Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επισκόπηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης από τεύτλα στον κόσμο, καθώς παράγει περίπου το 50 % της συνολικής ποσότητας. Ωστόσο, η ζάχαρη από τεύτλα αντιπροσωπεύει μόλις το 20 % της παγκόσμιας παραγωγής ζάχαρης, ενώ το υπόλοιπο 80 % παράγεται από ζαχαροκάλαμο.

Η πλειονότητα των ζαχαρότευτλων της ΕΕ καλλιεργούνται στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, όπου το κλίμα είναι πιο κατάλληλο. Οι πιο ανταγωνιστικές περιοχές παραγωγής βρίσκονται στη βόρεια Γαλλία, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στο Βέλγιο και στην Πολωνία. Η ΕΕ έχει επίσης σημαντική βιομηχανία ραφιναρίσματος που μεταποιεί εισαγόμενη ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της ζάχαρης

Η ζάχαρη αποτελεί μέρος της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η οποία έχει διάφορες λειτουργίες, για παράδειγμα τη δημιουργία διχτυού ασφαλείας για τις γεωργικές αγορές, τη συνεργασία μέσω οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας.

Οι καλλιεργητές τεύτλων μπορούν να λάβουν εισοδηματική στήριξη με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένες. Οι χώρες της ΕΕ έχουν επίσης τη δυνατότητα να χορηγούν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες —συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. Έντεκα χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να χορηγήσουν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων.

Η πολιτική της ΕΕ για την αγορά της ζάχαρης επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς: σε μέτρα παρέμβασης στην αγορά και σε εμπορικά μέτρα.

Μέτρα παρέμβασης στην αγορά εντός της ΕΕ

Η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τον τομέα της ζάχαρης με συγκεκριμένα μέτρα παρέμβασης στην αγορά, και συγκεκριμένα με ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση, μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς και μέτρα για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση χορηγείται αφού ληφθούν υπόψη οι μέσες καταγραφόμενες τιμές στην ενωσιακή αγορά, οι κατώτατες τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει την ενίσχυση αυτή σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης στην αγορά ή οικονομικών εξελίξεων με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια του τομέα, προκειμένου να διατηρήσει κάποια ποσότητα ζάχαρης εκτός αγοράς για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι κανόνες της ΚΟΑ προβλέπουν πρόσθετα μέτρα στήριξης σε περίπτωση σοβαρών διαταράξεων της αγοράς λόγω της απότομης αύξησης ή μείωσης των τιμών, μεταξύ άλλων.

Εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ

Η εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης —επομένως, μόνον η ΕΕ, και όχι οι επιμέρους χώρες της, μπορεί να νομοθετεί επί εμπορικών θεμάτων και να συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Το διεθνές εμπόριο διέπεται επίσης από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ως σημαντικός εισαγωγέας ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, η ΕΕ χορηγεί αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της συμφωνίας «Όλα εκτός από όπλα» και των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Σχετικές πληροφορίες

Εμπορική πολιτική

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Συμφωνία «Όλα εκτός από όπλα»

Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης

Νομική βάση

Στη νομική βάση για τη ζάχαρη περιλαμβάνεται η νομοθεσία για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, για τις ποσοστώσεις, για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ζάχαρης.

Βασικός κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων

Βασική εκτελεστική νομοθεσία για τη ζάχαρη

Κοινοποιήσεις πληροφοριών και εγγράφων στην Επιτροπή

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής

Εισαγωγές

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής – κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά

Εξαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής – λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης

Ποιότητα της ζάχαρης

Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου – για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

Σχετικές πληροφορίες

Κατάλογος ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της ζάχαρης

Παρακολούθηση της αγοράς

Το παρατηρητήριο της αγοράς ζάχαρης της ΕΕ παρέχει διάφορα δεδομένα και πληροφορίες για τη ζάχαρη, μεταξύ άλλων ισολογισμούς, πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς και τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, καθώς και τις εκθέσεις των συνεδριάσεων του παρατηρητηρίου της αγοράς ζάχαρης.

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών συνεδριάζει τακτικά για να συζητήσει θέματα όπως η εξέλιξη των τιμών της αγοράς, η παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ.

Ομάδα υψηλού επιπέδου

Στις 19 Νοεμβρίου 2018, ο επίτροπος γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ανακοίνωσε τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη ζάχαρη στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.

Η εντολή της ομάδας υψηλού επιπέδου ήταν διττή:

  1. να συζητά την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, καθώς και τις ανησυχίες των χωρών της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την αγορά ζάχαρης της ΕΕ·
  2. να διερευνά και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα πιθανών λύσεων και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων.

Πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου, η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους όλων των χωρών της ΕΕ, ήταν ο γενικός διευθυντής γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Η ομάδα υψηλού επιπέδου συνεδρίασε τρεις φορές μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου 2019.

Συνεδριάσεις

29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
19 ΜΑΡΤΊΟΥ 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
12 ΙΟΥΝΊΟΥ 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Τελική έκθεση

Στην έκθεση συνοψίζεται το έργο που επιτελέστηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου, επισημαίνονται τα κύρια ζητήματα που εντοπίστηκαν, συγκεφαλαιώνονται οι κύριες θέσεις των χωρών της ΕΕ, αξιολογούνται πιθανές λύσεις και συνιστάται μια σειρά δράσεων, από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ο τομέας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η τελική έκθεση συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 15ης Ιουλίου 2019.

5 ΙΟΥΛΊΟΥ 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Έγγραφα

 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση