Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Lagstiftning för den ekologiska sektorn

Om rättsakter

Sedan den 1 januari 2022 är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 den tillämpliga rättsakten (även kallad den grundläggande rättsakten) om fastställande av regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande och ersättning av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007. I den nya förordningen föreskrivs övergångsperioder för genomförandet av vissa nya bestämmelser, särskilt om handel. ’Se kapitel IX avsnitt 2 i förordning (EU) 2018/848, där det föreskrivs att bestämmelserna i rådets tidigare förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 kan gälla under en begränsad period.

Dessutom offentliggjordes ytterligare en lagstiftningsakt 2023 med särskilda märkningskrav för sällskapsdjursfoder som framställts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2018/848: 

 • Förordning (EU) 2023/2419 av den 18 oktober 2023 om märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder (EUT L, 2023/2419, 27.10.2023).

Det är på grundval av förordning (EU) 2018/848 som kommissionen antar mer detaljerade sekundära rättsakter.

Det rör sig om följande typer av rättsakter:

 • Delegerade akter – även kallade kommissionens delegerade förordningar – som är rättsakter med allmän giltighet för att komplettera (”kommissionens delegerade förordning om komplettering av”) eller ändra (”kommissionens delegerade förordning om ändring av”) vissa icke-väsentliga (dvs. kompletterande) delar av rättsakten.
 • Genomförandeakter – även kallade kommissionens genomförandeförordningar – som används när det krävs enhetliga villkor för genomförandet.

Delegerade akter om ändring av den grundläggande rättsakten införlivas stegvis i den så kallade konsoliderade texten till rättsakten och blir en del av den. Observera att den konsoliderade versionen av förordning (EU) 2018/848 endast görs tillgänglig i informationssyfte och saknar rättslig verkan. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex.

Förteckningen över sekundära rättsakter om ekologiskt jordbruk omfattar tre huvudområden: produktion och märkning, kontroll och handel.

Produktion och märkning

Följande sekundära rättsakter omfattar ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter:

Delegerade förordningar

Delegerad förordning (EU) 2020/427 av den 13 januari 2020 om ändring av bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter (EUT L 87, 23.3.2020).

Innehåll:

 • Ändring av del I punkt 1.3 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 om undantag för produktion av groddar.
 • Ändring av del II punkt 1.9.6.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 om utfodring av bin när deras överlevnad är i fara.
 • Tillägg av punkt 3.1.2.3 i del III i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 om produktion av vattenbruksyngel.
 • Ändring av punkt 3.1.3.3 genom strykning av den maximala procentandelen foder av vegetabiliskt ursprung inom vattenbruk.

Delegerad förordning (EU) 2020/1794 av den 16 september 2020 om ändring av del I i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial (EUT L 402, 1.12.2020).

Innehåll:

 • Ändring av del I punkt 1.8.5 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och ekologiskt växtförökningsmaterial genom att tillåta användning av växtförökningsmaterial under omställning och fastställa villkor för användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial när ekologiskt material inte är tillgängligt.

Delegerad förordning (EU) 2021/642 av den 30 oktober 2020 om ändring av bilaga III till förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa uppgifter som ska anges på märkningen av ekologiska produkter (EUT L 133, 20.4.2021).

Innehåll:

 • Ändring av punkt 2.1 i bilaga III för att lägga till krav på uppgifter som ska anges på märkningen av foderblandningar som ska användas för ekologisk produktion och på märkningen av blandningar med foderväxter som växtförökningsmaterial.

Delegerad förordning (EU) 2021/716 av den 9 februari 2021 om ändring av bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller de ekologiska produktionsreglerna för groddar och endiver och för foder för vissa vattenbruksdjur samt parasitbehandlingar av vattenbruksdjur (EUT L 151, 3.5.2021).

Innehåll:

 • Ersättning av del I punkt 1.3 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 med detaljerade produktionsregler för groddar och endiver.
 • Ändring av del III punkt 3.1.3.4 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 så att det blir tillåtet att använda ekologiskt kolesterol i foder för peneidaräkor och sötvattensräkor.
 • Ersättning av punkt 3.1.4.2 för att ändra kraven på intervallen mellan parasitbehandlingar för alla arter utom lax och för att fastställa ett högsta antal behandlingar för alla vattenbruksarter.

Delegerad förordning (EU) 2022/474 av den 17 januari 2022 om ändring av bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller specifika krav för produktion och användning av icke-ekologiska och ekologiska fröplantor och fröplantor under omställning samt annat växtförökningsmaterial.

Innehåll:

 • Ändring av del I punkt 1.8.5 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial genom att fastställa villkor för fröplantor under omställning och för användning av växtförökningsmaterial i enlighet med villkoren i den nya punkten 1.8.6.
 • Tillägg av punkt 1.8.5.8 om ett förbud mot att godkänna användning av icke-ekologiska fröplantor av arter med en kort odlingscykel.
 • Tillägg av punkt 1.8.6 med krav för godkännande av produktion av växtförökningsmaterial om tillgången till eller kvaliteten på moderplantor eller, i förekommande fall, andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med punkt 1.8.2 inte är tillräcklig.

Delegerad förordning (EU) 2020/2146 av den 24 september 2020 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktionsregler vid exceptionella omständigheter i ekologisk produktion (EUT L 428, 18.12.2020).

Innehåll:

 • Komplettering av förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktionsregler vid exceptionella omständigheter för erkännande av katastrofsituationer, villkor för och typer av undantag, som behöriga myndigheter kan utfärda till aktörer vid en katastrof, och för övervakning och rapportering av dessa.

Delegerad förordning (EU) 2021/1189 av den 7 maj 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material av särskilda släkten eller arter (EUT L 258, 20.7.2021).

Innehåll:

 • Komplettering av förordning (EU) 2018/848 vad gäller särskilda krav för produktion och saluföring av ekologiskt heterogent material, särskilt när det gäller beskrivning, identitet, sundhet, analytisk renhet och grobarhet, förpackning och märkning, information som aktörer ska spara, bevarande och offentlig kontroll.

Delegerad förordning (EU) 2022/1450 av den 27 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av icke-ekologiskt proteinfoder för ekologisk animalieproduktion på grund av Rysslands invasion av Ukraina (EUT L 228, 2.9.2022).

Innehåll:

 • Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 ledde till allvarliga tillfälliga konsekvenser för tillhandahållandet av ekologiskt proteinfoder i ett antal medlemsstater, vilket hotade kontinuiteten i den ekologiska produktionen.
 • Enligt rättsakten får de medlemsstater som hade erkänt denna situation som en katastrofsituation ge upp till 5 % av icke-ekologiskt proteinfoder till kategorier av äldre svin och fjäderfä under en period på högst ett år.

Genomförandeförordningar

Genomförandeförordning (EU) 2020/464 av den 26 mars 2020 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) 2018/848 vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för omställning, produktion av ekologiska produkter och information som ska tillhandahållas av EU-länderna (EUT L 98, 31.3.2020).

Innehåll:

 • Handlingar som ska lämnas vid retroaktivt godkännande av tidigare perioder för omställning till ekologisk produktion.
 • Produktionsregler för husdjur och vattenbruksdjur, bearbetade livsmedel och bearbetat foder med tillhörande övergångsbestämmelser.
 • Information som EU-länderna ska lämna om tillgången på marknaden på ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning, ekologiska djur och ekologiska vattenbruksyngel.

Genomförandeförordning (EU) 2021/1165 av den 15 juli 2021 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa (EUT L 253, 16.7.2021).

Innehåll:

 • Villkor för godkännande av ämnen och produkter för användning i ekologisk produktion.
 • Förfarande för att bevilja särskilda tillstånd att använda produkter och ämnen i vissa områden i länder utanför EU.
 • Övergångsbestämmelser om produkter för rengöring och desinfektion av ekologiska produkter samt icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som förtecknas i de relevanta bilagorna till förordning (EG) nr 889/2008.
 • En övergångsperiod fram till den 31 december 2022 för giltigheten av den styrkande dokumentation som avses i artikel 68 i förordning (EG) nr 889/2008.

Genomförandeförordning (EU) 2023/121 av den 17 januari 2023 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa (EUT L 16, 18.1.2023).

Innehåll:

 • Ändringar av förteckningarna över produkter och ämnen som kan användas i ekologisk produktion efter det att expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion (EGTOP) och kommissionen har granskat de sammanställningar som skickats in av EU-länderna.

Kontroll

Följande sekundära rättsakter omfattar kontroll inom den ekologiska sektorn:

Delegerade förordningar

Delegerad förordning (EU) 2021/715 av den 20 januari 2021 om ändring av förordning (EU) 2018/848 vad gäller krav för aktörsgrupper (EUT L 151, 3.5.2021).

Innehåll:

 • Ändring av artikel 36 i förordning (EU) 2018/848 för att fastställa krav för den geografiska närheten mellan medlemmarna i en aktörsgrupp, systemet för internkontroll (IKS) samt ansvarsområdena för medlemmarna i gruppen, IKS-chefen och IKS-inspektörerna.
 • Ändring av artikel 36 i förordning (EU) 2018/848 för att upprätta en förteckning över fall som kan betraktas som brister i systemet för internkontroll.

Delegerad förordning (EU) 2021/1006 av den 12 april 2021 om ändring av förordning (EU) 2018/848 vad gäller förlagan till det certifikat som intygar efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion (EUT L 222, 22.6.2021).

Innehåll:

 • Ersättning av bilaga VI till förordning (EU) 2018/848 med en förlaga till certifikat för aktörer och aktörsgrupper enligt artikel 35.

Delegerad förordning (EU) 2021/1691 av den 12 juli 2021 om ändring av bilaga II till förordning (EU) 2018/848 vad gäller kraven på bevarande av dokumentation för aktörer inom ekologisk produktion (EUT L 334, 22.9.2021).

Innehåll:

 • Införande av detaljerade krav på bevarande av dokumentation för aktörer och aktörsgrupper med särskilda regler för ekologisk produktion.

Delegerad förordning (EU) 2021/771 av den 21 januari 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 genom fastställande av särskilda kriterier och villkor för kontroller av dokumentation inom ramen för offentlig kontroll i ekologisk produktion och offentlig kontroll av aktörsgrupper (EUT L 165, 11.5.2021).

Innehåll:

 • Komplettering av den grundläggande rättsakten i form av bestämmelser om spårbarhets- och massbalanskontroller inom ramen för den offentliga kontrollen av aktörer och aktörsgrupper.
 • Ytterligare krav på offentlig kontroll av aktörsgrupper.

Delegerad förordning (EU) 2021/2304 av den 18 oktober 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 med regler om utfärdande av kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export (EUT L 461, 27.12.2021).

Innehåll:

 • Komplettering av den grundläggande rättsakten med bestämmelser om och en mall för ett kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export.

Delegerad förordning (EU) 2023/207 av den 24 november 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller förlagan till det certifikat som intygar efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion (EUT L 29, 1.2.2023).

Innehåll:

 • ändring av bilaga VI till förordning (EU) 2018/848 med avseende på förlagan till certifikat enligt artikel 35.1

Genomförandeförordningar

Genomförandeförordning (EU) 2021/279 av den 22 februari 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) 2018/848 om kontroller och andra åtgärder för att säkerställa spårbarhet och regelefterlevnad inom ekologisk produktion samt märkning av ekologiska produkter (EUT L 62, 23.2.2021).

