Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Podstawa prawna IPARD III

Przepisy dotyczące programów IPARD III na lata 2021–2027

Podstawa prawna i zasady IPARD

Ramy regulacyjne IPARD składają się z trzech rodzajów umów między Komisją Europejską a danym państwem: ramowa umowa o partnerstwie finansowym, umowa sektorowaumowa w sprawie finansowania. Treść tych umów opiera się na następujących rozporządzeniach stanowiących część ram regulacyjnych IPA III:

  • rozporządzenie (UE) 2021/1529 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2236 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (UE) 2021/1529 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2128 określające niektóre cele szczegółowe i priorytety tematyczne dotyczące pomocy w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

Instrument IPA III powinien uzupełniać:

  • rozporządzenie (UE) 2021/947 ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy. 

Ponadto pomoc przedakcesyjna musi być zgodna z ogólnymi przepisami dotyczącymi zarządzania budżetem UE:

  • rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

Krajowe programy IPARD są opracowywane przez władze danego kraju i zatwierdzane przez Komisję Europejską. Aktualne wersje programów IPARD są dostępne na krajowych stronach IPARD.

Szczegółowe, przejrzyste zasady i procedury dotyczące krajowych instytucji IPARD są zatwierdzane przez Komisję dla każdego działania przed jego rozpoczęciem za pośrednictwem umów w sprawie finansowania zawieranych między Komisją Europejską a państwami IPARD III.