Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Přehled

Evropská unie je předním světovým producentem řepného cukru. Její podíl na celkovém objemu produkce je zhruba 50 %. Řepný cukr však představuje pouze 20 % celkové světové produkce cukru – 80 % z ní pochází z cukrové třtiny.

Většina řepy cukrovky v EU se pěstuje v severní polovině Evropy, kde je pro ni vhodnější podnebí. Nejkonkurenceschopnější pěstitelské oblasti se nacházejí v severní Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii a Polsku. Evropská unie také disponuje významným rafinérským průmyslem, který zpracovává dovezený surový cukr z cukrové třtiny.

Politika EU v oblasti cukru

Cukr spadá do společné organizace zemědělských trhů zemí EU, jež plní několik funkcí. Funguje tak mj. jako záchranná síť zemědělských trhů, umožňuje spolupráci prostřednictvím organizací producentů a mezioborových organizací a stanoví minimální požadavky na kvalitu.

Pěstitelé řepy mají nárok na podporu příjmu ve formě přímých plateb, většinou nevázaných na produkci. Země EU také mohou poskytovat dobrovolnou podporu vázanou na produkci určenou konkrétním odvětvím v obtížích – tedy i na produkci řepy cukrovky a cukrové třtiny. Pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci pěstitelům řepy cukrovky se rozhodlo jedenáct států EU.

Politika EU zaměřená na trh s cukrem se soustředí na dvě hlavní oblasti: tržní opatření a obchodní opatření.

Tržní opatření v rámci EU

Evropská unie může odvětví cukru podporovat konkrétními tržními opatřeními, zejména podporou soukromého skladování, opatřeními proti narušování trhu a opatřeními k řešení zvláštních problémů.

Podpora soukromého skladování se uděluje s ohledem na zaznamenané průměrné tržní ceny v Unii, referenční prahové hodnoty a výrobní náklady. Evropská komise může tuto podporu udělit v případě obzvláště nepříznivé situace na trhu nebo ekonomického vývoje s výrazně negativním dopadem na marže v daném odvětví a držet tak určitý objem cukru po určitou dobu mimo trh. Pravidla společné organizace trhu počítají i s dodatečnými podpůrnými opatřeními pro případ vážného narušení trhu v důsledku mimo jiné prudkého nárůstu či propadu cen.

Obchodování se zeměmi mimo EU

Obchodní politika je ve výlučné pravomoci Evropské unie – vydávat právní předpisy o obchodních záležitostech a uzavírat mezinárodní obchodní dohody tak může jedině EU, nikoliv jednotlivé státy EU. Mezinárodní obchod se kromě toho řídí také předpisy Světové obchodní organizace.

Jakožto významný dovozce třtinového cukru EU umožňuje rozvojovým zemím bezcelní přístup na trh EU na základě dohody „Vše kromě zbraní“ a dohod o hospodářském partnerství uzavřených s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi.

Související informace

Obchodní politika

Světová obchodní organizace

Dohoda „Vše kromě zbraní“

Dohody o hospodářském partnerství

Právní základ

Právní základ politiky v odvětví cukru tvoří předpisy upravující společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty, kvóty, dovoz a vývoz a další platná legislativa týkající se cukru.

Základní nařízení

Nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty

Hlavní prováděcí předpisy

Oznamování informací a dokumentů Komisi

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185

Dovoz

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 – pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím

Vývoz

Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 – prováděcí pravidla, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

Jakost cukru

Směrnice Rady 2001/111/ES – o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě

Související informace

Seznam platných právních předpisů týkajících se cukru

Sledování trhu

Unijní Středisko pro sledování trhu s cukrem nabízí o cukru širokou škálu dat a informací, včetně rozvah, tržní situace, krátkodobého a dlouhodobého výhledu a zápisů ze svých jednání.

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí EU nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů vede pravidelně jednání o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU.

Skupina na vysoké úrovni

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova oznámil dne 19. listopadu 2018 na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov zřízení skupiny na vysoké úrovni pro cukr.

Skupina měla dvojí mandát:

  1. projednávat aktuální situaci na trhu a obavy zemí EU a zainteresovaných stran týkající se trhu EU s cukrem
  2. hledat možná řešení zjištěných problémů a politická opatření a vyhodnocovat jejich efektivitu a přiměřenost.

Skupinu tvořili zástupci všech zemí EU, jejím předsedou byl generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova. Skupina zasedala celkem třikrát v období leden až červen 2019.

Zasedání

29. LEDNA 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Stáhnout
19. BŘEZNA 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Stáhnout
12. ČERVNA 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Stáhnout

Závěrečná zpráva

Zpráva shrnuje činnost skupiny na vysoké úrovni. Zdůrazňuje hlavní zjištěné problémy, shrnuje hlavní stanoviska zemí EU, vyhodnocuje možná řešení a doporučuje řadu opatření, jež by mohla odvětví v krátkodobém a střednědobém horizontu pomoci. Závěrečnou zprávu projednala Rada pro zemědělství a rybolov 15. července 2019.

5. ČERVENCE 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Stáhnout

Dokumenty

 

29. LEDNA 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Stáhnout