Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Luomualan lainsäädäntö

Johdanto säädöksiin

Luomualalla on 1.1.2022 alkaen sovellettu 30.5.2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/848, jota kutsutaan myös alan perussäädökseksi. Siinä vahvistetaan luomutuotantoa ja luomutuotteiden merkintöjä koskevat säännöt sekä kumotaan ja korvataan 28.6.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007. Uudessa asetuksessa säädetään siirtymäkaudet tiettyjen uusien säännösten, erityisesti kauppaa koskevien säännösten, noudattamiselle. Ks. asetuksen (EU) 2018/848 IX luvun 2 jakso, jonka mukaan aikaisempia neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 säännöksiä voidaan soveltaa rajoitetun ajan.

Lisäksi vuonna 2023 julkaistiin uusi säädös, jossa säädetään asetuksessa (EU) 2018/848 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tuotettua lemmikkieläinten ruokaa koskevista erityisistä merkintävaatimuksista: 

 • asetus (EU) 2023/2419, annettu 18 päivänä lokakuuta 2023, luonnonmukaisen lemmikkieläinten ruoan merkinnöistä (EUVL L 2023/2419, 27.10.2023).

Komissio hyväksyy yksityiskohtaisempia johdetun oikeuden säädöksiä juuri asetuksen (EU) 2018/848 nojalla.

Johdetun oikeuden säädöksiä on seuraavan tyyppisiä:

 • delegoidut säädökset, joita kutsutaan myös komission delegoiduiksi asetuksiksi ja jotka ovat yleisesti sovellettavia säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin keskeisiä osia (eli täydentäviä osia)
 • täytäntöönpanosäädökset, joita kutsutaan myös komission täytäntöönpanoasetuksiksi ja joita käytetään silloin, kun tarvitaan yhdenmukaisia täytäntöönpanosääntöjä.

Delegoidut säädökset, joilla muutetaan perussäädöstä, sisällytetään asteittain säädöksen nk. konsolidoituun tekstiin ja niistä tulee osa sitä. On syytä huomata, että asetuksen (EU) 2018/848 konsolidoitu versio on saatavilla ainoastaan luettavuutta helpottamaan, mutta sillä ei ole oikeusvaikutuksia. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä.

Luonnonmukaista maataloutta koskevien johdettujen säädösten luettelo kattaa kolme pääalaa: tuotanto ja merkinnät, valvonta ja kauppa.

Tuotanto ja merkinnät

Seuraavat johdetun oikeuden säädökset koskevat luomutuotantoa sekä luomutuotteiden merkintöjä.

Delegoidut asetukset

Delegoitu asetus (EU) 2020/427, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta (EUVL L 87, 23.3.2020)

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.3 kohtaa, joka koskee idätettyjen siementen tuotantoa koskevia poikkeuksia
 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan II osan 1.9.6.2 kohtaa, joka koskee mehiläisten ruokintaa, jos niiden eloonjääminen on vaarassa
 • lisätään asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevaan III osaan uusi vesiviljeltyjen poikasten tuotantoa koskeva 3.1.2.3 kohta
 • muutetaan 3.1.3.3 kohtaa poistamalla kasviperäisen rehun enimmäisprosenttiosuus vesiviljelyssä.

Delegoitu asetus (EU) 2020/1794, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä (EUVL L 402, 1.12.2020)

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.8.5 kohtaa siltä osin kuin on kyse siirtymävaiheen ja luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä, mikä mahdollistaa siirtymävaiheen kasvien lisäysaineiston käytön ja ehtojen asettamisen muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytölle silloin, kun luonnonmukaista aineistoa ei ole saatavilla.

Delegoitu asetus (EU) 2021/642, annettu 30 päivänä lokakuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/848 liitteen III muuttamisesta tiettyjen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöissä annettavien tietojen osalta (EUVL L 133, 20.4.2021)

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan liitteessä III olevaa 2.1 kohtaa luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien rehuseosten merkinnöissä ja kasvien lisäysaineistona käytettävien rehusiemenseosten merkinnöissä annettavia tietoja koskevien vaatimusten lisäämiseksi.

