Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Lovgivning for den økologiske sektor

Introduktion til retsakterne

Siden den 1. januar 2022 har Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 været den gældende lovgivningsmæssige retsakt, også kaldet basisretsakten, der fastsætter regler for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007. Den nye forordning fastsætter overgangsperioder for gennemførelsen af en række nye bestemmelser, navnlig om handel. Se afsnit 2 i kapitel IX i forordning (EU) 2018/848, hvor det fastsættes, at bestemmelserne i den tidligere Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 kan finde anvendelse i en begrænset periode.

Desuden blev der i 2023 offentliggjort en yderligere retsakt, der fastsætter specifikke mærkningskrav for foder til selskabsdyr, der er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2018/848: 

 • forordning (EU) 2023/2419 af 18. oktober 2023 om mærkning af økologisk foder til selskabsdyr (EUT L 2023/2419 af 27.10.2023).

Det er på grundlag af forordning (EU) 2018/848, at Kommissionen vedtager yderligere detaljerede sekundære retsakter.

Der er tale om følgende typer sekundære retsakter:

 • delegerede retsakter, også kaldet Kommissionens delegerede forordninger, som er almengyldige retsakter, der supplerer ("Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til") eller ændrer ("Kommissionens delegerede forordning om ændring af") visse ikke-centrale (i betydningen supplerende) elementer i den lovgivningsmæssige retsakt
 • gennemførelsesretsakter, også kaldet Kommissionens gennemførelsesforordninger, som anvendes, når der er behov for ensartede gennemførelsesbetingelser.

Delegerede retsakter om ændring af basisretsakten indarbejdes gradvist i den såkaldte "konsoliderede" udgave af den lovgivningsmæssige retsakt og bliver en del af den. Bemærk, at den konsoliderede udgave af forordning (EU) 2018/848 kun er til orientering og ikke har retsvirkning. De oprindelige udgaver af de relevante retsakter, inklusive betragtningerne, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex.

Listen over sekundære retsakter vedrørende økologisk landbrug dækker tre hovedområder: produktion og mærkning, kontrol og handel.

Produktion og mærkning

Følgende sekundære retsakter omhandler økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

Delegerede forordninger

Delegeret forordning (EU) 2020/427 af 13. januar 2020 om ændring af bilag II til forordning (EU) 2018/848 om visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter (EUT L 87 af 23.3.2020).

Hovedindhold:

 • ændring af del I, punkt 1.3, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om undtagelser vedrørende produktionen af spirer
 • ændring af del II, punkt 1.9.6.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om fodring af bier, hvis der er risiko for, at bierne ikke vil overleve
 • tilføjelse af et nyt punkt 3.1.2.3 om produktion af akvakulturyngel i bilag II, del III, til forordning (EU) 2018/848
 • ændring af punkt 3.1.3.3, hvor angivelsen af den maksimale procentdel af foder af vegetabilsk oprindelse i akvakultur udgår.

Delegeret forordning (EU) 2020/1794 af 16. september 2020 om ændring af del I i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale (EUT L 402 af 1.12.2020).

Hovedindhold:

 • ændring af del I, punkt 1.8.5, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale og økologisk planteformeringsmateriale, så anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale tillades, og der fastsættes betingelser for anvendelse af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, når økologisk materiale ikke er tilgængeligt.

Delegeret forordning (EU) 2021/642 af 30. oktober 2020 om ændring af bilag III til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse oplysninger, som mærkningen af økologiske produkter skal indeholde (EUT L 133 af 20.4.2021).

Hovedindhold:

 • ændring af punkt 2.1 i bilag III for at tilføje krav til oplysninger om mærkning af foderblandinger, der skal anvendes i økologisk produktion, og om mærkning af blandinger af foderfrø som planteformeringsmateriale.

Delegeret forordning (EU) 2021/716 af 9. februar 2021 om ændring af bilag II til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår regler for økologisk produktion af spirer og julesalat, om foder til visse akvakulturdyr og om parasitbehandling i akvakultur (EUT L 151 af 3.5.2021).

Hovedindhold:

 • erstatning af del I, punkt 1.3, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 med detaljerede regler for produktion af spirer og julesalat
 • ændring af del III i bilag II til forordning (EU) 2018/848, punkt 3.1.3.4, så anvendelse af økologisk kolesterol i foder til rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandrejer tillades
 • erstatning af punkt 3.1.4.2 for at ændre kravene vedrørende behandlingshyppighed for alle andre arter end laks og fastsætte og det maksimale antal behandlinger mod parasitter for alle akvakulturarter.

Delegeret forordning (EU) 2022/474 af 17. januar 2022 om ændring af bilag II til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige krav til produktion og anvendelse af ikkeøkologiske småplanter, omlægningssmåplanter og økologiske småplanter og andet planteformeringsmateriale.

Hovedindhold:

 • ændring af punkt 1.8.5 i del I i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om anvendelse af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale ved at fastsætte betingelser for omlægningssmåplanter og for anvendelse af planteformeringsmateriale i overensstemmelse med betingelserne i det nye punkt 1.8.6
 • tilføjelse af punkt 1.8.5.8 om forbud mod at tillade ikkeøkologiske småplanter af arter, der har en kort dyrkningscyklus
 • tilføjelse af punkt 1.8.6 med krav om tilladelse til produktion af planteformeringsmateriale, hvis moderplanter eller, hvor det er relevant, andre planter til produktion af planteformeringsmateriale, der er produceret i overensstemmelse med punkt 1.8.2, ikke er tilgængelige i tilstrækkelig mængde eller kvalitet.

Delegeret forordning (EU) 2020/2146 af 24. september 2020 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige produktionsregler for økologisk produktion (EUT L 428 af 18.12.2020)

Hovedindhold:

 • supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår ekstraordinære produktionsregler for anerkendelse af katastrofesituationer, betingelser og typer af undtagelser, som de kompetente myndigheder kan udstede til operatører i tilfælde af katastrofer, og for overvågning og rapportering heraf.

Delegeret forordning (EU) 2021/1189 af 7. maj 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter (EUT L 258 af 20.7.2021).

Hovedindhold:

 • supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige krav til produktion og markedsføring af økologisk heterogent materiale, navnlig med hensyn til beskrivelse, identitet, sundhedskvalitet, analytisk renhed og spireevne, emballering og mærkning, oplysninger, der skal opbevares af erhvervsdrivende, vedligeholdelse og offentlig kontrol.

Delegeret forordning (EU) 2022/1450 af 27. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelsen af ikkeøkologisk proteinfoder i økologisk husdyrproduktion på grund af Ruslands invasion af Ukraine (EUT L 228 af 2.9.2022).

Hovedindhold:

 • Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 fik alvorlige midlertidige konsekvenser for forsyningen af økologisk proteinfoder i nogle få medlemslande, hvilket truede kontinuiteten i den økologiske produktion.
 • Retsakten giver de få medlemslande, der havde anerkendt denne situation som en katastrofal omstændighed, mulighed for at give op til 5 % ikkeøkologisk proteinfoder til ældre svin og fjerkræ i en periode på højst et år.

Gennemførelsesforordninger

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne (EUT L 98 af 31.3.2020).

Hovedindhold:

 • dokumenter, der skal fremlægges i tilfælde af anerkendelse med tilbagevirkende kraft af tidligere perioder for omlægning til økologisk produktion
 • produktionsregler for husdyr og akvakulturdyr, forarbejdede fødevarer og foder med tilhørende overgangsbestemmelser
 • oplysninger, som EU-landene skal forelægge om tilgængeligheden på markedet af økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk yngel af akvakulturdyr.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse (EUT L 253 af 16.7.2021)

Hovedindhold:

 • betingelser for godkendelse af stoffer og produkter til anvendelse i økologisk produktion
 • procedure for tildeling af særlig tilladelse til anvendelsen af produkter og stoffer i visse områder i tredjelande
 • overgangsforanstaltninger vedrørende rengøring og desinfektion af økologiske produkter og ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der er opført i de relevante bilag til forordning (EF) nr. 889/2008
 • overgangsperiode indtil den 31. december 2022 for gyldigheden af dokumentation i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 889/2008.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/121 af 17. januar 2023 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse (EUT L 16 af 18.1.2023)

Hovedindhold:

 • Ændringer af listerne over produkter og stoffer, der må anvendes i økologiske produkter, efter at Ekspertgruppen for Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion (EGTOP) og Kommissionen har undersøgt de dossierer, som medlemsstaterne har indsendt.

Kontrol

Følgende sekundære retsakter omhandler kontrol i den økologiske sektor.

Delegerede forordninger

Delegeret forordning (EU) 2021/715 af 20. januar 2021 om ændring af forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår krav til grupper af erhvervsdrivende (EUT L 151 af 3.5.2021)

Hovedindhold:

 • ændring af artikel 36 i forordning (EU) 2018/848 med henblik på at fastsætte krav om geografisk nærhed for medlemmerne af en gruppe af erhvervsdrivende, systemet for intern kontrol (ICS) og ansvarsområderne for medlemmerne af gruppen, lederen af systemet for intern kontrol og inspektørerne for systemet for intern kontrol
 • ændring af artikel 36 i forordning (EU) 2018/848 med henblik på at opstille en liste over situationer, der kan betragtes som mangler i det interne kontrolsystem.

