Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS)

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti v skratke  

Mechanizmus základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti nahrádza v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na programové obdobie 2023 – 2027 režim základnej platby a režim jednotnej platby na plochu podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.  

Mechanizmus základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti predstavuje: 

  • povinný typ intervencie pre všetky krajiny EÚ,

  • ročnú oddelenú platbu na plochu, ktorá sa vypláca na všetky hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, 

  • platbu, ktorá sa poskytuje na každý hektár nahlásený poľnohospodármi, na ktorý možno poskytnúť podporu. 

K základnej podpore príjmu v záujme udržateľnosti majú prístup všetci poľnohospodári v EÚ.

SPP na roky 2023 – 2027

Krajiny EÚ realizujú SPP na roky 2023 – 2027 prostredníctvom strategických plánov SPP na vnútroštátnej úrovni. Každá krajina EÚ si vo svojom pláne stanoví kvantifikované cieľové hodnoty založené na kľúčových politických cieľoch a navrhne „intervencie“ (druhy opatrení) na ich dosiahnutie zo zoznamu opatrení na úrovni EÚ.  

Strategické plány SPP podporujú odolnosť odvetvia zabezpečením dôstojných príjmov pre poľnohospodárske podniky prostredníctvom priamych platieb vyplácaných aktívnym poľnohospodárom. Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti je ročná oddelená platba na plochu financovaná výlučne z rozpočtu EÚ, ktorá je aj naďalej najdôležitejším nástrojom SPP na podporu príjmov poľnohospodárov v EÚ.

Oddelenie platieb, ochrana životného prostredia a dobré životné podmienky zvierat

Keďže mechanizmus základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti je oddelený od výroby, platby nie sú viazané na skutočnú produkciu v danej oblasti. Oddelenie podpory príjmov sa zaviedlo prostredníctvom postupných reforiem, ktorých cieľom bolo prerušiť prepojenie medzi podporou pre poľnohospodárov a typom (a množstvom) výrobkov, ktoré vyrábajú. Vďaka oddeleniu platieb sa poľnohospodárske odvetvie EÚ viac zameralo na potreby trhu, čo poľnohospodárom umožnilo zamerať sa v rámci svojej produkcie na dopyt na trhu. Zároveň je poskytovanie plnej podpory príjmu viac podmienené dodržiavaním niektorých osobitných požiadaviek, najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.

Platby základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti sa spravidla vypláca ako jednotná suma na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu a ktorý nahlásil aktívny poľnohospodár. Krajiny EÚ, ktoré uplatňovali platobné nároky v rámci svojich bývalých režimov základných platieb, sa však môžu rozhodnúť, že tieto nároky budú naďalej uplatňovať na poskytnutie základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti. 

V systéme založenom na platobných nárokoch sa platby poskytnú len na hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu a na ktoré bol aktivovaný platobný nárok. Výška platby bude závisieť od hodnoty platobného nároku.  

Vo všetkých prípadoch sa platby základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti môžu diferencovať podľa skupín území s podobnými sociálno-ekonomickými alebo agronomickými vlastnosťami. Okrem toho v krajinách EÚ, ktoré využívajú nároky, sa výška podpory na hektár môže ďalej líšiť v závislosti od hodnoty nárokov a pravidiel vnútornej konvergencie.

Ciele základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti

Príjmy európskych poľnohospodárskych podnikov sú stále oveľa nižšie a menej stabilné ako v iných odvetviach hospodárstva. V EÚ27 predstavoval hrubý príjem poľnohospodárov v roku 2020 v priemere 53 % priemernej mzdy v EÚ. V rokoch 2023 – 2027 predstavuje oddelená podpora príjmu kľúčový prvok politiky SPP a takmer 78 % podpory príjmu (vo forme priamych platieb) sa má vyplatiť prostredníctvom oddelených platieb. 

Základná podpora príjmu funguje ako záchranná sieť tým, že zaručuje minimálnu úroveň príjmov pre všetkých aktívnych poľnohospodárov. Prispieva tak k cieľu Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorým je zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárov. Základná podpora príjmu preto zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti v Európe. 

Zlepšenie spravodlivosti, účinnosti a efektívnosti priamych platieb je okrem toho jednou z kľúčových priorít SPP na roky 2023 – 2027.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

SPP podporuje vidiecke komunity a umožňuje, aby poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávali dôležitú úlohu v prospech širšej spoločnosti.

a female farmer standing in a cowshed

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu poľnohospodárom, obhospodarovateľom lesov a EÚ ako celku prinášať udržateľné hospodárske výnosy.

Iné platby podpory príjmov

Pre poľnohospodárov je oprávnenosť na mechanizmus základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti podmienkou na získanie podpory v rámci týchto režimov priamych platieb:

V prípade kompenzácií za dodatočné náklady alebo stratu príjmu nie je oprávnenosť na mechanizmus základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti predpokladom na získanie podpory v rámci ekoschém, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 7. Vo všetkých prípadoch však musí byť prijímateľom skutočný poľnohospodár a platba sa musí vyplatiť na plochu oprávnenú na priame platby. 

Dokumenty

21. DECEMBRA 2023
Factsheet on BISS: Basic income support for sustainability (BISS)

Podujatia

Aktuálne informácie