Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Wetgeving voor de biologische sector

Inleiding over rechtshandelingen

Sinds 1 januari 2022 is Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 van toepassing. Deze wetgevingshandeling, ook “de basishandeling” genoemd, bevat voorschriften voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Bij deze verordening wordt Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 ingetrokken en vervangen. De nieuwe verordening bevat overgangsperioden voor de uitvoering van een aantal nieuwe bepalingen, met name op handelsgebied. Op grond van hoofdstuk IX, afdeling 2, van Verordening (EU) 2018/848 kunnen bepalingen uit hoofde van eerdere verordeningen (Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad en Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie) nog gedurende een beperkte periode van toepassing blijven.

Daarnaast is in 2023 nog een wetgevingshandeling gepubliceerd met etiketteringsvoorschriften voor voer voor huisdieren dat is geproduceerd conform Verordening (EU) 2018/848: 

 • Verordening (EU) 2023/2419 van 18 oktober 2023 betreffende de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren (PB L, 2023/2419, 27.10.2023).

Op basis van Verordening (EU) 2018/848 stelt de Commissie nadere gedetailleerde handelingen van afgeleid recht vast, ook secundaire rechtshandelingen genoemd.

Er zijn twee soorten secundaire rechtshandelingen:

 • gedelegeerde handelingen, ook gedelegeerde verordeningen van de Commissie genoemd: dit zijn handelingen van algemene strekking waarmee bepaalde niet-essentiële (in de zin van aanvullende) onderdelen van de wetgevingshandeling worden aangevuld (“Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van”) of worden gewijzigd (“Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van”);
 • uitvoeringshandelingen, ook uitvoeringsverordeningen van de Commissie genoemd: van deze handelingen wordt gebruikgemaakt wanneer eenvormige voorwaarden voor de uitvoering nodig zijn.

Gedelegeerde handelingen tot wijziging van de basishandeling worden geleidelijk opgenomen in de zogenaamde “geconsolideerde” tekst van de wetgevingshandeling en gaan er deel van uitmaken. De geconsolideerde versie van Verordening (EU) 2018/848 wordt alleen ter informatie beschikbaar gesteld. Ze is juridisch niet bindend. Alleen de handelingen die met hun inleidende bepalingen zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek.

De secundaire handelingen voor de biologische landbouw hebben betrekking op drie belangrijke gebieden: productie en etikettering, controles en handel.

Productie en etikettering

De volgende secundaire handelingen hebben betrekking op de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Gedelegeerde verordeningen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 van 13 januari 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten (PB L 87 van 23.3.2020)

Kernpunten:

 • wijziging van punt 1.3 van deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 met betrekking tot afwijkingen voor de productie van gekiemde zaden;
 • wijziging van punt 1.9.6.2 van deel II van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 met betrekking tot het voederen van bijen wanneer hun overleven in gevaar is;
 • toevoeging aan deel III van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van een nieuw punt 3.1.2.3 over de productie van aquacultuurjuvenielen;
 • wijziging van punt 3.1.3.3 door schrapping van het maximumpercentage diervoeders van plantaardige oorsprong in de aquacultuur.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1794 van 16 september 2020 tot wijziging van deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft het gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal (PB L 402 van 1.12.2020)

Kernpunt:

 • wijziging van punt 1.8.5 van deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 waardoor het mogelijk wordt plantaardig omschakelingsteeltmateriaal te gebruiken en waarbij onder voorwaarden wordt toegestaan dat niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal wordt gebruikt wanneer geen biologisch materiaal beschikbaar is.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/642 van 30 oktober 2020 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten (PB L 133 van 20.4.2021)

Kernpunt:

 • wijziging van punt 2.1 van bijlage III door toevoeging van voorschriften over de informatie die moet worden verstrekt op het etiket van mengvoeders die in de biologische productie worden gebruikt, en van voorschriften over de etikettering van mengsels van zaad van groenvoedergewassen die als plantaardig teeltmateriaal worden gebruikt.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/716 van 9 februari 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de biologische-productievoorschriften inzake gekiemde zaden en witloofkroppen, inzake voeder voor bepaalde aquacultuurdieren en inzake parasietenbehandelingen in de aquacultuur (PB L 151 van 3.5.2021)

Kernpunten:

 • vervanging van punt 1.3 van deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 door gedetailleerde productievoorschriften voor gekiemde zaden en witloofkroppen;
 • wijziging van punt 3.1.3.4 van deel III van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 om het gebruik van biologische cholesterol in het voeder van peneïdegarnalen en zoetwatergarnalen toe te staan;
 • vervanging van punt 3.1.4.2 om de voorschriften voor de frequentie van parasietbehandelingen voor alle andere soorten dan zalm te wijzigen en een maximumaantal behandelingen voor alle aquacultuursoorten vast te stellen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/474 van 17 januari 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft speciale voorschriften voor de productie en het gebruik van niet-biologische, omschakelings- en biologische zaailingen en ander plantaardig niet-biologisch, omschakelings- en biologisch teeltmateriaal (PB L 98 van 25.3.2022)

Kernpunten:

 • wijziging van punt 1.8.5 van deel I van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 (gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en plantaardig niet-biologisch teeltmateriaal) door de vaststelling van voorwaarden voor omschakelingszaailingen en voor het gebruik, overeenkomstig het nieuwe punt 1.8.6, van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal;
 • toevoeging van punt 1.8.5.8, op grond waarvan het gebruik van niet-biologische zaailingen niet mag worden toegestaan als het gaat om zaailingen van soorten met een korte teeltcyclus;
 • toevoeging van punt 1.8.6, met voorschriften voor het geven van toelating om niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal te gebruiken wanneer moederplanten of andere voor de productie van plantaardig teeltmateriaal bedoelde planten die overeenkomstig punt 1.8.2 zijn geproduceerd, niet in voldoende hoeveelheden of in de juiste kwaliteit beschikbaar zijn.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2146 van 24 september 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften in de biologische productie (PB L 428 van 18.12.2020)

Kernpunt:

 • aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft uitzonderlijke productievoorschriften. Hierbij gaat het om bepalingen betreffende de erkenning van rampzalige omstandigheden, de specifieke afwijkingen die de bevoegde autoriteiten bij rampzalige gebeurtenissen aan exploitanten kunnen toestaan en de daaraan verbonden voorwaarden, en de monitoring en rapportage op dit gebied.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van 7 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten (PB L 258 van 20.7.2021)

Kernpunt:

 • aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft specifieke voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal. De vereisten betreffen met name de beschrijving, de identiteit, de gezondheidskwaliteit, de mechanische zuiverheid en kiemkracht, de verpakking en etikettering, de door de exploitanten te bewaren informatie, de instandhouding en de officiële controles.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1450 van 27 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van niet-biologische eiwithoudende diervoeders voor de productie van biologisch vee als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne (PB L 228 van 2.9.2022)

Kernpunten:

 • als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 was de levering van biologisch eiwitvoer in enkele lidstaten tijdelijk ernstig verstoord, waardoor de continuïteit van de biologische productie in het gedrang kwam;
 • de wet biedt de weinige lidstaten die deze situatie als rampzalige omstandigheid hadden erkend, de mogelijkheid om gedurende ten hoogste één jaar maximaal 5 % niet-biologisch eiwitvoer aan oudere categorieën varkens en pluimvee te verstrekken.

Uitvoeringsverordeningen

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de EU-landen te verstrekken informatie (PB L 98 van 31.3.2020)

Kernpunten:

 • de documenten die moeten worden verstrekt voor de erkenning met terugwerkende kracht van een eerdere periode voor de omschakeling op biologische productie;
 • productievoorschriften voor vee, aquacultuurdieren, verwerkte levensmiddelen en verwerkte diervoeders, met de bijbehorende overgangsbepalingen;
 • door de EU-landen te verstrekken informatie over de beschikbaarheid op de markt van biologisch plantaardig teeltmateriaal en plantaardig omschakelingsteeltmateriaal, biologische dieren en biologische aquacultuurjuvenielen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen (PB L 253 van 16.7.2021)

Kernpunten:

 • voorwaarden voor de toelating van stoffen en producten voor gebruik in de biologische productie;
 • procedure voor de verlening van specifieke toelatingen voor het gebruik van producten en stoffen in bepaalde gebieden van derde landen;
 • overgangsmaatregelen betreffende reinigings- en ontsmettingsproducten en niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong als vermeld in de betrokken bijlagen bij Verordening (EG) nr. 889/2008;
 • overgangsperiode tot en met 31 december 2022 voor de geldigheid van bewijsstukken die overeenkomstig artikel 68 van Verordening (EG) nr. 889/2008 zijn afgegeven.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/121 van 17 januari 2023 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen (PB L 16 van 18.1.2023)

Kernpunt:

 • wijziging van de lijsten van producten en stoffen die in de biologische productie mogen worden gebruikt, naar aanleiding van onderzoeken door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie (Egtop) en de Commissie van door de lidstaten ingediende dossiers.

Controles

De volgende secundaire handelingen hebben betrekking op controles in de biologische sector.

Gedelegeerde verordeningen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/715 van 20 januari 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de voorschriften voor groepen exploitanten (PB L 151 van 3.5.2021)

Kernpunten:

 • wijziging van artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848 met het oog op de vaststelling van vereisten inzake de geografische nabijheid van de leden van een groep exploitanten, het internecontrolesysteem (ICS) en de verantwoordelijkheden van de leden van de groep, de ICS-beheerder en de ICS-inspecteurs;
 • wijziging van artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848 met het oog op de opstelling van een lijst van situaties die als tekortkomingen van het internecontrolesysteem kunnen worden beschouwd.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1006 van 12 april 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft het model van het certificaat ten bewijze van de naleving van de regels inzake de biologische productie (PB L 222 van 22.6.2021)

Kernpunt:

 • vervanging van bijlage VI bij Verordening (EU) 2018/848 door een model voor het in artikel 35 bedoelde certificaat voor exploitanten en groepen exploitanten.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1691 van 12 juli 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de voorschriften voor het bijhouden van registers door exploitanten in de biologische productie (PB L 334 van 22.9.2021)

Kernpunt:

 • invoering van gedetailleerde voorschriften voor het bijhouden van registers door exploitanten en groepen exploitanten die specifieke voorschriften voor de biologische productie toepassen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/771 van 21 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten (PB L 165 van 11.5.2021)

Kernpunten:

 • aanvulling van de basishandeling met regels inzake traceerbaarheid en massabalanscontroles tijdens de officiële controles van exploitanten en groepen exploitanten;
 • aanvullende voorschriften voor de officiële controles van groepen exploitanten.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2304 van 18 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 met voorschriften voor de afgifte van voor de uitvoer bedoelde aanvullende certificaten die bevestigen dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten (PB L 461 van 27.12.2021)

Kernpunt:

 • aanvulling van de basishandeling met bepalingen en een model voor een aanvullend certificaat dat voor de uitvoer bedoeld is en bevestigt dat bij de biologische productie van dierlijke producten geen antibiotica zijn gebruikt.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/207 van 24 november 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het model van het certificaat ten bewijze van de naleving van de regels inzake de biologische productie (PB L 29 van 1.2.2023)

Kernpunt:

 • wijziging van bijlage VI bij Verordening (EU) 2018/848 betreffende het model van het in artikel 35, lid 1, bedoelde certificaat.

Uitvoeringsverordeningen

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten (PB L 62 van 23.2.2021)

Kernpunten:

 • procedurele stappen die de exploitanten moeten volgen als zij vermoeden dat de producten niet conform zijn wegens de aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen;
 • methode voor officieel onderzoek in geval van aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen;
 • gedetailleerde voorwaarden voor de aanduiding voor omschakelingsproducten en andere aanduidingen op het etiket van biologische producten;
 • eisen inzake samenstelling en maximumomvang van een groep exploitanten;
 • vereisten inzake documenten en registers voor het internecontrolesysteem en inzake kennisgevingen van de ICS-beheerders, en minimumpercentages controles en steekproeven;
 • minimumeisen voor de nationale catalogi van maatregelen bij vastgestelde gevallen van niet-naleving, en facultatieve richtsnoeren;
 • verplicht gebruik door de bevoegde autoriteiten van het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS) voor de uitwisseling van informatie met de Commissie en andere EU-landen;
 • een overgangsperiode tot en met 1 januari 2025 voor groepen exploitanten in derde landen met betrekking tot de inachtneming van de maximumomvang van de groep.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1935 van 8 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/723 wat betreft de door middel van het standaardformulier in te dienen informatie en gegevens over de biologische productie en de etikettering van biologische producten (PB L 396 van 10.11.2021, blz. 17)

Kernpunten:

 • gebruik, in het kader van de jaarverslagen, van het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS) voor de indiening van informatie en gegevens over de biologische productie en de etikettering van biologische producten;
 • modellen voor de biologische gegevens in de jaarverslagen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 van 1 december 2021 betreffende bepaalde registers en verklaringen die van exploitanten en groepen exploitanten worden verlangd, betreffende de technische middelen voor de afgifte van certificaten overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van 19 augustus 2021 wat betreft de afgifte van het certificaat aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen (PB L 430 van 2.12.2021)

Kernpunt:

 • uitvoeringsbepalingen met betrekking tot 1) de afgifte van het in artikel 35 bedoelde certificaat in elektronische vorm, 2) de registers die door exploitanten en groepen exploitanten moeten worden bijgehouden en 3) de verklaringen en andere mededelingen die ter beschikking moeten worden gesteld van de controleautoriteiten of controleorganen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1195 van 20 juni 2023 tot vaststelling van voorschriften voor de details en vorm van de door de lidstaten ter beschikking te stellen informatie over de resultaten van officieel onderzoek naar gevallen van verontreiniging met producten of stoffen die niet voor gebruik in de biologische productie zijn toegelaten (PB L 158 van 21.6.2023)

Kernpunt:

 • OFIS-template dat de lidstaten moeten gebruiken voor de melding van de resultaten van officieel onderzoek dat overeenkomstig artikel 29, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/848 is verricht.

