Skip to main content
Agriculture and rural development

Rechtsgrondslag van het EU-instrument voor pretoetredingssteun op het gebied van plattelandsontwikkeling (Ipard)

Rechtsgrondslag en Ipard-regels

In de volgende verordeningen wordt bepaald hoe het Ipard werkt:

  • de algemene IPA-verordening 231/2014 (over pretoetredingssteun op alle beleidsdomeinen) en
  • de bijbehorende uitvoeringsverordeningen: 236/2014 en 447/2014.

Bovendien moet de pretoetredingssteun voldoen aan de algemene bepalingen voor het beheer van de EU-begroting:

Voor de uitvoering van het IPA zijn kaderovereenkomsten tussen de Europese Commissie en de begunstigde landen vastgesteld, die betrekking hebben op alle beleidsdomeinen van het IPA. De regels voor de uitvoering van het Ipard liggen vast in sectorale overeenkomsten tussen de Europese Commissie en de betrokken landen.

De landspecifieke Ipard-programma’s worden opgesteld door de nationale autoriteiten van het land in kwestie en voor goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De Ipard-programma’s zijn beschikbaar op de nationale IPA-websites.

De uitvoering van de maatregelen verloopt op grond van financieringsovereenkomsten tussen de Europese Commissie en de Ipard II-landen, en gaat pas van start als de nationale Ipard-instellingen zich houden aan gedetailleerde, transparante voorschriften en procedures die door de Commissie zijn goedgekeurd.

De Commissie heeft al een voorstel voor een verordening tot vaststelling van het IPA voor de periode 2021-28 ingediend.

Documents

 

29 JANUARI 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Downloaden