Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi eesmärgid

Kõik Euroopa Liidu riigid kasutavad põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi. See aitab põllumajandustootjatel paremini mõista ja järgida ELi õigusnorme, mis käsitlevad keskkonda, inimeste ja loomade tervist, loomade heaolu ning häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi kaudu saadav teave

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi kaudu saab järgmist teavet:

  • põllumajandusliku majapidamise tasandi kohustused, mis tulenevad kohustuslikest majandamisnõuetest ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (nõuetele vastavus);
  • kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad ning põllumajandusmaa säilitamine (rohestamine);
  • maaelu arengu programmides kehtestatud meetmed, mille eesmärk on põllumajandusettevõtete ajakohastamine, konkurentsivõime suurendamine, eri sektoritesse integreerimine, uuenduslikkus ja turule orienteeritus ning ettevõtluse edendamine;
  • tõhusa ja säästva veekasutuse nõuded ning veekaitse;
  • taimekaitsevahendite kasutamine;
  • integreeritud kahjuritõrje.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi kaudu võib saada teavet ka järgmise kohta:

  • põllumajandusettevõtte tegevuse ümberkorraldamise ja selle majandustegevuse mitmekesistamise edendamine;
  • riskijuhtimine ja asjakohased ennetusmeetmed loodusõnnetuste, katastroofide ning looma- ja taimehaiguste korral;
  • kohustuslikest normidest kaugemale minevad miinimumnõuded põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuste kohta ning miinimumnõuded väetiste ja taimekaitsevahendite puhul, samuti seoses mahepõllumajandusega;
  • teave seoses kliimamuutuste tagajärgede leevendamise ja nendega kohanemise, bioloogilise mitmekesisuse ja veekaitsega.

ELi riigid hoiavad põllumajandustootjatele antavad nõuanded ja kontrolli sissetulekutoetuste nõuetekohase jaotamise üle selgelt lahus.

Uus ÜPP: 2023–2027

Pärast ulatuslikke läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti 2021. aasta juunis kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformis. Uut ÜPP-d hakatakse kohaldama 1. jaanuaril 2023.

Uue ÜPP raames muudetakse kehtivat tingimuslikkuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamise süsteemi, et võtta arvesse kõrgemaid keskkonnaeesmärke ja aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele. See hõlmab ökokavade kehtestamist, mis pakuvad kliima- ja keskkonnasõbralike põllumajandustavade kasutuselevõtuks tugevamaid stiimuleid. Kehtivaid meetmeid kohaldatakse kooskõlas ÜPP üleminekumäärusega kuni 2023. aastani.

Lisateave

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (IACS)

Õiguslik alus

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi rakendamist reguleerivad