Skip to main content
Agriculture and rural development

Ako požiadať o predvstupovú pomoc EÚ na rozvoj vidieka (IPARD)

Ako požiadať o financovanie svojho poľnohospodárskeho podniku, potravinárskeho podniku alebo rozvoja vidieckeho podnikania

Na získanie finančných prostriedkov v rámci nástroja IPARD je potrebné predložiť žiadosť vnútroštátnej agentúre IPARD.

Pred podaním žiadosti si v rámci národných programov IPARDoverte, ktoré druhy investícií je možné na základe rôznych opatrení podporiť a aké kritériá musíte spĺňať. V programoch sa zároveň uvádza maximálna výška sumy, ktorú je možné poskytnúť, a miera financovania zo súkromných zdrojov. Je dôležité sa oboznámiť s harmonogramom výziev na predkladanie projektov vo vašej krajine a sledovať ho.

Projektové žiadosti posudzujú národné agentúry IPARD. Kritéria pre posúdenie sú uvedené v každom jednotlivom programe IPARD. Agentúra overí primeranosť žiadosti o financovanie vašej investície a naplánuje návštevu s cieľom vyhodnotiť váš návrh projektu.

V prípade kladného výsledku posúdenia vás agentúra kontaktuje, aby ste podpísali zmluvu o grante. V tejto zmluve sa podrobne uvádzajú vaše práva a povinnosti. Následne môžete začať realizovať svoj investičný projekt.

Po dokončení projektu alebo jasne vymedzenej fázy projektu môžete požiadať agentúru IPARD o vyplatenie grantu. Agentúra overí súlad vašej investície so zmluvou a prevedie finančné prostriedky na váš bankový účet.

Európska komisia prevádza finančné prostriedky z nástroja IPARD s cieľom preplatiť granty poskytnuté národnými agentúrami IPARD.

Národné programy IPARD a kontaktné údaje

Albánsko

V súčasnosti sú funkčné tieto opatrenia:

 • Opatrenie 1: „Investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov“
 • Opatrenie 3: „Investície do hmotného majetku v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a ich uvádzaním na trh“
 • Opatrenie 7: „Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj podnikania“

Webové sídlo nástroja IPARD v Albánsku

Webové sídlo agentúry IPARD v Albánsku

8 MAREC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Stiahnuť
17 APRÍL 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Stiahnuť

Čierna Hora

V súčasnosti sú funkčné tieto opatrenia:

 • Opatrenie 1: „Investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov“
 • Opatrenie 3: „Investície do hmotného majetku v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a ich uvádzaním na trh“

Webové sídlo nástroja IPARD v Čiernej Hore

Webové sídlo agentúry IPARD v Čiernej Hore

8 MAREC 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Stiahnuť

Severné Macedónsko

V súčasnosti sú funkčné tieto opatrenia:

 • Opatrenie 1: „Investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov“
 • Opatrenie 3: „Investície do hmotného majetku v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a ich uvádzaním na trh“
 • Opatrenie 7: „Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj podnikania“
 • Opatrenie 9: „Technická pomoc“

Webové sídlo nástroja IPARD v Severnom Macedónsku

Webové sídlo agentúry IPARD v Severnom Macedónsku

8 MAREC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Stiahnuť

Srbsko

V súčasnosti sú funkčné tieto opatrenia:

 • Opatrenie 1: „Investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov“
 • Opatrenie 3: „Investície do hmotného majetku v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a ich uvádzaním na trh“

Webové sídlo nástroja IPARD v Srbsku

Webové sídlo agentúry IPARD v Srbsku

8 MAREC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Stiahnuť

Turecko

V súčasnosti sú funkčné tieto opatrenia:

 • Opatrenie 1: „Investície do hmotného majetku poľnohospodárskych podnikov“
 • Opatrenie 3: „Investície do hmotného majetku v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a ich uvádzaním na trh“
 • Opatrenie 4: Agroenvironmentálne, klimatické a ekologické poľnohospodárstvo (pilotný projekt v oblasti erózie pôdy)“
 • Opatrenie 5: „Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER“
 • Opatrenie 7: „Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozvoj podnikania“
 • Opatrenie 9: „Technická pomoc“

Webové sídlo nástroja IPARD v Turecku

Webové sídlo agentúry IPARD v Turecku

8 MAREC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontaktné údaje

Meno/Názov
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-mailová adresa
Poštová adresa
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko