Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Zemědělský poradenský systém

Účel zemědělského poradenského systému

Každá země Evropské unie provozuje zemědělský poradenský systém. Ten pomáhá zemědělcům lépe pochopit a dodržovat právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES).

Jaké informace systém poskytuje

Zemědělský poradenský systém poskytuje informace o:

  • povinnostech na úrovni zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy („podmíněnost“)
  • zemědělských postupech příznivých pro klima a životní prostředí a udržování zemědělských ploch („ekologizace“)
  • opatřeních, která jsou stanovena v programech rozvoje venkova a jejichž cílem je modernizace zemědělských podniků, zvyšování konkurenceschopnosti, zapojení dalších odvětví, inovace a orientace na trh společně s podporou podnikání
  • požadavcích na účinné a udržitelné využívání vody spolu s ochranou vod
  • použití přípravků na ochranu rostlin
  • integrované ochraně rostlin před škůdci

Systém může rovněž poskytovat informace o:

  • podpoře poskytované na přeměnu zemědělských podniků a diverzifikaci jejich hospodářských činností
  • řízení rizik a zavádění vhodných preventivních opatření zaměřených na přírodní katastrofy, katastrofické události a choroby zvířat a rostlin
  • minimálních požadavcích na agroenvironmentálně-klimatické platby nad rámec závazných norem a minimálních požadavků na hnojiva a rostlinné produkty, včetně produktů ekologického zemědělství
  • zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, biologické rozmanitosti a ochraně vod

Úkolem zemí EU je zajistit, aby bylo poradenství pro zemědělce jasně odděleno od kontrol správného přidělení podpory příjmu.

SZP na období 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Tato dohoda byla formálně přijata 2. prosince 2021. SZP na období 2023–2027 vstoupila v platnost 1. ledna 2023.

V rámci SZP na období 2023–2027 pak systémy podmíněnosti a ekologizace odrážejí vyšší ekologické ambice a přispívají k cílům Zelené dohody pro Evropu. To zahrnuje zavedení ekorežimů, které poskytují silnější pobídky pro zemědělské postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí.

Související informace

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

Právní základ

Fungování zemědělského poradenského systému upravují:

Aktuality