Skip to main content
Agriculture and rural development

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet

Kaikilla EU-mailla on oma maatilojen neuvontajärjestelmänsä. Neuvontajärjestelmä auttaa viljelijöitä ymmärtämään ja noudattamaan EU:n sääntöjä, jotka koskevat ympäristöä, kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, eläinten hyvinvointia sekä hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa.

Maatilojen neuvontajärjestelmän palvelut

Maatilojen neuvontajärjestelmässä annetaan tietoja seuraavista aiheista:

  • lakisääteiset hoitovaatimukset sekä maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimuksista johtuvat tilatason velvoitteet (täydentävät ehdot)
  • ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat maatalouskäytännöt ja maatalousmaan hoitaminen (viherryttäminen)
  • maaseudun kehittämisohjelmissa määritellyt toimet, joiden tarkoituksena on maatilojen nykyaikaistaminen, kilpailukyvyn parantaminen, alakohtainen yhdentäminen, innovointi ja markkinasuuntautuneisuus sekä yrittäjyyden edistäminen
  • tehokasta ja kestävää vedenkäyttöä sekä vesien suojelua koskevat vaatimukset
  • kasvinsuojeluaineiden käyttö
  • integroitu torjunta.

Neuvontajärjestelmä voi kattaa myös seuraavat aihealueet:

  • maatilojen muutosten edistäminen ja niiden taloudellisen toiminnan monipuolistaminen
  • riskinhallinta ja ennaltaehkäisevät toimet luonnononnettomuuksien, katastrofien sekä eläin- ja kasvitautien torjumiseksi
  • maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien pakolliset normit ylittävistä ympäristö- ja ilmastotoimista maksettavien tukien vähimmäisvaatimukset
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus ja vesien suojelu.

EU-maat varmistavat, että viljelijöille annettu neuvonta ja tulotukien oikean jakautumisen seuranta pidetään selkeästi erillään.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta. Uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa aletaan soveltaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyisiä ehdollisuus- ja viherryttämisjärjestelmiä, jotta ne ovat linjassa aiempaa vihreämpien tavoitteiden kanssa ja edistävät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Muun muassa nk. ekojärjestelmän käyttöönotto kannustaa entistä voimakkaammin ilmasto- ja ympäristöystävällisiin maatalouskäytäntöihin. Nykyisiä toimenpiteitä sovelletaan vuoteen 2023 saakka yhteistä ympäristöpolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Lisätietoa

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS)

Oikeusperusta

Maatilojen neuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta säädetään seuraavassa asetuksessa: