Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Právne predpisy pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby

Úvod k právnym aktom

Platným legislatívnym aktom (známym aj ako základný akt), ktorým sa upravuje ekologická poľnohospodárska výroba, je od 1. januára 2022 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007. Novým nariadením sa stanovujú prechodné obdobia na vykonávanie niektorých nových ustanovení, najmä o obchode. V kapitole IX oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa uvádzajú informácie o tom, kedy sa počas obmedzeného obdobia môžu uplatňovať ustanovenia predchádzajúceho nariadenia Rady (ES) č. 834/2007nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008.

Okrem toho bol v roku 2023 uverejnený ďalší legislatívny akt, v ktorom sa stanovujú osobitné požiadavky na označovanie krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/848: 

 • nariadenie (EÚ) 2023/2419 z 18. októbra 2023 o označovaní krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby pre spoločenské zvieratá (Ú. v. EÚ L, 2023/2419, 27.10.2023).

Komisia prijíma na základe nariadenia (EÚ) 2018/848 ďalšie podrobné sekundárne právne akty.

Druhy sekundárnych právnych aktov sú:

 • delegované akty, známe aj ako delegované nariadenia Komisie – všeobecne záväzné akty, ktorými sa dopĺňajú (ďalej len „delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa“) alebo menia (ďalej len „delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení“) niektoré nepodstatné (v zmysle doplnkové) prvky legislatívneho aktu,
 • vykonávacie akty, známe aj ako vykonávacie nariadenia Komisie, ktoré sa používajú vtedy, ak sú potrebné jednotné podmienky vykonávania.

Delegované akty, ktorými sa mení základný akt, sa postupne začleňujú do takzvaného „konsolidovaného“ znenia legislatívneho aktu a stávajú sa jeho súčasťou. Upozorňujeme, že konsolidované znenie nariadenia (EÚ) 2018/848 je sprístupnené len na informačné účely, ale nemá žiadny právny účinok. Autentické znenia príslušných aktov vrátane ich citácií a odôvodnení sú znenia uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex.

Zoznam sekundárnych aktov týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva sa vzťahuje na tri hlavné oblasti: výroba a označovanie, kontroly a obchod.

Výroba a označovanie

Tieto sekundárne akty sa týkajú ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Delegované nariadenia

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. ES L 87 23.3.2020).

Hlavný obsah:

 • zmena bodu 1.3 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 o odchýlkach pri výrobe naklíčených semien,
 • zmena bodu 1.9.6.2 časti II prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 o kŕmení včiel v prípade ohrozenia prežitia,
 • pridanie nového bodu 3.1.2.3 o chove mladých jedincov akvakultúry v časti III prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848,
 • zmena bodu 3.1.3.3 vypustením maximálneho percenta krmiva rastlinného pôvodu v akvakultúre.

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/1794 zo 16. septembra 2020, ktorým sa mení časť I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a neekologického rastlinného množiteľského materiálu (Ú. v. ES L 402 1.12.2020).

Hlavný obsah:

 • zmena bodu 1.8.5 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a ekologického rastlinného množiteľského materiálu, čím sa umožňuje používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a stanovovanie podmienok používania neekologického rastlinného množiteľského materiálu, keď organický materiál nie je dostupný.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 133, 20.4.2021).

Hlavný obsah:

 • zmena bodu 2.1 prílohy III s cieľom doplniť požiadavky na informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním kŕmnych zmesí používaných v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaním osív krmovín ako rastlinného množiteľského materiálu.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/716 z 9. februára 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby týkajúce sa naklíčených semien a čakankových pukov, krmiva pre určité živočíchy akvakultúry a ošetrení živočíchov akvakultúry proti parazitom (Ú. v. EÚ L 151, 3.5.2021).

Hlavný obsah:

 • nahradenie bodu 1.3 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 podrobnými pravidlami výroby naklíčených semien a čakankových pukov,
 • zmena bodu 3.1.3.4 časti III prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 s cieľom umožniť používanie ekologického cholesterolu v krmive kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet,
 • nahradenie bodu 3.1.4.2 s cieľom zmeniť požiadavky na frekvenciu ošetrenia proti parazitom v prípade všetkých druhov okrem lososa a stanoviť maximálny počet ošetrení v prípade všetkých druhov akvakultúry.

Delegované nariadenie (EÚ) 2022/474 zo 17. januára 2022, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu a používanie neekologických semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu, semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a ekologických semenáčikov a iného rastlinného množiteľského materiálu.

Hlavný obsah:

 • zmena bodu 1.8.5 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 o používaní rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a neekologického rastlinného množiteľského materiálu stanovením podmienok semenáčikov z konverzie a používania rastlinného množiteľského materiálu v súlade s podmienkami stanovenými podľa nového bodu 1.8.6,
 • doplnenie bodu 1.8.5.8 o zákaze povoľovať neekologické semenáčiky druhov s krátkym cyklom pestovania,
 • doplnenie bodu 1.8.6 s požiadavkami na povoľovanie výroby rastlinného množiteľského materiálu, ak materské rastliny alebo prípadne iné rastliny určené na produkciu rastlinného množiteľského materiálu a vyprodukované v súlade s bodom 1.8.2 nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve alebo v dostatočnej kvalite.

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/2146 z 24. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (Ú. v. EÚ L 428, 18.12.2020).

Hlavný obsah:

 • doplnenie nariadenia (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby o uznávaní katastrofických okolností, podmienok a typov výnimiek, ktoré môžu príslušné orgány udeliť prevádzkovateľom v prípade katastrofických udalostí, a o ich monitorovaní a podávaní správ.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1189 zo 7. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním (Ú. v. EÚ L 258, 20.7.2021).

Hlavný obsah:

 • doplnenie nariadenia (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o osobitné požiadavky pri výrobe ekologického heterogénneho materiálu a obchodovaní s ním, najmä pokiaľ ide o požiadavky na popis, identitu, hygienickú kvalitu, analytickú čistotu a klíčivosť, balenie a označovanie, informácie, ktoré majú prevádzkovatelia uchovávať, údržbu a úradné kontroly.

Delegované nariadenie (EÚ) 2022/1450 z 27. júna 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o používanie neekologického bielkovinového krmiva v ekologickej živočíšnej výrobe v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu (Ú. v. EÚ L 228, 2.9.2022).

Hlavný obsah:

 • v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022, došlo v niekoľkých členských štátoch k závažnému dočasnému vplyvu na dodávky bielkovinových krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, čo ohrozilo kontinuitu ekologickej poľnohospodárskej výroby;
 • tento akt umožňuje niekoľkým členským štátom, ktoré uznali túto situáciu za katastrofickú okolnosť, použiť na kŕmenie starších kategórií ošípaných a hydiny až 5 % neekologického bielkovinového krmiva, a to maximálne počas jedného roka.

Vykonávacie nariadenia

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020).

Hlavný obsah:

 • dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť v prípade spätného uznania predchádzajúcich období na účely konverzie na ekologickú poľnohospodársku výrobu,
 • pravidlá chovu hospodárskych zvierat a živočíchov akvakultúry, pravidlá výroby spracovaných potravín a krmív so súvisiacimi prechodnými ustanoveniami,
 • informácie, ktoré majú zasielať krajiny EÚ o dostupnosti ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie, ekologických zvierat a mladých jedincov živočíchov akvakultúry z ekologických chovov na trhu.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy (Ú. v. EÚ L 253, 16.7.2021).

Hlavný obsah:

 • podmienky povoľovania látok a produktov na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • postup udeľovania osobitných povolení na používanie produktov a látok v určitých oblastiach tretích krajín,
 • prechodné opatrenia na čistenie a dezinfekciu ekologickej poľnohospodárskej výroby a neekologických poľnohospodárskych zložiek uvedených v príslušných prílohách k nariadeniu (ES) č. 889/2008,
 • prechodné obdobie do 31. decembra 2022 na platnosť dokumentácie podľa článku 68 nariadenia (ES) č. 889/2008.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/121 zo 17. januára 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy (Ú. v. EÚ L 16, 18.1.2023).

Hlavný obsah:

 • Zmeny zoznamov produktov a látok, ktoré sa môžu používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe po tom, ako expertná skupina pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (EGTOP) a Komisia preskúmajú dokumentáciu predloženú členskými štátmi.

Kontroly

Tieto sekundárne akty sa týkajú kontrol v odvetví ekologického poľnohospodárstva.

