Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Tiesību akti bioloģiskajā sektorā

Ievads

Kopš 2022. gada 1. janvāra piemērojamais tiesību akts jeb pamatakts ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/848, ar ko nosaka bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas noteikumus un atceļ un aizstāj Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007. Jaunajā regulā ir paredzēti pārejas periodi attiecībā uz dažu jaunu noteikumu īstenošanu, īpaši tirdzniecības jomā. Regulas (ES) 2018/848 IX nodaļas 2. iedaļā noteikts, ka ierobežotu laikposmu var turpināt piemērot iepriekšējo regulu – Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 – noteikumus.

2023. gadā tika publicēts vēl viens tiesību akts, kas ietver īpašas marķēšanas prasības lolojumdzīvnieku barībai, kura saražota saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 noteikumiem: 

 • Regula (ES) 2023/2419 (2023. gada 18. oktobris) par bioloģiskas lolojumdzīvnieku barības marķēšanu (OV L, 2023/2419, 27.10.2023).

Turpmākus sīkāk izstrādātus sekundāros tiesību aktus Komisija pieņem uz Regulas (ES) 2018/848 pamata.

Sekundāro tiesību aktu veidi ir šādi:

 • deleģētie akti, pazīstami arī kā Komisijas deleģētās regulas, kas ir vispārēji piemērojami akti, ar kuriem papildina (“Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina”) vai groza (“Komisijas deleģētā regula, ar ko groza”) dažus nebūtiskus (papildinošus) leģislatīvā akta elementus;
 • īstenošanas akti, pazīstami arī kā Komisijas īstenošanas regulas, kurus izmanto gadījumos, kad vajadzīgi visiem vienādi īstenošanas nosacījumi.

Deleģētie akti, ar ko groza pamataktu, tiek pakāpeniski iekļauti tā sauktajā konsolidētajā tiesību akta redakcijā un kļūst par pamatakta daļu. Ņemiet vērā, ka Regulas (ES) 2018/848 konsolidētā redakcija ir pieejama tikai informatīvos nolūkos, tai nav juridiska spēka. Attiecīgo tiesību aktu, kā arī aktu preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”.

Bioloģisko lauksaimniecību regulējošie sekundārie tiesību akti aptver trīs galvenās jomas: ražošanu un marķēšanu, kontroli un tirdzniecību.

Ražošana un marķēšana

Turpmāk minētie sekundārie tiesību akti attiecas uz bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.

Deleģētās regulas

Deleģētā regula (ES) 2020/427 (2020. gada 13. janvāris), ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu (OV L 87, 23.3.2020.).

Galvenais saturs:

 • groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.3. punktu par atkāpēm attiecībā uz diedzētu sēklu ražošanu;
 • groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma II daļas 1.9.6.2. punktu par bišu barošanu, ja to izdzīvošana ir apdraudēta;
 • Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļā pievieno jaunu, 3.1.2.3. punktu par akvakultūras dzīvnieku mazuļu audzēšanu;
 • groza 3.1.3.3. punktu, svītrojot akvakultūrā lietotas augu izcelsmes barības maksimālo procentuālo daudzumu.

Deleģētā regula (ES) 2020/1794 (2020. gada 16. septembris), ar ko Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļu groza attiecībā uz pārejas un nebioloģiska augu reproduktīvā materiāla izmantošanu (OV L 402, 1.12.2020.).

Galvenais saturs:

 • groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.8.5. punktu attiecībā uz pārejas un bioloģiskā augu reproduktīvā materiāla izmantošanu, ļaujot izmantot pārejas augu reproduktīvo materiālu un paredzot nosacījumus nebioloģiska augu reproduktīvā materiāla izmantošanai, ja bioloģiskais materiāls nav pieejams.

Deleģētā regula (ES) 2021/642 (2020. gada 30. oktobris), ar ko Regulas (ES) 2018/848 III pielikumu groza attiecībā uz konkrētu informāciju, kura jānorāda bioloģisko produktu marķējumā (OV L 133, 20.4.2021.).

Galvenais saturs:

 • III pielikuma 2.1. punktu groza ar mērķi pievienot prasības attiecībā uz informāciju par bioloģiskajā ražošanā izmantojamo barības maisījumu marķēšanu un lopbarības sēklu maisījumu marķēšanu kā augu reproduktīvo materiālu.

Deleģētā regula (ES) 2021/716 (2021. gada 9. februāris), ar ko Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu groza attiecībā uz bioloģiskās ražošanas noteikumiem par diedzētām sēklām un cigoriņu galviņām, par dažu akvakultūras dzīvnieku barību un par akvakultūras parazītu apkarošanu (OV L 151, 3.5.2021.).

Galvenais saturs:

 • aizstāj Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.3. punktu ar sīki izstrādātiem ražošanas noteikumiem attiecībā uz diedzētām sēklām un cigoriņu galviņām;
 • Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.4. punktu groza ar nolūku atļaut bioloģiski ražotu holesterīnu izmantot Penaeus ģints garneļu un saldūdens garneļu barībā;
 • 3.1.4.2. punktu aizstāj ar nolūku grozīt prasības par parazītu apkarošanas kursu biežumu visām sugām, izņemot lašus, un noteikt maksimālo apkarošanas kursu skaitu visām akvakultūras sugām.

Deleģētā regula (ES) 2022/474 (2022. gada 17. janvāris), ar ko attiecībā uz īpašām prasībām par nebioloģisko, pārejas un bioloģisko sējeņu un cita augu reproduktīvā materiāla ražošanu un izmantošanu groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu.

Galvenais saturs:

 • groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.8.5. punktu par pārejas un nebioloģiskā augu reproduktīvā materiāla izmantošanu, nosakot pārejas sējeņu un augu reproduktīvā materiāla izmantošanas nosacījumus saskaņā ar jauno 1.8.6. punktu;
 • pievieno 1.8.5.8. punktu par aizliegumu atļaut īsa audzēšanas cikla sugu nebioloģiski audzētus sējeņus;
 • pievieno 1.8.6. punktu ar prasībām attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla ražošanas atļaušanu gadījumā, ja mātesaugi vai (attiecīgā gadījumā) citi augu reproduktīvā materiāla ražošanai paredzēti augi, kas audzēti saskaņā ar 1.8.2. punktu, nav pieejami pietiekamā daudzumā vai kvalitātē.

Deleģētā regula (ES) 2020/2146 (2020. gada 24. septembris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz ražošanas izņēmuma noteikumiem, kuri piemērojami bioloģiskajā ražošanā (OV L 428, 18.12.2020.)

Galvenais saturs:

 • Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz ražošanas izņēmuma noteikumiem saistībā ar katastrofālu apstākļu atzīšanu, nosacījumiem un atkāpēm, ko kompetentās iestādes katastrofālu notikumu gadījumā var piešķirt operatoriem, un attiecībā uz šādu atkāpju monitoringu un ziņošanu.

Deleģētā regula (ES) 2021/1189 (2021. gada 7. maijs), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz konkrētu ģinšu vai sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību (OV L 258, 20.7.2021.).

Galvenais saturs:

 • Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz īpašām bioloģiska heterogēna materiāla ražošanas un tirdzniecības prasībām, īpaši attiecībā uz aprakstu, identitāti, sanitāro kvalitāti, analītisko tīrību un dīgtspējas pakāpi, iepakošanu un marķēšanu, informāciju, kas operatoriem jāglabā, uzturēšanu un oficiālajām kontrolēm.

Deleģētā regula (ES) 2022/1450 (2022. gada 27. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā papildina attiecībā uz tādas barības izmantošanu bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku ražošanā, kas satur nebioloģiski ražotus proteīnus (OV L 228, 2.9.2022.).

Galvenais saturs:

 • saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kurš sākās 2022. gada 24. februārī, dažās dalībvalstīs radās nopietna pagaidu ietekme uz bioloģiski ražotas proteīnbarības piegādi, un tas apdraudēja bioloģiskās ražošanas nepārtrauktību;
 • šis tiesību akts dažām dalībvalstīm, kuras šo situāciju bija atzinušas par katastrofāliem apstākļiem, ļauj vecāku kategoriju cūkām un mājputniem ne ilgāk kā vienu gadu izbarot līdz 5% nebioloģiski ražotas proteīnbarības.

Īstenošanas regulas

Īstenošanas regula (ES) 2020/464 (2020. gada 26. marts), ar ko nosaka konkrētus noteikumus par Regulas (ES) 2018/848 piemērošanu attiecībā uz dokumentiem, kuri vajadzīgi pārejas periodu atzīšanai ar atpakaļejošu spēku, attiecībā uz bioloģisko produktu ražošanu un dalībvalstu sniedzamo informāciju (OV L 98, 31.3.2020.).

Galvenais saturs:

 • nosaka, kādi dokumenti jāiesniedz gadījumā, lai ar atpakaļejošu spēku tiktu atzīti iepriekšējie periodi, kas noteikti pārejai uz bioloģisko ražošanu;
 • izklāsta ražošanas noteikumus un ar tiem saistītos pārejas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem un akvakultūras dzīvniekiem un pārstrādātu pārtiku un barību;
 • precizē ES valstu sūtāmo informāciju par bioloģiskā un pārejas augu reproduktīvā materiāla, bioloģiski audzēto dzīvnieku un bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļu pieejamību tirgū.

Īstenošanas regula (ES) 2021/1165 (2021. gada 15. jūlijs), ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus (OV L 253, 16.7.2021.).

Galvenais saturs:

 • nosacījumi, ar kādiem atļauj vielu un produktu izmantošanu bioloģiskajā ražošanā;
 • procedūra, kādā piešķirama īpaša atļauja produktu un vielu izmantošanai konkrētos trešo valstu apgabalos;
 • pārejas pasākumi par tādu bioloģiski ražotu un nebioloģisku lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu tīrīšanu un dezinfekciju, kas uzskaitītas attiecīgajos Regulas (EK) Nr. 889/2008 pielikumos;
 • pārejas periods līdz 2022. gada 31. decembrim attiecībā uz dokumentāro pierādījumu derīgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 68. pantu.

Īstenošanas regula (ES) 2023/121 (2023. gada 17. janvāris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus (OV L 16, 18.1.2023.).

Galvenais saturs:

 • grozījumi to produktu un vielu sarakstos, ko var izmantot bioloģiskajā ražošanā pēc tam, kad dalībvalstu iesniegto dokumentāciju ir pārbaudījusi Bioloģiskās ražošanas tehnisko konsultāciju ekspertu grupa (EGTOP) un Komisija.

Kontrole

Te minētie sekundārie tiesību akti attiecas uz kontrolēm bioloģiskās ražošanas nozarē.

Deleģētās regulas

Deleģētā regula (ES) 2021/715 (2021. gada 20. janvāris), ar kuru Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz operatoru grupām piemērojamajām prasībām (OV L 151, 3.5.2021.).

Galvenais saturs:

 • groza Regulas (ES) 2018/848 36. pantu ar mērķi noteikt prasības attiecībā uz operatoru grupas locekļu ģeogrāfisko tuvumu, iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un grupas locekļu, IKS vadītāja un IKS inspektoru pienākumiem;
 • groza Regulas (ES) 2018/848 36. pantu ar mērķi izveidot tādu situāciju sarakstu, kuras var uzskatīt par iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem.

Deleģētā regula (ES) 2021/1006 (2021. gada 12. aprīlis), ar kuru Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz tā sertifikāta paraugu, kas apliecina atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem (OV L 222, 22.6.2021.).

Galvenais saturs:

 • aizstāj Regulas (ES) 2018/848 VI pielikumu, kurā dots 35. pantā paredzētā operatoru un operatoru grupu sertifikāta paraugs.

Deleģētā regula (ES) 2021/1691 (2021. gada 12. jūlijs), ar ko attiecībā uz uzskaites veikšanas prasībām bioloģiskajā ražošanā iesaistītajiem operatoriem groza Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu (OV L 334, 22.9.2021.).