Innehåll:

 • Fastställande av förfarandesteg som aktörer ska följa vid misstanke om bristande efterlevnad på grund av förekomst av otillåtna produkter eller ämnen.
 • Upprättande av en metod för officiell undersökning vid förekomst av otillåtna produkter eller ämnen.
 • Upprättande av detaljerade villkor för hänvisning till uppgifter om produkter under omställning och andra uppgifter på märkningen av ekologiska produkter.
 • Fastställande av krav på en aktörsgrupps sammansättning och maximala storlek.
 • Fastställande av krav på dokument och dokumentation i systemet för intern kontroll och på anmälningar från de personer som ansvarar för det systemet, med fastställande av minimiprocentsatser för kontroller och provtagning.
 • Fastställande av minimikrav för den nationella förteckningen över åtgärder vid konstaterad bristande efterlevnad samt frivilliga riktlinjer.
 • Fastställande av de behöriga myndigheternas obligatoriska användning av informationssystemet för ekologiskt jordbruk för informationsutbyte med kommissionen och andra EU-länder.
 • Fastställande av en övergångsperiod till och med den 1 januari 2025 för aktörsgrupper i länder utanför EU vad gäller efterlevnaden av kravet på maximal storlek på en aktörsgrupp.

Genomförandeförordning (EU) 2021/1935 av den 8 november 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/723 vad gäller den information och de data om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som ska lämnas in med hjälp av den standardiserade förlagan (EUT L 396, 10.11.2021, s. 17).

Innehåll:

 • Inrättande av informationssystemet för ekologiskt jordbruk för inlämning av information och data om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i samband med de årliga rapporterna.
 • Tillhandahållande av mallar för de ekologiska uppgifterna i de årliga rapporterna.

  Genomförandeförordning (EU) 2021/2119 av den 1 december 2021 om den dokumentation och de förklaringar som krävs av aktörer och aktörsgrupper och om tekniska medel för utfärdande av certifikat i enlighet med förordning (EU) 2018/848 och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/1378 av den 19 augusti 2021 vad gäller utfärdande av certifikat till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer (EUT L 430, 2.12.2021).

  Innehåll:

  • Närmare bestämmelser om utfärdande av certifikat enligt artikel 35 i elektronisk form, om dokumentationskrav för aktörer och aktörsgrupper samt om förklaringar och andra underrättelser som ska göras tillgängliga för kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

  Genomförandeförordning (EU) 2023/1195 av den 20 juni 2023 om fastställande av regler för innehållet i och formatet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig om resultaten av officiella undersökningar avseende fall av kontaminering med produkter eller ämnen som inte är tillåtna för användning i ekologisk produktion (EUT L 158, 21.6.2023).

  Innehåll:

  • Ofis-mall där EU-länderna rapporterar resultaten av offentliga undersökningar genomförda i enlighet med artikel 29.1 a i förordning (EU) 2018/848.

  Handel

  Följande sekundära rättsakter omfattar handel inom den ekologiska sektorn:

  Delegerade förordningar

  Delegerad förordning (EU) 2021/1697 av den 13 juli 2021 om ändring av förordning (EU) 2018/848 vad gäller kriterier för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har behörighet att utföra kontroller av ekologiska produkter i tredjeländer samt för återkallande av erkännande (EUT L 336, 23.9.2021).

  Innehåll:

  • Ändring av artikel 46 i den grundläggande rättsakten om kriterier för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som utför kontroller i länder utanför EU, inklusive ytterligare information och villkor som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter, deras personals kapacitet och kompetens.
  • Ytterligare kriterier för återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan, t.ex. vid underlåtenhet att lämna relevant information för sin tillsyn eller vidta ändamålsenliga korrigerande åtgärder.

  Delegerad förordning (EU) 2021/1698 av den 13 juli 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 med förfarandekrav för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att utföra kontroller av ekologiskt certifierade aktörer och aktörsgrupper och av ekologiska produkter i tredjeländer samt med regler om deras tillsyn och de kontroller och andra åtgärder som dessa kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska utföra (EUT L 336, 23.9.2021).

