Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Преглед

Европейският съюз е водещият в света производител на захар от захарно цвекло, като на него се падат около 50 % от общото производство. На захарта от захарно цвекло обаче се падат едва 20 % от световното производство на захар, а останалите 80 % са произведени от захарна тръстика.

По-голямата част от захарното цвекло в ЕС се отглежда в северната половина на Европа, където климатът е по-подходящ. Най-конкурентоспособните производствени райони се намират в Северна Франция, Германия, Нидерландия, Белгия и Полша. В ЕС има и значителна преработвателна промишленост, в рамките на която се преработва вносна сурова захар от захарна тръстика.

Политика на ЕС в областта на захарта

Захарта е част от общата организация на пазарите (ООП) между страните от ЕС, която има няколко функции, включително осигуряване на защитна мрежа на селскостопанските пазари, сътрудничество чрез организации на производителите и междубраншови организации и определяне на минимални изисквания за качество.

Производителите на захарно цвекло могат да получат подпомагане на доходите под формата на директни плащания, които до голяма степен са отделени от производството. Страните от ЕС имат също така възможност да предоставят доброволно обвързано с производството подпомагане на конкретни сектори в затруднено положение, включително секторите на производство на захарно цвекло и захарна тръстика. Единадесет държави от ЕС са решили да предоставят доброволно обвързано с производството подпомагане на производителите на захарно цвекло.

Политиката на ЕС за пазара на захар е насочена към две основни области: пазарни мерки и търговски мерки.

Пазарни мерки в ЕС

ЕС може да подкрепя сектора на захарта със специфични пазарни мерки, по-специално помощ за частно складиране, мерки срещу смущения на пазара и мерки за решаване на конкретни проблеми.

Помощта за частно складиране се предоставя, като се вземат предвид средните пазарни цени в Съюза, референтните прагове и производствените разходи. Европейската комисия може да предостави тази помощ при особено трудна пазарна ситуация или събития в областта на икономиката, които оказват значително отрицателно въздействие върху печалбите в сектора, за да се задържи известно количество захар извън пазара в рамките на определен период. Правилата на ООП предвиждат допълнителни мерки за подкрепа в случай на сериозни смущения на пазара поради рязко увеличаване или понижаване на цените и др.

Търговия с държави извън ЕС

Търговската политика е в рамките на изключителните правомощия на Европейския съюз и поради това само ЕС — а не отделните държави от него — може да приема законодателство по търговски въпроси и да сключва международни търговски споразумения. Международната търговия се ръководи и от правилата на Световната търговска организация.

Като основен вносител на захар от захарна тръстика, ЕС предоставя безмитен достъп до пазара си на развиващи се страни в рамките на споразумението „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и на споразуменията за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

Информация по темата

Търговска политика

Световна търговска организация

Споразумение „Всичко освен оръжие“

Споразумения за икономическо партньорство

Правно основание

Правното основание на политиката на ЕС за захарта включва законодателството относно общата организация на пазара на селскостопански продукти, квоти, внос, износ и друго действащо законодателство в областта на захарта.

Основен регламент

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Основно законодателство в областта на захарта

Уведомления до Комисията относно информация и документи

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията

Внос

Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията — правила за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и износ

Износ

Регламент (ЕС) 951/2006 – подробни правила относно търговията с трети страни в сектора на захарта

Качество на захарта

Директива 2001/111/ЕО на Съвета – относно някои захари, предназначени за консумация от човека

Информация по темата

Списък на действащото законодателство в областта на захарта

Наблюдение на пазара

Обсерваторията за наблюдение на пазара на захар в ЕС предоставя разнообразни данни и информация за захарта, включително за счетоводни баланси, положението на пазара, краткосрочните и средносрочните перспективи и протоколи от заседанията на самата обсерватория.

Комитети

Редица комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Комисията, заседават редовно, за да се гарантира, че отговорността на Комисията за приемане на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси в области като развитието на пазарните цени, производството и търговията в ЕС и извън него.

Група на високо равнище

На 19 ноември 2018 г. на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони обяви създаването на експертна група на високо равнище по въпросите на захарта.

Мандатът на групата на високо равнище беше двупосочен:

  1. да обсъжда текущата пазарна ситуация и опасенията на държавите от ЕС и заинтересованите страни във връзка с пазара на захар в ЕС;
  2. да проучва и оценява възможни решения и мерки на политиката, що се отнася до тяхната ефективност и уместност за справяне с установените проблеми.

Генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ председателстваше групата на високо равнище, съставена от представители на всички държави от ЕС. В периода от януари до юни 2019 г. се проведоха три заседания на групата.

Заседания

29 ЯНУАРИ 2019 Г.
High level group meeting on sugar – January 2019
19 MАРТ 2019 Г.
High level group meeting on sugar – March 2019
12 ЮНИ 2019 Г.
High level group meeting on sugar – June 2019

Окончателен доклад

В доклада се обобщава работата, извършена от групата на високо равнище, като се подчертават основните набелязани въпроси, обобщават се основните позиции на държавите от ЕС, прави се оценка на възможните решения и се препоръчва набор от действия, от които секторът може да се възползва в краткосрочен и средносрочен план. Окончателният доклад беше обсъден на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 15 юли 2019 г.

5 ЮЛИ 2019 Г.
High level group on sugar – final report

Документи

 

29 ЯНУАРИ 2019 Г.
Factsheet: The end of EU sugar production quotas

Новини