Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Mahepõllumajandussektorit käsitlevad õigusaktid

Sissejuhatus õigusaktide kohta

Alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848 (tuntud ka kui alusakt), mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007. Uue määrusega nähakse ette üleminekuperioodid teatavate uute, eelkõige kaubandust käsitlevate sätete rakendamiseks. Vt määruse (EL) 2018/848 IX peatüki 2. jagu, mille puhul võib nõukogu eelmise määruse (EÜ) nr 834/2007 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 sätteid kohaldada piiratud aja jooksul.

Lisaks avaldati 2023. aastal veel üks seadusandlik akt, millega nähakse ette määruses (EL) 2018/848 sätestatud eeskirjade kohaselt toodetud lemmikloomatoidu märgistamise erinõuded: 

 • määrus (EL) 2023/2419, 18. oktoober 2023, mahepõllumajandusliku lemmikloomatoidu märgistamise kohta (ELT L, 2023/2419, 27.10.2023).

Komisjon võtab määruse (EL) 2018/848 alusel vastu täiendavad üksikasjalikud teisesed õigusaktid.

Teiseste õigusaktide liigid on järgmised:

 • delegeeritud õigusaktid, mida nimetatakse ka komisjoni delegeeritud määrusteks, mis on üldkohaldatavad õigusaktid, millega täiendatakse („komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse“) või muudetakse („komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse“) seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke (täiendavaid) osi;
 • rakendusaktid, mida nimetatakse ka komisjoni rakendusmäärusteks, mida kasutatakse juhul, kui rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi.

Alusakti muutvad delegeeritud õigusaktid inkorporeeritakse järk-järgult seadusandliku akti nn konsolideeritud teksti ja saavad selle osaks. Pange tähele, et määruse (EL) 2018/848 konsolideeritud versioon on kättesaadav üksnes teavitamise eesmärgil, kuid sellel puudub õiguslik mõju. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil.

Mahepõllumajandust käsitlevate teiseste õigusaktide loetelu hõlmab kolme peamist valdkonda: tootmist ja märgistamist, kontrolli ning kaubandust.

Tootmine ja märgistamine

Järgmised teisesed õigusaktid hõlmavad mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist.

Delegeeritud määrused

Delegeeritud määrus (EL) 2020/427, 13. jaanuar 2020, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa seoses mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuetega (ELT L 87, 23.3.2020)

Sisu:

 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa punkti 1.3, milles käsitletakse idandatud seemnete tootmisega seotud erandeid;
 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa II osa punkti 1.9.6.2, milles käsitletakse mesilaste söötmist, kui mesilaspere säilimine on ohus;
 • lisatakse määruse (EL) 2018/848 II lisa III osasse uus punkt 3.1.2.3 vesiviljelusloomade noorvormide tootmise kohta;
 • muudetakse punkti 3.1.3.3, jättes välja vesiviljeluses kasutatava taimset päritolu sööda maksimaalse protsendimäära.

Delegeeritud määrus (EL) 2020/1794, 16. september 2020, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa seoses üleminekuaja ja mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamisega (ELT L 402, 1.12.2020)

Sisu:

 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa punkti 1.8.5 seoses üleminekuaja ja mahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamisega, mis võimaldab kasutada üleminekuaja taimset paljundusmaterjali, ning tingimuste kehtestamisega mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamiseks, kui mahepõllumajanduslik materjal ei ole kättesaadav.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/642, 30. oktoober 2020, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 III lisa mahepõllumajanduslike toodete märgistamisel nõutava teabe osas (ELT L 133, 20.4.2021)

Sisu:

 • muudetakse III lisa punkti 2.1, et lisada nõuded mahepõllumajanduslikus tootmises kasutatava segasööda märgistusel esitatava teabe ja taimse paljundusmaterjalina kasutatava söödakultuuriseemnesegu märgistamise kohta.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/716, 9. veebruar 2021, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa idandatud seemnete ja siguripeade mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade, teatavate vesiviljelusloomade sööda ning vesiviljelusloomade parasiitidevastase ravi osas (ELT L 151, 3.5.2021).

