Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Правно основание за инструмента за предприсъединителна помощ (IPARD)

Правно основание и правила на IPARD

Следните регламенти ръководят работата в рамките на IPARD:

Освен това предприсъединителната помощ трябва да отговаря на общите разпоредби за управлението на бюджета на ЕС:

  • Финансов регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Конкретните разпоредби за изпълнението на ИПП се съдържат в рамковите споразумения, сключени между Европейската комисия и бенефициерите. Освен това подробните правила за IPARD са включени в секторните споразумения, подписани между Европейската комисия и страните по IPARD II.

Конкретните програми по IPARD за всяка страна се съставят от националните органи и се одобряват от Европейската комисия. Актуалните версии на програмите по IPARD са налични на националните уебсайтове за IPARD.

Накрая, подробни прозрачни правила и процедури за националните институции по IPARD се одобряват от Комисията за всяка мярка, преди тя да започне да се прилага, чрез споразумения за финансиране, сключени между Европейската комисия и държавите по IPARD II.

Комисията вече направи предложение за ИПП за периода 2021—2028 г.

Documents

 

29 ЯНУАРИ 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Изтегляне