Delegoitu asetus (EU) 2021/716, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta idätettyjä siemeniä ja salaattisikurin kerien luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen sekä eräiden vesiviljelyeläinten rehun ja loiskäsittelyjen osalta (EUVL L 151, 3.5.2021)

Keskeinen sisältö:

 • korvataan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.3 kohta idätettyjä siemeniä ja salaattisikurin keriä koskevilla yksityiskohtaisilla tuotantosäännöillä
 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.4 kohtaa luonnonmukaisen kolesterolin käytön sallimiseksi Penaeus-katkarapujen ja makean veden katkarapujen ravinnossa
 • korvataan 3.1.4.2 kohta loiskäsittelyjen tiheyttä koskevien vaatimusten muuttamiseksi kaikkien muiden lajien kuin lohen osalta ja vahvistetaan käsittelyjen enimmäismäärä kaikille vesiviljelylajeille.

Delegoitu asetus (EU) 2022/474, annettu 17 päivänä tammikuuta 2022, asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta muiden kuin luonnonmukaisten, siirtymävaiheen ja luonnonmukaisten siementaimien ja muiden kasvien lisäysaineistojen tuotantoa ja käyttöä koskevien erityisvaatimusten osalta

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä annetun asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.8.5 kohtaa asettamalla ehtoja, jotka koskevat siirtymävaiheen siementaimia ja kasvien lisäysaineiston käyttöä uuden 1.8.6 kohdan mukaisesti
 • lisätään 1.8.5.8 kohta, joka koskee sellaisten muiden kuin luonnonmukaisten siementaimien kieltämistä, joiden tuotantosykli on lyhyt
 • lisätään 1.8.6 kohta, jossa esitetään kasvien lisäysaineiston tuotannon hyväksymistä koskevat vaatimukset, jos emokasveja tai tapauksen mukaan muita kasvien lisäysaineiston tuotantoon tarkoitettuja kasveja, jotka on tuotettu 1.8.2 kohdan mukaisesti, ei ole saatavilla riittävästi tai riittävän laadukkaina.

Delegoitu asetus (EU) 2020/2146, annettu 24 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä luonnonmukaista tuotantoa koskevien poikkeuksellisten tuotantosääntöjen osalta (EUVL L 428, 18.12.2020)

Keskeinen sisältö:

 • täydennetään asetusta (EU) 2018/848 siltä osin kuin on kyse hätätilanteiden, erityisolosuhteiden ja erityyppisten poikkeusten toteamiseen liittyvistä poikkeuksellisista tuotantosäännöistä, joita toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa toimijoihin katastrofitilanteissa, sekä näiden sääntöjen seurannasta ja raportoinnista

Delegoitu asetus (EU) 2021/1189, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyyn sukuun tai lajiin kuuluvan luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista säännöistä (EUVL L 258, 20.7.2021)

Keskeinen sisältö:

 • täydennetään asetusta (EU) 2018/848 luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien erityisvaatimusten osalta erityisesti kuvauksen, tunnistetietojen, hygieenisen laadun, analyyttisen puhtauden ja itävyyden vaatimusten, pakkausten ja merkintöjen, toimijoiden säilytettäviksi tarkoitettujen tietojen, ylläpidon ja virallisen valvonnan osalta.

Delegoitu asetus (EU) 2022/1450, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse muun kuin luonnonmukaisen valkuaisrehun käytöstä luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi (EUVL L 228, 2.9.2022)

Keskeinen sisältö:

 • Venäjän 24. helmikuuta 2022 Ukrainaan kohdistama hyökkäys aiheutti muutamissa jäsenvaltioissa vakavia tilapäisiä vaikutuksia luonnonmukaisen valkuaisrehun tarjontaan, mikä uhkasi luonnonmukaisen tuotannon jatkuvuutta
 • säädös mahdollistaa sen, että muutamat jäsenvaltiot, jotka olivat todenneet tilanteen hätätilanteeksi, voivat sallia vanhemmille sika- ja siipikarjaluokille enintään viisi prosenttia muuta kuin luonnonmukaista valkuaisrehua enintään yhden vuoden ajan.

Täytäntöönpanoasetukset

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020, tietyistä asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen osalta (EUVL L 98, 31.3.2020)

Keskeinen sisältö:

 • asiakirjat, jotka on toimitettava, jos aiempia kausia on hyväksytty takautuvasti luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymiseksi
 • koti- ja vesiviljelyeläimiä, jalostettuja elintarvikkeita ja rehuja koskevat tuotantosäännöt ja niihin liittyvät siirtymäsäännökset
 • tiedot, jotka EU-maiden on toimitettava luonnonmukaisen ja siirtymävaiheen kasvien lisäysaineiston, luonnonmukaisten eläinten ja luonnonmukaisesti vesiviljeltyjen poikasten saatavuudesta markkinoilla.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta (EUVL L 253, 16.7.2021)

Keskeinen sisältö:

 • ehtoja luvalle käyttää tiettyjä aineita ja tuotteita luonnonmukaisessa tuotannossa
 • menettely erityisluvan myöntämiseksi tiettyjen tuotteiden ja aineiden käyttöön tietyillä kolmansien maiden alueilla
 • siirtymätoimenpiteet asetuksen (EY) N:o 889/2008 asiaankuuluvissa liitteissä lueteltujen luonnonmukaisten tuotteiden ja muiden kuin luonnonmukaisten maatalousperäisten ainesosien puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi
 • siirtymäkausi 31.12.2022 asti asetuksen (EY) N:o 889/2008 68 artiklan mukaisten asiakirjatodisteiden voimassaolon osalta.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/121, annettu 17 päivänä tammikuuta 2023, tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1165 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 16, 18.1.2023)

Keskeinen sisältö:

 • luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävissä olevien tuotteiden ja aineiden luetteloihin tehtävät muutokset sen jälkeen, kun luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antava asiantuntijaryhmä (EGTOP) ja komissio ovat tutkineet jäsenvaltioiden toimittamat asiakirja-aineistot.

Valvonta

Seuraavat johdetun oikeuden säädökset koskevat luomutuotannon valvontaa.

Delegoidut asetukset

Delegoitu asetus (EU) 2021/715, annettu 20 päivänä tammikuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta toimijaryhmiä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 151, 3.5.2021)

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklaa toimijaryhmän jäsenten maantieteellistä läheisyyttä, sisäisen valvonnan järjestelmää sekä ryhmän jäsenten, sisäisen valvonnan järjestelmän hallinnoijan ja sisäisen valvonnan tarkastajien vastuita koskevien vaatimusten vahvistamiseksi
 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklaa luettelon laatimiseksi tilanteista, joita voidaan pitää sisäisen valvonnan järjestelmän puutteina.

Delegoitu asetus (EU) 2021/1006, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen noudattamista osoittavan sertifikaatin mallin osalta (EUVL L 222, 22.6.2021)

Keskeinen sisältö:

 • korvataan asetuksen (EU) 2018/848 liite VI toimijoille ja toimijaryhmille tarkoitetulla sertifikaatin mallilla 35 artiklan mukaisesti.

Delegoitu asetus (EU) 2021/1691, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden kirjanpitovaatimusten osalta (EUVL L 334, 22.9.2021)

Keskeinen sisältö:

 • otetaan käyttöön yksityiskohtaiset kirjanpitovaatimukset tiettyjä luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä soveltavia toimijoita ja toimijaryhmiä varten.

Delegoitu asetus (EU) 2021/771, annettu 21 päivänä tammikuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä vahvistamalla erityisperusteet ja -edellytykset kirjanpitoasiakirjojen tarkastuksille luonnonmukaisen tuotannon ja toimijaryhmien virallisen valvonnan yhteydessä (EUVL L 165, 11.5.2021)

Keskeinen sisältö:

 • täydennetään perussäädöstä jäljitettävyyttä ja massatarkastuksia koskevilla säännöillä, joita on noudatettava toimijoiden ja toimijaryhmien virallisissa tarkastuksissa
 • toimijaryhmien virallista valvontaa koskevat lisävaatimukset.

Delegoitu asetus (EU) 2021/2304, annettu 18 päivänä lokakuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä säännöillä sellaisen viennissä käytettävän lisäsertifikaatin myöntämisestä, jolla todistetaan, ettei luonnonmukaisten eläintuotteiden tuotannossa ole käytetty antibiootteja (EUVL L 461, 27.12.2021)

Keskeinen sisältö:

 • täydennetään perussäädöstä säännöksillä ja mallilla lisäsertifikaatista, jolla todistetaan viennissä, ettei luonnonmukaisten eläintuotteiden tuotannossa ole käytetty antibiootteja.

Delegoitu asetus (EU) 2023/207, annettu 24 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen noudattamista osoittavan sertifikaatin mallin osalta (EUVL L 29, 1.2.2023)

Keskeinen sisältö:

 • muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liitettä VI sertifikaatin mallin osalta 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Täytäntöönpanoasetukset

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/279, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon jäljitettävyyden varmistavien tarkastusten ja muiden toimenpiteiden sekä luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjen osalta (EUVL L 62, 23.2.2021)

Keskeinen sisältö:

 • vahvistetaan menettelyvaiheet, joita toimijoiden on noudatettava silloin kun epäillään säännösten noudattamatta jättämistä muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen vuoksi
 • vahvistetaan menetelmä käytettäväksi virallisissa tutkimuksissa niiden tapausten varalta, joissa sallittuja tuotteita tai aineita esiintyy
 • vahvistetaan yksityiskohtaiset edellytykset luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöissä tehtäville siirtymävaiheeseen viittaaville merkinnöille ja muille ilmaisuille
 • asetetaan toimijaryhmän koostumusta ja enimmäiskokoa koskevia vaatimuksia
 • asetetaan asiakirjoja ja rekistereitä koskevia vaatimuksia sisäisen valvonnan järjestelmää ja sisäisen valvonnan järjestelmän hallinnoijien ilmoituksia varten sekä vahvistetaan tarkastusten ja näytteenottojen vähimmäisprosenttiosuudet
 • asetetaan vähimmäisvaatimukset kansalliselle toimenpiteiden luettelolle, jos vaatimuksia ei ole noudatettu, sekä vapaaehtoiset ohjeet
 • säädetään, että toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä luonnonmukaisen maatalouden tietojärjestelmää (OFIS) tietojen vaihtamiseksi komission ja muiden EU-maiden kanssa
 • vahvistetaan 1.1.2025 asti jatkuva siirtymäkausi kolmansien maiden toimijaryhmille ryhmän enimmäiskoon noudattamisen osalta.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1935, annettu 8 päivänä marraskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/723 muuttamisesta vakiomallilomakkeen avulla toimitettavien luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevien tietojen osalta (EUVL L 396, 10.11.2021, s. 17–26)

Keskeinen sisältö:

 • vahvistetaan luonnonmukaista maataloutta koskevan tietojärjestelmän käyttö luomutuotantoa ja luomutuotteiden merkintöjä koskevien tietojen toimittamiseksi vuosikertomusten yhteydessä
 • esitetään mallit vuosikertomuksissa annettavia luomuvalvontatietoja varten.

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2119, annettu 1 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjä toimijoilta ja toimijaryhmiltä vaadittavia kirjanpitoasiakirjoja ja ilmoituksia sekä sertifikaattien myöntämiseen käytettäviä teknisiä keinoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä elokuuta 2021 annetun asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 muuttamisesta kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille annettavan sertifikaatin myöntämisen osalta (EUVL L 430, 2.12.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • yksityiskohtaiset säännökset, jotka koskevat 35 artiklan mukaisen sertifikaatin myöntämistä sähköisessä muodossa, toimijoiden ja toimijaryhmien kirjanpitovaatimuksia, ilmoituksia ja muita valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten käyttöön annettavia tietoja.

