Skip to main content
Agriculture and rural development

Przyszłość produktów ekologicznych

New legislation from 2022

Nowe przepisy ekologiczne weszły w życie 1 stycznia 2022 r. w związku z przełożeniem terminu ich wdrożenia o rok. Odzwierciedlają one zmiany w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Nowe rozporządzenie ma zapewnić rolnikom uczciwą konkurencję, zapobiegać oszustwom i podtrzymać zaufanie konsumentów. Nowe rozporządzenie zakłada:

 • uproszczenie przepisów dotyczących produkcji za sprawą stopniowego znoszenia odstępstw i klauzul zwolnień (opt-out)
 • wzmocnienie systemu kontroli dzięki surowszym środkom zabezpieczającym i ściślejszym kontrolom w całym łańcuchu dostaw
 • obowiązek przestrzegania przez producentów w państwach trzecich tych samych przepisów, które obowiązują producentów w UE
 • objęcie przepisami ekologicznymi szerszej listy produktów (np. sól, korek, wosk pszczeli, wełna) oraz wprowadzenie dodatkowych przepisów (w odniesieniu do produkcji mięsa, np. jeleniowatych, królików i drobiu)
 • ułatwienie certyfikacji małym gospodarstwom rolnych dzięki nowemu systemowi certyfikacji grupowej
 • stosowanie bardziej jednolitego podejścia do obniżania ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami.

Rozporządzenie (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Podobne strony

Prawodawstwo dotyczące sektora produkcji ekologicznej

Proces konsultacji

W trakcie tworzenia nowych przepisów prawnych UE zasięga opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat danej inicjatywy ustawodawczej.

Nie inaczej było w przypadku nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. W latach 2012–2013 Komisja Europejska zorganizowała szeroko zakrojone konsultacje. Zebrane opinie Komisja uwzględniła przy podejmowaniu decyzji w trakcie proponowania nowych przepisów.

Harmonogram konsultacji

 1. marzec 2014

  Komisja zaproponowała prawodawstwo w oparciu o swoją wiedzę ekspercką, ocenę skutków oraz wyniki procesu konsultacji.

  Ocena skutków nowego wniosku

  Wniosek Komisji z 2014 r. w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego sektora produkcji ekologicznej

 2. listopad 2013

  Drugie posiedzenie grupy doradczej ds. rolnictwa ekologicznego w celu kontynuacji prac prowadzonych w czerwcu 2013 r.

 3. czerwiec 2013

  Posiedzenie grupy doradczej ds. rolnictwa ekologicznego. Grupa doradcza ds. rolnictwa ekologicznego spotkała się w swoim zwyczajowym gronie, aby kontynuować prace nad wnioskiem ustawodawczym.

 4. kwiecień 2013

  Drugie posiedzenie rozszerzonej grupy doradczej ds. rolnictwa ekologicznego. Grupa doradcza zebrała się po raz drugi, aby kontynuować prace prowadzone w ramach poprzednich grup ekspertów oraz w ramach konsultacji publicznych.

 5. styczeń–kwiecień 2013

  Konsultacje publiczne. Komisja otrzymała 44 846 odpowiedzi na swój kwestionariusz, a obywatele i przedstawiciele różnych zainteresowanych stron przesłali 1 450 spontanicznych komentarzy pocztą elektroniczną.

  Sprawozdanie z konsultacji publicznych w sprawie nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej

 6. grudzień 2012

  Rozszerzona grupa doradcza ds. rolnictwa ekologicznego (znana obecnie jako grupa dialogu obywatelskiego) spotkała się w celu omówienia nowego prawodawstwa. Towarzyszył im szereg innych zainteresowanych stron.

 7. listopad 2012

  Wysłuchanie ekspertów w sprawie handlu międzynarodowego produktami ekologicznymi i kwestii globalnych. Przedstawiciele organizacji, takich jak grupy producentów i organy kontrolne będące stronami trzecimi, przedstawili swoje prezentacje.

 8. październik 2012

  Wysłuchanie ekspertów w sprawie produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej – kontrole i egzekwowanie przepisów. Zainteresowane strony, takie jak urzędy kontroli granicznej i organizacje producentów, przedstawiły swoje prezentacje.

 9. wrzesień 2012

  Wysłuchanie ekspertów w sprawie rynku produktów ekologicznych w UE – rynek wewnętrzny i normy. Zainteresowane strony, na przykład organizacje konsumenckie lub organizacje pozarządowe zajmujące się dobrostanem zwierząt, przedstawiły swoje prezentacje Komisji.

Plan działania dotyczący produkcji ekologicznej w UE

W marcu 2021 r. Komisja rozpoczęła realizację planu działania dla UE dotyczącego produkcji ekologicznej. W planie określono cel wyznaczony w Europejskim Zielonym Ładzie polegający na przeznaczeniu do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne.

W planie przewidziano 23 działania podzielone według trzech osi.

 • Oś 1: pobudzanie popytu i zapewnienie zaufania konsumentów
 • Oś 2: stymulowanie przechodzenia na rolnictwo ekologiczne i wzmocnienie całego łańcucha wartości dodanej
 • Oś 3: produkcja ekologiczna wzorem do naśladowania: zwiększenie wkładu rolnictwa ekologicznego w zrównoważoność środowiskową

Badania naukowe i innowacje w rolnictwie ekologicznym

Rolnictwo zajmuje równie ważne miejsce w programie Komisji co badania naukowe i innowacje.

„Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”

UE finansuje rozmaite projekty badawcze na podstawie przepisów dotyczących inicjatywy „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”. W drodze konsultacji z zainteresowanymi podmiotami Komisja opracowała wieloletnie programy prac, które mają stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Programy te zakładają inwestycje sektora prywatnego w badania finansowane przez UE, które przyniosą wymierne efekty.

Program dla rolnictwa w ramach „Horyzont 2020” koncentrował się przede wszystkim na zwiększeniu wydajności produkcji i jednocześnie na ochronie środowiska naturalnego. Niektóre z projektów bezpośrednio dotyczą produkcji ekologicznej i są nadal realizowane.

EPI-AGRI

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGRI) zrzesza rolników i naukowców. Jego celem jest nadanie tempa innowacjom. W ramach EPI-AGRI działa grupa dyskusyjna, która koncentruje się na nowym podejściu do rolnictwa ekologicznego. Grupa pracowała nad optymalizacją plonów roślin uprawnych. W swoim sprawozdaniu końcowym przedstawiła najlepsze praktyki.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Powołany przez UE Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma sprzyjać innowacjom. Działające w ramach instytutu konsorcjum EIT-Food zajmuje się przedsiębiorczością i innowacjami w sektorze żywności.