Galvenais saturs:

 • ievieš sīki izstrādātas uzskaites veikšanas prasības operatoriem un operatoru grupām, kas piemēro īpašus bioloģiskās ražošanas noteikumus.

Deleģētā Regula (ES) 2021/771 (2021. gada 21. janvāris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina ar īpašiem kritērijiem un nosacījumiem, kuri piemērojami uzskaites dokumentu pārbaudēm, ko veic bioloģiskās ražošanas oficiālo kontroļu satvarā, un operatoru grupu oficiālajām kontrolēm (OV L 165, 11.5.2021.).

Galvenais saturs:

 • pamataktu papildina ar noteikumiem par izsekojamību un masas bilances pārbaudēm operatoru un operatoru grupu oficiālo kontroļu laikā;
 • noteic papildu prasības attiecībā uz operatoru grupu oficiālajām kontrolēm.

Deleģētā regula (ES) 2021/2304 (2021. gada 18. oktobris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina ar tādu papildu sertifikātu izdošanas noteikumiem, kuri apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā (OV L 461, 27.12.2021.).

Galvenais saturs:

 • pamataktu papildina ar noteikumiem un paraugu, kāds izmantojams papildu sertifikātam par antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā.

Deleģētā regula (ES) 2023/207 (2022. gada 24. novembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz tā sertifikāta paraugu, kas apliecina atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem (OV L 29, 1.2.2023.).

Galvenais saturs:

 • Regulas (ES) 2018/848 VI pielikumu groza attiecībā uz 35. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugu.

Īstenošanas regulas

Īstenošanas regula (ES) 2021/279 (2021. gada 22. februāris), ar kuru nosaka detalizētus Regulas (ES) 2018/848 īstenošanas noteikumus par kontrolēm un citiem pasākumiem, kas nodrošina izsekojamību un atbilstību bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā (OV L 62, 23.2.2021.).

Galvenais saturs:

 • noteic procedūras posmus, kas operatoram jāievēro gadījumā, ja radušās aizdomas par neatbilstību neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes dēļ;
 • noteic oficiālas izmeklēšanas metodiku neatļautu produktu vai vielu klātbūtnes gadījumā;
 • noteic sīki izstrādātus nosacījumus, kas piemērojami atsaucei uz pārejas produktiem un citām norādēm bioloģisko produktu marķējumā;
 • noteic prasības attiecībā uz operatoru grupas sastāvu un maksimālo lielumu;
 • nosakot kontroļu un paraugu ņemšanas minimālo procentuālo daļu, noteic prasības dokumentiem un ierakstiem, kas domāti iekšējās kontroles sistēmas vajadzībām, un iekšējās kontroles sistēmas vadītāju paziņojumiem;
 • noteic minimālās prasības to nacionālo pasākumu katalogam, kurus piemēro konstatētas neatbilstības gadījumā, kā arī fakultatīvas pamatnostādnes;
 • noteic, ka kompetentajām iestādēm informācijas apmaiņā ar Komisiju un citām ES valstīm obligāti jāizmanto Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēma (OFIS);
 • trešo valstu operatoru grupām attiecībā uz atbilstību grupas maksimālajam lielumam noteic pārejas periodu līdz 2025. gada 1. janvārim.

Īstenošanas regula (ES) 2021/1935 (2021. gada 8. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/723 groza attiecībā uz tādu informāciju un datiem par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, kas jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapas paraugu (OV L 396, 10.11.2021., 17.–26. lpp.).

Galvenais saturs:

 • noteic, ka informācija un dati par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu gada ziņojumu vajadzībām iesniedzami, izmantojot Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmu;
 • sniedz bioloģisko datu veidnes, kas domātas gada ziņojumu vajadzībām.

  Īstenošanas regula (ES) 2021/2119 (2021. gada 1. decembris) par konkrētu dokumentāciju un deklarācijām, ko prasa no operatoriem un operatoru grupām, un par tehniskajiem līdzekļiem, ar kādiem izdod sertifikātus saskaņā ar Regulu (ES) 2018/848, un ar kuru attiecībā uz sertifikāta izdošanu trešo valstu operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/1378 (2021. gada 19. augusts) (OV L 430, 2.12.2021.).

  Galvenais saturs:

  • detalizēti noteikumi par 35. pantā minētā sertifikāta izdošanu elektroniskā formā, par operatoriem un operatoru grupām piemērojamajām dokumentācijas prasībām, par deklarācijām un citiem paziņojumiem, kas jādara pieejami kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām.

  Īstenošanas regula (ES) 2023/1195 (2023. gada 20. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par tās informācijas detaļām un formātu, kura dalībvalstīm jādara pieejama par rezultātiem, kas gūti oficiālās izmeklēšanās attiecībā uz gadījumiem, kad notikusi kontaminācija ar produktiem vai vielām, kuras nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā (OV L 158, 21.6.2023.).

  Galvenais saturs:

  • OFIS veidne, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai paziņotu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu veikto oficiālo izmeklēšanu rezultātus

  Tirdzniecība

  Uz tirdzniecību bioloģiskās ražošanas nozarē attiecas turpmāk minētie sekundārie tiesību akti.

  Deleģētās regulas

  Deleģētā regula (ES) 2021/1697 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz to kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanas kritērijiem, kas ir kompetentas veikt bioloģisko produktu kontroles trešās valstīs, un attiecībā uz to atzīšanas atsaukšanu (OV L 336, 23.9.2021.).

  Galvenais saturs:

  • groza pamatakta 46. pantu par kritērijiem kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai tālab, lai tās varētu veikt kontroles trešās valstīs, un precizē papildu informāciju un nosacījumus, kas vajadzīgi minēto iestāžu un institūciju uzdevumu veikšanai, kā arī prasītās personāla spējas un kompetenci;
  • papildu kritēriji attiecībā uz kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanas atsaukšanu, piemēram, gadījumos, kad nav sniegta to uzraudzībai vajadzīgā informācija vai nav veikti pienācīgi korektīvi pasākumi.

  Deleģētā regula (ES) 2021/1698 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un operatoru grupām un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām (OV L 336, 23.9.2021.).

  Galvenais saturs:

  • noteic procedūras un prasības kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai trešās valstīs;
  • norāda, kāda tehniskā dokumentācija jāiesniedz Komisijā, arī gadījumā, kad iesniedz pieprasījumu par atzīšanas darbības jomas paplašināšanu;
  • izklāsta vispārīgas prasības attiecībā uz kontroles iestāžu un kontroles institūciju uzraudzību, ko veic Komisija, gada ziņojumiem, pārbaudēm uz vietas un revīzijām, izsekojamības pārbaudēm, Komisijas ad hoc pieprasījumiem, augsta riska produktu sarakstu;
  • apraksta operatoriem un operatoru grupām piemērojamās kontroles prasības, ar sertifikāciju saistītās pārbaudes, kontroles metodes un paņēmienus, paraugu ņemšanu un laboratoriju atlasi, dokumentētas kontroles procedūras un kontroļu uzskaiti;
  • izklāsta īpašas kontroles prasības akvakultūrai;
  • aplūko Savienībā importējamo sūtījumu verifikāciju, darbības, kas kontroles iestādēm un kontroles institūcijām jāveic informācijas apmaiņas jomā, papildu noteikumus neatbilstības gadījumā;
  • apraksta veicamās pārbaudes un ziņošanu saistībā ar iepriekšēja pārejas perioda atzīšanu ar atpakaļejošu spēku;
  • apraksta ziņošanu saistībā ar nebioloģiska augu reproduktīvā materiāla izmantošanas atļaujām;
  • paredz atkāpes attiecībā uz nebioloģiski audzētu dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku mazuļu izmantošanu;
  • apraksta ziņošanu par nebioloģisku sastāvdaļu izmantošanas atļaujām;
  • aplūko katastrofālu apstākļu atzīšanu un izklāsta atkāpju nosacījumus.

