Skip to main content
Agriculture and rural development

Právny základ pre nástroj EÚ predvstupovej pomoci (IPARD)

Právny základ a pravidlá IPARD

Fungovanie IPARD upravujú tieto nariadenia:

Okrem toho sa od predvstupovej pomoci požaduje súlad so všeobecnými ustanoveniami riadenia rozpočtu EÚ:

  • nariadenie EÚ 2018/1046 o rozpočtových pravidlách;

Osobitné ustanovenia na vykonávanie IPA sú obsiahnuté v rámcových dohodách medzi Európskou komisiou a poberateľmi. Okrem toho sú podrobné pravidlá pre IPARD zahrnuté do odvetvovej dohody medzi Európskou komisiou a krajinami IPARD II.

Konkrétne programy IPARD pre každú krajinu vypracúvajú vnútroštátne orgány a schvaľuje ich Európska komisia. Súčasné verzie programov IPARD nájdete na webových sídlach národných iniciatív IPARD.

Nakoniec, podrobné transparentné pravidlá a postupy pre národné inštitúcie IPARD schvaľuje Komisia pre každé opatrenie pred začiatkom jeho vykonávania prostredníctvom dohôd o financovaní uzavretých medzi Európskou komisiou a krajinami IPARD II.

Komisia už predložila návrh na IPA na obdobie rokov 2021 – 2028.

Documents

 

29 JANUÁR 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Stiahnuť