nyilvántartási követelmények kerülnek bevezetésre az egyedi ökológiai termelési szabályokat alkalmazó gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok számára.

(EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. január 21.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ökológiai termelés hatósági ellenőrzése keretében a bizonylatokon alapuló nyilvántartásokon elvégzett ellenőrzésekre és a gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzésére vonatkozó egyedi kritériumok és feltételek megállapítása révén történő kiegészítéséről (HL L 165., 2021.5.11.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az alap-jogiaktus kiegészül a gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzése keretében végzett nyomonkövethetőségi ellenőrzésre és anyagmérleg-ellenőrzésre vonatkozó szabályokkal;
 • további követelmények kerülnek megállapításra a gazdálkodói csoportok hatósági ellenőrzésére vonatkozóan.

(EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. október 18.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről (HL L 461., 2021.12.27.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az alap-jogiaktus kiegészül az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítvány kiállítására vonatkozó rendelkezésekkel és a tanúsítvány mintájával.

2023/207 felhatalmazáson alapuló rendelet (2022. november 24.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról (HL L 29., 2023.2.1.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2018/848 rendelet VI. melléklete módosul a 35. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványminta tekintetében

Végrehajtási rendeletek

(EU) 2021/279 végrehajtási rendelet (2021. február 22.) az ökológiai termelés és az ökológiai termékek jelölésének nyomonkövethetőségét és megfelelőségét biztosító ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket meghatározó (EU) 2018/848 rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 62., 2021.2.23.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • a gazdasági szereplők által abban az esetben követendő eljárási lépések meghatározása, ha nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte miatt felmerül bennük a meg nem felelés gyanúja;
 • a hatósági vizsgálat módszertanának kidolgozása nem engedélyezett termékek vagy anyagok jelenléte esetén;
 • az ökológiai termékek címkéjén az átállásra való hivatkozás és egyéb jelölések feltüntetésére vonatkozó részletes feltételek meghatározása;
 • a gazdálkodói csoport összetételére és maximális létszámára vonatkozó követelmények meghatározása;
 • a belső ellenőrzési rendszer céljára szolgáló dokumentumokra és nyilvántartásokra vonatkozó követelmények, illetve a belső ellenőrzési rendszer irányítójára vonatkozó értesítési kötelezettségek meghatározása, valamint az ellenőrzések és mintavételek minimális arányának megállapítása;
 • a meg nem felelés megállapítása esetén alkalmazandó intézkedések nemzeti jegyzékére vonatkozó minimumkövetelmények, valamint fakultatív iránymutatások meghatározása;
 • az Ökogazdálkodási Információs Rendszer (OFIS) használatának kötelezővé tétele az illetékes hatóságok számára a Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott információcsere céljára;
 • 2025. január 1-jéig tartó átmeneti időszak meghatározása a harmadik országbeli gazdálkodói csoportok számára a csoportra vonatkozó méretkorlátozásnak való megfelelés tekintetében.

(EU) 2021/1935 végrehajtási rendelet (2021. november 8.) az (EU) 2019/723 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó, a formanyomtatvány-minta használatával benyújtandó információk és adatok tekintetében történő módosításáról (HL L 396., 2021.11.10., 17–26. o.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az Ökogazdálkodási Információs Rendszer használatának bevezetése az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó információk és adatok éves jelentések keretében történő benyújtása céljából;
 • az éves jelentésekben az ökológiai adatokra vonatkozóan alkalmazandó formanyomtatvány-minták meghatározása.

(EU) 2021/2119 végrehajtási rendelet (2021. december 1.) a gazdasági szereplőktől és gazdálkodói csoportoktól megkövetelt egyes nyilvántartásokra és nyilatkozatokra, valamint a tanúsítványok kiállításához szükséges technikai eszközökre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/848 rendelettel összhangban történő megállapításáról, valamint az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek a harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök tanúsítványának kiállítása tekintetében történő módosításáról (HL L 430., 2021.12.2.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • részletes rendelkezések a 35. cikk szerinti tanúsítvány elektronikus formában történő kiállítására, a gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok által teljesítendő nyilvántartási követelményekre, valamint az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek rendelkezésére bocsátandó nyilatkozatokra és egyéb közleményekre vonatkozóan.

Kereskedelem

A következő másodlagos jogi aktusok vonatkoznak az ökológiai ágazatbeli kereskedelemre.

Felhatalmazáson alapuló rendeletek

(EU) 2021/1697 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 rendeletnek a harmadik országokban ökológiai termékek ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére, valamint az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésének visszavonására vonatkozó kritériumok tekintetében történő módosításáról (HL L 336., 2021.9.23.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az alap-jogiaktus 46. cikke módosul a harmadik országokban ellenőrzések végzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumok, köztük a következők tekintetében: az ellenőrző hatóságok és szervezetek számára feladataik ellátásához előírt további információk és feltételek, valamint személyzetük képességei és kompetenciái;
 • további kritériumok az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésének – például a felügyeletükhöz szükséges információk megadásának vagy a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalának elmulasztása esetén történő – visszavonására vonatkozóan.

(EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. július 13.) az (EU) 2018/848 rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó eljárási követelmények, továbbá az ilyen ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek felügyeletére, valamint az általuk elvégzendő ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 336., 2021.9.23.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • a harmadik országokban ellenőrzések végzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó eljárások és követelmények meghatározása;
 • a Bizottságnak benyújtandó technikai dokumentáció és az elismerés hatályának kiterjesztésére irányuló kérelem részletei;
 • az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek bizottsági felügyeletére vonatkozó általános követelmények, éves jelentések, helyszíni vizsgálatok és auditok, nyomonkövethetőségi ellenőrzések, a Bizottság ad hoc kérései és a magas kockázatú termékek jegyzéke;
 • a gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok ellenőrzésére vonatkozó követelmények, a gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok tanúsítása érdekében végzett ellenőrzések, az ellenőrzési módszerek és technikák, mintavétel és a laboratóriumok kiválasztása, dokumentált ellenőrzési eljárások és az ellenőrzésekről készítendő feljegyzések;
 • a tenyésztett víziállatokra vonatkozó egyedi ellenőrzési követelmények;
 • az Unióba történő behozatalra szánt szállítmányok ellenőrzése, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervezetek tevékenységei az információcsere tekintetében, a meg nem felelés esetén alkalmazandó kiegészítő szabályok;
 • korábbi átállási időszakok visszamenőleges hatályú elismeréséhez elvégzendő ellenőrzések és jelentéstétel;
 • jelentéstétel a nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használatának engedélyezéséről;
 • A nem ökológiai állatoknak és a nem ökológiai termelésből származó tenyésztett víziállatok ivadékainak a használatára vonatkozó eltérések;
 • jelentéstétel a nem ökológiai összetevők használatának engedélyezéséről;
 • a katasztrófahelyzetek elismerése és az eltérések feltételei.

(EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. május 27.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről (HL L 292., 2021.8.16.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az ökológiai termékek EU-ba irányuló exportja tekintetében 2026. december 31-ig egyenértékűnek elismert harmadik országok felügyeletére vonatkozó rendelkezések;
 • a 2024. december 31-ig egyenértékűnek elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek felügyeletére vonatkozó rendelkezések, többek között a rendelkezésre bocsátandó információk, a helyszíni vizsgálatok, az értesítések és a szabálytalanságok nyomon követése tekintetében;
 • a harmadik országok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek elismerésének felülvizsgálatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatos rendelkezések.

(EU) 2021/2305 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. október 21.) az (EU) 2017/625 rendeletnek az ökológiai termékek és az átállási termékek határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességének eseteire és feltételeire, az ilyen termékek hatósági ellenőrzéseinek helyére vonatkozó kiegészítéséről, valamint az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (HL L 461., 2021.12.27.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2017/625 rendelet kiegészül azoknak a feltételeknek a tekintetében, amelyek fennállása esetén egyes, az EU-ba belépő és az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatok jólétére, illetve a környezetre konkrét kockázatot nem jelentő vagy csekély kockázatot jelentő ökológiai és átállási termékek mentesülnek az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzése céljából a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól, valamint annak a helynek a tekintetében, ahol az ilyen, az Unió piacán forgalomba hozatalra szánt termékek hatósági ellenőrzését el kell végezni;
 • módosul az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelet. A módosítások biztosítják, hogy az (EU) 2019/2123 és az (EU) 2019/2124 rendelet alkalmazandó legyen a jelenleg a hatályuk alá tartozó növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezek az áruk az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikkének (5) bekezdése értelmében határállomásokon hatósági ellenőrzésnek alávetendő ökológiai termékeknek vagy átállási termékeknek minősülnek.

(EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelet (2021. október 21.) az (EU) 2018/848 rendeletnek az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékek szállítmányainak hatósági ellenőrzésére és az ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (HL L 461., 2021.12.27.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az alap-jogiaktus kiegészítése az ellenőrzési tanúsítvány, valamint a harmadik országokból származó ökológiai termékek EU-ban történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően az uniós országok által elvégzett hatósági ellenőrzés tekintetében;
 • a harmadik országbeli illetékes hatóság, ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet által az EU-ba való behozatalra szánt szállítmányok meg nem felelésével kapcsolatban nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések.