  Innehåll:

  • Fastställande av förfaranden och krav för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan i länder utanför EU.
  • Uppgifter om teknisk dokumentation som ska lämnas in till kommissionen och begäran om utvidgning av erkännandets tillämpningsområde.
  • Allmänna krav för kommissionens tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan, årsrapporter, granskningar på plats och revisioner, spårbarhetskontroller, ad hoc-begäranden av kommissionen och förteckning över högriskprodukter.
  • Krav på kontroller av aktörer och aktörsgrupper, kontroller för certifiering, metoder och tekniker för kontroll, provtagning och val av laboratorier, dokumenterade kontrollförfaranden och dokumentation över kontroller.
  • Särskilda kontrollkrav för vattenbruk.
  • Verifiering av sändningar avsedda för import till EU, åtgärder som kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska vidta i fråga om informationsutbyte, tilläggsbestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad.
  • Kontroller som ska utföras samt rapportering för retroaktivt godkännande av tidigare omställningsperioder.
  • Rapportering om godkännanden för användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial.
  • Undantag vad gäller användning av icke-ekologiska djur och vattenbruksyngel.
  • Rapportering om godkännande för användning av icke-ekologiska ingredienser.
  • Erkännande av katastrofsituationer och villkor för undantag.

  Delegerad förordning (EU) 2021/1342 av den 27 maj 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 med bestämmelser om den information som ska sändas av tredjeländer och av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för tillsynen av deras erkännande enligt artikel 33.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 när det gäller importerade ekologiska produkter och de åtgärder som ska vidtas vid utövandet av denna tillsyn (EUT L 292, 16.8.2021).

  Innehåll:

  • Bestämmelser om tillsyn av länder utanför EU som erkänts med avseende på likvärdighet till och med den 31 december 2026 för export av ekologiska produkter till EU.
  • Bestämmelser om tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts med avseende på likvärdighet till och med den 31 december 2024, inklusive information som ska lämnas, granskning på plats, anmälningar och uppföljning av oriktigheter.
  • Bestämmelser om regler för omprövning av erkännandet av länder utanför EU, kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

  Delegerad förordning (EU) 2021/2305 av den 21 oktober 2021 om komplettering av förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter ska utföras samt om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124 (EUT L 461, 27.12.2021).

  Innehåll:

  • Komplettering av förordning (EU) 2017/625 vad gäller de villkor på vilka vissa ekologiska produkter och produkter under omställning som förs in i EU och som utgör en låg risk eller som inte utgör någon särskild risk för människors eller djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller för miljön är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer som utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter, som är avsedda att släppas ut på EU-marknaden, ska utföras.
  • Ändring av de delegerade förordningarna (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124. Genom ändringen säkerställs att förordningarna (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124 gäller för växter, växtprodukter och andra föremål som för närvarande ingår i deras tillämpningsområde, även när sådana varor är ekologiska produkter eller produkter under omställning som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med artikel 45.5 i förordning (EU) 2018/848.

  Delegerad förordning (EU) 2021/2306 av den 21 oktober 2021 om komplettering av förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till EU och om kontrollintyget (EUT L 461, 27.12.2021).

  Innehåll:

  • Komplettering av den grundläggande rättsakten vad gäller kontrollintyget och de offentliga kontroller som EU-länderna utför innan ekologiska produkter med ursprung i ett land utanför EU övergår till fri omsättning i EU.
  • Bestämmelser om den information som ska lämnas av en behörig myndighet, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan i ett land utanför EU om bristande efterlevnad avseende sändningar som är avsedda för import till EU.

  Delegerad förordning (EU) 2022/760 av den 8 april 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2306 vad gäller övergångsbestämmelser för kontrollintyg som utfärdats i Ukraina (EUT L 139, 18.5.2022).