Delegeret forordning (EU) 2021/1006 af 12. april 2021 om ændring af forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår modellen til det certifikat, der attesterer overholdelsen af reglerne om økologisk produktion (EUT L 222 af 22.6.2021)

Hovedindhold:

 • erstatning af bilag VI til forordning (EU) 2018/848 med en model for certifikatet til erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, jf. artikel 35.

Delegeret forordning (EU) 2021/1691 af 12. juli 2021 om ændring af bilag III til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår kravene til føring af fortegnelser for erhvervsdrivende inden for økologisk produktion (EUT L 334 af 22.9.2021).

Hovedindhold:

 • indførelse af detaljerede krav til føring af fortegnelser for erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der anvender specifikke regler for økologisk produktion.

Delegeret forordning (EU) 2021/771 af 21. januar 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 ved at fastsætte specifikke kriterier og betingelser for dokumentkontrol inden for rammerne af officiel kontrol i økologisk produktion og officiel kontrol af grupper af erhvervsdrivende (EUT L 165 af 11.5.2021)

Hovedindhold:

 • supplerende bestemmelser til basisretsakten med regler om sporbarheds- og massebalancekontroller i forbindelse med offentlig kontrol af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende
 • yderligere krav til offentlig kontrol af grupper af erhvervsdrivende.

Delegeret forordning (EU) 2021/2304 af 18. oktober 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for udstedelse af supplerende certifikater for at attestere at økologiske animalske produkter fremstilles uden brug af antibiotika med henblik på eksport (EUT L 461 af 27.12.2021)

Hovedindhold:

 • supplerende regler til basisretsakten med bestemmelser om og skabelon til et supplerende certifikat for manglende anvendelse af antibiotika i økologisk produktion af animalske produkter med henblik på eksport.

Delegeret forordning (EU) 2023/207 af 24. november 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår modellen til det certifikat, der attesterer overholdelsen af reglerne om økologisk produktion (EUT L 29 af 1.2.2023)

Hovedindhold:

 • ændring af bilag VI til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår modellen til certifikat i henhold til artikel 35, stk. 1

Gennemførelsesforordninger

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EUT L 62 af 23.2.2021)

Hovedindhold:

 • fastsættelse af proceduremæssige skridt, som den erhvervsdrivende skal tage i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse pga. forekomsten af ikketilladte produkter eller stoffer
 • fastlæggelse af en metode til officiel undersøgelse i tilfælde af forekomst af ikketilladte produkter eller stoffer
 • fastsættelse af de nærmere betingelser for henvisning til omlægningsprodukter og andre angivelser på mærkningen af økologiske produkter
 • fastsættelse af krav til sammensætningen og den maksimale størrelse af en gruppe af erhvervsdrivende
 • fastsættelse af krav til dokumenter og optegnelser vedrørende systemet til intern kontrol og meddelelser fra administratorerne af systemet for intern kontrol med fastsættelse af minimumsprocentsatser for kontrol og prøveudtagning
 • fastsættelse af minimumskrav til det nationale katalog over foranstaltninger i tilfælde af konstateret manglende overholdelse samt frivillige retningslinjer
 • indførelse af obligatorisk anvendelse fra de kompetente myndigheders side af informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) til udveksling af oplysninger med Kommissionen og andre EU-lande
 • fastsættelse af en overgangsperiode frem til den 1. januar 2025 for grupper af erhvervsdrivende i tredjelande med hensyn til overholdelse af den maksimale gruppestørrelse.

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1935 af 8. november 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/723 for så vidt angår de oplysninger og data om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, der skal indgives ved hjælp af standardformularen (EUT L 396 af 10.11.2021, s. 17)

Hovedindhold:

 • indførelse af anvendelsen af informationssystemet for økologisk landbrug til indsendelse af oplysninger og data om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter inden for rammerne af årsrapporterne
 • udarbejdelse af skabeloner til økologidata i årsrapporterne.

  Gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119 af 1. december 2021 om fastsættelse af detaljerede regler for visse fortegnelser og erklæringer, der kræves af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, og for de tekniske midler, hvormed certifikater udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 af 19. august 2021 for så vidt angår udstedelsen af certifikatet for erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande (EUT L 430 af 2.12.2021)

  Hovedindhold:

  • detaljerede bestemmelser om udstedelse af certifikater i henhold til artikel 35 i elektronisk form, om krav til erhvervsdrivendes og grupper af erhvervsdrivendes optegnelser, om erklæringer og andre meddelelser, der skal stilles til rådighed for kontrolmyndigheder eller kontrolorganer.

