Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Ako žiadať o finančné prostriedky z programu IPARD III

Postup podávania žiadostí o finančné prostriedky z programu IPARD III na roky 2021 – 2027

Ako žiadať o finančné prostriedky z nástroja IPARD

Na získanie finančných prostriedkov v rámci programu IPARD treba po výzve na podávanie žiadostí poslať žiadosť národnej agentúre IPARD.

Postup podávania žiadostí

Pred podaním žiadosti by sa mali žiadatelia obrátiť na národný program IPARD s cieľom zistiť podrobnosti o výzve na podávanie žiadostí:

 • druh investícií, ktoré možno podporovať v rámci rôznych opatrení,
 • kritériá, ktoré treba splniť, aby ich žiadosti boli oprávnené na podporu,
 • informácie o maximálnej sume, ktorú možno poskytnúť na danú investíciu, a o tom, koľko finančných prostriedkov musí pochádzať z ich vlastných súkromných zdrojov,
 • harmonogram výziev na podávanie žiadostí v každej krajine stanovený agentúrou IPARD.

Po predložení žiadostí ich posúdi národná agentúra IPARD. Kritéria pre posúdenie sú uvedené v každom jednotlivom programe IPARD. Agentúra skontroluje, či je žiadosť o finančné prostriedky pre investíciu primeraná, a naplánuje návštevu s cieľom posúdiť návrh projektu.

Ak bude toto posúdenie kladné, agentúra IPARD sa spojí so žiadateľom, aby podpísali zmluvu o poskytnutí grantu. V tejto zmluve sa podrobne uvedú práva a povinnosti príjemcu. V tejto fáze možno ocenený investičný projekt realizovať.

Prevod finančných prostriedkov

Po ukončení projektu možno agentúru IPARD požiadať o grant. Agentúra skontroluje, či je investícia realizovaná v súlade so zmluvou a prevedie príslušnú sumu na bankový účet príjemcu. Krajiny nástroja IPARD sa takisto môžu rozhodnúť, že za určitých podmienok vyplatia príjemcom preddavok pred dokončením projektu.

Európska komisia prevádza finančné prostriedky z nástroja IPARD na národné účty, aby uhradila granty, ktoré poskytli národné agentúry IPARD.

Zverejnenie projektov a príjemcov

Na zabezpečenie transparentnosti podpory v rámci nástroja IPARD sú agentúry IPARD povinné zverejňovať zoznam projektov a príjemcov pomoci z programu IPARD III na webovom sídle prístupnom širokej verejnosti. Zoznam projektov sa musí aktualizovať prinajmenšom každých šesť mesiacov.

Národné programy IPARD III

Program IPARD III každej prijímajúcej krajiny obsahuje súbor opatrení. Na vykonanie týchto opatrení musia vnútroštátne orgány získať akreditáciu od Európskej komisie pre každé opatrenie. Znamená to, že počas programového obdobia sa v rôznych fázach môžu vykonávať rôzne opatrenia.

Orientačné plánované celkové verejné výdavky podľa opatrení (zahŕňajúce podporu EÚ a národný príspevok) sú zobrazené v grafoch vypracovaných pre každú kandidátsku krajinu. Opatrenia znázornené na grafoch sú úplným zoznamom opatrení vybraných v rámci programu IPARD na základe analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT), ktorá viedla k určeniu potrieb, ktorými sa treba v programe IPARD III každej krajiny zaoberať.

Albánsko

Landscape of Albania and the national flag

Do programu IPARD III Albánska sú zaradené tieto opatrenia:

 • opatrenie 1 (M1) – investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov,
 • opatrenie 3 (M3) – investície do hmotného majetku týkajúceho sa spracovania poľnohospodárskych a rybárskych produktov a ich uvádzania na trh,
 • opatrenie 4 (M4) – agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a opatrenia ekologického poľnohospodárstva,
 • opatrenie 5 (M5) – vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER,
 • opatrenie 6 (M6) – investície do verejnej infraštruktúry na vidieku,
 • opatrenie 7 (M7) – diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj ich podnikania,
 • opatrenie 9 (M9) – technická pomoc,
 • opatrenie 10 (M10) – poradenské služby,
 • opatrenie 11 (M11) – zakladanie lesov a ich ochrana.

Stiahnite si informačný prehľad a zistite niektoré všeobecné informácie, príklady hlavných výziev v Albánsku a niektoré očakávané úspechy a ciele.