Sisu:

 • asendatakse määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa punkt 1.3 idandatud seemnete ja siguripeade üksikasjalike tootmiseeskirjadega;
 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa III osa punkti 3.1.3.4, et lubada kasutada mahepõllumajanduslikku kolesterooli viburhännaklaste ja mageveekrevettide söödas;
 • asendatakse punkt 3.1.4.2, et muuta kõigi liikide, välja arvatud lõhe parasiitidevastaste ravikuuride sagedust käsitlevaid nõudeid ning kehtestatakse kõikide vesiviljelusliikide puhul maksimaalne ravikuuride arv.

Delegeeritud määrus (EL) 2022/474, 17. jaanuar 2022, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa mittemahepõllumajanduslike, üleminekuaja ja mahepõllumajanduslike seemikute ning muu taimse paljundusmaterjali tootmise ja kasutamise erinõuete osas

Sisu:

 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa punkti 1.8.5 üleminekuaja ja mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamise kohta, kehtestades üleminekuaja seemikute ja taimse paljundusmaterjali kasutamise tingimused kooskõlas uues punktis 1.8.6 sätestatud tingimustega;
 • lisatakse punkt 1.8.5.8 lühikese kasvutsükliga liikide mittemahepõllumajanduslike seemikute kasutamise mittelubamise kohta;
 • lisatakse punkt 1.8.6 taimse paljundusmaterjali tootmise lubamise tingimuste kohta juhul, kui emataimi või vajaduse korral muid taimi, mis on ette nähtud taimse paljundusmaterjali tootmiseks ja mis on toodetud kooskõlas punktiga 1.8.2, ei ole piisavas koguses või piisava kvaliteediga saadaval.

Delegeeritud määrus (EL) 2020/2146, 24. september 2020, millega täiendatakse määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise erandlike nõuete osas (ELT L 428, 18.12.2020)

Sisu:

 • täiendatakse määrust (EL) 2018/848 seoses erandlike tootmisnõuetega, milles käsitletakse katastroofiolukordade tunnustamist, selliste erandite tingimusi ja liike, mida pädevad asutused võivad ettevõtjatele teha katastroofide korral, ning seoses nende seire ja aruandlusega.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/1189, 7. mai 2021, millega täiendatakse määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.7.2021).

Sisu:

 • täiendatakse määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku heterogeense materjali tootmise ja turustamise erinõuete osas, eelkõige seoses kirjelduse, identsuse, sanitaarkvaliteedi, analüütilise puhtuse ja idanevuse nõuetega, pakendamise ja märgistamisega, seoses nõuetega teabe kohta, mida ettevõtjad peavad säilitama, ning seoses hoolduse ja ametliku kontrolliga.

Delegeeritud määrus (EL) 2022/1450, 27. juuni 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses mittemahepõllumajandusliku valgusööda kasutamisega mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses tulenevalt Venemaa sissetungist Ukrainasse (ELT L 228, 2.9.2022)

Sisu:

 • Venemaa sissetung Ukrainasse 24. veebruaril 2022 on ajutiselt, kuid väga tugevalt mõjutanud mahepõllumajandusliku valgusööda tarnimist mõnda liikmesriiki ja ohustanud mahepõllumajandusliku tootmise järjepidevust;
 • õigusakt võimaldab neil liikmesriikidel, kes olid selle olukorra tunnistanud katastroofiolukorraks, anda kuni 5 % ulatuses mittemahepõllumajanduslikku valgusööta vanematele sigadele ja kodulindudele; kõnealust erandit kohaldatakse maksimaalselt üks aasta.

Rakendusmäärused

Rakendusmäärus (EL) 2020/464, 26. märts 2020, millega kehtestatakse määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.3.2020)

Sisu:

 • mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku varasemate perioodide tagasiulatuva tunnustamise korral esitatavad dokumendid;
 • põllumajandus- ja vesiviljelusloomade, töödeldud toidu ja sööda tootmiseeskirjad koos vastavate üleminekusätetega;
 • ELi riikide esitatav teave mahepõllumajandusliku ja üleminekuaja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduslike loomade ja mahepõllumajandusliku vesiviljeluse noorvormide kättesaadavuse kohta turul.

Rakendusmäärus (EL) 2021/1165, 15. juuli 2021, millega lubatakse mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada teatavaid tooteid ja aineid ning koostatakse nende loetelud (ELT L 253, 16.7.2021)

Sisu:

 • tingimused, mille kohaselt lubatakse mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada teatavaid tooteid ja aineid;
 • erilubade andmise menetlus toodete ja ainete kasutamiseks kolmandate riikide teatavates piirkondades;
 • üleminekusätted määruse (EÜ) nr 889/2008 asjaomastes lisades loetletud puhastus- ja desinfitseerimisvahendite ning mittemahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise lubamiseks mahepõllumajanduslikus tootmises;
 • määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 68 kohaste dokumentaalsete tõendite kehtivuse üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2022.

Rakendusmäärus (EL) 2023/121, 17. jaanuar 2023, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2021/1165, millega lubatakse mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada teatavaid tooteid ja aineid ning koostatakse nende loetelud (ELT L 16, 18.1.2023)

Sisu:

 • mahepõllumajanduslikus tootmises kasutatavate toodete ja ainete loetelude muutmine pärast liikmesriikide esitatud toimikute läbivaatamist mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühma (EGTOP) ja komisjoni poolt.

Kontroll

Järgmistes teisestes õigusaktides käsitletakse mahepõllumajandussektori kontrolle.

Delegeeritud määrused

Delegeeritud määrus (EL) 2021/715, 20. jaanuar 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2018/848 ettevõtjate rühmi käsitlevate nõuete osas (ELT L 151, 3.5.2021)

Sisu:

 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 artiklit 36, et kehtestada nõue ettevõtjate rühma liikmete geograafilise läheduse kohta, sisekontrollisüsteem ning rühma liikmete, sisekontrollisüsteemi juhi ja sisekontrollisüsteemi inspektorite kohustused;
 • muudetakse määruse (EL) 2018/848 artiklit 36, et kehtestada loetelu olukordadest, mida võib pidada sisekontrollisüsteemi puudusteks.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/1006, 12. aprill 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi näidise osas (ELT L 222, 22.6.2021)

Sisu:

 • määruse (EL) 2018/848 VI lisa asendatakse artikli 35 kohase ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade sertifikaadi näidisega.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/1691, 12. juuli 2021, millega muudetakse määruse (EL) 2018/848 II lisa mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevatele ettevõtjatele kehtestatud nõuete osas arvestuse pidamise kohta (ELT L 334, 22.9.2021).

Sisu:

 • kehtestatakse üksikasjalikud arvestuse pidamise nõuded ettevõtjatele ja ettevõtjate rühmadele, kes kohaldavad mahepõllumajandusliku tootmise erieeskirju.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/771, 21. jaanuar 2021, millega täiendatakse määrust (EL) 2018/848, sätestades konkreetsed kriteeriumid ja tingimused raamatupidamisdokumentide kontrolliks mahepõllumajandusliku tootmise ametlike kontrollide ja ettevõtjate rühmade ametlike kontrollide raames (ELT L 165, 11.5.2021)

Sisu:

 • alusakti täiendamine eeskirjadega, mis käsitlevad jälgitavuse ja massibilansi kontrolle ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade juures tehtavate ametlike kontrollide raames;
 • lisanõuded seoses ettevõtjate rühmade juures tehtavate ametlike kontrollidega.

Delegeeritud määrus (EL) 2021/2304, 18. oktoober 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega, mille kohaselt antakse välja lisasertifikaadid selle tõenduseks, et eksporditavate loomsete saaduste mahepõllumajanduslikul tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume (ELT L 461, 27.12.2021)

Sisu:

 • täiendatakse alusakti sätete ja näidisvormi osas lisasertifikaadi jaoks, tõendamaks et eksporditavate loomsete saaduste mahepõllumajanduslikul tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

Delegeeritud määrus (EL) 2023/207, 24. november 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi näidise osas (ELT L 29, 1.2.2023)

Sisu:

 • määruse (EL) 2018/848 VI lisa muutmine seoses artikli 35 lõike 1 kohase sertifikaadi näidisega

Rakendusmäärused

Rakendusmäärus (EL) 2021/279, 22. veebruar 2021, millega kehtestatakse määruse (EL) 2018/848 (mis käsitleb mahepõllumajandusliku tootmise jälgitavuse ja nõuetele vastavuse tagamise kontrolle ja muid meetmeid ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 62, 23.2.2021)

Sisu:

 • kehtestatakse ettevõtjate järgitavad menetlusetapid lubamatute toodete või ainete esinemisest tingitud rikkumise kahtluse korral;
 • kehtestatakse ametliku uurimise metoodika lubamatute toodete või ainete esinemise korral;
 • kehtestatakse üksikasjalikud tingimused mahepõllumajanduslike toodete märgistusel viitamiseks üleminekuajale ja muudele tähistele;
 • kehtestatakse nõuded ettevõtjate rühma koosseisule ja maksimaalsele suurusele;
 • kehtestatakse dokumentide ja andmete nõuded sisekontrollisüsteemi jaoks ja sisekontrollisüsteemi juhi teated, kehtestatakse kontrollide ja proovide võtmise miinimumprotsendid;
 • kehtestatakse riikliku meetmekataloogi miinimumnõuded tuvastatud rikkumiste korral ning täiendavad suunised;
 • tehakse mahepõllumajanduse infosüsteemi (OFIS) kasutamine pädevatele asutustele kohustuslikuks, et vahetada teavet komisjoni ja teiste ELi riikidega;
 • kehtestatakse kolmandate riikide ettevõtjate rühmadele üleminekuperiood kuni 1. jaanuarini 2025 seoses rühma maksimaalse suurusega.

Rakendusmäärus (EL) 2021/1935, 8. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/723 teabe ja andmete osas, mis käsitlevad mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning mis tuleb esitada standardvormi näidist kasutades (ELT L 396, 10.11.2021, lk 17–26)

Sisu:

 • mahepõllumajanduse teabesüsteemi kasutamine mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist käsitleva teabe ja andmete puhul aastaaruannete raames;
 • aastaaruannete vormid mahepõllumajandusandmete esitamiseks.

  Rakendusmäärus (EL) 2021/2119, 1. detsember 2021, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad teatavate ettevõtjatelt ja ettevõtjate rühmadelt nõutavate andmete ja avalduste kohta ning määruse (EL) 2018/848 kohaste sertifikaatide väljastamise tehniliste vahendite kohta ning muudetakse 19. augusti 2021. aasta rakendusmäärust (EL) 2021/1378 kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele sertifikaadi väljaandmise osas (ELT L 430, 2.12.2021)

  Sisu:

  • üksikasjalikud sätted artikli 35 kohase elektroonilise sertifikaadi väljastamise kohta, ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade poolne arvestuse pidamine ning ametlike kontrollide jaoks vajalikud avaldused ja muud teated kontrolliasutustele või kontrollorganitele.

  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1195, 20. juuni 2023, millega kehtestatakse eeskirjad sellise teabe üksikasjade ja vormi kohta, mille liikmesriigid peavad kättesaadavaks tegema mahepõllumajanduslikus tootmises kasutamiseks lubamatute toodete või ainetega saastumise juhtumeid käsitlevate ametlike uurimiste tulemuste kohta (ELT L 158, 21.6.2023)

  Sisu:

  • Mahepõllumajanduse teabesüsteemi (OFIS) vorm, mida liikmesriigid peavad kasutama määruse (EL) 2018/848 artikli 29 lõike 1 punkti a kohaste ametlike uurimiste tulemustest teatamiseks

  Kaubandus

  Järgmistes teisestes õigusaktides käsitletakse kauplemist mahepõllumajandussektoris.

