Skip to main content
Agriculture and rural development

Právní předpisy pro odvětví ekologické produkce

Úvod k právním aktům

Základním aktem, který upravuje ekologickou produkci, je od 1. ledna 2022 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007. Nové nařízení stanoví přechodná období pro zavedení některých nových ustanovení, zejména těch, které se týkají obchodu. V oddíle 2 kapitoly IX nařízení (EU) 2018/848 je uvedeno, která ustanovení předchozího nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 se budou po omezenou dobu stále používat.

Na základě nařízení (EU) 2018/848 přijímá Komise sekundární právní akty, které se věnují některým oblastem podrobněji.

Jedná se o tyto typy sekundárních právních aktů:

 • akty v přenesené pravomoci, známé také jako nařízení Komise v přenesené pravomoci, jsou akty s obecnou působností, jimiž se doplňují („nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje“) nebo mění („nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění“) některé nepodstatné (doplňkové) prvky legislativního aktu
 • prováděcí akty, známé také jako prováděcí nařízení Komise, které se používají v případě, kdy je nutné zajistit jednotné podmínky provádění.

Akty v přenesené pravomoci, kterými se mění základní akt, se postupně začleňují do tzv. „konsolidovaného“ znění legislativního aktu a stávají se jeho součástí. Upozorňujeme, že konsolidované znění nařízení (EU) 2018/848 je k dispozici pouze pro informativní účely, nemá však žádný právní účinek. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex.

Seznam sekundárních aktů týkajících se ekologického zemědělství je rozdělen do tří hlavních oblastí: výroba a označování, kontroly a obchod.

Výroba a označování

Následující sekundární akty se týkají ekologické produkce a označování ekologických produktů.

Nařízení v přenesené pravomoci

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Úř. věst. L 87, 23.3.2020)

Hlavní obsah:

 • změna bodu 1.3 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 týkající se odchylek pro produkci naklíčených semen
 • změna bodu 1.9.6.2 části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848 týkající se výživy včelstev, pokud je ohroženo jejich přežití
 • doplnění nového podbodu 3.1.2.3 do části III přílohy II nařízení (EU) 2018/848 o produkci mladých jedinců v rámci akvakultury
 • změna bodu 3.1.3.3 týkající se zrušení maximálního procentního podílu složek rostlinného původu v ekologických krmných surovinách používaných v akvakultuře.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (Úř. věst. L 402, 1.12.2020)

Hlavní obsah:

 • změna bodu 1.8.5 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 týkající se ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, která umožňuje použít rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období a stanoví podmínky pro použití rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, není-li ekologický materiál k dispozici.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů (Úř. věst. L 133, 20.4.2021)

Hlavní obsah:

 • změna bodu 2.1 přílohy III za účelem doplnění požadavků na informace uváděných na označení krmných směsí určených k použití v ekologické produkci a na označení směsí osiv pícnin použitých jako rozmnožovací materiál rostlin.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/716 ze dne 9. února 2021, kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře (Úř. věst. L 151, 3.5.2021)

Hlavní obsah:

 • nahrazení bodu 1.3 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 podrobnými pravidly produkce naklíčených semen a čekankových puků
 • doplnění nového odstavce v bodě 3.1.3.4 části III přílohy II nařízení (EU) 2018/848 s cílem umožnit používání ekologického cholesterolu jako výživového doplňku pro garnáty z čeledi Penaeidae a sladkovodní krevety
 • nahrazení části bodu 3.1.4.2 novým textem za účelem změny požadavků na četnost ošetření proti parazitům u všech druhů kromě lososa a stanovení maximálního počtu ošetření pro všechny druhy chované v akvakultuře.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/474 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin

Hlavní obsah:

 • změna bodu 1.8.5 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce stanovením podmínek pro semenáčky z přechodného období a pro používání rozmnožovacího materiálu rostlin v souladu s podmínkami stanovenými v novém bodě 1.8.6
 • doplnění bodu 1.8.5.8 o zákazu povolování semenáčků z konvenční produkce u těch druhů, které mají krátký pěstební cyklus
 • doplnění bodu 1.8.6 s požadavky na povolení produkce rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud matečné rostliny nebo případně jiné rostliny určené k produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a vyprodukované v souladu s bodem 1.8.2 nejsou k dispozici v dostatečném množství nebo jakosti.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146 ze dne 24. září 2020, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci (Úř. věst. L 428, 18.12.2020)

Hlavní obsah:

 • doplnění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce týkající se uznávání katastrofických situací, podmínek a typů výjimek, která mohou příslušné orgány udělit hospodářským subjektům v případě katastrofických událostí, a pravidla jejich monitorování a vykazování.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Úř. věst. L 258, 20.7.2021)

Hlavní obsah:

 • doplnění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci ekologického heterogenního materiálu a jeho uvádění na trh, zejména s ohledem na požadavky na popis, pravost, hygienickou kvalitu, analytickou čistotu a klíčivost, balení a označování, na informace, které mají hospodářské subjekty shromažďovat, na uchovávání tohoto materiálu a úřední kontroly.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1450 ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu (Úř. věst. L 228, 2.9.2022)

Hlavní obsah:

 • v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, která byla zahájena 24. února 2022, došlo v několika členských státech k závažnému dočasnému dopadu na dodávky ekologických bílkovinných krmiv, což ohrozilo kontinuitu ekologické produkce
 • tento akt umožňuje několika členským státům, které tento stav uznaly jako katastrofickou situaci, dávat starším kategoriím prasat a drůbeže až 5 % bílkovinných krmiv z konvenční produkce, a to po dobu nejvýše jednoho roku.

Prováděcí nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Úř. věst. L 98, 31.3.2020)

Hlavní obsah:

 • doklady, které je třeba předložit kvůli zpětnému uznání předchozích období při přechodu na ekologickou produkci
 • pravidla chovu hospodářských zvířat a živočichů pocházející z akvakultury, pravidla produkce zpracovaných potravin a krmiv a související přechodná ustanovení
 • informace, které mají země EU poskytovat o dostupnosti na trhu ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období, ekologicky chovaných zvířat a ekologicky chovaných mladých jedinců pocházejících z akvakultury.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Úř. věst. L 253, 16.7.2021)

Hlavní obsah:

 • podmínky pro povolení látek a produktů pro použití v ekologické produkci
 • postup udělování zvláštního povolení pro používání produktů a látek v určitých oblastech třetích zemí
 • přechodná opatření pro produkty k čištění a dezinfekci ekologické produkce a zemědělské složky získané z konvenční produkce uvedené na seznamech v příslušných přílohách nařízení (ES) č. 889/2008
 • přechodné období nejdéle do 31. prosince 2022 pro platnost osvědčení vydaných v souladu s článkem 68 nařízení (ES) č. 889/2008.

Prováděcí nařízení (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Úř. věst. L 16, 18.1.2023)

Hlavní obsah:

 • změny v seznamech produktů a látek, jejichž použití v ekologické produkci bylo povoleno poté, co skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) a Komise vyhodnotily dokumentaci předloženou členskými státy.

Kontroly

Následující sekundární akty se týkají kontrol v odvětví ekologické produkce.

Nařízení v přenesené pravomoci

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/715 ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů (Úř. věst. L 151, 3.5.2021)

Hlavní obsah:

 • změna článku 36 nařízení (EU) 2018/848 s cílem stanovit požadavky na zeměpisnou blízkost členů skupiny hospodářských subjektů, na systém vnitřní kontroly (ICS) a povinnosti členů skupiny, správce systému vnitřní kontroly a inspektorů systému vnitřní kontroly
 • změna článku 36 nařízení (EU) 2018/848 s cílem vytvořit seznam situací, které je třeba považovat za nedostatky systému vnitřní kontroly.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Úř. věst. L 222, 22.6.2021)

Hlavní obsah:

 • nahrazení přílohy VI nařízení (EU) 2018/848 vzorem certifikátu pro hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů, jak je stanoveno v článku 35.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci (Úř. věst. L 334, 22.9.2021)

Hlavní obsah:

 • zavedení podrobných požadavků na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů uplatňujících zvláštní pravidla ekologické produkce.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úř. věst. L 165, 11.5.2021)

Hlavní obsah:

 • doplnění základního aktu o pravidla pro kontrolu sledovatelnosti a kontrolu hmotnostní bilance při úředních kontrolách hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů
 • dodatečné požadavky na úřední kontroly skupin hospodářských subjektů.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2304 ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika (Úř. věst. L 461, 27.12.2021)

Hlavní obsah:

 • doplnění základního aktu o ustanovení a vzor doplňkového certifikátu pro účely vývozu, který potvrzuje, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/207 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Úř. věst. L 29, 1.2.2023)

Hlavní obsah:

 • změna přílohy VI nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu podle čl. 35 odst. 1.

Prováděcí nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 62, 23.2.2021)

Hlavní obsah:

 • stanovení procedurálních kroků, podle kterých mají hospodářské subjekty postupovat v případě podezření na nesoulad z důvodu přítomnosti nepovolených produktů nebo látek
 • stanovení metodiky úředního šetření v případě přítomnosti nepovolených produktů nebo látek
 • stanovení podrobných podmínek uvádění informací o produktu z přechodného období a dalších informací na štítku ekologického produktu
 • stanovení požadavků na složení a maximální velikost skupiny hospodářských subjektů
 • stanovení požadavků na dokumenty a záznamy pro účely systému vnitřních kontrol a na oznámení od osob odpovědných za systém vnitřní kontroly, stanovení minimálního procentního podílů kontrol a odběrů vzorků
 • stanovení minimálních požadavků na vnitrostátní katalog opatření v případě zjištěného nesouladu a vypracování nepovinných pokynů
 • zavedení povinného používání informačního systému ekologického zemědělství (OFIS) ze strany příslušných orgánů k výměně informací s Komisí a ostatními zeměmi EU
 • stanovení přechodného období nejdéle do 1. ledna 2025 pro skupiny hospodářských subjektů ve třetích zemích, pokud jde o dodržování maximální velikosti skupiny.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1935 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/723, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře (Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 17)

Hlavní obsah:

 • zavedení používání informačního systému ekologického zemědělství k předkládání informací a údajů o ekologické produkci a označování ekologických produktů v rámci výročních zpráv
 • poskytnutí vzorů pro vykazování údajů o ekologické produkci ve výročních zprávách.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2119 ze dne 1. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením (EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích (Úř. věst. L 430, 2.12.2021)

Hlavní obsah:

 • podrobná ustanovení o vydávání certifikátu podle článku 35 v elektronické podobě, o požadavcích na vedení záznamů hospodářskými subjekty a skupinami hospodářských subjektů, o prohlášeních a jiných sděleních, která mají být k dispozici kontrolním orgánům nebo kontrolním subjektům.

Obchod

Následující sekundární akty se týkají obchodu v odvětví ekologické produkce.

Nařízení v přenesené pravomoci

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání (Úř. věst. L 336, 23.9.2021)

Hlavní obsah:

 • změna článku 46 základního aktu týkající se kritérií pro uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ve třetích zemích, včetně dodatečných informací a podmínek požadovaných pro plnění jejich úkolů, jejich kapacity a způsobilosti jejich zaměstnanců
 • dodatečná kritéria pro zrušení uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, například v případě neposkytnutí příslušných informací nutných pro dohled nad nimi nebo nepřijetí odpovídajících nápravných opatření.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021)

Hlavní obsah:

 • stanovení postupů a požadavků ohledně uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů ve třetích zemích
 • podrobné informace o technické dokumentaci, která má být předložena Komisi, a o žádosti o rozšíření rozsahu uznání
 • obecné požadavky na dohled Komise nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty, výroční zprávy, šetření a audity na místě, kontroly sledovatelnosti, žádosti Komise ad hoc, seznam vysoce rizikových produktů
 • požadavky na kontroly prováděné u hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, kontroly certifikace, metody a techniky kontrol, odběr vzorků a výběr laboratoří, dokumentované kontrolní postupy a záznamy o kontrolách
 • zvláštní požadavky na kontrolu ohledně akvakultury
 • ověřování zásilek určených k dovozu do Unie, činnosti, jež mají provádět kontrolní orgány a kontrolní subjekty, pokud jde o výměnu informací, dodatečná pravidla v případě nesouladu
 • kontroly, které mají být provedeny za účelem zpětného uznání předcházejícího období a podávání zpráv v tomto ohledu
 • povolení udělená pro používání konvenčního rozmnožovacího materiálu rostlin
 • výjimky, pokud jde o používání zvířat pocházejících z konvenčního chovu a mladých jedinců z konvenční akvakultury
 • podávání zpráv o povolení používat složky pocházející z konvenční produkce
 • uznání katastrofických situací a podmínek pro udělení výjimek.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Úř. věst. L 292, 16.8.2021)

Hlavní obsah:

 • ustanovení týkající se dohledu nad třetími zeměmi, které jsou do 31. prosince 2026 uznávány za rovnocenné pro účely vývozu ekologických produktů do EU
 • ustanovení týkající se dohledu nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty, které jsou do 31. prosince 2024 uznávány za rovnocenné, včetně informací, které mají být poskytovány, šetření na místě, oznámení a následných opatření v případech nesrovnalostí
 • ustanovení týkající se pravidel pro přezkum uznání třetích zemí, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (Úř. věst. L 461, 27.12.2021)

Hlavní obsah:

