Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacje ogólne

Unia Europejska jest największym na świecie producentem cukru buraczanego – odpowiada za około 50 proc. globalnej produkcji. Cukier buraczany stanowi jednak zaledwie 20 proc. światowej produkcji cukru, a pozostałe 80 proc. wytwarzane jest z trzciny cukrowej.

Większość buraków cukrowych w UE uprawia się w północnej części Europy, gdzie występują najkorzystniejsze ku temu warunki klimatyczne. Najbardziej konkurencyjne obszary produkcji znajdują się w północnej Francji, Niemczech, Holandii, Belgii i Polsce. W UE istnieje też szereg rafinerii, które przerabiają surowy cukier trzcinowy z importu.

Polityka cukrowa UE

Kraje unijne objęły cukier wspólną organizacją rynku, która pełni liczne zadania, m.in. zabezpiecza rynki rolne, umożliwia współpracę organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, a także określa minimalne wymagania jakościowe.

Rolnicy zajmujący się uprawą buraków mogą otrzymać wsparcie dochodu w formie dopłat bezpośrednich, które są w dużym stopniu niezależne od wielkości produkcji. Państwa UE mają również możliwość przyznawania dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją na rzecz konkretnych sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji – w tym na rzecz produkcji buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Jedenaście państw UE zdecydowało się przyznać takie dobrowolne wsparcie producentom buraków cukrowych.

Unijna polityka w zakresie rynku cukru obejmuje dwa główne obszary: środki rynkowe i środki handlowe.

Środki rynkowe w UE

Unia może wspierać sektor cukru za pomocą szczególnych środków rynkowych, przede wszystkim takich jak dopłaty do prywatnego przechowywania, środki zapobiegania zakłóceniom na rynku i środki służące rozwiązaniu konkretnych problemów.

Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się z uwzględnieniem średnich cen rynkowych notowanych w Unii, progów referencyjnych i kosztów produkcji. Komisja Europejska może przyznać taką pomoc w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rynkowej lub gospodarczej mającej znaczny negatywny wpływ na marże w tym sektorze, aby utrzymać przez pewien czas określoną ilość cukru poza rynkiem. Zasady wspólnej organizacji rynków rolnych przewidują dodatkowe środki wsparcia m.in. w przypadku poważnych zakłóceń na rynku spowodowanych gwałtownym wzrostem lub spadkiem cen.

Handel z krajami trzecimi

Polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, co oznacza, że jedynie UE, a nie poszczególne państwa członkowskie, może stanowić prawo w dziedzinie handlu i zawierać międzynarodowe umowy handlowe. Handel międzynarodowy jest również regulowany przepisami Światowej Organizacji Handlu.

Jako duży importer cukru trzcinowego UE zapewnia bezcłowy dostęp do swojego rynku krajom rozwijającymi się w ramach porozumienia „wszystko oprócz broni” oraz umów o partnerstwie gospodarczym z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Więcej informacji

Polityka handlowa

Światowa Organizacja Handlu

Porozumienie „wszystko oprócz broni”

Umowy o partnerstwie gospodarczym

Podstawa prawna

Podstawa prawna w tym obszarze to prawodawstwo w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rolnych, kwot, przywozu i wywozu oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące cukru.

Rozporządzenie podstawowe

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Najważniejsze przepisy wykonawcze dotyczące cukru

Przekazywanie Komisji informacji i dokumentów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185

Import

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 – przepisy dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz, podlegającymi obowiązkowi uzyskania pozwolenia

Eksport

Rozporządzenie Komisji (WE) 951/2006 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

Jakość cukru

Dyrektywa Rady 2001/111/WE odnosząca się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Więcej informacji

Wykaz obowiązujących przepisów dotyczących cukru

Monitorowanie rynku

Centrum Monitorowania Rynku Cukru zapewnia wszelkiego rodzaju informacje i dane dotyczące cukru, m.in. bilanse, opisy sytuacji na rynku, perspektywy krótko- i długoterminowe oraz sprawozdania ze swoich spotkań.

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja Europejska korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które regularnie obradują i wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych odbywa regularne posiedzenia, aby omawiać kwestie takie jak zmiany cen rynkowych czy też produkcja i wymiana handlowa w UE i państwach trzecich.

Grupa wysokiego szczebla

19 listopada 2018 r. na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa komisarz odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich zapowiedział powołanie grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. cukru.

Grupie tej powierzono dwojakie zadanie:

  1. omówienie obecnej sytuacji na rynku oraz obaw dotyczących unijnego rynku cukru zgłoszonych przez państwa UE i zainteresowane strony
  2. zbadanie i ocenę możliwych rozwiązań i środków w zakresie polityki pod kątem ich skuteczności i adekwatności w stosunku do stwierdzonych problemów.

Grupie wysokiego szczebla, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich państw Unii, przewodniczył Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupa odbyła trzy posiedzenia w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.

Posiedzenia

29 STYCZEŃ 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Pobierz
19 MARZEC 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Pobierz
12 CZERWIEC 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Pobierz

Sprawozdanie końcowe

W sprawozdaniu podsumowano prace przeprowadzone przez grupę wysokiego szczebla, podkreślono główne stwierdzone problemy, podsumowano najważniejsze stanowiska krajów Unii, oceniono możliwe rozwiązania oraz zalecono szereg działań, które mogłyby przynieść korzyści sektorowi w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Sprawozdanie końcowe zostało omówione na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 lipca 2019 r.

5 LIPIEC 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Pobierz

Dokumenty

29 STYCZEŃ 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Pobierz