Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Yleistä

Euroopan unioni on maailman johtava juurikassokerin tuottaja, jonka osuus sen kokonaistuotannosta on noin 50 %. Juurikassokerin osuus maailman sokerintuotannosta on kuitenkin vain 20 %, ja loput 80 % tuotetaan sokeriruo’osta.

Suurin osa EU:n sokerijuurikkaasta viljellään Euroopan pohjoisosassa, jossa on tuotannon kannalta suotuisin ilmasto. Kilpailukykyisimmät tuotantoalueet sijaitsevat Pohjois-Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Puolassa. EU:ssa on myös runsaasti unionin ulkopuolelta tuodun ruokoraakasokerin jalostusteollisuutta.

EU:n sokeripolitiikka

Sokeri kuuluu EU-maiden yhteiseen markkinajärjestelyyn (YMJ), joka tarjoaa turvaverkon maatalousmarkkinoille ja jonka puitteissa tehdään yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden kesken sekä vahvistetaan tuotteille vähimmäislaatuvaatimukset.

Sokerijuurikkaan viljelijät voivat saada tulotukea suorina tukina, jotka ovat pitkälti tuotannosta riippumattomia. EU-mailla on myös mahdollisuus myöntää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea tietyille vaikeuksissa oleville aloille, kuten sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on tuotannolle. Yksitoista EU-maata on päättänyt myöntää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea sokerijuurikkaan tuottajille.

EU:n sokerimarkkinapolitiikka keskittyy markkinatoimenpiteisiin ja kaupan toimenpiteisiin.

Markkinatoimenpiteet EU:ssa

EU voi tukea sokerialaa erityisillä markkinatoimenpiteillä, joita ovat muun muassa yksityisen varastoinnin tuki, markkinahäiriöiden torjuntatoimet ja yksittäisten ongelmien ratkaisutoimet.

Yksityisen varastoinnin tukea myönnettäessä otetaan huomioon unionin keskimääräiset tilastoidut markkinahinnat, viitekynnykset ja tuotantokustannukset. Euroopan komissio voi myöntää tätä tukea, kun markkinatilanne tai talouskehitys on erityisen haastava ja heikentää huomattavasti alan tuottomarginaaleja. Tavoitteena on pitää tietty sokerimäärä poissa markkinoilta tietyn ajan. Yhteisen markkinajärjestelyn säännöissä määrätään lisätukitoimenpiteistä muun muassa hintojen jyrkän nousun tai laskun aiheuttamien vakavien markkinahäiriöiden yhteydessä.

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Kauppapolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, eli vain EU voi antaa kaupankäyntiä koskevia säädöksiä ja tehdä kansainvälisiä kauppasopimuksia, toisin kuin yksittäiset EU-maat. Kansainvälistä kauppaa säännellään myös Maailman kauppajärjestön (WTO) säännöillä.

Koska EU on ruokosokerin merkittävä tuoja, se on myöntänyt kehitysmaille tullittoman pääsyn markkinoilleen Kaikki paitsi aseet -sopimuksen sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja alueiden kanssa tehtyjen talouskumppanuussopimusten nojalla.

Lisätietoa

Kauppapolitiikka

Maailman kauppajärjestö (WTO)

Kaikki paitsi aseet -sopimus

Talouskumppanuussopimukset

Oikeusperusta

Sokerialan oikeusperustaan kuuluu lainsäädäntö maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä, kiintiöistä, viennistä ja tuonnista sekä muu voimassa oleva sokerialaa koskeva lainsäädäntö.

Perusasetus

Asetus (EU) N:o 1308/2013: maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely

Sokerialan keskeinen täytäntöönpanolainsäädäntö

Komissiolle toimitettavat tiedot ja asiakirjat

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185

Tuonti

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/760: todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointisäännöt

Vienti

Asetus (EY) N:o 951/2006: kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan säännöt

Sokerin laatu

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY: tietyt elintarvikkeina käytettävät sokerit

Lisätietoa

Luettelo voimassa olevasta sokerialan lainsäädännöstä

Markkinoiden valvonta

Sokerimarkkinoiden seurantakeskus kokoaa monenlaista tietoa sokerialalta, muun muassa tilastotietoja viljelyaloista ja tuotannosta, tietoja markkinatilanteesta sekä lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymistä sekä keskuksen omia kokousraportteja.

Komiteat

Kun Euroopan komissiolla on valtuudet antaa täytäntöönpanosäädöksiä, EU-maat voivat vaikuttaa säädösten sisältöön ns. komiteamenettelyn kautta. Säädösehdotuksia käsittelevä komitea koostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea keskustelee säännöllisesti muun muassa maataloustuotteiden markkinahintojen kehityksestä, tuotannosta ja kaupasta EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Korkean tason työryhmä

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari ilmoitti 19.11.2018 pidetyssä EU:n maatalous- ja kalatalousneuvoston kokouksessa perustavansa sokerialan korkean tason työryhmän.

Sen tehtävänä oli

  1. keskustella EU:n sokerimarkkinoiden tilanteesta sekä EU-maiden ja sidosryhmien esiin nostamista markkinoihin liittyvistä ongelmista
  2. pohtia mahdollisia keinoja ja toimia, joilla ongelmat voitaisiin ratkaista, ja arvioida ratkaisujen tehokkuutta.

Työryhmässä oli jäseninä edustajat kaikista EU-maista, ja sen puheenjohtajana toimi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja. Ryhmä kokoontui kolme kertaa tammi–kesäkuussa 2019.

Kokoukset

29. TAMMIKUUTA 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
19. MAALISKUUTA 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
12. KESÄKUUTA 2019
High level group meeting on sugar – June 2019

Loppuraportti

Korkean tason työryhmän loppuraportissa tiivistetään alan keskeiset ongelmat ja EU-maiden kannat, arvioidaan mahdollisia ratkaisuja sekä suositellaan toimia, joita alalla voidaan hyödyntää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Loppuraporttia käsiteltiin maatalous- ja kalastusneuvostossa 15.7.2019.

5. HEINÄKUUTA 2019
High level group on sugar – final report

Asiakirjat

 

29. TAMMIKUUTA 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas