Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Apžvalga

Europos Sąjungoje pagaminama daugiausia cukrinių runkelių cukraus pasaulyje – apie 50 proc. viso kiekio. Tačiau cukrinių runkelių cukrus sudaro tik 20 proc. pasaulyje pagaminamo cukraus, 80 proc. jo pagaminama iš cukranendrių.

Dauguma ES cukrinių runkelių auginami šiaurinėje Europos dalyje, kur klimatas tinkamesnis. Konkurencingiausios gamybos vietovės yra Šiaurės Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje ir Lenkijoje. Be to, ES labai išplėtota importuoto žaliavinio cukranendrių cukraus rafinavimo pramonė.

ES cukraus politika

Cukrui galioja ES šalių bendro rinkos organizavimo (BRO) politika, atliekanti keletą funkcijų, pavyzdžiui, užtikrinti žemės ūkio rinkų apsaugą, bendradarbiauti per gamintojų organizacijas bei tarpšakines organizacijas ir nustatyti būtiniausius kokybės reikalavimus.

Cukrinių runkelių augintojai gali gauti pajamų, kurios iš esmės yra atsietos, paramą tiesioginių išmokų forma. ES šalys taip pat turi galimybę teikti savanorišką susietąją paramą konkretiems sunkumų patiriantiems sektoriams, be kita ko, cukrinių runkelių ir cukranendrių auginimui. Vienuolika ES šalių nusprendė teikti savanorišką susietąją paramą cukrinių runkelių augintojams.

ES cukraus rinkos politikoje daugiausia dėmesio skiriama dviem pagrindinėms sritims – rinkos priemonėms ir prekybos priemonėms.

ES taikomos rinkos priemonės

ES gali remti cukraus sektorių konkrečiomis rinkos priemonėmis, visų pirma teikti privataus sandėliavimo pagalbą, taikyti kovos su rinkos trikdžiais priemones ir priemones konkrečioms problemoms spręsti.

Privataus sandėliavimo pagalba skiriama atsižvelgiant į vidutines užregistruotas Sąjungos rinkos kainas, referencines vertes ir gamybos sąnaudas. Europos Komisija gali suteikti šią pagalbą esant ypač sudėtingai padėčiai rinkoje arba ekonominei plėtrai, kuri daro didelį neigiamą poveikį sektoriaus maržoms, kad tam tikras cukraus kiekis tam tikrą laikotarpį nepatektų į rinką. BRO taisyklėse numatytos papildomos paramos priemonės, taikytinos atsiradus dideliems rinkos trikdžiams, be kita ko, dėl staigaus kainų padidėjimo ar sumažėjimo.

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

Prekybos politika priklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai, todėl tik ES, o ne atskiros ES šalys, gali priimti teisės aktus dėl prekybos ir sudaryti tarptautinius prekybos susitarimus. Tarptautinė prekyba taip pat reglamentuojama Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis.

ES yra viena iš pagrindinių cukranendrių cukraus importuotojų, todėl ji suteikia besivystančioms šalims galimybę be muito patekti į ES rinką pagal susitarimą „Viskas, išskyrus ginklus“ ir ekonominės partnerystės susitarimus su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms.

Susijusi informacija

Prekybos politika

Pasaulio prekybos organizacija

Susitarimas „Viskas, išskyrus ginklus“

Ekonominės partnerystės susitarimai

Teisinis pagrindas

Cukraus sektoriaus teisinis pagrindas apima teisės aktus dėl bendro žemės ūkio produktų rinkos organizavimo, kvotų, importo bei eksporto ir kitus cukraus sektoriui taikomus teisės aktus.

Pagrindinis reglamentas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas

Pagrindiniai cukraus sektoriui taikomi įgyvendinimo teisės aktai

Informacijos ir dokumentų teikimas Komisijai

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183,

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185

Importas

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760 – licencinės importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklės

Eksportas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, kuriuo nustatomos išsamios prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje taisyklės

Cukraus kokybė

Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių

Susijusi informacija

Galiojančių cukraus sektoriui taikomų teisės aktų sąrašas

Rinkos stebėsena

ES cukraus rinkos stebėjimo centras teikia įvairius duomenis ir informaciją, susijusius su cukrumi, be kita ko, balansus, informaciją apie rinkos padėtį, trumpalaikes ir vidutinės trukmės perspektyvas ir cukraus rinkos stebėjimo centro posėdžių ataskaitas.

Komitetai

Įvairūs iš vyriausybių atstovų sudaryti komitetai, kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, reguliariai susitinka, siekdami užtikrinti, kad Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių kaip rinkos kainų raida, gamyba bei prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse klausimus.

Aukšto lygio grupė

2018 m. lapkričio 19 d. vykusiame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys paskelbė, kad bus suburta aukšto lygio ekspertų grupė cukraus klausimais.

Aukšto lygio darbo grupei suteikti toliau nurodyti dvigubi įgaliojimai.

  1. Aptarti dabartinę padėtį rinkoje, taip pat su ES cukraus rinka susijusius klausimus, keliančius susirūpinimą ES šalims ir suinteresuotiesiems subjektams.
  2. Išnagrinėti ir įvertinti galimus sprendimus ir politikos priemones, atsižvelgiant į jų veiksmingumą ir tinkamumą nustatytoms problemoms spręsti.

Aukšto lygio grupei, kurią sudaro visų ES šalių atstovai, pirmininkavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD generalinis direktorius. 2019 m. sausio–birželio mėn. aukšto lygio grupė surengė tris posėdžius.

Posėdžiai

2019 M. SAUSIO 29 D.
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
2019 M. KOVO 19 D.
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
2019 M. BIRŽELIO 12 D.
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti

Galutinė ataskaita

Ataskaitoje apibendrinamas aukšto lygio grupės atliktas darbas, pabrėžiamos pagrindinės nustatytos problemos, apibendrinamos pagrindinės ES šalių pozicijos, įvertinami galimi sprendimai ir rekomenduojami veiksmai, kurie sektoriui gali būti naudingi trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Galutinė ataskaita aptarta 2019 m. liepos 15 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje.

2019 M. LIEPOS 5 D.
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Dokumentai

 

2019 M. SAUSIO 29 D.
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Parsisiųsdinti