Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

IPARD III juridiskais pamats

ES noteikumi, kas reglamentē IPARD III programmas (2021–2027)

Juridiskais pamats un IPARD noteikumi

IPARD tiesisko regulējumu veido trīs veidu nolīgumi, ko slēdz starp Eiropas Komisiju un attiecīgo valsti: finanšu partnerības pamatnolīgums, nozaru nolīgums un finansēšanas nolīgums. Šo nolīgumu satura pamatā ir IPA III tiesiskais regulējums, kuru veido šādas regulas:

  • Regula (ES) 2021/1529, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III);
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2236, ar ko paredz īpašos noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1529, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III), piemērošanu;
  • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2128, ar ko paredz konkrētus mērķus un tematiskās prioritātes palīdzībai, kuru sniedz saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III).

IPA III instrumentam būtu jāpapildina:

  • Regula (ES) 2021/947, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”. 

Turklāt pirmspievienošanās palīdzībai ir jāatbilst vispārējiem noteikumiem par ES budžeta pārvaldību:

  • Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

Katras valsts īpašo IPARD programmu izstrādā valsts iestādes un apstiprina Eiropas Komisija. IPARD programmu pašreizējās versijas ir pieejamas valstu IPARD tīmekļvietnēs.

Pirms pasākums tiek sākts, Komisija, pamatojoties uz finansēšanas nolīgumiem, kas noslēgti starp Eiropas Komisiju un IPARD III valstīm, katram pasākumam apstiprina sīki izstrādātus pārredzamus noteikumus un procedūras, kas jāizpilda valstu IPARD iestādēm.

Jaunumi