Skip to main content
Agriculture and rural development

Ülevaade

Euroopa Liit on maailma juhtiv peedisuhkru tootja – ELi toodang moodustab ligikaudu 50% kogutoodangust. Vaatamata sellele moodustab peedisuhkur vaid 20% kogu maailma suhkrutoodangust – ülejäänud 80% toodetakse suhkruroost.

Suhkrupeeti kasvatatakse peamiselt Euroopa põhjaosas, kus on selleks kõige sobivam kliima. Konkurentsivõimelisemad tootmispiirkonnad asuvad Põhja-Prantsusmaal, Saksamaal, Madalmaades, Belgias ja Poolas. ELis on olulisel kohal ka imporditud toor-roosuhkru rafineerimisega tegelev tööstussektor.

ELi suhkrupoliitika

Suhkur on osa ELi riikide vahelisest ühisest turukorraldusest, millel on mitu ülesannet, sealhulgas põllumajandusturgudele turvavõrgu loomine, koostöö tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide kaudu ning kvaliteedi miinimumnõuete kehtestamine.

Suhkrupeedikasvatajad saavad sissetulekutoetust otsetoetustena, mis on suures osas tootmiskohustusega sidumata. ELi riigid saavad ka anda vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud toetust konkreetsetele raskustes sektoritele, sealhulgas suhkrupeedi ja suhkruroo tootmisele. Üksteist ELi riiki on otsustanud suhkrupeeditootjatele anda vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud toetust.

ELi suhkruturupoliitika keskendub kahele peamisele valdkonnale, milleks on turumeetmed ja kaubandusmeetmed.

Turumeetmed ELis

EL saab toetada suhkrusektorit konkreetsete turumeetmetega, eelkõige eraladustamistoetuse, turuhäirete vastu võetavate meetmete ning konkreetsete probleemide lahendamiseks võetavate meetmetega.

Eraladustamistoetuse andmise puhul võetakse arvesse asjaomaste toodete registreeritud liidu keskmisi turuhindu, võrdluskünniseid ja tootmiskulusid. Euroopa Komisjon võib anda sellist abi eriti keerulise turuolukorra või sektori majandusarengu puhul, mis avaldab märkimisväärset negatiivset mõju kasumimarginaalidele, et hoida teatav kogus suhkrut teatava aja jooksul turult eemal. Ühist turukorraldust käsitlevate eeskirjadega nähakse ette täiendavad toetusmeetmed tõsiste turuhäirete ajal (mida võib muu hulgas olla põhjustanud hindade järsk tõus või langus).

Kauplemine kolmandate riikidega

Kaubanduspoliitika kuulub ELi ainupädevusse – seega võib üksnes EL (ja mitte ELi riigid eraldi) vastu võtta kaubandusküsimusi käsitlevaid õigusakte ning sõlmida rahvusvahelisi kaubanduslepinguid. Rahvusvahelist kaubandust reguleeritakse ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega.

Roosuhkru suurima importijana annab EL arengumaadele tollimaksuvaba pääsu ELi turule kokkuleppe „Kõik peale relvade“ ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega sõlmitud majanduspartnerluslepingute raames.

Lisateave

Kaubanduspoliitika

Maailma Kaubandusorganisatsioon

Kokkulepe „Kõik peale relvade“

Majanduspartnerluslepingud

Õiguslik alus

Suhkrualane õiguslik alus hõlmab põllumajandustoodete ühist turukorraldust, kvoote, importi ja eksporti käsitlevaid õigusakte ning muid kehtivaid suhkrualaseid õigusakte.

Alusmäärus

Määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus

Peamised suhkrualased rakendusaktid

Komisjonile edastatav teave ja dokumendid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1183

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1185,

Import

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/760 – impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjad

Eksport

Komisjoni määrus (EÜ) 951/2006 – üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris

Suhkru kvaliteet

Nõukogu direktiiv 2001/111/EÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud suhkrute kohta

Lisateave

Loetelu kehtivatest suhkrualastest õigusaktidest

Turujärelevalve

ELi suhkruturu vaatlusrühm esitab erinevaid andmeid ja teavet suhkru kohta, sealhulgas bilansid, turuolukord, lühiajalised ja keskpika tähtajaga väljavaated ning suhkruturu vaatlusrühma koosolekute aruanded.

Komiteed

Mitmed komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt ning nende ülesanne on tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid teemasid nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ja kolmandates riikides.

Kõrgetasemeline töörühm

19. novembril 2018 teatas põllumajanduse ja maaelu arengu volinik põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel suhkruküsimustega tegeleva eksperdirühma loomisest.

Sellel rühmal on kaks ülesannet:

  1. arutada praegust turuolukorda ning ELi riikide ja sidurühmade muresid seoses ELi suhkruturuga;
  2. uurida ja hinnata võimalikke lahendusi ja poliitikameetmeid seoses nende tõhususe ja sobivusega tuvastatud probleemide lahendamisel.

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor juhatas kõigi ELi riikide esindajatest koosneva suhkruküsimustega tegeleva eksperdirühma koosolekuid. Ajavahemikus jaanuar–juuni 2019 toimus kolm koosolekut.

Koosolekud

29 JAANUAR 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Laadige alla
19 MÄRTS 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Laadige alla
12 JUUNI 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Laadige alla

Lõpparuanne

Aruandes tehakse kokkuvõte suhkruküsimustega tegeleva eksperdirühma töö tulemustest. Selles tuuakse välja peamised tuvastatud probleemid, võetakse kokku ELi riikide peamised seisukohad, hinnatakse võimalikke lahendusi ja soovitatakse erinevaid meetmeid, millest võiks sektoril lühikeses ja keskpikas perspektiivis kasu olla. Lõpparuannet arutati 15. juulil 2019 toimunud põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel.

5 JUULI 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Laadige alla

Dokumendid

29 JAANUAR 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Laadige alla