Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Právny základ nástroja IPARD III

Právne predpisy týkajúce sa programov IPARD III na obdobie 2021 – 2027

Právny základ a pravidlá nástroja IPARD

Regulačný rámec nástroja IPARD pozostáva z 3 typov dohôd medzi Európskou komisiou a príslušnou krajinou: dohoda o finančnom rámcovom partnerstve (FFPA), sektorová dohoda (SA) a dohoda o financovaní (FA). Obsah týchto dohôd vychádza z týchto nariadení, ktoré sú súčasťou regulačného rámca nástroja IPA III:

  • nariadenie (EÚ) 2021/1529, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III);
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2236 o osobitných pravidlách pre vykonávanie nariadenia (EÚ) 2021/1529, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III);
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2128, ktorým sa stanovujú určité špecifické ciele a tematické priority pomoci v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA III).

Nástroj IPA III by mal dopĺňať:

  • nariadenie (EÚ) 2021/947, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) 

Okrem toho sa od predvstupovej pomoci požaduje súlad so všeobecnými ustanoveniami riadenia rozpočtu EÚ:

  • nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ.

Konkrétne programy IPARD pre každú krajinu vypracúvajú vnútroštátne orgány a schvaľuje ich Európska komisia. Súčasné verzie programov IPARD nájdete na webových sídlach národných iniciatív IPARD.

Podrobné transparentné pravidlá a postupy pre národné inštitúcie IPARD schvaľuje Komisia pre každé opatrenie pred začiatkom vykonávania programu IPARD prostredníctvom dohôd o financovaní medzi Európskou komisiou a krajinami IPARD III.

Aktuálne informácie