Skip to main content
Agriculture and rural development

Oversigt

EU er verdens førende roesukkerproducent og producerer ca. 50 % af den samlede mængde. Roesukker udgør dog kun 20 % af verdens sukkerproduktion; de resterende 80 % fremstilles af sukkerrør.

Størstedelen af EU's sukkerroer dyrkes i den nordlige halvdel af Europa, hvor klimaet er bedst egnet. De mest konkurrencedygtige produktionsarealer ligger i det nordlige Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og Polen. EU har også en omfattende sukkerraffineringsindustri, som forarbejder importeret rårørsukker.

EU's politik for sukker

Sukker er en del af den fælles markedsordning mellem EU-landene, som har flere funktioner, bl.a. at skabe et sikkerhedsnet for landbrugsmarkederne og samarbejde gennem producent‑ og brancheorganisationer og at fastsætte minimumskvalitetskrav.

Sukkerroeavlere kan få indkomststøtte i form af direkte betalinger, der ofte er koblet, dvs. produktionsuafhængig, støtte. EU-landene har også mulighed for at yde frivillig koblet, dvs. produktionsafhængig, støtte til bestemte sektorer i vanskeligheder – herunder sukkerroe- og sukkerrørsproduktion. 11 EU-lande har besluttet at yde frivillig koblet støtte til sukkerroeproducenter.

EU's sukkermarkedspolitik fokuserer på to hovedområder: markedsforanstaltninger og handelsforanstaltninger.

Markedsforanstaltninger i EU

EU kan støtte sukkersektoren med særlige markedsforanstaltninger, navnlig støtte til privat oplagring, foranstaltninger mod markedsforstyrrelser og foranstaltninger til løsning af specifikke problemer.

Der ydes støtte til privat oplagring under hensyn til de noterede gennemsnitlige markedspriser i EU, referencetærskler og produktionsomkostninger. Europa-Kommissionen kan yde denne støtte ved en særlig vanskelig markedssituation eller økonomisk udvikling, der har betydelige negative følger for marginer i sektoren, for at holde en vis mængde sukker uden for markedet i en bestemt periode. Reglerne i den fælles markedsordning omfatter yderligere støtteforanstaltninger i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser som følge af bl.a. kraftige prisstigninger eller ‑fald.

Handel med lande uden for EU

EU har enekompetence inden for handelspolitik, og det betyder, at det er kun EU og ikke de enkelte EU-lande, der kan lovgive om handelsspørgsmål og indgå internationale handelsaftaler. International handel er også reguleret af Verdenshandelsorganisationens regler.

Som stor importør af rørsukker giver EU toldfri adgang til EU-markedet for udviklingslande i henhold til aftalen "Alt undtagen våben" og økonomiske partnerskabsaftaler med landene i Afrika, Caribien og Stillehavet.

Se også

Handelspolitik

Verdenshandelsorganisationen

"Alt-undtagen-våben"-aftalen

Økonomiske partnerskabsaftaler

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for sukker omfatter lovgivning om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, kvoter, import og eksport og anden gældende lovgivning om sukker.

Grundlæggende lovgivning

Forordning (EU) 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

Vigtig gennemførelseslovgivning om sukker

Indberetninger af oplysninger og dokumenter til Kommissionen

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185

Import

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760 om regler for forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der kræves licenser

Eksport

Kommissionens forordning (EF) 951/2006 om gennemførelsesbestemmelser for handel med tredjelande inden for sukkersektoren

Sukkerkvalitet

Rådets direktiv 2001/111/EF om visse former for sukker bestemt til konsum

Se også

Fortegnelse over gældende lovgivning om sukker

Markedsovervågning

EU's markedsobservatorium for sukker offentliggør en række forskellige data og oplysninger om sukker, herunder statuskonti, markedssituationen, udsigterne på kort og mellemlang sigt samt rapporterne fra observatoriets møder.

Udvalg

Forskellige udvalg, som består af regeringsrepræsentanter og har en repræsentant for Kommissionen som formand, mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelandene.

Ekspertgruppen på højt plan

Den 19. november 2018 meddelte kommissæren for landbrug og udvikling af landdistrikterne, at der ville blive nedsat en ekspertgruppe på højt plan om sukker på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri).

Gruppen havde to opgaver:

  1. at drøfte den daværende markedssituation samt EU-landenes og interessenternes betænkeligheder ved EU's sukkermarked
  2. at undersøge og vurdere en række mulige løsninger og politiske foranstaltninger for at se, hvor effektive de ville være, og i hvilken grad de ville være egnede til at løse de konstaterede problemer.

Generaldirektøren for landbrug og udvikling af landdistrikter var formand for gruppen, som består af repræsentanter for alle EU-landene. Gruppen holdt tre møder mellem januar og juni 2019.

Møder

29 JANUAR 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Download
19 MARTS 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Download
12 JUNI 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Download

Endelig rapport

Rapporten opsummerer det arbejde, ekspertgruppen har udført, og den beskriver de vigtigste problemer, sammenfatter EU-landenes holdninger, vurderer mulige løsninger og anbefaler en række tiltag, som sektoren kan få gavn af på kort og mellemlang sigt. Den endelige rapport blev drøftet i Rådet (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2019.

5 JULI 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Download

Dokumenter

29 JANUAR 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Download