Handel

De volgende secundaire handelingen hebben betrekking op het handelsverkeer in de biologische sector.

Gedelegeerde verordeningen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1697 van 13 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 wat betreft de criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun erkenning (PB L 336 van 23.9.2021)

Kernpunten:

 • wijziging van artikel 46 van de basishandeling wat betreft de criteria om controleautoriteiten en controleorganen te erkennen voor de verrichting van controles in derde landen. Hierbij gaat het onder meer over extra informatie en voorwaarden in verband met de vervulling van hun taken en over de capaciteit en deskundigheid van hun personeel;
 • aanvullende criteria voor de intrekking van de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen, bijvoorbeeld wanneer zij geen relevante informatie over hun toezicht verstrekken of geen passende corrigerende maatregelen nemen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 van 13 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 met procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten (PB L 336 van 23.9.2021)

Kernpunten:

 • procedures en vereisten voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen in derde landen;
 • nadere gegevens over het bij de Commissie in te dienen technisch dossier en over het verzoek om uitbreiding van het toepassingsgebied van de erkenning;
 • algemene voorschriften voor het toezicht door de Commissie op controleautoriteiten en controleorganen, jaarverslagen, inspecties en audits ter plaatse, traceerbaarheidscontroles, ad-hocverzoeken van de Commissie, lijst van producten met een hoog risico;
 • controlevoorschriften met betrekking tot exploitanten en groepen exploitanten, controles voor de certificering, controlemethoden en ‑technieken, bemonstering en selectie van laboratoria, gedocumenteerde controleprocedures en schriftelijke gegevens van controles;
 • specifieke controlevoorschriften voor aquacultuur;
 • verificatie van zendingen die voor invoer in de Unie bestemd zijn, door de controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling en aanvullende regels in geval van niet-naleving;
 • uit te voeren controles en verslaglegging met het oog op de erkenning met terugwerkende kracht van eerdere omschakelingsperioden;
 • verslaglegging over toelatingen voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal;
 • afwijkingen met betrekking tot het gebruik van niet-biologische dieren en aquacultuurjuvenielen;
 • verslaglegging over toelatingen voor het gebruik van niet-biologische ingrediënten;
 • erkenning van rampzalige omstandigheden en voorwaarden voor afwijkingen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van 27 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 met voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning uit hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van 28 juni 2007 voor ingevoerde biologische producten en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht moeten worden genomen (PB L 292 van 16.8.2021)

Kernpunten:

 • tot en met 31 december 2026 geldende bepalingen betreffende het toezicht op derde landen met een gelijkwaardigheidserkenning voor de uitvoer van biologische producten naar de EU;
 • tot en met 31 december 2024 geldende bepalingen betreffende het toezicht op controleautoriteiten en controleorganen met een gelijkwaardigheidserkenning, met inbegrip van te verstrekken informatie, onderzoek ter plaatse, kennisgevingen en follow-up van onregelmatigheden;
 • bepalingen betreffende de evaluatie van de erkenning van derde landen, controleautoriteiten en controleorganen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2305 van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie (PB L 461 van 27.12.2021)

Kernpunten:

 • aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft: 1) de voorwaarden waaronder bepaalde biologische producten en omschakelingsproducten die de EU binnenkomen en een laag of geen specifiek risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, voor het dierenwelzijn of voor het milieu, zijn vrijgesteld van de officiële controles die aan de grenscontroleposten worden verricht op de naleving van de voorschriften inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, en 2) de plaats waar de officiële controles van dergelijke producten die bestemd zijn om in de EU in de handel te worden gebracht, moeten worden uitgevoerd;
 • wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van toepassing zijn op planten, plantaardige producten en ander materiaal die momenteel onder die verordeningen vallen, ook wanneer die goederen biologische producten of omschakelingsproducten zijn die op grond van artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2018/848 aan grenscontroles onderworpen zijn.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (PB L 461 van 27.12.2021)

Kernpunten:

 • aanvulling van de basishandeling wat betreft het inspectiecertificaat en de officiële controles die door de EU-landen worden uitgevoerd voordat de biologische producten van oorsprong uit derde landen in de EU in het vrije verkeer worden gebracht;
 • bepalingen betreffende de door een bevoegde autoriteit, controleautoriteit of controleorgaan in een derde land te verstrekken informatie over gevallen van niet-naleving bij voor invoer in de EU bestemde zendingen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/760 van 8 april 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wat betreft de overgangsbepalingen voor in Oekraïne afgegeven inspectiecertificaten (PB L 139 van 18.5.2022)

Kernpunten:

 • door de verstoring van de postdiensten in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie van 24 februari 2022 hebben controleautoriteiten en controleorganen die erkend zijn met het oog op de uitvoer van biologische producten naar de EU en gehandtekende papieren inspectiecertificaten in Oekraïne afgeven, moeilijkheden om ervoor te zorgen dat het papieren inspectiecertificaat samen met de biologische goederen wordt aangeboden bij binnenkomst op het grondgebied van de EU;
 • de handeling biedt de mogelijkheid om tot en met 30 juni 2022 naast papieren inspectiecertificaten en inspectiecertificaten die met een elektronisch zegel worden afgegeven, ook inspectiecertificaten in elektronische vorm af te geven zonder aanbrenging van een gekwalificeerd elektronisch zegel.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2238 van 22 augustus 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 wat betreft de overgangsbepalingen voor inspectiecertificaten en uittreksels daaruit en wat betreft de overgangsbepalingen voor in Oekraïne afgegeven inspectiecertificaten (PB L 294 van 15.11.2022)

Kernpunten:

 • wijziging van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 om de toepassingsduur van de overgangsbepalingen te verlengen zodat het uittreksel uit het inspectiecertificaat tot en met 30 november 2022 ook op papier mag worden geviseerd nadat het in Traces is ingevuld en is afgedrukt. Doel hiervan is alle betrokken actoren de kans te geven de inschrijving voor het gekwalificeerde elektronische zegel af te ronden; 
 • verder mag, aangezien niet te voorspellen valt hoelang de Russische invasie van Oekraïne nog zal duren, een in Oekraïne gevestigde gemachtigde persoon van een controleautoriteit die of een controleorgaan dat nog niet met een gekwalificeerd elektronisch zegel is uitgerust, het inspectiecertificaat tot en met 30 november 2022 in elektronische vorm in Traces aanmaken en indienen zonder aanbrenging van een gekwalificeerd elektronisch zegel in vak 18.

Uitvoeringsverordeningen

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van 19 augustus 2021 tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 erkende controleautoriteiten en controleorganen (PB L 297 van 20.8.2021)

Deze handeling is gewijzigd bij bovengenoemde Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 van de Commissie.

Kernpunt:

 • bepalingen, en model, voor het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen, en lijst van overeenkomstig artikel 46 van de basishandeling erkende controleautoriteiten en controleorganen in derde landen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van 21 oktober 2021 tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie (PB L 461 van 27.12.2021)

Kernpunten:

 • regels betreffende de verklaringen en mededelingen die importeurs, voor de zendingen verantwoordelijke exploitanten, eerste ontvangers en ontvangers ten behoeve van de invoer van producten van derde landen moeten voorleggen om die producten in de EU in de handel te kunnen brengen als biologische producten of omschakelingsproducten;
 • regels betreffende kennisgeving door de bevoegde autoriteiten van vermoede of vastgestelde niet-naleving bij zendingen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325 van 16 december 2021 tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie (PB L 465 van 29.12.2021)

Kernpunten:

 • lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, en informatie over hun erkenning, met inbegrip van de specifieke productcategorieën;
 • lijst van controleautoriteiten en controleorganen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, en informatie over de landen en de productcategorieën waarvoor zij zijn erkend.

Zie ook de specifieke informatie over de handel in biologische producten in het kader van de specifieke overeenkomsten met Chili, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2240 van 20 oktober 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 wat betreft het gebruik van het gekwalificeerde elektronische zegel voor de afgifte van certificaten (PB L 294 van 15.11.2022)

Kernpunten:

 • wijzigingen van bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 met het oog op het gebruik, vanaf 1 juli 2023, van een gekwalificeerd elektronisch zegel voor de afgifte van biologische certificaten;
 • daarnaast is in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307, in de vierde alinea van de richtsnoeren voor vak 12 en in de tweede alinea van de richtsnoeren voor vak 13 de datum “30 juni 2022” vervangen door “30 november 2022” om de richtsnoeren in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2238.