Skip to main content
Agriculture and rural development

Prehľad

Európska únia je najväčším svetovým výrobcom repného cukru – vyrába približne 50 % jeho celkového objemu. Repný cukor však predstavuje len 20 % svetovej výroby cukru a zvyšných 80 % sa vyrába z cukrovej trstiny.

Väčšina cukrovej repy v EÚ sa pestuje v severnej polovici Európy, kde je vhodnejšie podnebie. Najviac konkurencieschopné výrobné regióny sa nachádzajú v severnom Francúzsku, v Nemecku, Holandsku, Belgicku a Poľsku. EÚ má aj významný rafinérsky priemysel, v ktorom sa spracúva dovezený surový trstinový cukor.

Politika EÚ v sektore cukru

Cukor je súčasťou spoločnej organizácie trhu (SOT) medzi krajinami EÚ, ktorá má viacero funkcií vrátane poskytovania bezpečnostnej siete pre poľnohospodárske trhy, spolupráce prostredníctvom organizácie výrobcov a medziodvetvových organizácií a stanovenia minimálnych požiadaviek kvality.

Pestovatelia cukrovej repy môžu získať podporu príjmu v podobe priamych platieb, ktoré sú do veľkej miery oddelené. Krajiny EÚ takisto majú možnosť prideliť dobrovoľnú viazanú podporu konkrétnym sektorom v ťažkostiach – vrátane sektora pestovania cukrovej repy a cukrovej trstiny. Jedenásť krajín EÚ sa rozhodlo prideliť dobrovoľnú viazanú podporu pestovateľom cukrovej repy.

Politika EÚ na trhu s cukrom je zameraná na dve hlavné oblasti: trhové opatrenia a obchodné opatrenia.

Trhové opatrenia v rámci EÚ

EÚ môže podporiť sektor cukru osobitnými trhovými opatreniami, a to najmä poskytovaním pomoci na súkromné skladovanie, opatreniami proti narušeniu trhu a opatreniami na riešenie osobitných problémov.

Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytne po zohľadnení priemerných trhových cien zaznamenaných v Únii, referenčných prahov a výrobných nákladov. Európska komisia môže poskytnúť túto pomoc v prípade zvlášť závažnej situácie na trhu alebo hospodárskeho vývoja, ktorý má výrazný negatívny vplyv na marže v sektore, s cieľom udržať určitý objem cukru počas istého obdobia mimo trhu. V pravidlách spoločnej organizácie trhu sa predpokladá, že v prípade závažných narušení trhu, okrem iného z dôvodu prudkého nárastu alebo poklesu cien, sa zavedú doplňujúce podporné opatrenia.

Obchod s krajinami mimo EÚ

Trhová politika patrí do výlučnej právomoci Európskej únie – preto len EÚ, a nie jednotlivé krajiny EÚ, môže prijímať právne predpisy týkajúce sa obchodných záležitostí a uzatvárať medzinárodné obchodné dohody. Medzinárodný obchod sa riadi aj podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Na základe dohody „Všetko okrem zbraní“ a dohôd o hospodárskom partnerstve s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami udeľuje EÚ ako významný dovozca trstinového cukru rozvojovým krajinám bezcolný prístup na trh EÚ.

Súvisiace informácie

Obchodná politika

Svetová obchodná organizácia

Dohoda „Všetko okrem zbraní“

Dohody o hospodárskom partnerstve

Právny základ

Právny základ pre sektor cukru zahŕňa právne predpisy týkajúce sa spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, kvót, dovozu a vývozu a ďalších platných právnych predpisov pre sektor cukru.

Základné nariadenie

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

Kľúčové vykonávacie právne predpisy pre sektor cukru

Poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185

Dovoz

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/760 – pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám

Vývoz

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 – podrobné pravidlá, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

Kvalita cukru

Smernica Rady 2001/111/ES vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu

Súvisiace informácie

Zoznam platných právnych predpisov v sektore cukru

Monitorovanie trhu

Stredisko EÚ pre monitorovanie trhu s cukrom poskytuje rozličné údaje a informácie o cukre vrátane súvah, situácie na trhu, krátkodobého a strednodobého výhľadu a správ zo zasadnutí strediska pre monitorovanie trhu s cukrom.

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby výkon zodpovednosti Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehal kontrole krajín EÚ, sa pravidelne stretávajú rôzne výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov vlád a ktorým predsedá zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva, aby diskutoval o oblastiach, akými sú vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ a mimo EÚ.

Skupina na vysokej úrovni

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka oznámil na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 19. novembra 2018 vytvorenie expertnej skupiny na vysokej úrovni pre cukor.

Mandát skupiny na vysokej úrovni bol dvojaký:

  1. diskutovať o súčasnej situácii na trhu, ako aj o obavách krajín EÚ a zainteresovaných strán týkajúcich sa trhu EÚ s cukrom,
  2. preskúmať a posúdiť možné riešenia a politické opatrenia, pokiaľ ide o ich účinnosť a vhodnosť na riešenie zistených problémov.

Skupine na vysokej úrovni zloženej zo zástupcov všetkých krajín EÚ predsedal generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Skupina na vysokej úrovni mala od januára do júna 2019 tri zasadnutia.

Zasadnutia

29 JANUÁR 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Stiahnuť
19 MAREC 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Stiahnuť
12 JÚN 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Stiahnuť

Záverečná správa

V správe je zhrnutá práca, ktorú vykonala skupina na vysokej úrovni, zdôrazňujú sa v nej hlavné zistené problémy, zhŕňajú sa hlavné pozície krajín EÚ, hodnotia sa možné riešenia a odporúča sa súbor krokov, z ktorých môže sektor ťažiť krátkodobo a strednodobo. O záverečnej správe sa diskutovalo na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 15. júla 2019.

5 JÚL 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Stiahnuť

Dokumenty

29 JANUÁR 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Stiahnuť