Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Zakonodavstvo u sektoru ekoloških proizvoda

Uvod u pravne akte

Od 1. siječnja 2022. Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. primjenjuje se kao mjerodavni zakonodavni akt, poznat i kao temeljni akt, kojim se utvrđuju pravila o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. Novom uredbom propisana su prijelazna razdoblja za provedbu određenih novih odredaba, posebno onih o trgovini. Ako se odredbe iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, donesenih tijekom prethodnog mandata Vijeća i Komisije, mogu primjenjivati u ograničenom razdoblju, upućujemo na odjeljak 2. poglavlja IX. Uredbe (EU) 2018/848.

Usto je 2023. objavljen dodatni zakonodavni akt kojim se utvrđuju posebni zahtjevi za označivanje hrane za kućne ljubimce proizvedene u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/848: 

 • Uredba (EU) 2023/2419 od 18. listopada 2023. o označivanju ekološke hrane za kućne ljubimce (SL L, 2023/2419, 27.10.2023.).

Na temelju Uredbe (EU) 2018/848 Komisija donosi detaljne sekundarne pravne akte.

Ovo su vrste sekundarnih pravnih akata:

 • delegirani akti, poznati i kao delegirane uredbe Komisije, akti su opće primjene kojima se dopunjuju („Delegirana uredba Komisije o dopuni”) ili mijenjaju („Delegirana uredba Komisije o izmjeni”) određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu ključni (u smislu komplementarnih elemenata)
 • provedbeni akti, poznati i kao provedbene uredbe Komisije, koji se upotrebljavaju kada je potrebno osigurati jedinstvene uvjete provedbe.

Delegirani akti o izmjeni temeljnog akta postupno se uključuju u takozvani „pročišćeni” tekst zakonodavnog akta i postaju njegov dio. Treba imati na umu da je pročišćena verzija Uredbe (EU) 2018/848 dostupna samo u informativne svrhe i da nema pravni učinak. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu.

Popis sekundarnih akata koji se odnose na ekološki uzgoj obuhvaća tri glavna područja: proizvodnju i označivanje, kontrole i trgovinu.

Proizvodnja i označivanje

Sljedeći sekundarni akti odnose se na ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2020/427 od 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode (SL L 87, 23.3.2020.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena dijela I. točke 1.3. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 o odstupanjima u proizvodnji klica
 • izmjena dijela II. točke 1.9.6.2. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 o hranidbi pčela u slučaju rizika za preživljavanje
 • dodavanje nove točke 3.1.2.3. o uzgoju mlađi u akvakulturi dijelu III. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848
 • izmjena točke 3.1.3.3. brisanjem najvećeg postotka krmiva biljnog podrijetla u akvakulturi.

Delegirana uredba (EU) 2020/1794 od 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala (SL L 402, 1.12.2020.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena dijela I. točke 1.8.5. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala kojom se omogućuje upotreba biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i utvrđuju uvjeti za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala kada ekološki materijal nije dostupan.

Delegirana uredba (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda (SL L 133, 20.4.2021.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena točke 2.1. Priloga III. kako bi se dodali zahtjevi u pogledu informacija koje je potrebno navesti na oznakama krmnih smjesa koje će se upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji i na oznakama mješavina sjemena krmnog bilja kao biljnog reprodukcijskog materijala.

Delegirana uredba (EU) 2021/716 оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi (SL L 151, 3.5.2021.)

Glavni sadržaj:

 • zamjena dijela I. točke 1.3. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 detaljnim pravilima proizvodnje klica i glava cikorije
 • izmjena dijela III. točke 3.1.3.4. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 kako bi se dopustila upotreba ekološkog kolesterola u hrani za mekušice i velike slatkovodne kozice
 • zamjena točke 3.1.4.2. kako bi se izmijenili zahtjevi u pogledu učestalosti liječenja protiv nametnika za sve vrste osim lososa i utvrdio najveći broj liječenja za sve akvakulturne vrste.

