Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Miljösystem

Jordbrukare belönas när de vårdar klimatet, landskapen och miljön och bidrar till en hållbar markanvändning och djurskydd.

Miljösystem 

Miljösystem är en nyhet i den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 och hjälper jordbrukare övergå till mer hållbara jordbruksmodeller som minimerar jordbrukets negativa klimat- och miljöpåverkan.  

Miljösystem stöttar jordbrukare som inför eller fortsätter med metoder som bidrar till EU:s miljö- och klimatmål. Genom miljösystem belönar EU jordbrukare som bevarar naturresurser och tillhandahåller kollektiva nyttigheter, det vill säga sådant vars samhällsnytta inte återspeglas i marknadspriserna.

Den nya mekanismen grundar sig på en gemensam lista över åtgärdsområden som fastställts på EU-nivå och kan användas för att stötta t.ex. ekologiskt jordbruk, agroekologi, precisionsjordbruk, trädjordbruk, kolinlagrande jordbruk och bättre djurskydd.

För att stödjas genom miljösystem bör jordbruksmetoderna uppfylla följande kriterier:

  • Omfatta verksamhet inriktad på klimatet, miljön, djurskydd och antimikrobiell resistens.

  • Grunda sig på behov och prioriteringar som fastställts på nationell/regional nivå i EU-ländernas strategiska GJP-planer.

  • Ha en ambitionsnivå som går utöver kraven och skyldigheterna i grundvillkoren. 

  • Bidra till att uppnå målen i EU:s gröna giv.

Läs mer 

Syftet med miljösystem

Ungefär hälften av EU:s yta består av odlad mark. Jordbrukarna är landsbygdens förvaltare. De sätter sin prägel på landskapet och producerar nyttigheter som kommer alla till del. Men utan naturresurser som jord och vatten överlever inte jordbruket. Det påverkas av klimatförändringar, tillståndet på miljön, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar en avgörande roll för att hantera övergången till hållbara livsmedelssystem och stödja EU:s jordbrukare under hela processen. Miljösystem syftar till att avsevärt underlätta övergången och uppnå målen i den gröna given. 

Läs mer 

Miljömässig hållbarhet

De strategiska GJP-planerna

När de utformar sina strategiska GJP-planer kan EU-länderna anpassa miljösystem till sina specifika nationella miljö- och klimatbehov. 

25 % av direktstödet ska anslås till miljösystem under perioden 2023–2027 vilket ökar incitamenten för klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder. 

Miljösystem är obligatoriska i EU-ländernas planer men frivilliga för jordbrukare. 

  • Årliga eller fleråriga åtaganden – miljösystem stöttar årliga åtaganden utifrån de behov som fastställts i GJP-planerna. Men EU-länderna kan också besluta om fleråriga åtaganden.

  • Tvåårig ”inkörningsperiod” – under en tvåårig ”inkörningsperiod” (2023 och 2024) kan ett EU-land använda mindre än 25 % om utnyttjandet inom jordbruket är lägre än planerat, under förutsättning att större delen av underskottet kompenseras senast i slutet av 2027. 

Rättslig grund 

Regler för miljösystem: 

  • Reglerna om stöd för de strategiska planer som EU-länderna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (förordning (EU) 2021/2115). 

Evenemang