Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Правно основание за IPARD III

Законодателство за програмите IPARD III за периода 2021—2027 г.

Правно основание и правила за IPARD

Регулаторната рамка за IPARD се състои от 3 вида споразумения между Европейската комисия и съответната държава: споразумение за финансово рамково партньорство, секторно споразумение и споразумение за финансиране. Съдържанието на тези споразумения се основава на следните регламенти, които са част от регулаторната рамка на ИПП III:

  • Регламент (ЕС) 2021/1529 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III);
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2236 на Комисията относно специалните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1529 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III);
  • Делегиран регламент (ЕС) 2021/2128 на Комисията за определянето на някои специфични цели и тематични приоритети за помощ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III).

Инструментът ИПП III трябва да се допълва с:

  • Регламент (ЕС) 2021/947 за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа. 

Освен това предприсъединителната помощ трябва да отговаря на общите разпоредби за управлението на бюджета на ЕС:

  • Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Конкретните програми IPARD за всяка страна се съставят от националните органи и се одобряват от Европейската комисия. Актуалните версии на програмите IPARD са налични на националните уебсайтове за IPARD.

Подробни прозрачни правила и процедури за националните институции по IPARD се одобряват от Комисията за всяка мярка, преди тя да започне да се прилага, чрез споразумения за финансиране, сключени между Европейската комисия и държавите по IPARD III.

Новини