  Deleģētā regula (ES) 2021/1342 (2021. gada 27. maijs), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par informāciju, kura trešām valstīm, kontroles iestādēm un kontroles institūcijām jāiesūta, lai būtu iespējams uzraudzīt to atzīšanu, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) 33. panta 2. un 3. punktu piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu, un papildina arī ar minētās uzraudzības īstenošanā veicamajiem pasākumiem (OV L 292, 16.8.2021.).

  Galvenais saturs:

  • noteikumi par tādu trešo valstu uzraudzību, uz kurām līdz 2026. gada 31. decembrim attiecas līdzvērtības atzīšana, ko piemēro saistībā ar bioloģisko produktu eksportu uz ES;
  • noteikumi par to kontroles iestāžu un kontroles institūciju uzraudzību, uz kurām līdz 2024. gada 31. decembrim attiecas līdzvērtības atzīšana, tai skaitā par sniedzamo informāciju, pārbaudi uz vietas, paziņojumiem un turpmākiem pasākumiem pārkāpumu gadījumos;
  • trešo valstu, kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanas pārskatīšanas noteikumi.

  Deleģētā regula (ES) 2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 (OV L 461, 27.12.2021.).

  Galvenais saturs:

  • Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem konkrēti bioloģiskie produkti un pārejas produkti, kurus ieved ES un kuri rada zemu risku vai nerada konkrētu risku cilvēka, dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi, robežkontroles punktos ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas noteikumiem, un par vietu, kur veic oficiālās kontroles šādiem produktiem, kurus paredzēts laist ES tirgū;
  • groza Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124. Grozījumi nodrošina, ka Regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 uz augiem, augu produktiem un citiem to darbības jomā ietvertiem objektiem attiecas arī tad, ja šādas preces ir bioloģiskie produkti vai pārejas produkti, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu jāveic oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

  Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu (OV L 461, 27.12.2021.).

  Galvenais saturs:

  • pamataktu papildina attiecībā uz inspekcijas sertifikātu un oficiālajām kontrolēm, ko ES valstis veic pirms trešo valstu izcelsmes bioloģisko produktu laišanas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā;
  • izklāsta noteikumus par informāciju, kas trešās valsts kompetentajai iestādei, kontroles iestādei vai kontroles institūcijai jāsniedz par gadījumiem, kad attiecībā uz sūtījumiem, kurus paredzēts importēt ES, ir konstatēta neatbilstība.

  Deleģētā regula (ES) 2022/760 (2022. gada 8. aprīlis), ar ko attiecībā uz pārejas noteikumiem par Ukrainā izdotiem inspekcijas sertifikātiem groza Deleģēto regulu (ES) 2021/2306 (OV L 139, 18.5.2022.).

  Galvenais saturs:

  • sakarā ar Krievijas 2022. gada 24. februārī sāktā iebrukuma izraisītiem pasta pakalpojumu sniegšanas traucējumiem Ukrainā kontroles iestādēm un kontroles institūcijām, kuras ir atzītas bioloģisko produktu eksportam uz ES un kuras inspekcijas sertifikātu (COI) Ukrainā izdod uz papīra, parakstītu ar roku, ir grūtības nodrošināt, ka, bioloģiskos produktus ievedot ES teritorijā, kopā ar tiem tiek uzrādīts uz papīra izdots COI;
  • tiesību akts ļauj līdz 2022. gada 30. jūnijam papildus papīra formas COI un COI ar elektronisku zīmogu izdot COI elektroniski, neizmantojot kvalificētu elektronisko zīmogu.

  Deleģētā regula (ES) 2022/2238 (2022. gada 22. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2021/2306 groza attiecībā uz pārejas noteikumiem par inspekcijas sertifikātiem un to izrakstiem un attiecībā uz pārejas noteikumiem par Ukrainā izdotiem inspekcijas sertifikātiem (OV L 294, 15.11.2022.).

