Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pregled

Europska unija vodeći je proizvođač šećera iz šećerne repe u svijetu te drži oko 50 % ukupne svjetske proizvodnje. Međutim, u svijetu se samo 20 % šećera proizvodi od šećerne repe; preostalih 80 % proizvodi se od šećerne trske.

Većina šećerne repe u Uniji uzgaja se u sjevernoj polovini Europe, zbog prikladnije klime. Najkonkurentniju proizvodnju imaju sjeverna Francuska, Njemačka, Nizozemska, Belgija i Poljska. U EU-u je razvijena i industrija rafiniranja šećera koja se bavi preradom uvezenog sirovog šećera od šećerne trske.

Politika EU-a u pogledu šećera

Sektor šećera dio je zajedničke organizacije tržišta (ZOT) među državama članicama Unije, koja ima više funkcija. Među ostalim, pruža zaštitni mehanizam za poljoprivredna tržišta, omogućuje suradnju u okviru organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija te utvrđuje minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete.

Poljoprivrednici koji uzgajaju šećernu repu mogu primiti potporu dohotku u obliku izravnih plaćanja koja su u velikoj mjeri nevezana s proizvodnjom. Države članice Unije mogu dodijeliti i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu određenim sektorima u poteškoćama, među kojima je i sektor šećerne repe i šećerne trske. Jedanaest država članica Unije odlučilo je proizvođačima šećerne repe dodijeliti dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu.

Politika Unije u pogledu tržišta šećera usmjerena je na dva glavna područja: tržišne mjere i trgovinske mjere.

Tržišne mjere unutar Unije

Unija može poduprijeti sektor šećera posebnim tržišnim mjerama, kao što su potpore za privatno skladištenje, mjere protiv tržišnih poremećaja i mjere za rješavanje specifičnih problema.

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se uzimajući u obzir prosječne zabilježene tržišne cijene u Uniji, referentne pragove i proizvodne troškove. Europska komisija tu potporu može dodijeliti u slučaju posebno teške situacije na tržištu ili gospodarskih kretanja sa znatnim negativnim utjecajem na marže u predmetnom sektoru, kako bi se tijekom određenog razdoblja određena količina šećera zadržala izvan tržišta. Pravilima zajedničke organizacije tržišta predviđene su dodatne mjere potpore u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, primjerice zbog naglog porasta ili pada cijena.

Trgovina sa zemljama izvan Unije

Trgovinska politika u isključivoj je nadležnosti Unije pa tako jedino Unija, a ne pojedinačne države članice, može donositi propise o trgovinskim pitanjima te sklapati međunarodne trgovinske sporazume. Međunarodna trgovinu uređena je i pravilima Svjetske trgovinske organizacije.

Kao glavni uvoznik šećera od šećerne trske, Unija zemljama u razvoju odobrava bescarinski pristup tržištu Unije u okviru sporazuma „Sve osim oružja” i sporazuma o gospodarskom partnerstvu s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama.

Povezane informacije

Trgovinska politika

Svjetska zdravstvena organizacija

Sporazum „Sve osim oružja”

Sporazum o gospodarskom partnerstvu

Pravna osnova

Sektor šećera uređen je propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta za poljoprivredne proizvode, kvotama, uvozu i izvozu te drugim važećim propisima relevantnima za taj sektor.

Osnovna uredba

Uredba (EU) 1308/2013 – o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

Glavni provedbeni propisi u pogledu šećera

Obavješćivanje Komisije o informacijama i dokumentima

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185

Uvoz

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 – pravila za upravljanje uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola

Izvoz

Uredba Komisije (EZ) 951/2006 – o detaljnim pravilima u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera

Kvaliteta šećera

Direktiva Vijeća 2001/111/EZ – o određenim šećerima namijenjenima prehrani ljudi

Povezane informacije

Važeći propisi u sektoru šećera

Praćenje tržišta

Opservatorij EU-a za tržište šećera pruža raznovrsne podatke i informacije o šećeru, među ostalim bilance stanja, stanje na tržištu, kratkoročne i srednjoročne izglede te izvješća sa sastanaka opservatorija.

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina na visokoj razini

Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 19. studenoga 2018. povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj najavio je osnivanje stručne skupine na visokoj razini za šećer.

Skupina na visokoj razini ima dvije zadaće:

  1. raspravljati o trenutačnom stanju na tržištu i o pitanjima od važnosti za dionike i države članice Unije u pogledu tržišta šećera u Uniji
  2. istraživati i ocjenjivati moguća rješenja i mjere politike u pogledu njihove djelotvornosti i prikladnosti za nošenje s utvrđenim problemima.

Skupinom na visokoj razini, u kojoj su bili prisutni predstavnici svih država članica Unije, predsjedao je glavni direktor Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj. Skupina na visokoj razini sastala se triput u razdoblju od siječnja do lipnja 2019.

Sastanci

29 SIJEČANJ 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Preuzimanje
19 OŽUJAK 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Preuzimanje
12 LIPANJ 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Preuzimanje

Završno izvješće

U izvješću se daje sažetak rada skupine na visokoj razini, ističu se glavni utvrđeni problemi, objedinjuju glavna stajališta država članica Unije, ocjenjuju moguća rješenja i preporučuju mjere od kojih sektor može imati kratkoročne i srednjoročne koristi. O završnom izvješću raspravljalo se na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 15. srpnja 2019.

5 SRPANJ 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Preuzimanje

Dokumenti

29 SIJEČANJ 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Preuzimanje