  Delegeeritud määrused

  Delegeeritud määrus (EL) 2021/1697, 13. juuli 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2018/848 kolmandates riikides mahepõllumajanduslike toodete kontrolli tegemiseks pädevate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamise ning nende tunnustamise kehtetuks tunnistamise kriteeriumide osas (ELT L 336, 23.9.2021)

  Sisu:

  • muudetakse alusakti artiklit 46, mis käsitleb kolmandates riikides kontrolle tegevate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamise kriteeriume, sealhulgas täiendavat teavet ja tingimusi, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks, töötajate suutlikkust ning pädevust;
  • kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustuse kehtetuks tunnistamise lisakriteeriumid, näiteks juhul, kui ei esitata vajalikku teavet nende üle järelevalve tegemiseks või ei võeta piisavaid parandusmeetmeid.

  Delegeeritud määrus (EL) 2021/1698, 13. juuli 2021, millega täiendatakse määrust (EL) 2018/848 menetlusnõuetega selliste kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamiseks, kes on pädevad kontrollima kolmandates riikides mahepõllumajanduslikuna sertifitseeritud ettevõtjaid ja mahepõllumajanduslikke tooteid, samuti eeskirjadega kõnealuste kontrolliasutuste ja kontrollorganite üle järelevalve teostamiseks ning eeskirjadega nende tehtavate kontrollide ja muude toimingute kohta (ELT L 336, 23.9.2021)

  Sisu:

  • kehtestatakse kolmandate riikide kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamise menetlused ja nõuded;
  • komisjonile esitatava tehnilise toimiku üksikasjad ja taotletakse tunnustuse ulatuse laiendamist;
  • komisjoni kontrolliasutuste ja kontrollorganite järelevalve üldnõuded, aastaaruanded, kohapealsed kontrollid ja auditid, jälgitavuse kontroll, komisjoni ühekordne teabenõue, suure riskiga toodete loetelu;
  • ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade suhtes kohaldatavad kontrollinõuded, sertifitseerimise kontroll, kontrollimeetodid ja -tehnikad, proovivõtt ja laborite valimine, dokumenteeritud kontrollimenetlused ning kontrollidokumendid;
  • vesiviljeluse kontrolli erinõuded;
  • liitu importimiseks ette nähtud saadetiste kontrollimine, kontrolliasutuste ja kontrollorganite võetavad meetmed seoses teabevahetusega, täiendavad eeskirjad nõuete rikkumise korral;
  • kontrollid, mis tuleb teha varasema perioodi tunnustamiseks tagasiulatuvalt;
  • aruandlus mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamise lubade kohta;
  • mittemahepõllumajanduslike loomade ja vesiviljelusloomade noorvormide kasutamisega seotud erandid;
  • aruanne mittemahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise kohta;
  • katastroofiolukorra tunnistamine ja erandite tegemise tingimused.

  Delegeeritud määrus (EL) 2021/1342, 27. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega teabe kohta, mida kolmandad riigid ning kontrolliasutused ja kontrollorganid peavad nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigete 2 ja 3 kohaselt saatma nende tunnustuse üle tehtavaks järelevalveks seoses imporditavate mahepõllumajanduslike toodetega, ning eeskirjadega sellise järelevalve tegemiseks võetavate meetmete kohta (ELT L 292, 16.8.2021)

  Sisu:

  • sätted, mis käsitlevad järelevalvet kolmandate riikide üle, keda tunnustatakse samaväärsuse alusel kuni 31. detsembrini 2026 seoses liitu eksporditavate mahepõllumajanduslike toodetega;
  • sätted, mis käsitlevad järelevalvet kontrolliasutuste ja kontrollorganite üle, keda tunnustatakse samaväärsuse alusel kuni 31. detsembrini 2024, sealhulgas täpsustatakse esitatav teave, kohapealne kontroll, teated ja õigusnormide rikkumise juhtumite järelmeetmed;
  • sätted, mis käsitlevad kolmandate riikide, kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustuse läbivaatamise eeskirju.

  Delegeeritud määrus (EL) 2021/2305, 21. oktoober 2021, millega täiendatakse määrust (EL) 2017/625 eeskirjadega selle kohta, millistel juhtudel ja tingimustel vabastatakse teatavad mahepõllumajanduslikud ja üleminekuaja tooted piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist ning kus tuleb teha selliste vabastatud toodete ametlik kontroll, ning millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrusi (EL) 2019/2123 ja (EL) 2019/2124 (ELT L 461, 27.12.2021)

  Sisu:

  • täiendatakse määrust (EL) 2017/625 tingimuste osas, millistel juhtudel vabastatakse teatavad liitu toodavad mahepõllumajanduslikud ja üleminekuaja tooted, mille puhul risk inimeste, loomade ja taimede tervisele, loomade heaolule ja keskkonnale on väike või spetsiifiline risk puudub üldse, piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, millega kontrollitakse vastavust mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise nõuetele, ning kus tuleb teha selliste liidu turule viidavate toodete ametlik kontroll;
  • muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2019/2123 ja (EL) 2019/2124. Muudatusega tagatakse, et määrusi (EL) 2019/2123 ja (EL) 2019/2124 kohaldatakse praegu nende kohaldamisalasse kuuluvate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide suhtes, sealhulgas juhul, kui sellised kaubad on mahepõllumajanduslikud või üleminekuaja tooted, mida tuleb vastavalt määruse (EL) 2018/848 artikli 45 lõikele 5 piiripunktis ametlikult kontrollida.

  Delegeeritud määrus (EL) 2021/2306, 21. oktoober 2021, millega täiendatakse määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega, mis käsitlevad liitu importimiseks ette nähtud mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete saadetiste ametlikku kontrolli ning kontrollsertifikaati (ELT L 461, 27.12.2021)

  Sisu:

  • täiendatakse alusakti seoses kontrollsertifikaadi ja ametlike kontrollidega, mida ELi riigid teevad enne kolmandatest riikidest pärit mahepõllumajanduslike toodete ELi vabasse ringlusse lubamist;
  • sätted teabe kohta, mida kolmanda riigi pädev asutus, kontrolliasutus või kontrollorgan peab esitama liitu importimiseks ette nähtud saadetiste nõuete rikkumise juhtumite kohta.

  Delegeeritud määrus (EL) 2022/760, 8. aprill 2022, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2021/2306 Ukrainas välja antud kontrollsertifikaate käsitlevate üleminekusätete osas (ELT L 139, 18.5.2022)

  Sisu:

  • Ukraina postiteenuste katkemise tõttu alates Venemaa sissetungist 24. veebruaril 2022 on kontrolliasutustel ja kontrollorganitel, keda on tunnustatud seoses mahepõllumajanduslike toodete ekspordiga Ukrainast liitu ja kes väljastavad Ukrainas paberkandjal kontrollsertifikaati, mis on käsitsi allkirjastatud, raskusi tagada, et ELi territooriumile sisenemisel on mahepõllumajanduslike toodetega kaasas paberkandjal kontrollsertifikaat;
  • õigusakti kohaselt on lisaks paberkandjal kontrollsertifikaadile ja e-templi kinnitusega kontrollsertifikaadile kuni 30. juunini 2022 võimalik väljastada elektrooniline kontrollsertifikaat ilma kvalifitseeritud e-templi kinnituseta.