Delegirana uredba (EU) 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu neekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materijala

Glavni sadržaj:

 • izmjena dijela I. točke 1.8.5. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 o upotrebi biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala utvrđivanjem uvjeta za sadnice iz prijelaznog razdoblja i za upotrebu biljnog reprodukcijskog materijala u skladu s uvjetima utvrđenima u novoj točki 1.8.6.
 • dodavanje točke 1.8.5.8. o zabrani odobravanja neekoloških sadnica vrsta s kratkim ciklusom uzgoja
 • dodavanje točke 1.8.6. sa zahtjevima za odobrenje proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala u slučaju da matične biljke ili, ako je relevantno, drugo bilje koji su namijenjeni proizvodnji biljnog reprodukcijskog materijala i proizvedeni u skladu s točkom 1.8.2. nisu dostupni u dovoljnoj količini ili nisu dovoljno kvalitetni.

Delegirana uredba (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji (SL L 428, 18.12.2020.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna Uredbe (EU) 2018/848 pravilima proizvodnje u iznimnim slučajevima koja se odnose na priznavanje katastrofalnih okolnosti, uvjete i vrstu odstupanja koja nadležna tijela mogu odobriti subjektima u slučaju katastrofalnih događaja te njihovo praćenje i izvješćivanje.

Delegirana uredba (EU) 2021/1189 od 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta (SL L 258, 20.7.2021.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i stavljanje na tržište ekološkog heterogenog materijala, posebno u odnosu na opis, identitet, sanitarnu kvalitetu, analitičku čistoću i postotak klijavosti, pakiranje i označivanje, informacije koje subjekti trebaju čuvati, održavanje i službene kontrole.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1450 оd 27. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe neekološke proteinske hrane za životinje u ekološkoj stočarskoj proizvodnji nakon ruske invazije na Ukrajinu (SL L 228, 2.9.2022.)

Glavni sadržaj:

 • zbog ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. u nekoliko država članica došlo je do ozbiljnih privremenih posljedica u opskrbi ekološkom proteinskom hranom za životinje, što je ugrozilo kontinuitet ekološke proizvodnje
 • tim se aktom nekolicini država članica koje su tu situaciju priznale kao katastrofalnu okolnost dopušta da najviše 5 % neekološkog proteinskog krmiva upotrebljavaju za starije kategorije svinja i peradi u razdoblju od najviše jedne godine.

Provedbene uredbe

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 od 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice (SL L 98, 31.3.2020.)

Glavni sadržaj:

 • dokumenti koji se dostavljaju u slučaju retroaktivnog priznavanja prethodnih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju
 • pravila proizvodnje za stoku i životinje iz akvakulture, prerađene prehrambene proizvode i hranu za životinje te povezane prijelazne odredbe
 • informacije koje države članice trebaju dostaviti o dostupnosti na tržištu ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala, biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa (SL L 253, 16.7.2021.)

Glavni sadržaj:

 • uvjeti za odobravanje tvari i proizvoda za upotrebu u ekološkoj proizvodnji
 • postupak za izdavanje posebnih odobrenja za upotrebu proizvoda i tvari na određenim područjima trećih zemalja
 • prijelazne mjere za čišćenje i dezinfekciju ekoloških proizvoda i neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji su navedeni u relevantnim prilozima Uredbi (EZ) br. 889/2008
 • prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2022. za valjanost dokumentiranih dokaza na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa (SL L 16, 18.1.2023.)

Glavni sadržaj:

 • izmjene popisa proizvoda i tvari koji se mogu upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji nakon što Stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) i Komisija pregledaju dokumentaciju koju su dostavile države članice.

Kontrole

Sljedeći sekundarni akti odnose se na kontrole u ekološkom sektoru.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o zahtjevima za skupine subjekata (SL L 151, 3.5.2021.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena članka 36. Uredbe (EU) 2018/848 kako bi se utvrdili zahtjevi za zemljopisnu blizinu članova skupine subjekata, sustav unutarnjih kontrola (ICS) i odgovornosti članova skupine, rukovoditelja ICS-a i inspektora u ICS-u
 • izmjena članka 36. Uredbe (EU) 2018/848 kako bi se utvrdio popis situacija koje se mogu smatrati nedostacima sustava unutarnje kontrole.