  Innehåll:

  • På grund av de störningar av posttjänsterna i Ukraina som orsakats av Rysslands invasion den 24 februari 2022 är det svårt för kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts för export av ekologiska produkter till EU och som utfärdar kontrollintyg på papper med namnteckning i Ukraina att se till att sådana kontrollintyg presenteras i samband med att ekologiska varor förs in i EU:s territorium.
  • Enligt rättsakten får kontrollintyg, utöver kontrollintyg på papper och kontrollintyg som utfärdats med en elektronisk stämpel, till och med den 30 juni 2022 utfärdas elektroniskt, utan tillämpning av en kvalificerad elektronisk stämpel.

  Delegerad förordning (EU) 2022/2238 av den 22 augusti 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2306 vad gäller övergångsbestämmelser för kontrollintyg och utdrag ur dessa samt vad gäller övergångsbestämmelser för kontrollintyg som utfärdats i Ukraina (EUT L 294, 15.11.2022).

  Innehåll:

  • Ändringar av artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2021/2306 för att förlänga tillämpligheten av övergångsbestämmelserna så att utdraget ur kontrollintyget till och med den 30 november 2022 också får påtecknas på papper efter att ha ifyllts i Traces och skrivits ut, för att göra det möjligt för alla berörda aktörer att slutföra registreringen för den kvalificerade elektroniska stämpeln. 
  • Dessutom, mot bakgrund av att det är omöjligt att förutse hur länge Rysslands invasion av Ukraina fortsätter, får en bemyndigad person som befinner sig i Ukraina vid en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som inte har utrustats med en kvalificerad elektronisk stämpel till och med den 30 november 2022 utarbeta och lämna in ett kontrollintyg i Traces i elektroniskt format utan användning av en kvalificerad elektronisk stämpel i fält 18.

  Genomförandeförordningar

  Genomförandeförordning (EU) 2021/1378 av den 19 augusti 2021 om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen och om upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med förordning (EU) 2018/848 (EUT L 297, 20.8.2021).

  Observera att denna rättsakt ändrades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2119 (som nämns ovan).

  Innehåll:

  • Fastställande av bestämmelser om och förlagan till det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i länder utanför EU samt upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i länder utanför EU i enlighet med artikel 46 i den grundläggande rättsakten.

  Genomförandeförordning (EU) 2021/2307 av den 21 oktober 2021 om dokument och anmälningar som krävs för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till EU (EUT L 461, 27.12.2021).

  Innehåll:

  • Bestämmelser om förklaringar och underrättelser från importörer, aktörer som ansvarar för sändningarna, första mottagare och mottagare för import av produkter från länder utanför EU i syfte att släppa ut dessa produkter på marknaden i EU som ekologiska produkter eller produkter under omställning.
  • Bestämmelser om behöriga myndigheters anmälan av misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad avseende sändningar.

  Genomförandeförordning (EU) 2021/2325 av den 16 december 2021 om upprättande, i enlighet med förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till EU (EUT L 465, 29.12.2021).

  Innehåll:

  • Förteckningar över länder utanför EU som erkänts med avseende på likvärdighet och information om deras erkännande, inklusive de särskilda produktkategorierna.
  • Förteckningar över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts med avseende på likvärdighet och information om de länder och produktkategorier för vilka de är erkända.

  Se även särskild information om handeln med ekologiska produkter som omfattas av särskilda avtal med Chile, Schweiz och Storbritannien.

  Genomförandeförordning (EU) 2022/2240 av den 20 oktober 2022 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2021/1378, (EU) 2021/2119 och (EU) 2021/2307 vad gäller användningen av kvalificerade elektroniska stämplar för utfärdande av certifikat (EUT L 294, 15.11.2022).

  Innehåll:

  • Ändringar av vissa bestämmelser i genomförandeförordningarna (EU) 2021/2119 och (EU) 2021/1378 för att införa en kvalificerad elektronisk stämpel för utfärdande av ekologiska certifikat från och med den 1 juli 2023.
  • I del II i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2021/2307, i fjärde stycket i anmärkningarna till fält 12 och i andra stycket i anmärkningarna till fält 13, ska datumet ”30 juni 2022” ersättas med ”30 november 2022” för att anpassa det till de nya bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2022/2238.