  Delegeeritud määrus (EL) 2022/2238, 22. august 2022, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2021/2306 seoses kontrollsertifikaate ja nende väljavõtteid käsitlevate üleminekusätetega ning seoses Ukrainas välja antud kontrollsertifikaate käsitlevate üleminekusätetega (ELT L 294, 15.11.2022)

  Sisu:

  • delegeeritud määruse (EL) 2021/2306 artikli 11 muudatused, et pikendada üleminekusätete kohaldamist nii, et kuni 30. novembrini 2022 võib kontrollsertifikaadi välja anda paberkandjal pärast seda, kui see on TRACESis täidetud ja välja trükitud, et kõik asjaomased osalised saaksid kvalifitseeritud e-templi registreerimise lõpule viia; 
  • kuna seda, kui kaua kestab Venemaa sissetung Ukrainasse, ei ole võimalik prognoosida, võib ilma kvalifitseeritud e-templita kontrolliasutuse või kontrollorgani Ukrainas asuv volitatud isik kuni 30. novembrini 2022 koostada ja esitada kontrollsertifikaadi TRACESis elektrooniliselt ilma e-templi kinnituseta kontrollsertifikaadi lahtris 18.

  Rakendusmäärused

  Rakendusmäärus (EL) 2021/1378, 19. august 2021, millega kehtestatakse teatavad eeskirjad mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete liitu importimisega tegelevatele kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele väljaantava sertifikaadi kohta ning tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/848 (ELT L 297, 20.8.2021)

  Pange tähele, et seda õigusakti on muudetud eespool nimetatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/2119.

  Sisu:

  • kehtestatakse eeskirjad ja näidissertifikaat, mis antakse välja kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele, ning kolmandate riikide tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu vastavalt alusakti artiklile 46.

  Rakendusmäärus (EL) 2021/2307, 21. oktoober 2021, millega kehtestatakse eeskirjad dokumentide ja teatiste kohta, mida nõutakse liitu importimiseks ette nähtud mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete puhul (ELT L 461, 27.12.2021)

  Sisu:

  • sätted, milles käsitletakse importijate, saadetiste eest vastutavate ettevõtjate, esimeste kaubasaajate ja kaubasaajate kinnitusi ja teateid kolmandatest riikidest toodete importimiseks eesmärgiga viia need tooted liidu turule mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodetena;
  • sätted, milles käsitletakse pädevate asutuste teatist saadetiste puhul kahtlustatava või tuvastatud nõuete rikkumise kohta.

  Rakendusmäärus (EL) 2021/2325, 16. detsember 2021, millega kehtestatakse vastavalt määrusele (EL) 2018/848 selliste kolmandate riikide loetelu ning selliste kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu, mida on tunnustatud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigetele 2 ja 3 mahepõllumajanduslike toodete importimiseks liitu (ELT L 465, 29.12.2021)

  Sisu:

  • loetelu samaväärsena tunnustatud kolmandate riikidest ja teave nende tunnustamise kohta, sealhulgas konkreetsed tootekategooriad;
  • loetelu samaväärsena tunnustatud kontrolliasutustest ja kontrollorganitest ning teave riikide ja tootekategooriate kohta, mille suhtes neid tunnustatakse.

  Lisateave mahetoodetega kauplemise kohta, mis on hõlmatud Tšiili, Šveitsi ja Ühendkuningriigiga sõlmitud erilepingutega.

  Rakendusmäärus (EL) 2022/2240, 20. oktoober 2022, millega muudetakse rakendusmääruseid (EL) 2021/1378, (EL) 2021/2119 ja (EL) 2021/2307 sertifikaatide väljastamiseks kasutatava kvalifitseeritud e-templi osas (ELT L 294, 15.11.2022)

  Sisu:

  • rakendusmääruse (EL) 2021/2119 ja rakendusmääruse (EL) 2021/1378 teatavate sätete muutmine seoses kvalifitseeritud e-templi kasutamisega mahepõllumajanduslike sertifikaatide väljaandmiseks alates 1. juulist 2023;
  • lisaks asendatakse rakendusmääruse (EL) 2021/2307 lisa II osas, lahtrit 12 käsitlevate märkuste neljandas lõigus ja lahtrit 13 käsitlevate märkuste teises lõigus kuupäev „30. juunini 2022“ kuupäevaga „30. novembrini 2022“, et viia see kooskõlla delegeeritud määruse (EL) 2022/2238 uute sätetega.