Delegované nariadenia

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/715 z 20. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na skupiny prevádzkovateľov (Ú. v. EÚ L 151, 3.5.2021).

Hlavný obsah:

 • zmena článku 36 nariadenia (EÚ) 2018/848 s cieľom stanoviť požiadavky na geografickú blízkosť členov skupiny prevádzkovateľov, systém vnútorných kontrol a zodpovednosti členov skupiny, správcu systému vnútorných kontrol a inšpektorov systému vnútorných kontrol,
 • zmena článku 36 nariadenia (EÚ) 2018/848 s cieľom vytvoriť zoznam situácií, ktoré sa môžu považovať za nedostatky systému vnútorných kontrol.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1006 z 12. apríla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o vzor certifikátu potvrdzujúceho súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 222, 22.6.2021).

Hlavný obsah:

 • nahradenie prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2018/848 vzorom certifikátu pre prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov podľa článku 35.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1691 z 12. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na vedenie záznamov pre prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (Ú. v. EÚ L 334, 22.9.2021).

Hlavný obsah:

 • zavedenie podrobných požiadaviek na vedenie záznamov pre prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov uplatňujúcich osobitné pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov (Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021).

Hlavný obsah:

 • doplnenie základného aktu o pravidlá kontrol vysledovateľnosti a kontrol hmotnostnej bilancie počas úradných kontrol prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov,
 • dodatočné požiadavky na úradné kontroly skupín prevádzkovateľov.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2304 z 18. októbra 2021, ktorým sa nariadenie (EÚ) 2018/848 dopĺňa o pravidlá vydávania doplnkových certifikátov, ktorými sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021).

Hlavný obsah:

 • doplnenie základného aktu o ustanovenia a vzor doplnkového certifikátu o nepoužívaní antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov na účely vývozu.

Delegované nariadenie (EÚ) 2023/207 z 24. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o vzor certifikátu potvrdzujúceho súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 29, 1.2.2023).

Hlavný obsah:

 • zmena prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o vzor certifikátu podľa článku 35 ods. 1.

Vykonávacie nariadenia

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 62, 23.2.2021).

Hlavný obsah:

 • stanovenie procedurálnych krokov, ktoré musia prevádzkovatelia vykonať v prípade podozrenia na nedodržiavanie súladu z dôvodu prítomnosti nepovolených produktov alebo látok,
 • stanovenie metodiky úradného vyšetrovania v prípade prítomnosti nepovolených produktov alebo látok,
 • stanovenie podrobných podmienok pre odkaz na konverziu a iné údaje na etikete produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
 • stanovenie požiadaviek na zloženie a maximálnu veľkosť skupiny prevádzkovateľov,
 • stanovenie požiadaviek na dokumenty a záznamy na účely systému vnútorných kontrol a na oznámenia od správcov systému vnútorných kontrol, stanovenie minimálnych percentuálnych podielov kontrol a odberu vzoriek,
 • stanovenie minimálnych požiadaviek na vnútroštátnych katalóg opatrení v prípade zisteného nedodržiavania súladu, ako aj nepovinné usmernenia,
 • zavedenie povinného používania informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS) príslušnými orgánmi na výmenu informácií s Komisiou a ostatnými krajinami EÚ,
 • stanovenie prechodného obdobia do 1. januára 2025 pre skupiny prevádzkovateľov v tretích krajinách, pokiaľ ide o dodržiavanie maximálnej veľkosti skupiny.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1935 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru (Ú. v. EÚ L 396, 10.11.2021, s. 17 – 26).

Hlavný obsah:

 • ustanovenie používania informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo na predkladanie informácií a údajov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v rámci výročných správ,
 • poskytovanie vzorov údajov o ekologickej výrobe vo výročných správach.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2119 z 1. decembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 430, 2.12.2021).

Hlavný obsah:

 • podrobné ustanovenia o vydávaní certifikátov podľa článku 35 v elektronickej podobe, o požiadavkách na vedenie záznamov prevádzkovateľmi a skupinami prevádzkovateľov, o vyhláseniach a iných oznámeniach, ktoré sa majú sprístupniť inšpekčným organizáciám alebo súkromným inšpekčným organizáciám.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/1195 z 20. júna 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podrobností a formátu informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť o výsledkoch úradných vyšetrovaní súvisiacich s prípadmi kontaminácie produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2023).