Delegirana uredba (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji (SL L 222, 22.6.2021.)

Glavni sadržaj:

 • zamjena Priloga VI. Uredbi (EU) 2018/848 modelom certifikata za subjekte i skupine subjekata kako je utvrđeno u članku 35.

Delegirana uredba (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji (SL L 334, 22.9.2021.)

Glavni sadržaj:

 • uvođenje zahtjeva za detaljno vođenje evidencije koji se odnose na subjekte i skupine subjekata koji primjenjuju posebna pravila ekološke proizvodnje.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 od 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata (SL L 165, 11.5.2021.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna temeljnog akta pravilima o sljedivosti i provjerama bilance mase tijekom službenih kontrola subjekata i skupina subjekata
 • dodatni zahtjevi za službene kontrole skupina subjekata.

Delegirana uredba (EU) 2021/2304 od 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici (SL L 461, 27.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna temeljnog akta odredbama i predloškom dopunskog certifikata kojim se potvrđuje da, za potrebe izvoza, u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/207 оd 24. studenoga 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji (SL L 29, 1.2.2023.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena Priloga VI. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu modela certifikata u skladu s člankom 35. stavkom 1.

Provedbene uredbe

Provedbena uredba (EU) 2021/279 od 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (SL L 62, 23.2.2021.)

Glavni sadržaj:

 • određivanje postupovnih koraka koje subjekti trebaju slijediti u slučaju sumnje na nesukladnost zbog prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari
 • utvrđivanje metodologije službenih istraga u slučaju prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari
 • utvrđivanje detaljnih uvjeta za upućivanje na proizvode iz prijelaznog razdoblja i druge navode na oznakama ekoloških proizvoda
 • određivanje zahtjeva u pogledu sastava i najvećeg broja članova u skupini subjekata
 • određivanje zahtjeva za dokumente i evidencije za potrebe sustava unutarnjih kontrola i za obavijesti rukovoditelja sustava unutarnjih kontrola, određivanje najmanjih postotaka za kontrole i uzorkovanje
 • određivanje minimalnih zahtjeva za nacionalni katalog mjera u slučaju utvrđene nesukladnosti i određivanje fakultativnih smjernica
 • uspostava obveze nadležnih tijela da za razmjenu informacija s Komisijom i drugim državama članicama EU-a koriste Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS)
 • određivanje prijelaznog razdoblja do 1. siječnja 2025. kako bi se skupine subjekata u trećim zemljama uskladile sa zahtjevom u pogledu najvećeg broja članova u skupini.

Provedbena uredba (EU) 2021/1935 od 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca (SL L 396, 10.11.2021., str. 17.–26.)

Glavni sadržaj:

 • uvođenje Informacijskog sustava za ekološku poljoprivredu za dostavljanje informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u okviru godišnjih izvješća
 • predlošci za podatke o ekološkoj proizvodnji u godišnjim izvješćima.

Provedbena uredba (EU) 2021/2119 od 1. prosinca 2021. o evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama (SL L 430, 2.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • podrobne odredbe o izdavanju certifikata u skladu s člankom 35. u elektroničkom obliku, o zahtjevima koji se primjenjuju na subjekte i skupine subjekata u pogledu vođenja evidencije, o izjavama i drugim obavijestima koje se stavljaju na raspolaganje kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama.

Provedbena uredba (EU) 2023/1195 оd 20. lipnja 2023. o utvrđivanju pravila o pojedinostima i obliku informacija koje države članice trebaju staviti na raspolaganje o rezultatima službenih istraga u slučajevima onečišćenja proizvodima ili tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji (SL L 158, 21.6.2023.)

Glavni sadržaj:

 • obrazac iz Informacijskog sustava za ekološku poljoprivredu (OFIS) koji države članice trebaju upotrebljavati za izvješćivanje o rezultatima službenih istraga iz članka 29. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848

Trgovina

Sljedeći sekundarni akti odnose se na trgovinu u ekološkom sektoru.

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama (SL L 336, 23.9.2021.)