 • doplnění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky, za nichž jsou určité ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly prováděných za účelem ověření souladu s pravidly ekologické produkce a označování ekologických produktů, a pokud jde o pravidla pro místo, kde mají být provedeny úřední kontroly těchto produktů, které jsou určeny k uvedení na trh Unie
 • změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124. Tato změna zajišťuje, aby se nařízení (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 vztahovala na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které v současnosti spadají do jejich oblasti působnosti, včetně případů, kdy se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021)

Hlavní obsah:

 • doplnění základního aktu, pokud jde o potvrzení o kontrole a úřední kontroly prováděné zeměmi EU před propuštěním ekologických produktů pocházejících ze třetích zemí do volného oběhu v EU
 • ustanovení týkající se informací, které má poskytnout příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o případech nesouladu u zásilek určených pro dovoz do EU.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/760 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině (Úř. věst. L 139, 18.5.2022)

Hlavní obsah:

 • vzhledem k narušení poštovních služeb na Ukrajině způsobenému ruskou invazí, jež byla zahájena 24. února 2022, mají kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané pro účely vývozu ekologických produktů do EU, které vydávají na Ukrajině papírové potvrzení o kontrole s vlastnoručním podpisem, potíže zajistit, aby bylo potvrzení přiloženo k ekologickému zboží při vstupu na území EU
 • tento akt umožňuje, aby do 30. června 2022 mohla být potvrzení o kontrole v papírové podobě a potvrzení o kontrole opatřená elektronickou pečetí vydávána elektronicky i bez použití kvalifikované elektronické pečeti.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2238 ze dne 22. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z nich a pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole vydaných na Ukrajině (Úř. věst. L 294, 15.11.2022)

Hlavní obsah:

 • změny článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 za účelem prodloužení použitelnosti přechodných ustanovení tak, aby do 30. listopadu 2022 mohl být výpis z potvrzení o kontrole po vyplnění v systému TRACES rovněž potvrzen v tištěné podobě a vytištěn, aby všichni dotčení aktéři mohli dokončit registraci ke kvalifikované elektronické pečeti 
 • kromě toho, vzhledem k nepředvídatelné době trvání ruské invaze na Ukrajinu, může na Ukrajině se nacházející oprávněná osoba kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, který není vybaven kvalifikovanou elektronickou pečetí, do 30. listopadu 2022 vyhotovovat a předkládat v systému Traces potvrzení o kontrole v elektronické podobě bez použití kvalifikované elektronické pečeti v kolonce 18 tohoto potvrzení.

Prováděcí nařízení

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021)

Upozornění: tento akt byl změněn výše uvedeným prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2119.

Hlavní obsah:

 • stanovení pravidel a vzoru certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů ve třetích zemích v souladu s článkem 46 základního aktu.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Úř. věst. L 461, 27.12.2021)

Hlavní obsah:

 • ustanovení týkající se prohlášení a sdělení dovozců, hospodářských subjektů odpovědných za zásilky, prvních příjemců a příjemců týkající se dovozu produktů ze třetích zemí pro účely uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů nebo produktů z přechodného období
 • ustanovení týkající se oznámení příslušných orgánů o podezření na nesoulad zásilek nebo o zjištěném nesouladu zásilek.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie (Úř. věst. L 465, 29.12.2021)

Hlavní obsah:

 • seznamy třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti a informace týkající se jejich uznání, včetně konkrétních kategorií produktů
 • seznamy kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti a informace o zemích a kategoriích produktů, pro které jsou uznány.

Upozornění: Na obchod s ekologickými produkty s Chile, Švýcarskem a Spojeným královstvím se vztahují zvláštní dohody.

Prováděcí nařízení (EU) 2022/2240 ze dne 20. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1378, prováděcí nařízení (EU) 2021/2119 a prováděcí nařízení (EU) 2021/2307, pokud jde o používání kvalifikované elektronické pečeti pro vydávání certifikátů (Úř. věst. L 294, 15.11.2022)

Hlavní obsah:

 • změny některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2021/2119 a prováděcího nařízení (EU) 2021/1378 za účelem zavedení používání kvalifikované elektronické pečeti pro vydávání certifikátů o ekologické produkci od 1. července 2023
 • kromě toho v části II přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/2307 se ve čtvrtém pododstavci poznámek týkajících se pole 12 a ve druhém pododstavci poznámek týkajících se pole 13 datum „30. června 2022“ nahrazuje datem „30. listopadu 2022“, aby bylo uvedeno do souladu s novými ustanoveními nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2238.