Hlavný obsah:

 • Vzor OFIS, ktorý majú členské štáty používať na oznamovanie výsledkov úradných vyšetrovaní vykonaných v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848

Obchod

Tieto sekundárne akty sa týkajú obchodu v odvetví ekologického poľnohospodárstva.

Delegované nariadenia

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1697 z 13. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách, a zrušenia ich uznania (Ú. v. EÚ L 336, 23.9.2021).

Hlavný obsah:

 • zmena článku 46 základného aktu o kritériách uznávania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na vykonávanie kontrol v tretích krajinách vrátane dodatočných informácií a podmienok potrebných na plnenie ich úloh, kapacitu a spôsobilosti ich zamestnancov,
 • dodatočné kritériá týkajúce sa zrušenia uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, napríklad v prípade neposkytnutia relevantných informácií na účely dohľadu nad nimi alebo neposkytnutia primeraných nápravných opatrení.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať (Ú. v. EÚ L 336, 23.9.2021).

Hlavný obsah:

 • stanovenie postupov a požiadaviek na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v tretích krajinách,
 • podrobnosti o technickej dokumentácii, ktorá sa má predložiť Komisii, a žiadosti o rozšírenie rozsahu uznania,
 • všeobecné požiadavky Komisie na dohľad nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami, výročné správy, preskúmania na mieste a audity, kontroly vysledovateľnosti, ad hoc žiadosti Komisie, zoznam vysokorizikových produktov,
 • požiadavky na kontroly týkajúce sa prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov, kontroly na účely certifikácie, metódy a techniky kontroly, odber vzoriek a výber laboratórií, dokumentované kontrolné postupy a záznamy o kontrolách,
 • osobitné požiadavky týkajúce sa kontroly akvakultúry,
 • overovanie zásielok určených na dovoz do Únie, opatrenia, ktoré majú vykonávať štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, pokiaľ ide o výmenu informácií, dodatočné pravidlá v prípade nedodržiavania súladu,
 • kontroly, ktoré sa majú vykonávať, a podávanie správ o spätnom uznaní predchádzajúcich období konverzie,
 • podávanie správ o povoleniach na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu,
 • výnimky týkajúce sa používania zvierat nepochádzajúcich z ekologických chovov a mladých jedincov akvakultúry,
 • podávanie správ o povoleniach na používanie neekologických zložiek,
 • uznanie katastrofických okolností a podmienky pre výnimky.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu (Ú. v. EÚ L 292, 16.8.2021).

Hlavný obsah:

 • ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad tretími krajinami v rámci uznávania rovnocennosti do 31. decembra 2026 v prípade vývozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do EÚ,
 • ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami v rámci uznávania rovnocennosti do 31. decembra 2024 vrátane informácií, ktoré sa majú poskytnúť, preskúmania na mieste, oznámení a následných opatrení v prípadoch nezrovnalostí,
 • ustanovenia týkajúce sa pravidiel na preskúmanie uznania tretích krajín, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021).

Hlavný obsah:

 • doplnenie nariadenia (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sú určité produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie, ktoré vstupujú do Únie a ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko pre zdravie ľudí, zvierat ani rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat ani pre životné prostredie, oslobodené od úradných kontrol na hraničných staniciach, ktoré sa vykonávajú na overenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a miesto, na ktorom sa majú vykonávať úradné kontroly takýchto produktov, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie,
 • zmena delegovaných nariadení (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124. Touto zmenou sa zabezpečuje, aby sa nariadenia (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 uplatňovali na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré v súčasnosti patria do rozsahu ich pôsobnosti, a to aj vtedy, ak sú týmto tovarom produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021).

Hlavný obsah:

 • doplnenie základného aktu, pokiaľ ide o certifikát o inšpekcii a úradné kontroly vykonávané krajinami EÚ pred tým, ako sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby prepustia do voľného obehu v EÚ,
 • ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré má poskytnúť príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v tretej krajine o prípadoch nesúladu zásielok určených na dovoz do EÚ.

Delegované nariadenie (EÚ) 2022/760 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii vydaných na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 139, 18.5.2022).

Hlavný obsah:

 • z dôvodu narušenia poštových služieb na Ukrajine v dôsledku ruskej invázie, ktorá sa začala 24. februára 2022, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané na účely vývozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do EÚ, ktoré vydávajú certifikát o inšpekcii v papierovej podobe s vlastnoručným podpisom na Ukrajine, majú problémy zabezpečiť, aby sa certifikát o inšpekcii v papierovej podobe predložil spolu s tovarom ekologickej poľnohospodárskej výroby pri vstupe na územie EÚ,
 • aktom sa umožňuje do 30. júna 2022 vydávať okrem certifikátov o inšpekcii v papierovej podobe a certifikátov o inšpekcii vydaných s elektronickou pečaťou aj certifikáty o inšpekcii elektronicky bez použitia kvalifikovanej elektronickej pečate.

Delegované nariadenie (EÚ) 2022/2238 z 22. augusta 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii a výpisov z nich a pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii vydaných na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 294, 15.11.2022).

Hlavný obsah:

 • zmena článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306 s cieľom rozšíriť uplatniteľnosť prechodných ustanovení tak, aby výpis z certifikátu o inšpekcii mohol byť do 30. novembra 2022 potvrdený v papierovej podobe aj po vyplnení v systéme TRACES a následnom vytlačení s cieľom umožniť všetkým dotknutým subjektom dokončiť registráciu na získanie kvalifikovanej elektronickej pečate, 
 • vzhľadom na nepredvídateľné trvanie ruskej invázie na Ukrajine okrem toho môže oprávnená osoba so sídlom na Ukrajine zastupujúca štátnu inšpekčnú službu alebo súkromnú inšpekčnú službu, ktorá ešte nie je vybavená kvalifikovanou elektronickou pečaťou, do 30. novembra 2022 v systéme TRACES vytvárať a predkladať certifikát o inšpekcii v elektronickom formáte bez použitia kvalifikovanej elektronickej pečate v kolónke 18 daného certifikátu.

Vykonávacie nariadenia

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 (Ú. v. EÚ L 297, 20.8.2021)

Upozorňujeme, že tento akt bol zmenený vyššie uvedeným vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/2119.

Hlavný obsah:

 • ustanovenia a vzor certifikátu vydávaného prevádzkovateľom, skupinám prevádzkovateľov a vývozcom v tretích krajinách a zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v tretích krajinách v súlade s článkom 46 základného aktu.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021).

Hlavný obsah:

 • ustanovenia týkajúce sa vyhlásení a oznámení dovozcov, prevádzkovateľov zodpovedných za zásielky, prvých príjemcov a príjemcov o dovoze produktov z tretích krajín, ktorými sa tieto produkty umiestňujú na trh v EÚ ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie,
 • ustanovenia o oznámení príslušných orgánov o podozrení na nedodržiavanie súladu alebo o preukázanom nedodržiavaní súladu zásielok.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie (Ú. v. EÚ L 465, 29.12.2021).

Hlavný obsah:

 • zoznamy tretích krajín uznaných na účely rovnocennosti a informácie týkajúce sa ich uznania vrátane konkrétnych kategórií produktov,
 • zoznamy štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti a informácie o krajinách a kategóriách produktov, pre ktoré sú uznané.

Okrem toho si pozrite špecifické informácie týkajúce sa obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahujú osobitné dohody s Čile, Švajčiarskom a Spojeným kráľovstvom.

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2240 z 20. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2119 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2307, pokiaľ ide o používanie kvalifikovanej elektronickej pečate na vydávanie certifikátov (Ú. v. EÚ L 294, 15.11.2022).

Hlavný obsah:

 • zmeny niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/2119 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1378 s cieľom zaviesť používanie kvalifikovanej elektronickej pečate na vydávanie certifikátov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe od 1. júla 2023,
 • okrem toho v časti II prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/2307 sa vo štvrtom odseku poznámok týkajúcich sa kolónky 12 a v druhom odseku poznámok týkajúcich sa kolónky 13 dátum „30. júna 2022“ nahrádza dátumom „30. novembra 2022“ s cieľom zosúladiť túto časť s novými ustanoveniami delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2238.

Aktuálne informácie