(EU) 2022/760 felhatalmazáson alapuló rendelet (2022. április 8.) az (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Ukrajnában kiállított ellenőrzési tanúsítványokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 139., 2022.5.18.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • mivel a 2022. február 24-i orosz invázió következtében zavarok álltak be az ukrajnai postai szolgáltatásokban, az ökológiai termékeknek az EU-ba történő kivitele céljából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek számára nehézséget okoz arról gondoskodni, hogy az általuk Ukrajnában kiállított papíralapú és kézzel aláírt ellenőrzési tanúsítvány bemutatásra kerüljön az ökológiai áruk EU területére történő belépésekor;
 • a jogi aktus 2022. június 30-ig lehetővé teszi, hogy – a papíralapú ellenőrzési tanúsítványokon és az elektronikus bélyegzővel ellátott ellenőrzési tanúsítványokon felül – minősített elektronikus bélyegző alkalmazása nélkül is ki lehessen bocsátani ellenőrzési tanúsítványokat elektronikus formátumban.

(EU) 2022/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet (2022. augusztus 22.) az (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési tanúsítványokra és azok kivonataira vonatkozó átmeneti rendelkezések, valamint az Ukrajnában kiállított ellenőrzési tanúsítványokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 294., 2022.11.15.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke módosul az átmeneti rendelkezések alkalmazhatóságának meghosszabbítása érdekében azzal a céllal, hogy az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát a TRACES rendszerben való kitöltését és kinyomtatását követően papíron is érvényesíteni lehessen 2022. november 30-ig, és így a minősített elektronikus bélyegző használata által érintett valamennyi szereplő nyilvántartásba vételre kerülhessen; 
 • ezenfelül – tekintettel arra, hogy beláthatatlan, mennyi ideig fog tartani Oroszország Ukrajna elleni inváziója – 2022. június 30-ig a minősített elektronikus bélyegzővel nem rendelkező ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv Ukrajnában található meghatalmazott személye a TRACES rendszerben elektronikus formában elkészítheti és benyújthatja az ellenőrzési tanúsítványt anélkül is, hogy a 18. rovatban minősített elektronikus bélyegzőt alkalmazna.

Végrehajtási rendeletek

(EU) 2021/1378 végrehajtási rendelet (2021. augusztus 19.) az (EU) 2018/848 rendelettel összhangban az ökológiai és átállási termékek Unióba történő behozatalában érintett harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó egyes szabályok meghatározásáról, valamint az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapításáról (HL L 297., 2021.8.20.)

Figyelem: ezt a jogi aktust módosította a fent említett (EU) 2021/2119 bizottsági végrehajtási rendelet.

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • a harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó rendelkezések, a tanúsítvány mintájának meghatározása és az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapítása az alap-jogiaktus 46. cikkével összhangban.

(EU) 2021/2307 végrehajtási rendelet (2021. október 21.) az Unióba való behozatalra szánt ökológiai és átállási termékekhez szükséges dokumentumokra és értesítésekre vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 461., 2021.12.27.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az importőröknek, a szállítmányokért felelős vállalkozóknak, az első címzetteknek és a címzetteknek a harmadik országokból származó termékek ökológiai termékként vagy átállási termékként való uniós forgalomba hozatala céljából történő behozatala kapcsán tett nyilatkozataira és közléseire vonatkozó rendelkezések;
 • az illetékes hatóságok által a szállítmányok feltételezett vagy megállapított meg nem feleléséről adott értesítésre vonatkozó rendelkezések.

(EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet (2021. december 16.) az ökológiai termékek Unióba történő behozatala tekintetében a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján elismert harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének az (EU) 2018/848 rendelet szerinti összeállításáról (HL L 465., 2021.12.29.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az egyenértékűség szempontjából elismert harmadik országok jegyzékei és az elismerésükre vonatkozó információk, a konkrét termékkategóriákat is ideértve;
 • az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékei, valamint információk azokról az országokról és termékkategóriákról, amelyek tekintetében elismerték őket.

Lásd továbbá a Chilével, az Egyesült Királysággal és Svájccal kötött egyedi megállapodások hatálya alá tartozó ökológiaitermék-kereskedelemre vonatkozó konkrét információkat.

(EU) 2022/2240 végrehajtási rendelet (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról (HL L 294., 2022.11.15.)

Legfontosabb tartalmi elem(ek):

 • az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelet és az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelet egyes rendelkezései módosulnak az ökológiai tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használatának 2023. július 1-jétől történő bevezetése érdekében;
 • emellett az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendelet mellékletének II. részében, a 12. rovatra vonatkozó megjegyzések negyedik bekezdésében és a 13. rovatra vonatkozó megjegyzések második bekezdésében a „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. november 30-ig” szövegrész lép, hogy a rendelet összhangba kerüljön az (EU) 2022/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet új rendelkezéseivel.