Skip to main content
Agriculture and rural development

Bedrijfsadviseringssysteem

Doel van het bedrijfsadviseringssysteem

Alle landen in de Europese Unie beschikken over een bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Het BAS biedt landbouwers een beter inzicht in de EU-regels op het gebied van milieu, volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn en een goede landbouw- en milieuconditie en moet zorgen voor een betere naleving van die regels.

Informatie van het BAS

Het BAS verschaft informatie over:

 • de verplichtingen die een landbouwbedrijf moet naleven in het kader van de wettelijke beheerseisen en de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie (de “randvoorwaarden”)
 • landbouwmethoden die goed zijn voor milieu en klimaat en voor de landbouwgrond (“vergroening”)
 • maatregelen in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma’s die gericht zijn op modernisering, verhoging van het concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktoriëntatie en op de bevordering van ondernemerschap
 • eisen ten aanzien van efficiënt en duurzaam watergebruik en de bescherming van water
 • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • geïntegreerde gewasbescherming.

Het BAS kan daarnaast informatie verschaffen over:

 • bedrijfsomschakeling en diversificatie van economische activiteiten
 • risicobeheer voor en preventie van natuur- en andere rampen en bestrijding van dier- en plantenziektes
 • minimumeisen voor agromilieuklimaatbetalingen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is, en minimumeisen voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, ook voor biologische landbouw
 • biodiversiteit en waterbescherming en aanpassing aan de klimaatverandering.

De EU-landen moeten zorgen voor een duidelijke scheiding tussen de advisering van landbouwers en de controle op de toekenning van inkomenssteun.

Nieuw GLB: 2023-2027

In juni 2021 is na uitgebreide onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB gaat in op 1 januari 2023.

Met het nieuwe GLB veranderen de bestaande conditionaliteits- en vergroeningssystemen, om aan te sluiten bij de hogere groene ambities en de doelstellingen van de Europese Green Deal. Zo worden onder meer ecoregelingen ingevoerd, waarmee sterker zal worden ingezet op klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Tot 2023 gelden de huidige maatregelen, overeenkomstig de huidige bepalingen in de overgangsverordening voor het GLB.

Gerelateerde informatie

Geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS):

Rechtsgrondslag

Het BAS valt onder:

 • de regels voor de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(Verordening 1306/2013).