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1195, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2023, niiden tietojen yksityiskohdista ja muodosta, jotka jäsenvaltioiden on asetettava saataville sellaisten tuotteiden tai aineiden, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, aiheuttamaa kontaminaatiota koskevien virallisten tutkimusten tuloksista (EUVL L 158, 21.6.2023)

  Keskeinen sisältö:

  • OFIS-malli, jota jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EU) 2018/848 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti suorittamiensa virallisten tutkimusten tulosten ilmoittamiseen

  Kauppa

  Seuraavat johdetun oikeuden säädökset koskevat luomutuotannon kauppaa.

  Delegoidut asetukset

  Delegoitu asetus (EU) 2021/1697, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymiskriteerien osalta, jotka ovat toimivaltaisia tekemään luonnonmukaisia tuotteita koskevia tarkastuksia kolmansissa maissa, ja niiden hyväksynnän peruuttamisen osalta (EUVL L 336, 23.9.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • muutetaan perussäädöksen 46 artiklaa, joka koskee perusteita, joilla hyväksytään valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset suorittamaan tarkastuksia kolmansissa maissa, mukaan lukien lisätiedot ja -edellytykset, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi, sekä niiden henkilöstön valmiudet ja pätevyys
  • lisäperusteet, jotka koskevat valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän peruuttamista esimerkiksi siinä tapauksessa, että ne eivät ole toimittaneet valvontansa kannalta merkityksellisiä tietoja tai toteuttaneet riittäviä korjaavia toimenpiteitä.

  Delegoitu asetus (EU) 2021/1698, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevilla menettelyvaatimuksilla, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkastuksia luonnonmukaisiksi sertifioiduille toimijoille ja toimijaryhmille ja luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille kolmansissa maissa, sekä kyseisiin valvontaviranomaisiin ja tarkastuslaitoksiin kohdistettavaa valvontaa ja näiden suorittamia tarkastuksia ja muita toimia koskevilla säännöillä (EUVL L 336, 23.9.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • kolmansien maiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntää koskevien menettelyjen ja vaatimusten vahvistaminen
  • komissiolle toimitettavien teknisten asiakirjojen ja hyväksynnän soveltamisalan laajentamista koskevaa pyynnön yksityiskohdat
  • komission harjoittamaa valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten valvontaa, vuosikertomuksia, paikalla tehtäviä tarkastuksia ja auditointeja, jäljitettävyystarkastuksia, komission tapauskohtaisia pyyntöjä ja suuririskisten tuotteiden luetteloa koskevat yleiset vaatimukset
  • toimijoita ja toimijaryhmiä koskevat valvontavaatimukset, sertifiointiin liittyvät tarkastukset, valvontamenetelmät ja -tekniikat, näytteenotot ja laboratorioiden valinta, dokumentoidut valvontamenettelyt ja valvontarekisterit
  • vesiviljelyä koskevat erityiset valvontavaatimukset
  • unioniin tuotaviksi tarkoitettujen lähetysten tarkastaminen, toimet, jotka valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on toteutettava tietojenvaihdon osalta, lisäsäännöt, jos säännöksiä ei noudateta
  • suoritettavat tarkastukset ja raportointi aiempien siirtymävaiheiden takautuvasti tapahtuvaa hyväksymistä varten
  • raportointi muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytön sallimisesta
  • muiden kuin luonnonmukaisten eläinten ja vesiviljeltyjen poikasten käyttöä koskevat poikkeukset
  • muiden kuin luonnonmukaisten ainesosien käyttölupien ilmoittaminen
  • hätätilanteiden toteaminen ja poikkeusten edellytykset.

  Delegoitu asetus (EU) 2021/1342, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat tietoja, jotka kolmansien maiden sekä valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on toimitettava niiden luonnonmukaisesti tuotetuille tuontituotteille 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti antaman hyväksynnän valvontaa varten, sekä valvontaa varten toteutettavia toimenpiteitä (EUVL L 292, 16.8.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • säännökset, jotka koskevat kolmansien maiden, joihin sovelletaan vastaavuushyväksyntää, valvontaa luonnonmukaisten tuotteiden EU:hun suuntautuvan viennin osalta 31.12.2026 asti
  • säännökset, jotka koskevat vastaavuushyväksynnän kohteena olevien valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten valvontaa 31.12.2024 asti, mukaan lukien toimitettavat tiedot, paikalla tehtävät tarkastukset, ilmoitukset ja sääntöjenvastaisuustapausten jatkotoimet
  • säännökset, jotka koskevat kolmansien maiden, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän uudelleentarkastelua koskevia sääntöjä.

  Delegoitu asetus (EU) 2021/2305, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä säännöillä siitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin luonnonmukaiset tuotteet ja siirtymävaiheen tuotteet vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, tällaisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamispaikasta sekä komission delegoitujen asetusten (EU) 2019/2123 ja (EU) 2019/2124 muuttamisesta (EUVL L 461, 27.12.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • täydennetään asetusta (EU) 2017/625 siltä osin kuin on kyse edellytyksistä, joilla tietyt EU:hun tulevat luomutuotteet ja siirtymävaiheen tuotteet, jotka aiheuttavat vähäisen riskin tai eivät aiheuta erityistä riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle, vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, jota suoritetaan luomutuotantoa ja luomutuotteiden merkintöjä koskevien sääntöjen noudattamisen todentamiseksi, sekä paikasta, jossa EU:n markkinoille saatettavaksi tarkoitettujen tuotteiden virallinen valvonta on määrä suorittaa
  • muutetaan delegoitua asetusta (EU) 2019/2123 ja (EU) 2019/2124; muutoksilla varmistetaan, että asetuksia (EU) 2019/2123 ja (EU) 2019/2124 sovelletaan niiden soveltamisalaan nykyisellään kuuluviin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin myös silloin, kun tällaiset tavarat ovat sellaisia luonnonmukaisia tuotteita tai siirtymävaiheen tuotteita, joille suoritetaan virallista valvontaa rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 5 kohdan nojalla.

  Delegoitu asetus (EU) 2021/2306, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä virallista valvontaa koskevilla säännöillä unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden lähetysten sekä tarkastussertifikaatin osalta (EUVL L 461, 27.12.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • täydennetään perussäädöstä tarkastussertifikaatin sekä EU-maiden suorittaman virallisen valvonnan osalta, joka edeltää kolmansista maista peräisin olevien luomutuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen EU:ssa
  • säännökset, jotka koskevat tietoja, jotka kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen, valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on toimitettava EU:hun tuotaviksi tarkoitettuja lähetyksiä koskevien säännösten noudattamatta jättämisistä.

  Delegoitu asetus (EU) 2022/760, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 muuttamisesta Ukrainassa myönnettyjä tarkastussertifikaatteja koskevien siirtymäsäännösten osalta (EUVL L 139, 18.5.2022)

  Keskeinen sisältö:

  • Venäjän Ukrainaan 24.2.2022 kohdistaman hyökkäyksen aiheuttaman postipalvelujen keskeytymisen vuoksi valvontaviranomaisilla ja tarkastuslaitoksilla, jotka on hyväksytty EU:hun suuntautuvaa luomutuotteiden vientiä varten ja jotka myöntävät käsin allekirjoitetun paperimuotoisen tarkastussertifikaatin Ukrainassa, on vaikeuksia varmistaa, että paperimuotoiset tarkastussertifikaatit esitetään luomutuotteiden kanssa niiden saapuessa EU:n alueelle
  • säädöksessä sallitaan 30.6.2022 asti paperimuotoisten tarkastussertifikaattien ja sähköisellä leimalla varustettujen tarkastussertifikaattien lisäksi mahdollisuus myöntää tarkastussertifikaatteja sähköisesti ilman hyväksytyn sähköisen leiman käyttöä.

  Delegoitu asetus (EU) 2022/2238, annettu 22 päivänä elokuuta 2022, delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastussertifikaatteja ja niiden otteita sekä Ukrainassa myönnettyjä tarkastussertifikaatteja koskevista siirtymäsäännöksistä (EUVL L 294, 15.11.2022)

  Keskeinen sisältö:

  • muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artiklaa siirtymäsäännösten soveltamisen laajentamiseksi siten, että tarkastussertifikaattiote voidaan vahvistaa myös paperimuodossa sen jälkeen, kun se on täytetty Traces-järjestelmässä, ja tulostaa se 30.11.2022 saakka, jotta kaikki asianomaiset toimijat ehtivät saattaa päätökseen rekisteröitymisensä hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi 
  • lisäksi kun otetaan huomioon Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen keston ennakoimattomuus valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen, jolla ei vielä ole käytössä hyväksyttyä sähköistä leimaa, Ukrainassa toimiva valtuutettu henkilö voi 30.11.2022 saakka laatia ja toimittaa tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä sähköisesti ilman sertifikaatin kohdassa 18 edellytettyä hyväksyttyä sähköistä leimaa.

  Täytäntöönpanoasetukset

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (EUVL L 297, 20.8.2021)

  On syytä huomata, että tätä säädöstä on muutettu edellä mainitulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/2119.

  Keskeinen sisältö:

  • vahvistetaan ehtoja ja malli kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettävälle sertifikaatille sekä luettelo kolmansien maiden hyväksytyistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista perussäädöksen 46 artiklan mukaisesti.

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2307, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden osalta vaadittavia asiakirjoja ja ilmoituksia koskevista säännöistä (EUVL L 461, 27.12.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • säännökset, jotka koskevat tuojien, lähetyksistä vastaavien toimijoiden, ensimmäisten vastaanottajien ja lopullisten vastaanottajien ilmoituksia ja tiedoksiantoja, jotka liittyvät tuotteiden tuontiin kolmansista maista niiden saattamiseksi EU:n markkinoille luomutuotteina tai siirtymävaiheen tuotteina
  • säännökset, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten ilmoitusta lähetysten epäillystä tai todetusta vaatimustenvastaisuudesta.

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2325, annettu 16 päivänä joulukuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden luettelon sekä sellaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta asetuksen (EU) N:o 2018/848 mukaisesti, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskeva hyväksyntä (EUVL L 465, 29.12.2021)

  Keskeinen sisältö:

  • luettelo vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä kolmansista maista ja tiedot niiden tunnustamisesta, mukaan lukien kyseiset tuoteluokat
  • luettelo vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista sekä tiedot maista ja tuoteluokista, joita varten ne on hyväksytty.

  Ks. myös tiedot, jotka koskevat nimenomaisesti sellaisten luomutuotteiden kauppaa, jotka kuuluvat Chilen, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyjen erityissopimusten soveltamisalaan.

  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2240, annettu 20 päivänä lokakuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2119 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hyväksytyn sähköisen leiman käytöstä sertifikaattien myöntämiseen (EUVL L 294, 15.11.2022)

  Keskeinen sisältö:

  • muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2119 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 tiettyjä säännöksiä hyväksytyn sähköisen leiman käyttöön ottamiseksi luomusertifikaattien myöntämisessä 1.7.2023 alkaen
  • lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 liitteessä olevassa II osassa, 12 kohtaa koskevien huomautusten neljännessä kohdassa ja 13 kohtaa koskevien huomautusten toisessa kohdassa päivämäärä ”30 päivänä kesäkuuta 2022” korvataan päivämäärällä ”30 päivänä marraskuuta 2022”, jotta se vastaisi delegoidun asetuksen (EU) 2022/2238 uusia säännöksiä.