Skip to main content
Agriculture and rural development

Bedriftsrådgivningsordningen

Formålet med bedriftsrådgivningsordningen

Alle lande i EU har en bedriftsrådgivningsordning. Den hjælper landbrugerne med bedre at forstå og overholde EU's regler om miljø, folkesundhed, dyresundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand.

Informationer i bedriftsrådgivningsordningen

Bedriftovervågningsordningen informerer om:

  • forpligtelser på bedriftsniveau som resultat af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand ("krydsoverensstemmelse")
  • landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet og for bevarelsen af landbrugsarealer ("forgrønnelse")
  • tiltag, som er omfattet af programmer for udvikling af landdistrikterne, og som skal modernisere landbrug, forbedre konkurrenceevnen, øge sektorintegrationen, skabe innovation, udvide markedsorienteringen og fremme iværksætteri
  • kravene om effektiv og bæredygtig vandanvendelse og vandbeskyttelse
  • brug af plantebeskyttelsesmidler
  • integreret bekæmpelse af skadegørere.

Bedriftsrådgivningsordningen kan desuden informere om:

  • omstilling af bedrifter og diversificering af deres økonomiske aktivitet
  • risikostyring og forebyggelse af naturkatastrofer, katastrofale hændelser og dyre- og plantesygdomme
  • mindstekrav for betalinger til miljø- og klimavenligt landbrug, som rækker ud over de obligatoriske normer og mindstekrav for gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, også for økologisk landbrug
  • modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne, biodiversitet og vandbeskyttelse

EU-landene sørger for, at der er en klar adskillelse mellem rådgivning til landbrugere og kontrol af den rette tildeling af indkomststøtte.

Den nye FLP 2023-27

I juni 2021 blev der indgået en aftale om en reform af den fælles landbrugspolitik (FLP) efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Den nye FLP træder i kraft den 1 januar 2023.

Under den nye FLP vil de nuværende konditionalitets- og miljøordninger blive ændret for at afspejle de højere ambitioner på miljøområdet og bidrage til opfyldelse af målene i den europæiske grønne pagt. Det omfatter etablering af miljøordninger, som skal skabe stærkere incitamenter til at anvende klima- og miljøvenlige metoder i landbruget. Frem til 2023 er de nuværende foranstaltninger gældende i overensstemmelse med bestemmelserne i overgangsforordningen for FLP.

Relaterede oplysninger

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)

Retsgrundlag

Gennemførelsen af bedriftsrådgivningsordningen reguleres af: