Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Rechtsgrondslag voor Ipard III

Wetgeving voor de Ipard III-programma’s voor 2021-2027

Rechtsgrondslag en Ipard-regels

Het regelgevingskader voor Ipard bestaat uit drie soorten overeenkomsten tussen de Europese Commissie en het betrokken land: kaderovereenkomsten inzake financieel partnerschap, sectorale overeenkomsten en financieringsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn inhoudelijk gebaseerd op onderstaande voorschriften, die onderdeel zijn van het regelgevingskader van IPA III:

  • Verordening (EU) 2021/1529 van de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III);
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2236 van de Commissie betreffende nadere bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EU) 2021/1529 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA III);
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2128 van de Commissie tot vaststelling van bepaalde specifieke doelstellingen en thematische prioriteiten voor steun uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).

Het IPA III-instrument moet een aanvulling zijn op:

  • Verordening (EU) 2021/947 tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld. 

Daarnaast moet de pretoetredingssteun voldoen aan de algemene bepalingen voor het beheer van de EU-begroting:

  • Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie.

De landspecifieke Ipard-programma’s worden opgesteld door de nationale autoriteiten van het land in kwestie en worden door de Europese Commissie goedgekeurd. De huidige Ipard-programma’s zijn te vinden op de nationale Ipard-websites.

Voor elke maatregel keurt de Commissie gedetailleerde, transparante voorschriften en procedures voor de nationale Ipard-instellingen goed en pas daarna gaat de Ipard-uitvoering, die verloopt op grond van de financieringsovereenkomsten tussen de Commissie en de Ipard III-landen, van start.