Glavni sadržaj:

 • izmjena članka 46. temeljnog akta u pogledu kriterija za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova za obavljanje kontrola u trećim zemljama, uključujući dodatne informacije i uvjete potrebne za obavljanje njihovih zadaća, kapacitet i kompetencije njihova osoblja
 • dodatni kriteriji za povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova, primjerice u slučaju nepružanja relevantnih informacija za njihov nadzor ili nepoduzimanja odgovarajućih korektivnih mjera.

Delegirana uredba (EU) 2021/1698 od 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi (SL L 336, 23.9.2021.)

Glavni sadržaj:

 • utvrđivanje postupaka i zahtjeva za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u trećim zemljama
 • pojedinosti o tehničkom dosjeu koji treba dostaviti Komisiji i zahtjevu za proširenje područja primjene priznanja
 • opći zahtjevi u pogledu nadzora nad kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama koji provodi Komisija te godišnjih izvješća, pregleda na terenu i revizija, provjera sljedivosti, ad hoc zahtjeva Komisije i popisa visokorizičnih proizvoda
 • zahtjevi u pogledu kontrola nad subjektima i skupinama subjekata, provjera za certificiranje, metoda i tehnika kontrole, uzorkovanja i odabira laboratorija, dokumentiranih postupaka kontrole i zapisnika o kontrolama
 • posebni zahtjevi u pogledu kontrole za akvakulturu
 • provjera pošiljaka namijenjenih uvozu u Uniju, radnje koje obavljaju kontrolna tijela i kontrolne ustanove u okviru razmjene informacija, dodatna pravila u slučaju nesukladnosti
 • provjere koje se provode u svrhu retroaktivnog priznavanja prethodnih prijelaznih razdoblja i izvješćivanje o tome
 • izvješćivanje o odobrenjima za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala
 • odstupanja u pogledu upotrebe neekološki uzgojenih životinja i nedorasle ribe iz neekološke akvakulture
 • izvješćivanje o odobrenjima za upotrebu neekoloških sastojaka
 • priznavanje katastrofalnih okolnosti i uvjeti za odstupanja.

Delegirana uredba (EU) 2021/1342 od 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora (SL L 292, 16.8.2021.)

Glavni sadržaj:

 • odredbe o nadzoru nad trećim zemljama koje su do 31. prosinca 2026. priznate kao ekvivalentne za izvoz ekoloških proizvoda u Uniju
 • odredbe o nadzoru nad kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama koje su do 31. prosinca 2024. priznate kao ekvivalentne, među ostalim o informacijama koje treba dostaviti, pregledima na terenu, obavijestima i postupanju u slučaju nepravilnosti
 • odredbe o pravilima za preispitivanje priznavanja trećih zemalja, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu uvjeta pod kojima se određeni ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja koji ulaze u Uniju i koji predstavljaju nizak rizik ili ne predstavljaju specifični rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, dobrobit životinja ili okoliš izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama koje se provode radi verifikacije usklađenosti s pravilima o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te u pogledu mjesta na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište Unije
 • izmjene delegiranih uredbi (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124. Izmjenom se osigurava da se uredbe (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 primjenjuju na bilje, biljne proizvode i druge predmete koji su trenutačno obuhvaćeni njihovim područjem primjene, među ostalim ako je takva roba ekološki proizvod ili proizvod iz prijelaznog razdoblja koji podliježe službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848.

Delegirana uredba (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • dopuna temeljnog akta u pogledu potvrde o inspekciji i službenih kontrola koje države članice EU-a provode prije puštanja u slobodni promet u Uniji ekoloških proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja
 • odredbe o informacijama koje treba dostaviti nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji o slučajevima nesukladnosti pošiljaka namijenjenih uvozu u Uniju.

Delegirana uredba (EU) 2022/760 od 8. travnja 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji izdane u Ukrajini (SL L 139, 18.5.2022.)

