Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Zakonodaja na področju ekološke pridelave

Uvod v pravne akte

Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 je od 1. januarja 2022 zakonodajni akt, ki se uporablja, imenovan tudi temeljni akt, ki določa pravila o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter razveljavlja in nadomešča Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007. Nova uredba določa prehodna obdobja za izvajanje nekaterih novih določb, zlasti o trgovini. Glej oddelek 2 poglavja IX Uredbe (EU) 2018/848 za okoliščine, v katerih se za omejeno obdobje morda uporabljajo določbe iz prejšnje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008.

Poleg tega je bil leta 2023 objavljen dodaten zakonodajni akt, ki določa posebne zahteve za označevanje hrane za hišne živali, proizvedene v skladu s pravili iz Uredbe (EU) 2018/848: 

 • Uredba (EU) 2023/2419 z dne 18. oktobra 2023 o označevanju ekološke hrane za hišne živali (UL L, 2023/2419, 27.10.2023).

Komisija na podlagi Uredbe (EU) 2018/848 sprejme nadaljnje podrobne sekundarne pravne akte.

Obstajata dve vrsti sekundarnih pravnih aktov:

 • delegirani akti, imenovani tudi delegirane uredbe Komisije, so akti, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo („Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi“) ali spreminjajo („Delegirana uredba Komisije o spremembi“) nekatere nebistvene (tj. dopolnilne) elemente zakonodajnega akta;
 • izvedbeni akti, imenovani tudi izvedbene uredbe Komisije, ki se uporabljajo, ko so potrebni enotni pogoji za izvajanje.

Delegirani akti o spremembi temeljnega akta se postopoma vključijo v tako imenovano „prečiščeno“ besedilo zakonodajnega akta in postanejo njegov del. Upoštevajte, da je prečiščena različica Uredbe (EU) 2018/848 na voljo zgolj v informativne namene in nima pravnega učinka. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z njihovimi uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije in so na voljo na portalu EUR-Lex.

Seznam sekundarnih aktov, ki zadevajo ekološko kmetovanje, zajema tri glavna področja: pridelavo in označevanje, nadzor in trgovino.

Pridelava in označevanje

Ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov zajemajo naslednji sekundarni akti.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode (UL L 87, 23.3.2020)

Glavna vsebina:

 • sprememba točke 1.3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 o odstopanju od pridelave kaljenih semen;
 • sprememba točke 1.9.6.2 dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 o hranjenju čebel, če je ogroženo njihovo preživetje;
 • vključitev nove točke 3.1.2.3 o gojenju nedoraslih organizmov iz akvakulture v del III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848;
 • sprememba točke 3.1.3.3 s črtanjem največjega deleža krme rastlinskega izvora v akvakulturi.

Delegirana uredba (EU) 2020/1794 z dne 16. septembra 2020 o spremembi dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede uporabe rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala (UL L 402, 1.12.2020)

Glavna vsebina:

 • sprememba točke 1.8.5 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede uporabe rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, pri čemer se omogoči uporaba rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in določijo pogoji za uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, kadar ekološki material ni na voljo.

Delegirana uredba (EU) 2021/642 z dne 30. oktobra 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 glede nekaterih informacij, ki jih je treba navesti pri označevanju ekoloških proizvodov (UL L 133, 20.4.2021)

Glavna vsebina:

 • sprememba točke 2.1 Priloge III, da se vključijo zahteve glede informacij, ki jih je treba navesti pri označevanju krmnih mešanic, ki se uporabljajo pri ekološki pridelavi, in pri označevanju mešanic krmnih semen kot rastlinskega razmnoževalnega materiala.

Delegirana uredba (EU) 2021/716 z dne 9. februarja 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede pravil ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi (UL L 151, 3.5.2021)

Glavna vsebina:

 • nadomestitev točke 1.3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 s podrobnimi pravili pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa;
 • sprememba točke 3.1.3.4 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, da se omogoči uporaba ekološkega holesterola v krmi kozic iz družine Penaeidae in sladkovodnih kozic;
 • nadomestitev točke 3.1.4.2, da se spremenijo zahteve glede pogostosti zdravljenj zaradi zajedavcev za vse vrste razen lososa in določi največje število zdravljenj za vse vrste živali iz akvakulture.

Delegirana uredba (EU) 2022/474 z dne 17. januarja 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede posebnih zahtev za pridelavo in uporabo neekoloških sejancev, sejancev iz preusmeritve in ekoloških sejancev ter drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala.

Glavna vsebina:

 • sprememba točke 1.8.5 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 o uporabi rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala z določitvijo pogojev za sejance iz preusmeritve in uporabo rastlinskega razmnoževalnega materiala v skladu s pogoji iz nove točke 1.8.6;
 • vključitev točke 1.8.5.8 o prepovedi odobritve neekoloških sejancev vrst, ki imajo kratek ciklus gojenja;
 • vključitev točke 1.8.6 z zahtevami za odobritev pridelave rastlinskega razmnoževalnega materiala, če matične rastline ali, kadar je ustrezno, druge rastline, namenjene za pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materiala in pridelane v skladu s točko 1.8.2, niso na voljo v zadostni količini ali niso dovolj kakovostne.

Delegirana uredba (EU) 2020/2146 z dne 24. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 v zvezi pravili pridelave za izjemne primere v ekološki pridelavi (UL L 428, 18.12.2020)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev Uredbe (EU) 2018/848 glede pravil pridelave za izjemne primere o priznanju katastrofalnih razmer, pogojev in vrst odstopanj, ki ga lahko pristojni organi izvajalcem dejavnosti izdajo v primeru katastrofalnih dogodkov, ter njihovem spremljanju in poročanju o njih.

Delegirana uredba (EU) 2021/1189 z dne 7. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 glede pridelave in trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala določenega roda ali vrste (UL L 258, 20.7.2021)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev Uredbe (EU) 2018/848 glede posebnih zahtev za pridelavo in trženje ekološkega heterogenega materiala, zlasti v zvezi z zahtevami glede opisa, pristnosti, sanitarne kakovosti, analitske čistosti in kalivosti, pakiranjem in označevanjem, informacijami, ki jih morajo hraniti izvajalci dejavnosti, vzdrževanjem ter uradnim nadzorom.

Delegirana uredba (EU) 2022/1450 z dne 27. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe neekološke beljakovinske krme v ekološki živinoreji zaradi ruske invazije na Ukrajino (UL L 228, 2.9.2022)

Glavna vsebina:

 • zaradi ruske invazije na Ukrajino 24. februarja 2022 je v nekaj državah članicah prišlo do resnih začasnih posledic za dobavo ekološke beljakovinske krme, kar je ogrozilo kontinuiteto ekološke pridelave;
 • akt omogoča nekaj državam članicam, ki so te razmere opredelile kot katastrofalne, da starejše kategorije prašičev in perutnine največ eno leto krmijo z do 5 % neekološke beljakovinske krme.

Izvedbene uredbe

Izvedbena uredba (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice (UL L 98, 31.3.2020)

Glavna vsebina:

 • dokumenti, ki se predložijo v primeru retroaktivnega priznanja prejšnjih obdobij preusmeritve v ekološko pridelavo;
 • pravila pridelave za živino in živali iz akvakulture ter predelano hrano in krmo in s tem povezane prehodne določbe;
 • informacije, ki jih predložijo države EU, o razpoložljivosti ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture na trgu.

Izvedbena uredba (EU) 2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L 253, 16.7.2021)

Glavna vsebina:

 • pogoji za odobritev snovi in proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi;
 • postopek za posebno odobritev za uporabo proizvodov in snovi na nekaterih območjih tretjih držav;
 • prehodni ukrepi glede uporabe proizvodov za čiščenje in razkuževanje in neekoloških sestavin kmetijskega izvora iz ustreznih prilog k Uredbi (ES) št. 889/2008;
 • prehodno obdobje do 31. decembra 2022 za veljavnost dokazil v skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 889/2008.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 z dne 17. januarja 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L 16, 18.1.2023)

Glavna vsebina:

 • spremembe seznamov proizvodov in snovi, ki se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, potem ko sta skupina strokovnjakov za svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo (EGTOP) in Komisija pregledali dokumentacijo, ki so jo predložile države članice.

Nadzor

Nadzor v ekološkem sektorju zajemajo naslednji sekundarni akti.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/715 z dne 20. januarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 glede zahtev za skupine izvajalcev dejavnosti (UL L 151, 3.5.2021)

Glavna vsebina:

 • sprememba člena 36 Uredbe (EU) 2018/848, da se določijo zahteve glede geografske bližine članov skupine izvajalcev dejavnosti, sistema za notranji nadzor ter odgovornosti članov skupine, vodje sistema za notranji nadzor in inšpektorjev sistema za notranji nadzor;
 • sprememba člena 36 Uredbe (EU) 2018/848, da se vzpostavi seznam situacij, ki se lahko štejejo za pomanjkljivosti sistema za notranji nadzor.

Delegirana uredba (EU) 2021/1006 z dne 12. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L 222, 22.6.2021)

Glavna vsebina:

 • nadomestitev Priloge VI k Uredbi (EU) 2018/848 z vzorcem certifikata za izvajalce dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti, kot določa člen 35.

Delegirana uredba (EU) 2021/1691 z dne 12. julija 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede zahtev za vodenje evidenc za izvajalce dejavnosti v ekološki pridelavi (UL L 334, 22.9.2021)

Glavna vsebina:

 • uvedba podrobnih zahtev glede vodenja evidenc za izvajalce dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti, pri čemer se uporabljajo posebna pravila ekološke pridelave.

Delegirana uredba (EU) 2021/771 z dne 21. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti (UL L 165, 11.5.2021)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev temeljnega akta s pravili za preglede sledljivosti in preglede masne bilance v okviru uradnega nadzora izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti;
 • dodatne zahteve glede uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti.

Delegirana uredba (EU) 2021/2304 z dne 18. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 s pravili o izdaji dopolnilnih certifikatov, ki potrjujejo neuporabo antibiotikov v ekološki pridelavi proizvodov živalskega izvora za namen izvoza (UL L 461, 27.12.2021)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev temeljnega akta z določbami in predlogo dopolnilnega certifikata, ki potrjuje neuporabo antibiotikov v ekološki pridelavi proizvodov živalskega izvora za namen izvoza.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L 29, 1.2.2023)

Glavna vsebina:

 • sprememba Priloge VI k Uredbi (EU) 2018/848 glede vzorca certifikata iz člena 35(1)

Izvedbene uredbe

Izvedbena uredba (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov (UL L 62, 23.2.2021)

Glavna vsebina:

 • določitev postopkovnih korakov za izvajalce dejavnosti v primeru suma na neskladje zaradi prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi;
 • določitev metodologije uradne preiskave v primeru prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi;
 • določitev podrobnih pogojev za sklicevanje na preusmeritev in druge navedbe na oznaki ekoloških proizvodov;
 • določitev zahtev glede sestave in največje velikosti skupine izvajalcev dejavnosti;
 • določitev zahtev glede dokumentov in evidenc za sistem notranjega nadzora in uradna obvestila upraviteljev sistema za notranji nadzor, pri čemer se določijo tudi minimalni deleži nadzora in vzorčenja;
 • določitev minimalnih zahtev glede nacionalnega kataloga ukrepov v primeru potrjenega neskladja in neobveznih smernic;
 • določitev obvezne uporabe informacijskega sistema za ekološko kmetovanje (OFIS) za izmenjavo informacij s Komisijo in drugimi državami članicami EU za pristojne organe;
 • določitev prehodnega obdobja do 1. januarja 2025 za skupine izvajalcev dejavnosti v tretjih državah glede skladnosti z največjo velikostjo skupine.

Izvedbena uredba (EU) 2021/1935 z dne 8. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem (UL L 396, 10.11.2021, str. 17)

Glavna vsebina:

 • določitev uporabe informacijskega sistema za ekološko kmetovanje za predložitev informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov v okviru letnih poročil;
 • zagotovitev predloge za podatke o ekološki pridelavi v letnih poročilih.

Izvedbena uredba (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah (UL L 430, 2.12.2021)

Glavna vsebina:

 • podrobne določbe o izdaji certifikata v skladu s členom 35 v elektronski obliki, zahtevah glede vodenja evidenc za izvajalce dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti ter izjavah in drugih sporočilih, ki jih je treba dati na voljo nadzornim organom ali izvajalcem nadzora.

Izvedbena uredba (EU) 2023/1195 z dne 20. junija 2023 o določitvi pravil glede podrobnosti in oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice o rezultatih uradnih preiskav v zvezi s primeri kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi (UL L 158, 21.6.2023).

Glavna vsebina:

 • predloga OFIS, ki jo države članice uporabljajo za poročanje o rezultatih uradnih preiskav, izvedenih v skladu s členom 29(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848.

Trgovina

Trgovino v ekološkem sektorju zajemajo naslednji sekundarni akti.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/1697 z dne 13. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 glede meril za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in za preklic njihovega priznanja (UL L 336, 23.9.2021)

Glavna vsebina:

 • sprememba člena 46 temeljnega akta o merilih za priznavanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora za izvajanje nadzora v tretjih državah, vključno z dodatnimi informacijami in pogoji, ki so potrebni za izvajanje njihovih nalog, zmogljivostmi in usposobljenostjo njihovega osebja;
 • dodatna merila glede preklica priznanja nadzornih organov in izvajalcev nadzora, če na primer ne zagotovijo ustreznih informacij za njihov nadzor ali ne sprejmejo ustreznih popravnih ukrepov.

Delegirana uredba (EU) 2021/1698 z dne 13. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 s postopkovnimi zahtevami za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad izvajalci dejavnosti in skupinami izvajalcev dejavnosti, certificiranimi kot ekološkimi, ter nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in s pravili o njihovem nadzoru ter nadzorih in drugih ukrepih, ki jih izvajajo ti nadzorni organi in izvajalci nadzora (UL L 336, 23.9.2021)

Glavna vsebina:

 • določitev postopkov in zahtev za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora v tretjih državah;
 • podrobnosti o tehnični dokumentaciji, ki se predloži Komisiji, in zahtevku za razširitev področja uporabe priznavanja;
 • splošne zahteve glede nadzora, ki ga nad nadzornimi organi in izvajalci nadzora izvaja Komisija, letnih poročil, preverjanja na kraju samem in revizij, pregledov sledljivosti, ad hoc zahtev Komisije, seznama proizvodov z visokim tveganjem;
 • zahteve glede nadzora za izvajalce dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti, pregledov za certificiranje, metod in tehnik nadzora, vzorčenja in izbire laboratorijev, dokumentiranih nadzornih postopkov in zapisnikov o nadzoru;
 • posebne zahteve glede nadzora za akvakulturo;
 • preverjanje pošiljk, namenjenih uvozu v Unijo, ukrepi, ki jih nadzorni organi in izvajalci nadzora izvedejo v zvezi z izmenjavo informacij, dodatna pravila v primeru neskladja;
 • pregledi, ki se opravijo za retroaktivno priznanje prejšnjih obdobij preusmeritve, in poročanje o tem;
 • poročanje o odobritvah za uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala;
 • odstopanja v zvezi z uporabo neekološko vzrejenih živali in neekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture;
 • poročanje o odobritvah za uporabo neekoloških sestavin;
 • priznanje katastrofalnih razmer in pogojev za odstopanja.

Delegirana uredba (EU) 2021/1342 z dne 27. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 glede pravil o informacijah, ki jih morajo poslati tretje države ter nadzorni organi in izvajalci nadzora za nadzor priznanja iz člena 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 za uvožene ekološke proizvode, ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju navedenega nadzora (UL L 292, 16.8.2021)

Glavna vsebina:

 • določbe glede nadzora tretjih držav, ki jim je do 31. decembra 2026 priznana enakovrednost za izvoz ekoloških proizvodov v EU;
 • določbe glede nadzora nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki jim je do 31. decembra 2024 priznana enakovrednost, vključno z informacijami, ki jih je treba zagotoviti, pregledi na kraju samem, obvestili in nadaljnjim ukrepanjem v primeru nepravilnosti;
 • določbe glede pravil za pregled priznanja tretjih držav, nadzornih organov in izvajalcev nadzora.

Delegirana uredba (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (UL L 461, 27.12.2021)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev Uredbe (EU) 2017/625 v zvezi s pogoji, pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, ki vstopajo v EU in predstavljajo nizko tveganje ali ne predstavljajo nobenega specifičnega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, dobrobit živali ali okolje, izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ki se izvaja za preverjanje skladnosti s pravili ekološke pridelave in označevanja ekoloških proizvodov, ter krajem, na katerem se mora izvajati uradni nadzor takih proizvodov, namenjenih dajanju v promet v EU;
 • sprememba delegiranih uredb (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124. Sprememba zagotavlja, da se uredbi (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 uporabljata za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki trenutno spadajo na njuno področje uporabe, tudi kadar so tako blago ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

Delegirana uredba (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, 27.12.2021)

Glavna vsebina:

 • dopolnitev temeljnega akta glede certifikata o kontrolnem pregledu in uradnem nadzoru, ki ga države EU izvajajo pred sprostitvijo ekoloških proizvodov iz tretjih držav v prosti promet v EU;
 • določbe glede informacij, ki jih mora pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi zagotoviti o primerih neskladja pri pošiljkah, namenjenih za uvoz v EU.

Delegirana uredba (EU) 2022/760 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini (UL L 139, 18.5.2022)

Glavna vsebina:

 • zaradi motenj v poštnih storitvah v Ukrajini, ki so posledica ruske invazije 24. februarja 2022, imajo nadzorni organi in izvajalci nadzora, priznani za namen izvoza ekoloških proizvodov v EU z izdajo certifikata o kontrolnem pregledu na papirju, ročno podpisanega v Ukrajini, težave pri zagotavljanju, da se ob vstopu ekoloških proizvodov na ozemlje EU predloži certifikat o kontrolnem pregledu na papirju;
 • akt omogoča, da se do 30. junija 2022 poleg certifikatov o kontrolnem pregledu na papirju in certifikatov o kontrolnem pregledu, izdanih z elektronskim žigom, certifikati o kontrolnem pregledu izdajajo elektronsko brez uporabe kvalificiranega elektronskega žiga.

Delegirana uredba (EU) 2022/2238 z dne 22. avgusta 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu in njihove izpiske ter glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini (UL L 294, 15.11.2022)

Glavna vsebina:

 • spremembe člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 za razširitev uporabe prehodnih določb, tako da se lahko izpisek certifikata o kontrolnem pregledu do 30. novembra 2022 potrdi tudi na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen, da se vsem zadevnim akterjem omogoči dokončanje postopka pridobitve kvalificiranega elektronskega žiga; 
 • poleg tega lahko zaradi nepredvidljivega trajanja ruske invazije na Ukrajino pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora v Ukrajini, ki nima kvalificiranega elektronskega žiga, certifikat o kontrolnem pregledu do 30. novembra 2022 pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata.

Izvedbene uredbe

Izvedbena uredba (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 (UL L 297, 20.8.2021)

Upoštevati je treba, da je bil ta akt spremenjen z navedeno Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/2119.

Glavna vsebina:

 • določitev določb in vzorca certifikata, ki se izda izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ter seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v tretjih državah v skladu s členom 46 temeljnega akta.

Izvedbena uredba (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (UL L 461, 27.12.2021)

Glavna vsebina:

 • določbe glede izjav in sporočil uvoznikov, izvajalcev dejavnosti, odgovornih za pošiljke, prvih prejemnikov in prejemnikov za uvoz proizvodov iz tretjih držav za namen dajanja navedenih proizvodov v promet v EU kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve;
 • določbe o uradnih obvestilih pristojnih organov o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju pošiljk.

Izvedbena uredba (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 (UL L 465, 29.12.2021)

Glavna vsebina:

 • seznami tretjih držav, priznanih za namen enakovrednosti, in informacije glede njihovega priznanja, vključno s kategorijami posebnih proizvodov;
 • seznami nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih za namen enakovrednosti, ter informacije o državah in kategorijah proizvodov, za katere so priznani.

Upoštevati je treba tudi posebne informacije glede trgovine z ekološkimi proizvodi, ki jih zajemajo posebni sporazumi s Čilom, Švico in Združenim kraljestvom.

Izvedbena uredba (EU) 2022/2240 z dne 20. oktobra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378, Izvedbene uredbe (EU) 2021/2119 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307 glede uporabe kvalificiranega elektronskega žiga za izdajo certifikatov (UL L 294, 15.11.2022)

Glavna vsebina:

 • spremembe nekaterih določb izvedbenih uredb (EU) 2021/2119 in (EU) 2021/1378 za uvedbo uporabe kvalificiranega elektronskega žiga za izdajo certifikatov za ekološke proizvode od 1. julija 2023;
 • poleg tega je v delu II Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2307 v četrtem odstavku opomb v zvezi s poljem 12 in v drugem odstavku opomb v zvezi s poljem 13 datum „30. junij 2022“ nadomeščen s „30. november 2022“, da se uskladi z novimi določbami Delegirane uredbe (EU) 2022/2238.

Novice