Albania factsheet
Informačný prehľad8. marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právny základ

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 9. marca 2022, ktorým sa prijíma program IPARD III Albánska (2021 – 2027)

Viac informácií

Webové sídlo nástroja IPARD Albánska

Webové sídlo agentúry IPARD Albánska

Čierna Hora

Landscape of Montenegro and the national flag

Do programu IPARD III Čiernej Hory sú zaradené tieto opatrenia:

 • opatrenie 1 (M1) – investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov,
 • opatrenie 3 (M3) – investície do hmotného majetku týkajúceho sa spracovania poľnohospodárskych a rybárskych produktov a ich uvádzania na trh,
 • opatrenie 4 (M4) – agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a opatrenia ekologického poľnohospodárstva,
 • opatrenie 5 (M5) – vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER,
 • opatrenie 6 (M6) – investície do verejnej infraštruktúry na vidieku,
 • opatrenie 7 (M7) – diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj ich podnikania,
 • opatrenie 9 (M9) – technická pomoc,
 • opatrenie 11 (M11) – zakladanie lesov a ich ochrana.

Stiahnite si informačný prehľad a zistite niektoré všeobecné informácie, príklady hlavných výziev v Čiernej Hore a niektoré očakávané úspechy a ciele.

Montenegro factsheet
Informačný prehľad8. marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právny základ

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 29. júna 2022, ktorým sa prijíma program IPARD III Čiernej Hory (2021 – 2027)

Viac informácií

Webové sídlo nástroja IPARD Čiernej Hory

Severné Macedónsko

Landscape of North Macedonia and the national flag

Do programu IPARD III Severného Macedónska sú zaradené tieto opatrenia:

 • opatrenie 1 (M1) – investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov,
 • opatrenie 3 (M3) – investície do hmotného majetku týkajúceho sa spracovania poľnohospodárskych a rybárskych produktov a ich uvádzania na trh,
 • opatrenie 4 (M4) – agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a opatrenia ekologického poľnohospodárstva,
 • opatrenie 5 (M5) – vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER,
 • opatrenie 6 (M6) – investície do verejnej infraštruktúry na vidieku,
 • opatrenie 7 (M7) – diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj ich podnikania,
 • opatrenie 9 (M9) – technická pomoc,
 • opatrenie 10 (M10) – poradenské služby.

Stiahnite si informačný prehľad a zistite niektoré všeobecné informácie, príklady hlavných výziev v Severnom Macedónsku a niektoré očakávané úspechy a ciele.

North Macedonia factsheet
Informačný prehľad8. marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právny základ

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 9. marca 2022, ktorým sa prijíma program IPARD III Severného Macedónska (2021 – 2027)

Viac informácií

Webové sídlo nástroja IPARD Severného Macedónska

Webové sídlo agentúry IPARD Severného Macedónska

Srbsko

Landscape of Serbia and the national flag

Do programu IPARD III Srbska sú zaradené tieto opatrenia:

 • opatrenie 1 (M1) – investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov,
 • opatrenie 3 (M3) – investície do hmotného majetku týkajúceho sa spracovania poľnohospodárskych a rybárskych produktov a ich uvádzania na trh,
 • opatrenie 4 (M4) – agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a opatrenia ekologického poľnohospodárstva,
 • opatrenie 5 (M5) – vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER,
 • opatrenie 6 (M6) – investície do verejnej infraštruktúry na vidieku,
 • opatrenie 7 (M7) – diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj ich podnikania,
 • opatrenie 9 (M9) – technická pomoc.

Stiahnite si informačný prehľad a zistite niektoré všeobecné informácie, príklady hlavných výziev v Srbsku a niektoré očakávané úspechy a ciele.

Serbia factsheet
Informačný prehľad8. marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právny základ

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 9. marca 2022, ktorým sa prijíma program IPARD III Srbska (2021 – 2027)

Viac informácií

Webové sídlo nástroja IPARD Srbska

Webové sídlo agentúry IPARD Srbska

Turecko

Landscape of Turkiye and the national flag

Do programu IPARD III Turecka sú zaradené tieto opatrenia:

 • opatrenie 1 (M1) – investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov,
 • opatrenie 3 (M3) – investície do hmotného majetku týkajúceho sa spracovania poľnohospodárskych a rybárskych produktov a ich uvádzania na trh,
 • opatrenie 4 (M4) – agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a opatrenia ekologického poľnohospodárstva,
 • opatrenie 5 (M5) – vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER,
 • opatrenie 6 (M6) – investície do verejnej infraštruktúry na vidieku,
 • opatrenie 7 (M7) – diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj ich podnikania,
 • opatrenie 9 (M9) – technická pomoc,
 • opatrenie 10 (M10) – poradenské služby.

Stiahnite si informačný prehľad a zistite niektoré všeobecné informácie, príklady hlavných výziev v Turecku a niektoré očakávané úspechy a ciele.

Türkiye factsheet
Informačný prehľad8. marca 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právny základ

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) zo 14. marca 2022, ktorým sa prijíma program IPARD III Turecka (2021 – 2027)

Viac informácií

Webové sídlo nástroja IPARD Turecka

Webové sídlo agentúry IPARD Turecka

Kontakt

Riaditeľstvo G International

Meno/Názov
Riaditeľstvo G International
Organizácia
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
E-mailová adresa
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Poštová adresa
European Commission, Rue de la Loi/Wetstraat 130, 1049 Brussels, Belgicko

Aktuálne informácie