Glavni sadržaj:

 • zbog poremećaja u pružanju poštanskih usluga u Ukrajini uzrokovanog ruskom invazijom 24. veljače 2022. kontrolna tijela i kontrolne ustanove koji su priznati u svrhu izvoza ekoloških proizvoda iz Ukrajine u Uniju i koji u Ukrajini izdaju potvrde o inspekciji u papirnatom obliku s vlastoručnim potpisom imaju poteškoća s osiguravanjem da potvrda o inspekciji u papirnatom obliku bude priložena ekološkoj robi pri ulasku na područje Unije
 • aktom se omogućuje da se do 30. lipnja 2022. uz potvrde o inspekciji u papirnatom obliku i potvrde o inspekciji s kvalificiranim elektroničkim pečatom izdaju i elektroničke potvrde o inspekciji bez kvalificiranog elektroničkog pečata.

Delegirana uredba (EU) 2022/2238 od 22. kolovoza 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji i izvatke iz njih te u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji izdane u Ukrajini (SL L 294, 15.11.2022.)

Glavni sadržaj:

 • izmjene članka 11. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 radi produljenja primjenjivosti prijelaznih odredaba kako bi se izvadak iz potvrde o inspekciji, nakon što se ispuni u sustavu TRACES i ispiše, do 30. studenoga 2022. mogao ovjeravati i na papiru kako bi se zainteresiranim dionicima omogućilo da dovrše uvođenje kvalificiranog elektroničkog pečata 
 • usto, s obzirom na nepredvidivo trajanje ruske invazije na Ukrajinu, utvrđeno je da ovlaštena osoba u Ukrajini iz kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koji nisu opremljeni kvalificiranim elektroničkim pečatom može do 30. studenoga 2022. u sustavu TRACES izraditi i podnijeti potvrdu o inspekciji u elektroničkom obliku bez kvalificiranog elektroničkog pečata u polju 18 potvrde.

Provedbene uredbe

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 (SL L 297, 20.8.2021.)

Napomena: taj akt izmijenjen je prethodno navedenom Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2119.

Glavni sadržaj:

 • utvrđivanje odredaba i modela certifikata koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama te popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u trećim zemljama u skladu s člankom 46. temeljnog akta.

Provedbena uredba (EU) 2021/2307 od 21. listopada 2021. o dokumentima i obavijestima obaveznima za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju (SL L 461, 27.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • odredbe o izjavama i komunikacijama uvoznikâ, subjekata odgovornih za pošiljke, prvih primatelja i primatelja u pogledu uvoza proizvoda iz trećih zemalja u svrhu stavljanja tih proizvoda na tržište unutar Unije kao ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja
 • odredbe o obavješćivanju od strane nadležnih tijela o sumnjama na nesukladnosti ili utvrđenim nesukladnostima pošiljaka.

Provedbena uredba (EU) 2021/2325 od 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju (SL L 465, 29.12.2021.)

Glavni sadržaj:

 • popisi trećih zemalja priznatih u svrhu ekvivalentnosti i informacije o njihovu priznavanju, uključujući posebne kategorije proizvoda
 • popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u svrhu ekvivalentnosti te informacije o zemljama i kategorijama proizvoda za koje su priznati.

Dostupne su i posebne informacije o trgovini ekološkim proizvodima obuhvaćenima posebnim sporazumima s Čileom, Švicarskom i Ujedinjenom Kraljevinom.

Provedbena uredba (EU) 2022/2240 od 20. listopada 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/1378, Provedbene uredbe (EU) 2021/2119 i Provedbene uredbe (EU) 2021/2307 u pogledu upotrebe kvalificiranog elektroničkog pečata za izdavanje certifikata (SL L 294, 15.11.2022.)

Glavni sadržaj:

 • izmjene određenih odredaba Provedbene uredbe (EU) 2021/2119 i Provedbene uredbe (EU) 2021/1378 radi uvođenja upotrebe kvalificiranog elektroničkog pečata za izdavanje ekoloških certifikata od 1. srpnja 2023.
 • u dijelu II. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2307, u četvrtom odlomku napomena koje se odnose na polje 12 i u drugom odlomku napomena koje se odnose na polje 13, datum „30. lipnja 2022.” zamijenjen je datumom „30. studenoga 2022.” kako bi se uskladio s novim odredbama Delegirane uredbe (EU) 2022/2238.

Novosti