Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Νομική βάση του IPARD III

Νομοθεσία για τα προγράμματα IPARD III 2021-2027

Νομική βάση και κανόνες του IPARD

Το κανονιστικό πλαίσιο για τον IPARD αποτελείται από 3 είδη συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αντίστοιχης χώρας: χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης (FFPA), τομεακή συμφωνία (ΤΣ) και συμφωνία χρηματοδότησης (ΣΧ). Το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών βασίζεται στους ακόλουθους κανονισμούς που αποτελούν μέρος του κανονιστικού πλαισίου του ΜΠΒ ΙΙΙ:

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1529 για τη θέσπιση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ):
  • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2236 της Επιτροπής σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1529 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)·
  • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2128 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων ειδικών στόχων και θεματικών προτεραιοτήτων για τη βοήθεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).

Ο ΜΠΒ III θα πρέπει να δράσει συμπληρωματικά με τον:

  • κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Παγκόσμια Ευρώπη. 

Επιπλέον, η προενταξιακή βοήθεια πρέπει να συμμορφώνεται με τις γενικές διατάξεις για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ:

  • Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τα ανά χώρα προγράμματα IPARD συντάσσονται από τις εθνικές αρχές και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τρέχουσες εκδόσεις των προγραμμάτων IPARD είναι διαθέσιμες στους εθνικούς ιστοτόπους IPARD.

Λεπτομερείς διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για τους εθνικούς φορείς IPARD εγκρίνονται από την Επιτροπή για κάθε μέτρο πριν από την έναρξή της εφαρμογής του IPARD μέσω των συμφωνιών χρηματοδότησης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών του IPARD III.