  Gennemførelsesforordning (EU) 2023/1195 af 20. juni 2023 om fastsættelse af regler for de nærmere detaljer og formatet for de oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed om resultaterne af officielle undersøgelser vedrørende tilfælde af kontaminering med produkter eller stoffer, der ikke er tilladt til anvendelse i økologisk produktion (EUT L 158 af 21.6.2023).

  Hovedindhold:

  • OFIS-skabelon, der skal anvendes af medlemsstaterne til indberetning af resultater af officielle undersøgelser, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848

  Handel

  Følgende sekundære retsakter omhandler handel i den økologiske sektor.

  Delegerede forordninger

  Delegeret forordning (EU) 2021/1697 af 13. juli 2021 om ændring af forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår kriterierne for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol af økologiske produkter i tredjelande, og for tilbagetrækningen af deres anerkendelse (EUT L 336 af 23.9.2021)

  Hovedindhold:

  • ændring af artikel 46 i basisretsakten om kriterierne for anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer til at udføre kontrol i tredjelande, herunder yderligere oplysninger og betingelser, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, personalekapacitet og -kompetencer
  • yderligere kriterier vedrørende tilbagetrækning af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, f.eks. i tilfælde af manglende fremlæggelse af relevante oplysninger i forbindelse med tilsyn eller manglende gennemførelse af passende korrigerende foranstaltninger.

  Delegeret forordning (EU) 2021/1698 af 13. juli 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (EUT L 336 af 23.9.2021)

  Hovedindhold:

  • fastsættelse af procedurer og krav vedrørende anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i tredjelande
  • nærmere oplysninger om teknisk dokumentation, der skal indgives til Kommissionen, og anmodning om udvidelse af anerkendelsens anvendelsesområde
  • Kommissionens generelle krav til tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, årsrapporter, undersøgelser på stedet og revisioner, sporbarhedskontrol, ad hoc-anmodninger fra Kommissionen, liste over højrisikoprodukter
  • krav til kontrol af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, kontrol af certificering, kontrolmetoder og -teknikker, prøveudtagning og udvælgelse af laboratorier, dokumenterede kontrolprocedurer og kontrolregistre
  • særlige kontrolkrav for akvakultur
  • verifikation af sendinger, der er bestemt til import til EU, foranstaltninger, der skal gennemføres af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med hensyn til udveksling af oplysninger, supplerende regler i tilfælde af manglende overholdelse
  • kontrol, der skal gennemføres, og rapportering om anerkendelse med tilbagevirkende kraft af tidligere omlægningsperioder
  • indberetning om tilladelser til anvendelse af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale
  • undtagelser for anvendelse af ikkeøkologiske dyr og ikkeøkologisk yngel af akvakulturdyr
  • indberetning af tilladelser til anvendelse af ikkeøkologiske ingredienser
  • anerkendelse af katastrofesituationer og betingelser for undtagelser.

  Delegeret forordning (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende med henblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn (EUT L 292 af 16.8.2021)

  Hovedindhold:

  • bestemmelser om tilsyn med tredjelande, der er omfattet af ækvivalensanerkendelse, indtil den 31. december 2026 for eksport af økologiske produkter til EU
  • bestemmelser om tilsyn med kontrolmyndigheder og kontrolorganer i henhold til ækvivalensanerkendelse indtil den 31. december 2024, herunder oplysninger, der skal forelægges, undersøgelser på stedet, meddelelser og opfølgning på tilfælde af uregelmæssigheder
  • bestemmelser om regler for revision af anerkendelsen af tredjelande, kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

  Delegeret forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021 om supplerende regler til forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (EUT L 461 af 27.12.2021)

  Hovedindhold:

  • supplerende regler til forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår de betingelser, hvorunder visse økologiske produkter og omlægningsprodukter, der indføres i EU, og som udgør en lav eller ingen specifik risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærd eller miljø, er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, der gennemføres med henblik på verifikation af overholdelsen af reglerne om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, og det sted, hvor den offentlige kontrol af sådanne produkter, der er bestemt til at blive markedsført i EU, skal gennemføres
  • ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124. Ændringen sikrer, at delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 gælder for de planter, planteprodukter og andre varer, som de i øjeblikket omfatter, også hvis det drejer sig om økologiske produkter og omlægningsprodukter, som er underlagt kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

  Delegeret forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EUT L 461 af 27.12.2021)

  Hovedindhold:

  • supplerende regler til basisretsakten for så vidt angår kontrolattesten og den offentlige kontrol, som EU-landene foretager, inden økologiske produkter med oprindelse i tredjelande overgår til fri omsætning i EU
  • bestemmelser om de oplysninger, som en kompetent myndighed, en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan i et tredjeland skal give om tilfælde af manglende overholdelse af reglerne for sendinger, der er bestemt til import til EU.

  Delegeret forordning (EU) 2022/760 af 8. april 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2306 for så vidt angår overgangsbestemmelser for kontrolattester udstedt i Ukraine (EUT L 139 af 18.5.2022)

  Hovedindhold:

  • på grund af afbrydelserne i posttjenesterne i Ukraine som følge af Ruslands invasion den 24. februar 2022 har kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt med henblik på eksport af økologiske produkter til EU, og som udsteder en kontrolattest i papirform underskrevet i hånden i Ukraine, problemer med at sikre, at kontrolattesten i papirform præsenteres for økologiske varer ved indførsel til EU's område
  • loven giver mulighed for, at der frem til den 30. juni 2022, ud over kontrolattester i papirform og kontrolattester forsynet med et elektronisk segl, kan udstedes elektroniske kontrolattester uden anvendelse af et kvalificeret elektronisk segl.

  Delegeret forordning (EU) 2022/2238 af 22. august 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2306 for så vidt angår overgangsbestemmelserne for kontrolattester og delkontrolattester og for så vidt angår overgangsbestemmelserne for kontrolattester udstedt i Ukraine (EUT L 294 af 15.11.2022)

  Hovedindhold:

  • ændring af artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2021/2306 med henblik på frem til den 30. november 2022 at forlænge anvendelsen af overgangsbestemmelser, således at delkontrolattesten også kan påtegnes på papir efter at være blevet udfyldt i Traces og trykt, så det gøres muligt for alle berørte aktører at afslutte registreringen af det kvalificerede elektroniske segl 
  • derudover, på baggrund af den uforudsigelige varighed af Ruslands invasion af Ukraine, kan en bemyndiget person i Ukraine fra en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der ikke er udstyret med et kvalificeret elektronisk segl, frem til den 30. november 2022 udarbejde og indgive kontrolattesten i Traces i elektronisk form uden anvendelse af et kvalificeret elektronisk segl i rubrik 18.

  Gennemførelsesforordninger

  Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 af 19. august 2021 om fastsættelse af visse regler vedrørende det certifikat, der udstedes til erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande, der deltager i import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen, og udarbejdelse af listen over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (EUT L 297 af 28.8.2021).

  Bemærk, at retsakten blev ændret ved Kommissionens ovennævnte gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119.

  Hovedindhold:

  • fastsættelse af bestemmelser og modellen til det certifikat, der udstedes til erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande, og listen over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer i tredjelande, jf. artikel 46 i basisretsakten.

  Gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EUT L 461 af 27.12.2021)

  Hovedindhold:

  • bestemmelser vedrørende erklæringer og meddelelser fra importører, erhvervsdrivende, der er ansvarlige for sendingerne, de første modtagere og modtagere for import af produkter fra tredjelade med henblik på markedsføring i EU af disse produkter som økologiske produkter eller omlægningsprodukter
  • bestemmelser om de kompetente myndigheders underretning om mistanke om eller konstateret manglende overholdelse i forbindelse med sendinger.

  Gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i henhold til forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen (EUT L 465 af 29.12.2021)

  Hovedindhold:

  • lister over tredjelande, der er anerkendt med henblik på ækvivalens, og oplysninger om deres anerkendelse, herunder de specifikke produktkategorier
  • lister over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt med henblik på ækvivalens, og oplysninger om de lande og produktkategorier, for hvilke de er anerkendt.

  Der henvises desuden til specifikke oplysninger om handel med økologiske produkter, der er omfattet af særaftaler med Chile, Schweiz og Det Forenede Kongerige.

  Gennemførelsesforordning (EU) 2022/2240 af 20. oktober 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378, gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 for så vidt angår anvendelse af kvalificerede elektroniske segl til udstedelse af certifikater (EUT L 294 af 15.11.2022)

  Hovedindhold:

  • ændringer af visse bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 med henblik på indførelse af et kvalificeret elektronisk segl til udstedelse af økologiske certifikater fra den 1. juli 2023 og fremefter
  • i del II i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307, i fjerde afsnit i bemærkningerne til rubrik 12 og i andet afsnit i bemærkningerne til rubrik 13 ændres datoen "30. juni 2022" desuden til "30. november 2022" af hensyn til overensstemmelsen med de nye bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2022/2238.