  Galvenais saturs:

  • Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. pantu groza ar mērķi pagarināt pārejas noteikumu piemērojamību tā, lai inspekcijas sertifikāta izrakstu pēc aizpildīšanas sistēmā TRACES līdz 2022. gada 30. novembrim varētu apstiprināt arī uz papīra un izdrukāt, un mērķis ir dot visiem attiecīgajiem dalībniekiem iespēju pabeigt reģistrēties kvalificētā elektroniskā zīmoga saņemšanai; 
  • bez tam, ņemot vērā Krievijas iebrukuma neprognozējamo ilgumu, Ukrainā esoša kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pilnvarota persona, kurai nav kvalificēta elektroniskā zīmoga, līdz 2022. gada 30. novembrim drīkst sistēmā TRACES sagatavot un iesniegt inspekcijas sertifikātu elektroniskā formā, neuzliekot kvalificētu elektronisko zīmogu minētā sertifikāta 18. ailē.

  Īstenošanas regulas

  Īstenošanas regula (ES) 2021/1378 (2021. gada 19. augusts), ar ko paredz konkrētus noteikumus par sertifikātu, kas izdots operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem trešās valstīs, kuri iesaistīti bioloģisko un pārejas produktu importā Savienībā, un izveido atzīto kontroles iestāžu un kontroles institūciju sarakstu saskaņā ar Regulu (ES) 2018/848 (OV L 297, 20.8.2021.).

  Ņemiet vērā, ka šis akts ir grozīts ar iepriekš minēto Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/2119.

  Galvenais saturs:

  • izklāsta noteikumus, ar kādiem trešo valstu eksportētājiem, operatoriem un operatoru grupām izdod sertifikātu, un sniedz šāda sertifikāta paraugu, kā arī sarakstu ar tādām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām trešās valstīs, kuras atzītas saskaņā ar pamatakta 46. pantu.

  Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris) par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem (OV L 461, 27.12.2021.).

  Galvenais saturs:

  • noteikumi attiecībā uz importētāju, par sūtījumiem atbildīgo operatoru, pirmo saņēmēju un saņēmēju deklarācijām un paziņojumiem par produktu importēšanu no trešām valstīm, kas sniedzami, lai minētos produktus ES tirgū laistu kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus;
  • noteikumi par to, kā kompetentās iestādes paziņo par sūtījumu iespējamu vai konstatētu neatbilstību.

  Īstenošanas regula (ES) 2021/2325 (2021. gada 16. decembris), ar ko, ievērojot Regulu (ES) 2018/848, izveido sarakstu ar trešām valstīm un sarakstu ar kontroles iestādēm un kontroles institūcijām, kurām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. un 3. punktu piešķirta atzīšana attiecībā uz bioloģisko produktu importu Savienībā (OV L 465, 29.12.2021.).

  Galvenais saturs:

  • līdzvērtības nolūkā atzīto trešo valstu saraksti un informācija par atzīšanu, ieskaitot konkrētās produktu kategorijas;
  • līdzvērtības nolūkā atzīto kontroles iestāžu un kontroles institūciju saraksti un informācija par valstīm un produktu kategorijām, attiecībā uz kurām tās ir atzītas.

  Papildus tam skatiet konkrētu informāciju par tādu bioloģisko produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas īpaši nolīgumi ar Čīli, Šveici un Apvienoto Karalisti!

  Īstenošanas regula (ES) 2022/2240 (2022. gada 20. oktobris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/1378, Īstenošanas regulu (ES) 2021/2119 un Īstenošanas regulu (ES) 2021/2307 groza attiecībā uz kvalificēta elektroniskā zīmoga izmantošanu sertifikātu izdošanai (OV L 294, 15.11.2022.).

  Galvenais saturs:

  • grozījumi dažos Īstenošanas regulas (ES) 2021/2119 un Īstenošanas regulas (ES) 2021/1378 noteikumos par kvalificēta elektroniskā zīmoga ieviešanu bioloģiskās ražošanas sertifikātu izdošanā no 2023. gada 1. jūlija;
  • turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2021/2307 pielikuma II daļā, piezīmju par 12. aili ceturtajā daļā un piezīmju par 13. aili otrajā daļā “2022. gada 30. jūniju” aizstāj ar “2022. gada 30. novembrim” (attiecīgā locījumā), lai to saskaņotu ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2238 jaunajiem noteikumiem.